Copy

Aan: <<Last Name>>

 

Enquête

In januari 2016 hebben we u gevraagd naar uw mening over de registratienormen. Bijna 1.800 in het KRT geregistreerde tandartsen en 400 niet-geregistreerde tandartsen hebben gereageerd. Tussen beide groepen was weinig verschil in de respons. Een ruime meerderheid onderschrijft het belang van KRT-registratie voor de beroepsgroep en steunt veruit de meeste registratienormen. Verbetering is vooral te vinden in de visitaties en patiëntenenquêtes. Deze uitkomsten spelen een belangrijke rol bij de evaluatie door het KRT van de huidige registratienormen.
 

Steun voor de meeste onderdelen

“Het is positief voor het collectieve imago van de beroepsgroep”, is met 71% de meest genoemde reden om te kiezen voor registratie in het KRT. Van de geregistreerde tandartsen vindt 64% dat “Je open en toetsbaar opstellen” hoort bij het vak. Klaarblijkelijk speelt het collectieve belang een grotere rol dan het individuele voordeel van KRT registratie. De helft van alle tandartsen ervaart ook dat registratie positief is voor het imago van de eigen praktijk. Een ruime meerderheid van de respondenten steunt veruit de meeste onderdelen van de registratienormen. Opvallend is dat praktisch iedereen het belangrijk vindt dat tandartsen adequaat met patiënten in de Nederlandse taal kunnen communiceren. Er is ook een duidelijke meerderheid vóór bij- en nascholing als voorwaarde voor BIG-registratie.
 

Verbetering van visitatie en patiëntenenquête

Aanpassing van de registratienormen is volgens de respondenten vooral gewenst bij de normonderdelen visitatie en patiëntenenquête. Net iets minder dan de helft is voorstander van de beide normonderdelen. Tandartsen die als ZZP’er of als werknemer aan een praktijk verbonden zijn, vinden het lastig dat zij hiervoor afhankelijk zijn van de medewerking van de praktijkeigenaar. Tandartsen die zelf praktijkeigenaar zijn, zijn doorgaans wel positief over visitatie en de patiëntenenquête. Uit de toelichting van respondenten blijkt dat zij de meerwaarde van visitatie zien voor deskundigheidsbevordering. Bij de patiëntenenquête ligt dat anders. Er klinkt ook kritiek op de kosten voor visitaties en patiëntenenquêtes. Voor een deel van de kritiek bestaan oplossingen binnen de criteria die het KRT stelt, zoals de mogelijkheid om onderling een visitatie te organiseren. Alle informatie hierover staat op de KRT website in het menu onder ‘normen en reglementen’ bij ‘visitatie’ en 'patiëntenenquête'.

 

Oplossingen voor toekomstige registratie

De uitkomsten van de enquête spelen een belangrijke rol bij de evaluatie van de registratienormen. In elk geval ziet het KRT een duidelijke opdracht om een oplossing te zoeken voor de praktische bezwaren van ZZP ‘ers en werknemers om gevisiteerd te kunnen worden en om feedback te kunnen verzamelen op de zorgverlening onder patiënten. Het KRT onderzoekt de mogelijkheid om hiervoor in het registratiereglement een voorziening te treffen.

 

Over de uitkomsten van de evaluatie houden we u graag op de hoogte. Mocht u vragen of aanvullende ideeën hebben over de registratienormen, dan kunt ons altijd bellen of mailen. We helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Kwaliteitsregister Tandartsen

Tel 030 6076360 bereikbaar op werkdagen
van 8.30 - 14.00 uur m.u.v. woensdag
 
Bekijk het complete aanbod van tandheelkundige
bij- en nascholing in de KRT scholingsagenda
www.krt.nu
bureau@krt.nu
@KRTtweets
LinkedIn