Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS NOVEMBER 2018

Positieve reacties Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland
Op 1 november kwamen bio-energiepartijen en andere partijen actief op het gebied van duurzame energie, bijeen om te horen wat afgelopen jaar bereikt is in Oost-Nederland. En dat was heel wat! Ook werd het 10-jarig bestaan van BEON gevierd. Het bestuur is blij met alle warme woorden voor het samenwerkingsverband. De organisatie kreeg ook veel positieve reacties over de verbreding naar Nieuwe Energie en de aandacht voor de mooie combinaties die met bio-energie gemaakt kunnen worden. De jaarlijkse dag had meer veldbezoeken en meer bezoekers dan voorgaande jaren. Voor een volledig verslag met foto’s en kopieën van de presentaties, verwijzen we graag naar de BEON website of naar de nieuwe community website van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Dat ziet u die meteen ook eens een keer!
 
Bio-energiecentrale en zonnepark Twence geopend
Prachtige robuuste combinaties van nieuwe energie. Deze maand werd bij Twence de nieuwe bio-energiecentrale (BEC) en het zonnepark geopend. De ombouw van de BEC was een stevige klus voor BEON deelnemer Stork. Nauwgezet is samen met Twence het functioneren van alle componenten zorgvuldig geëvalueerd. Op alle fronten is het systeem verbeterd. Ook met het oog op onderhoud en beschikbaarheid in de toekomst. Een nieuwe turbine is geplaatst waardoor het overall energierendement is gestegen. In de nieuwe BEC wordt nu stoom geproduceerd voor de procesindustrie in de buurt en warmte voor woningen en gebouwen in Enschede. Met de aanpassing krijgt de centrale een impact van wel 75 windmolens in CO2 equivalenten.
Naast de energie van de BEC wekt Twence ook elektriciteit, stoom en warmte op uit afvalverbranding en uit vergisting van industriële rest- en particuliere groenstromen (GFT). En elektriciteit van het nieuwe zonneveld en straks ook groen gas uit mestvergisting. Twence hoopt binnenkort ook CO2 te leveren aan de glastuinbouw. Daarmee blijft Twence het paradepaard voor nieuwe energie in Oost-Nederland.

Start bouw 15 MW centrale Koekoekspolder
De bouw is begonnen. Samen met de wethouder Geert Meijering stortte gedeputeerde Annemieke Traag (foto) het eerste beton voor de 15 MW Bio KKP centrale die met snoeihout de kassen in de Koekoekspolder gaat verwarmen. Dit project vormt een belangrijke schakelin de verduurzaming van de polder. Dankzij een mix van verschillende duurzame energiebronnen is glastuinbouwgebied Koekoekspolder in 2030 energie- en CO2-neutraal. Dat is de ambitie van ‘Stichting KKP Energieneutraal 2030’, waarin twintig tuinders hun krachten bundelen. Dinsdag 20 november is de stichting officieel opgericht en presenteerden de tuinders hun plannen. Deze zijn weergegeven in een prachtige video. Meer nieuws op de BEON website.

BEON partijen willen alle mest vergisten en nutriënten gaan terugwinnen
Eerst beginnen met genoeg mest te vergisten om 1 PJ aan biogas op te wekken. Dat is de doelstelling uit het programma Nieuwe Energie Overijssel. En dan door! Iedereen roept meer gebruik te willen maken van lokale grondstoffen. Dan moeten we daar eens wat aan gaan doen. Feit is dat nog geen 10% van de mest ingezet wordt voor energie. Terwijl de overheid snel van het Gronings aardgas af wil en niet afhankelijk willen worden van Russisch aardgas. Vergistingspartijen hebben daarom de koppen bijeengestoken en zijn bezig met een actieplan. Uiteindelijk willen ze alle mest door een vergister leiden, zoveel mogelijk energie eruit halen en alle nutriënten terugwinnen. Dat wordt nog een hele klus. Op dinsdag 27 november organiseert BEON een gezamenlijke workshop met Mineral Valley en de Nederlands-Duitse projectgroep Mest-op-Maat om de eerste stappen te zetten. Meer informatie hierover op de BEON website.

BEON bestaat tien jaar
Het is tien jaar geleden dat het samenwerkingsverband is opgericht en ter gelegenheid daarvan is een prachtig boekje uitgebracht. Met dank aan Gemma Drohm en Carmen Oude Wesselink. Exemplaren zijn te verkrijgen bij het secretariaat.

Proeftuinen bij EFRO OP-Oost programma
Oost-Nederland wil graag nieuwe proeftuinen stimuleren. Een proeftuin is een voorziening waar producten, procedés of diensten die nog in ontwikkeling zijn kunnen worden getest. Onder realistische omstandigheden. Er zijn minstens twee experimentele ontwikkelingen en twee ondernemingen nodig. De maximale subsidie bedraagt € 600.000,--, de minimale € 200.000,--. Er wordt 40% subsidie verleend voor de experimentele ontwikkeling en 50% subsidie voor de bijbehorende exploitatie van de proeftuin. Er is een bedrag van € 4.600.000,-- beschikbaar. De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe.

Van Energie naar klimaat
Op donderdag 29 november 2018 organiseert Oost NL de bijeenkomst Van Energie naar Klimaat, The Next Step. In een interactief middagprogramma worden de uitdagingen en de kansen besproken die verduurzaming biedt voor ondernemers, instellingen en overheden. De provincie Gelderland wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Bij die ambitie gaat het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Tijdens de bijeenkomst laat Oost NL zien wat er al bereikt is op het gebied van de verduurzaming in Gelderland. En ze gaat in op de uitdagingen die er nog liggen: welke issues moeten we adresseren en hoe brengen we de benodigde financiering bij elkaar? Aanwezig zijn gedeputeerde van de provincie Gelderland Peter Drenth en Frits Verhoef, expert op het gebied van duurzame energie en schrijver van het boek Lef en Moed. Aanmeldingen op oostnl.nl/thenextstep

Agenda
27 november   
Gezamenlijke mestverwerkingsbijeenkomst Mest-op-maat, Mineral Valley en BEON, Hengelo

29 november
Van Energie naar Klimaat, Arnhem

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp