Op 3 juni vond bestuurlijk overleg plaats van Minister Blok met de portefeuillehouders van negen regio’s en de ondertekenaars van de Nationale Verklaring. De voortgang in de regio’s stond centraal omdat begin dit jaar was afgesproken dat er voor de zomer bestuurlijke afspraken zouden liggen over aantallen, verdeling en tempo van realisatie van de huisvesting. Dat bleek in een aantal regio’s gelukt, maar in een aantal andere ook nog niet. De minister gaf aan in de zomer aan de Tweede Kamer te zullen rapporteren over de voortgang en sprak de hoop uit dat belemmeringen alsnog worden weggenomen. In het overleg werd geconstateerd dat afspraken nog wel tot vervolgacties moeten leiden. Aan de andere kant werd ook duidelijk dat er naast de bestuurlijke afspraken al veel projecten van de grond zijn gekomen. Partijen vonden het van belang ook dat met elkaar te blijven volgen en stelden blijvende betrokkenheid van de minister daarbij op prijs. Hij zegde die toe. 


Koos Karssen, burgemeester van Maasluis en namens de VNG ambassadeur huisvesting EU-arbeidsmigranten had op 28 mei in een brief aan minister Blok zijn bevindingen weergegeven van zijn ronde langs de regio's. Karssen stelt onder meer dat 'het realiseren en verbeteren van huisvesting van arbeidsmigranten  'going concern' zal moeten worden. De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten - en daarmee de behoefte aan goede tijdelijke huisvesting - zal toenemen. Goede huisvesting zal dus in het beleid van gemeenten aandacht moeten blijven krijgen'. Lees verder


Het is niet altijd duidelijk binnen welke wettelijke kaders woningcorporaties kunnen acteren. Om deze reden heeft Aedes samen met het ministerie van BZK de notitie 'Huisvesting voor arbeidsmigranten, wettelijke mogelijkheden voor woningcorporaties' van december 2012 bewerkt en geactualiseerd. In de nieuwe versie zijn onder andere veranderingen in de Leegstandswet opgenomen. Ook wordt nog duidelijker aangeven welke verschillende mogelijkheden corporaties hebben om via mid stay-voorzieningen arbeidsmigranten te huisvesten. Met name de Europese inkomensgrens lijkt voor veel corporaties een obstakel. In de notitie wordt aangeven hoe corporaties ondanks deze regelgeving arbeidsmigranten gezamenlijk kunnen huisvesten op basis van individuele huurcontracten. Bekijk publicatie
LTO-Nederland  heeft in mei een publicatie uitgebracht die handvatten wil bieden voor ondernemers in de land- en tuinbouw. Om een zo breed mogelijke groep ondernemers te ondersteunen schetst de brochure op kernachtige wijze de mogelijkheden en spelregels. Dit zijn bijvoorbeeld de rechten en plichten die een werkgever heeft, de landelijke huisvestingsnorm waaraan LTO en de uitzendsector zich hebben verbonden en de verschillende huisvestingsvormen. Ook de rol van de gemeente en de noodzaak om samen met ondernemers en plaatselijke LTO-afdelingen gemeentelijke beleid te ontwikkelen, komen uitgebreid aan bod. Lees verder


Op 15 mei vond in Sliedrecht de eerste vergadering plaats van de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA). De branchevereniging in oprichting heeft onder meer als doel het behartigen van belangen van huisvesters van arbeidsmigranten. Daarnaast wil zij ook gesprekspartner zijn bij de Nationale Verklaring. Lees verder


Platform31 zoekt nieuwe experimentpartners die zich bezig houden met de huisvesting van arbeidsmigranten. In 2011 startte SEV|Platform31 met vijf projecten die verschillende vormen van huisvesting onderzoeken en uitvoeren. Er wordt steeds beter en steeds actiever gewerkt aan meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten, maar er moet nog veel gebeuren. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Platform31 de aanvullende opdracht gegeven om de huisvesting van arbeidsmigranten verder te versnellen en meer kennis op te halen en te verspreiden. Er kunnen maximaal 30 projecten deelnemen aan het experiment. Meer informatie vindt u op www.platform31.nl of bij Marrit van der Schaar.


Op 27 juni kunt u deelnemen aan een flitsexcursie naar een recent geopend huisvestingsproject van Rieff aan de Haagse Laakhaven. Het complex bestaat uit 95 volledig ingerichte tweepersoonsstudio’s en extra faciliteiten zoals een fitnessruimte en een wasserette. Wat zijn de overwegingen van de initiatiefnemende partijen voor deze huisvestingsvorm? Hoe ziet het financiële plaatje er uit? (Hoe) werkt het in de praktijk? Dat kunt u op 27 juni zelf ervaren. De flitsexcursie duurt slechts 2 uur en geeft antwoord op al uw vragen. Lees verder.


15 juni - Open dag Flex Logies Gebouw, Eersel, meer info
24 juni - Bestuurlijke conferentie Haaglanden, meer info
28 juni - Conferentie 'Huisvesting arbeidsmigranten
in West-Brabant', meer info
28 juni - Derde regioconferentie Greenport Aalsmeer, 
meer info

13 juni 2013
Aanbieders huisvesting
 
Agenda
 
Dossiers
 
Regio's
 
Contact© 2012 EFA. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Expertisecentrum
Flexwonen voor Arbeidsmigranten | Disclaimer | Contact | Afmelden