View this email in your browser


Eén van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten is onlangs van start gegaan. De gemeente Zeewolde heeft E&E Accommodations ondersteund om appartementen te realiseren voor in totaal ruim 600 tijdelijke bewoners. De 14 appartementsblokken vormen een minidorp met eigen voorzieningen voor sport en ontspanning. Wat zijn de overwegingen van de initiatiefnemers voor deze huisvestingsvorm? (Hoe) werkt het in de praktijk? Dat kunt u op 23 januari 2014 zelf ervaren tijdens de flitsexcursie naar dit nieuwe complex. Lees verder > 


De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer overlegde 12 december met minister Blok over de voortgang in de huisvesting van EU-arbeidsmigranten. De Minister had de Kamer daarover geïnformeerd bij brief van 1 oktober. Bovendien had hij op 2 december jl. bestuurlijk overleg met de vertegenwoordigers van 9 regio’s en de betrokken landelijke organisaties. Daar is onder meer afgesproken dat de ondertekenaars van de Nationale Verklaring de aandacht voor het huisvestingsproces in 2014 niet zullen laten verslappen. Het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten zal een belangrijke ondersteunende rol blijven vervullen. Lees verder >Begin december zijn twee nieuwe publicaties verschenen. Het ministerie van BZK geeft in de derde editie van â€˜Ruimte voor arbeidsmigranten’ een overzicht van de verantwoordelijkheden die betrokken partijen hebben op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten en van de mogelijkheden die hen ter beschikking staan om tot concrete oplossingen te komen. De Aedes-publicatie 'Huisvesting arbeidsmigranten: 10 praktijkvoorbeelden’ beschrijft verschillende cases bij woningcorporaties. In de uitgave staan voorbeelden van het transformeren van voormalig zorgvastgoed, kleinschalige huisvesting in de wijk, kamerverhuur en logies voor verschillende doelgroepen. Minister Blok reikte donderdag 12 december de eerste keurmerken uit voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit nieuwe keurmerk, ondergebracht in de Stichting Normering Flexwonen (SNF), maakt voor gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners en andere betrokkenen zichtbaar dat huisvesting van arbeidsmigranten in orde is. Lees verder >.


De afgelopen weken vonden drie regionale bijeenkomsten plaats:
  • In Rotterdam stelden wethouder Karakus en zijn ambtenaren op 22 november de vraag centraal hoe met werkgevers en huisvesters vorm en inhoud te geven aan het doel om 2.000 extra huisvestingsplaatsen te realiseren in deze gemeente. Lees verder >
  • Op 4 december werd in de Regio Noord-Veluwe een intentieverklaring ondertekend die een breed gedragen start markeert voor meer en betere huisvesting. Lees verder >
  • Op 12 december sloot West-Friesland het project Kompas af met de constatering dat met de handhaving in deze regio goede stappen zijn gezet, maar dat meer en betere huisvesting nog een zorgenkind is. In deze regio gaat nu ook een ambassadeursteam aan de slag om dat verder te helpen. Lees verder >
Informatie over de stand van zaken in de overige zes regio's vindt u hier


Twee bijeenkomsten van het ministerie van BZK:

  • woensdag 29 januari: Expertmeeting recreatieparken (Putten)
  • donderdag 6 maart: Seminar 'Vormen van Flexwonen' (Ede)

Lees verder >

17 december 2013
Aanbieders huisvesting
 
Agenda
 
Dossiers
 
Regio's
 
Contact


 
© 2013 EFA. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Expertisecentrum
Flexwonen voor Arbeidsmigranten | Disclaimer | Contact | Afmelden