Deze factsheet biedt een aantal overwegingen die van belang zijn bij het maken van die keuze. In de praktijk komen we kleine, middelgrote en (zeer) grote voorzieningen tegen. Van elke soort zijn goede en minder goede voorbeelden aan te wijzen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen we tot criteria, die samen 'de meetlat' vormen om (de omvang van) projecten te toetsen. Lees verder>
 

De minister voor Wonen & Rijksdienst reikt in 2015 een prijs van € 10.000,- uit voor het meest inspirerende flexwonenproject voor (onder meer) EU-arbeidsmigranten. De prijs wordt toegekend aan een huisvestingsproject waarvan de totstandkoming en/of het eindresultaat als inspirerend voorbeeld kunnen dienen voor anderen.  Lees verder>
 

Op 26 november jl. vond een bestuurlijk overleg plaats van minister Blok met de ondertekenaars van de Nationale Verklaring en de portefeuillehouders van negen regio’s. De minister gaf aan dat niets doen wat hem betreft geen optie is en dat hij er aan hechtte dat alle partijen blijven meedoen. Hij constateerde ook dat er in de meeste regio’s nu goede stappen vooruit zijn gezet. Om de voortgang m.b.t. de uitvoeringsagenda te monitoren werd besloten volgend jaar een gedegen meting te houden. De onderzoeksresultaten zullen ruim voor een volgend BO in het najaar van 2015 bekend zijn.
 


Dat blijkt uit een onderzoek van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), uitgevoerd door Conclusr Research, onder zijn leden die arbeidsmigranten bemiddelen. Ze blijven relatief lang in ons land, hebben vaker een langer dienstverband dan de gemiddelde uitzendkracht, ze werken door het hele land en ze regelen steeds vaker zelfstandig woonruimte. Lees verder>Op maandag 1 december besteedde architectuurcentrum CAST aandacht aan de huisvesting van Midden- en Oost-Europeanen in Tilburg.  Het was hard nodig dat er in Tilburg over migranten en tijdelijke huisvesting werd gepraat. Vanwege de geringe problemen die arbeidsmigranten in de stad opleveren, wordt men minder dan in sommige andere regio’s gedwongen na te denken over tijdelijke huisvesting. Toch is er een aanzienlijke groep van 5.000 MOE-landers in Tilburg werkzaam en woonachtig.
Lees verder>De site van het Expertisecentrum wordt zowel inhoudelijk als qua vormgeving continu aangepast aan de lokale en regionale praktijk. Recent is o.a. het dossier handhaving toegevoegd en zijn de FAQ's geactualiseerd. Om het gebruiksgemak verder te vergroten, lanceren we in januari 2015 een vernieuwde website.


Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid voor loon is een van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 december aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder>
 

Nu in verschillende regio's bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten, is het van belang dat gemeenten, huisvesters en werkgevers deze afspraken 'vertalen' in concrete acties. Deze routekaart is gericht op het concreet en praktisch ondersteunen van de samenwerking op vijf terreinen. Lees verder>


Verschillende corporaties hebben inmiddels ervaring met het verbouwen van een kantoor kazerne of verzorgingstehuis tot sociale huurwoningen. Hun praktische tips zijn verwerkt in de handreiking Transformatie en corporaties, uitgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Lees verder>
16 december 2014
Marktplaats
 
Agenda
 
Dossiers
 
Regio's
 
Contac
 
© 2014 EFA. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Expertisecentrum
Flexwonen voor Arbeidsmigranten | Disclaimer | Contact | Afmelden