Copy
De Nieuwsflits Bio-energie Oost-Nederland biedt het laatste nieuws op het gebied van bio-energie. Deze nieuwsflits is een uitgave van het Bio-energiecluster Oost-Nederland.
Bio-energiecluster Oost-Nederland
NIEUWSFLITS JUNI 2018
Veel houtketels gebouwd bij lokale bedrijven
Trots melden de ketelleveranciers hun inspanningen in Overijssel. Veel is lokaal gebouwd. Bioheat meldt mooie houtprojecten in Zenderen (500 kW) en Witharen (600 kW), KARA wist ketels te bouwen voor warmteprojecten in Daarlerveen (7,5 MW), Rijssen (1 MW) en Hasselt (2,9 MW). Ook in Lochem wordt stevig gebouwd. Daarover heeft Don Faro (KARA) meer over verteld op de BEON bijeenkomst van 13 juni 2018 over industriële houtgestookte installaties. Een zeer informatieve bijeenkomst! Binnenkort meer hierover in deze nieuwsflits en op de BEON website. Ook met verhalen van BTG, HoSt en Twence.
 
Nieuwe raden, hoge ambities
Onder leiding van Natuur en Milieu Overijssel trekt BEON samen op met VNO-NCW in het geven van Masterclasses over duurzame energie en de noodzaak daar als gemeenten een duw aan te geven. Aan ambities geen gebrek. Zo hield Birgit Keijzer van de gemeente Raalte haar raadsleden fijntjes voor dat 20% duurzame energie al in 2020 gerealiseerd moeten worden en dat er veel zonnevelden voor nodig zijn. Vooral omdat de oude Raad aarzelend stond tegenover windturbines. De nieuwe Raad zal er nog een stevige dobber aan hebben. Overigens weet de gemeente met een aantal lokale initiatieven al mooie vaart te maken. In Noord Oost Twente pakten de raden uit de gemeenten de Master Class samen op en hadden een zeer constructieve bijeenkomst met de kernpartners van Nieuwe Energie Overijssel.
 
Congrestival in tropische feestelijke stemming
Ron van Hutten, oud Cogasser en warm ondersteuner van BEON won de mooiste prijs: hoe leg je de meeste contacten in beperkte tijd. Met een vol balboekje wist hij te winnen. Dat tekende het Congrestival. Het gaat vooral om verbindingen aan te gaan. Samen moet je het doen. Cultureel hoogtepunt vormde het optreden van Airto met een ballade over Nieuwe Energie Overijssel. Met waterkracht en bio-energie. Vanuit de bio-energiesector waren er presentaties over de Koekoekspolder (15 MWth ketel) en de verduurzaming van de warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving (met Pioneering).

Zorgen over lage SDE+ tarieven voor vergisting
De kerngroep vergisting heeft kritisch de effecten doorgerekend van de voorgestelde SDE+ vergoedingen voor 2019. Terugverdientijden liepen op tot bijna 10 jaar voor grote en kleine vergisters. Dat is te lang voor initiatiefnemers. Vooral groen gas en warmtetoepassingen krijgen het moeilijk.
 
Daarmee glipt een belangrijke bron voor vervanging van aardgas door de vingers. De kerngroep heeft haar bevindingen doorgesproken met de rekenaars van het ministerie en hoopt ze te hebben overtuigd. Bovenal hebben ze gepleit voor meer zekerheid voor initiatiefnemers. Nu vallen projecten in de pijplijn regelmatig uit door onverwachts veranderende vergoedingen. Teken aan de wand is dat dit voorjaar voor de eerste keer het budget niet volledig is benut. Op 11 juli hoopt de kerngroep haar plannen voor de actualisatie van het actieplan vergisting te presenteren. Als de helft van alle mest in Overijssel gegist zou worden, dan is dat goed voor 3-4 PJ aan nieuwe energie.

Vergister Waterschap boven verwachting
Jos Jogems is blij met de nieuwe hoge druk hydrolyse installatie in Hengelo. Voor het Waterschap is vooral de afbraak en ontwatering van slib van belang. Dit is een enorme jaarlijkse kostenpost. Het slib is ruim 3.000 ton per jaar afgenomen. Meer afbraak betekent ook meer biogas. De productie ligt nu al op het niveau dat het waterschap eind 2019 had willen realiseren als al het slib uit de regio naar Hengelo komt. Meer dan 7 miljoen m3 biogas per jaar!
 
Hoeveel CO2 draagt biomassa bij?
Deze en vele andere vragen komen regelmatig naar voren tijdens gesprekken over bio-energie. De taskforce duurzaamheid heeft zich daar onlangs over gebogen en is met een document gekomen met antwoorden op Veel Gestelde Vragen. Het voorlopige resultaat is te vinden op de website van BEON. Ook heeft de taskforce onlangs een infoblad uitgebracht over houtpellets. Gemeenten en marktpartijen benaderen BEON regelmatig om feitelijke informatie.

Achterhoek kunstmest vrij
Dat is het streven van een groep bedrijven rondom loonbedrijf Groot Zevert. Een nieuwe meststof – Groene Weide Meststof - is ontwikkeld bestaande uit een NK concentraat met ureum en ammoniumsulfaat. Het concentraat komt uit omgekeerde osmose van dunne mest. Een speciale machine is ontwikkeld om de mest uit te brengen over een aantal proefvelden. De resultaten worden vergeleken met een aantal referentie velden. De tussenresultaten worden gepresenteerd op 25 juni. De Achterhoek heeft voor de grote proef een paar jaar een uitzonderingspositie gekregen. In principe zou de Achterhoek alle nutriënten voor weiden en akkers uit dierlijke mest kunnen halen. Saxion helpt bij de proeven rondom de nieuwe meststof.

Korte berichten reiken ver
Daarom wordt er ook steeds meer getwitterd en gelinked met berichtjes. Houd de accounts daarom in de gaten. Op @BEONcluster en Linkedin.com/company/bioenergieclusteroostnederland.
 
Agenda
19 juni           BEON excursie naar kalvergierinstallatie Stroe
19 juni           RVO bustour bio-energieinstallatie ZO Nederland
25 juni           Demo Groene Weide Mest Achterhoek
11 juli             BEON bijeenkomst actieplan vergisting
1 november  BEON Energiedag Zwolle

Frans Feil
Coördinator Bio-energiecluster Oost-Nederland
coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl
053 - 486 1195
06 - 5112 1817


Email Marketing Powered by Mailchimp