Copy
Aan:<<Last Name>>,
 

Nieuwe regels per 1 november

Het registratiereglement, waarin staat beschreven hoe tandartsen aan de registratienormen kunnen voldoen, wijzigt per 1 november 2016. De registratienormen zelf zijn ongewijzigd. Deelnemers van het KRT hebben hier onlangs een brief over ontvangen. Het nieuwe reglement kunt u hier downloaden. Met dit bericht informeren we u over de voornaamste wijzigingen.
 

Verlenging registratieperiode 

De registratieperiode van deelnemers, die geregistreerd zijn onder de registratienorm versie 2012, wordt met 2 jaar verlengd. Hiermee wordt compensatie geboden voor het tijdvak dat erkende visitatiediensten en patiëntenenquêtes - na het instellen van de norm - de eerste 2 jaar niet volledig beschikbaar waren. Om ongelijkheid te voorkomen geldt deze verlenging voor alle registraties onder de registratienorm versie 2012.
 

Herregistratie variabel

Om aan de wensen van de geregistreerde tandartsen tegemoet te komen, om een surplus aan KRT-punten te kunnen meenemen naar een volgende registratieperiode, wordt de mogelijkheid geboden om een herregistratie aan te vragen zodra aan de registratienormen is voldaan. Tandartsen hoeven niet langer te wachten tot het einde van hun registratieperiode. Zodoende hoeft er geen surplus aan scholingspunten te ontstaan; nog te volgen bij- en nascholing kan direct binnen een nieuwe registratieperiode meetellen.
 

Verkorte herregistratie

Sinds de uitbreiding van de registratienormen kan het ook voorkomen dat een tandarts aan één of twee van de drie normonderdelen voldoet (scholing, visitatie en patiëntenenquête). Bij het gedeeltelijk voldoen aan de registratienormen is het nu ook mogelijk om gedeeltelijk te herregistreren. In dat geval wordt een verkorte registratieperiode toegekend om de tandarts in de gelegenheid te stellen om het ontbrekende onderdeel alsnog te behalen.
 

Vrijstelling visitatie en patiëntenenquête

In sommige gevallen kunnen de normonderdelen visitatie en patiëntenenquête tot problemen leiden omdat ze zijn verbonden aan de tandartspraktijk terwijl de registratie persoonlijk is. In deze gevallen wordt de mogelijkheid geboden om vrijstelling aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor tandartsen in loondienst en zelfstandigen zonder praktijk, die niet op medewerking van de praktijk kunnen rekenen. Ook tandartsen, die werken onder gelijkgestelde werkzaamheden, kunnen van deze voorziening gebruik maken. De registratiecommissie kan aan een vrijstelling voorwaarden verbinden; bijvoorbeeld door te bekijken of een vervangende activiteit wel mogelijk is.
 

Hernieuwde registratie

Tot nu toe was het mogelijk om een jaar na opzegging opnieuw toe te treden tot het register na het gedeeltelijk voldoen aan de scholingsnorm. Met de introductie van de verkorte registratieperiode is deze voorziening niet langer nodig. Hernieuwde registratie na opzegging blijft wel mogelijk; daarvoor gelden dezelfde normen als voor herregistratie.
 

Ingangsdatum

Het nieuwe registratiereglement gaat in op 1 november 2016
 

Heeft u vragen?

We nemen graag de tijd om telefonisch uw vragen te beantwoorden. E-mailen kan natuurlijk ook.
 
Met vriendelijke groet,
Kwaliteitsregister Tandartsen
Tel 030 6076360 bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 14.00 uur m.u.v. woensdag
Bekijk het complete aanbod van tandheelkundige bij- en nascholing in de KRT scholingsagenda
Website
Email
Twitter
LinkedIn
Kwaliteitsregister Tandartsen
Orteliuslaan 750
Utrecht, 3528 BB
Netherlands

Add us to your address book
unsubscribe from this list   update subscription preferences