Copy
Aan: <<Last Name>>
 

Evaluatie KRT-criteria

Begin 2016 heeft het KRT een uitgebreide enquête gehouden onder KRT geregistreerde tandartsen. Daarin is onder andere gevraagd naar de mening van tandartsen over de activiteiten waaraan KRT-punten worden toegekend. De enquête markeerde het begin van een evaluatie. Eind 2016 en begin 2017 heeft het KRT in twee sessies met opleiders gesproken om hun mening te horen over de toekenning van KRT-punten. Na iedereen gehoord te hebben, is het scholingsreglement aangepast. Op 1 oktober 2017 treedt het nieuwe reglement in werking. Het nieuwe scholingsreglement vindt u op de website.
 

Wijzigingen scholingsreglement

Het principe van 1 uur scholing  = 1 KRT-punt wordt consequent gehanteerd; er wordt niet langer een maximum van 6 KRT-punten per dag scholing gehanteerd. Elk uur scholing wordt gewaardeerd met 1 KRT-punt. In de criteria wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen klassikale en online scholing. Het nieuwe reglement gaat zo zuiver mogelijk uit van de registratie van tijdsbesteding aan deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de uitoefening van het beroep tandarts. Een aantal speciale voorzieningen die in het oude reglement was opgenomen komt daarom niet terug in het nieuwe scholingsreglement. Dit zijn onder andere de regeling voor KRT-bonuspunten, een extra KRT-punt voor geaccrediteerde scholing en het afnemen van een toets. Uit de enquête onder deelnemers bleek ook dat er onvoldoende draagvlak was voor de toekenning van scholingspunten aan een algemene ledenvergadering.
 

Individuele activiteiten

De lijst met activiteiten die tandartsen individueel kunnen opgeven is ook geëvalueerd. Iedereen die wel eens een congres in het buitenland heeft bezocht of een presentatie heeft gegeven, kent de lijst. Per activiteit gold een maximum voor het aantal punten dat meetelt om aan de scholingsurennorm te voldoen. Alle activiteiten zijn nu in twee groepen verdeeld: vakinhoudelijk en algemeen. Vakinhoudelijke activiteiten tellen onbeperkt mee voor het aantal te behalen KRT-punten. Alle algemene activiteiten tezamen tellen voor maximaal de helft van het aantal te behalen KRT-punten mee. De volledige lijst met individuele activiteiten kunt u zien op onze website.
 

KRT-account

De aanpassingen in het scholingsreglement worden verwerkt in het registratiesysteem PE-online. Vanaf eind september kunt u dit terug zien in uw KRT-account. Het overzicht van uw deskundigheidsbevorderende activiteiten zal een andere indeling krijgen volgens de terminologie uit het reglement: vakinhoudelijke & algemene scholing én de individuele algemene activiteiten. Alle activiteiten die al in uw dossier staan worden in de juiste categorie geplaatst. Uw historie blijft onveranderd.
 

Toekomstgericht

Met het oog op de toekomst zijn de regels zoveel mogelijk gereduceerd tot de kern: tijdsregistratie voor deskundigheidsbevordering. In het reglement is, naast de categorie vakinhoudelijke scholing, een categorie algemene scholing toegevoegd om ruimte te geven voor registratie van meer vormen van scholing die gericht zijn op de praktijkvoering. Zo wordt beter bij het CanMeds-competentiemodel aangesloten.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen of mailen. We helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 14.00 uur m.u.v. woensdag
Bekijk het complete aanbod van tandheelkundige bij- en nascholing in de KRT scholingsagenda
Website
Email
Twitter
LinkedIn
Kwaliteitsregister Tandartsen
Orteliuslaan 750
Utrecht, 3528 BB
Netherlands

Add us to your address book
unsubscribe from this list   update subscription preferences