Copy
Januari 2015
 
Ser mailet konstigt ut, klicka här

Ett nytt år i barns och ungas tjänst

Vi kan alla vara en viktig vuxen för ett utsatt barn eller ungdom

Oavsett vilken roll vi har som vuxen, kan vårt agerande  ha en avgörande betydelse för hur våra barns och ungdomars liv utvecklar sig. Att vara en viktig vuxen är ett fantastiskt uppdrag, och en fantastisk möjlighet att påverka våra barns och ungdomars liv och utveckling i en positiv riktning. Men att vara en förebild innebär också ett stort ansvar. För att hjälpa ett barn i en utsatt livssituation kräver också att vi är beredda och har förmågan att känna kärlek, för att därigenom skapa förståelse för barnet och dess beteende och livsvillkor. Och att älska är att tjäna. Först när vi inser detta har vi möjligheten att hjälpa och bryta våra barns och ungdomars utanförskap och utsatthet.  Eller som den danske filosofen, Sören Kirkegaard, uttryckte det; "All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna". På vilket sätt tjänar du våra utsatta barn och ungdomar?

Stöd till fullmäktiges arbete
Politik. Fullmäktiges arbete behöver organiseras och ledas för att stärka och utveckla fullmäktige. SKL ger olika stöd i detta arbete. Under 2011 reviderades SKL:s förslag till normalarbetsordning för fullmäktige. Därefter har ytterligare lagändringar skett vilka gett anledning att återigen revidera underlaget, som riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Läs mer här.
Svårt för socialtjänsten att rekrytera efter nya krav
Socialtjänst. Efter socialstyrelsens nya och skärpta utredningskrav så kan socialtjänstens oförmåga att locka socialsekreterare bli ett mycket stort bekymmer. Sedan de nya föreskrifterna började gälla i höstas så måste alla misstankar om barn som bevittnar eller blir utstatta för våld i nära relationer utredas. Men de nya föreskrifterna innebär inte bara fler utredningar eftersom tanken är att de ska leda till stöd och hjälpinsatser. Läs mer här.
Barnen skolkar - föräldrar krävs på vite
Skolan. Föräldrar i Tranås med barn i grundskolan riskerar vite på grund av barnens skolk. Skolpolitikerna har nått vägs ände i försöken att få dem till klassrummen på annat sätt. Föreläggande har skickats till ett hushåll och ytterligare något eller några är på gång. Det handlar om enstaka elever som inte sköter skolan. Frånvaron är över 50 procent för de aktuella ungdomarna, och efter olika försök till förändring har politikerna beslutat om föreläggande förenat med vite. Läs mer här.
Ny överenskommelse om psykiatrin mellan SKL och staten
Psykisk ohälsa. SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om en psykiatrisatsning även under 2015. Överenskommelsen omfattar 630 miljoner kronor, och innehåller bl.a. ett uppdrag till SKL att tillsammans med Socialdepartementet ta fram en långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa. Läs mer här.
Styrelsens och nämndernas ansvar
Politik. En nämnd eller styrelse har sitt uppdrag från fullmäktige. Det handlar om att genomföra det uppdrag som fullmäktige definierat till givna förutsättningar. Med uppdraget följer ett ansvar för nämnden och ledamöterna i nämnden. SKL har tagit fram ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder. Lagändringar fram till den 1 januari 2015 har beaktats i underlaget. Läs mer här.
Ny rapport om arbetsvillkoren i den sociala barn- och ungdomsvården
Socialtjänst. I en ny rapport för Akademikerförbundet SSR av docent Anna-Lena Lindquist sammanfattar hon sin forskning om arbetsvillkor, personalomsättning och kompetensutveckling inom socialtjänstens barn och ungdomsvård. I genomsnitt är var tredje handläggare och sju av tio chefer nyanställd. Läs mer här.

BEO arbetar mot kränkningar och mobbning
Skolan. Caroline Dyrefors Grufman är Barn- och elevombud. Hon kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. BEO finns på Skolinspektionen och utreder även anmälningar om kränkningar i skolan, på samma sätt som Skolinspektionen. Läs mer här.
Bristande stöd till barn med psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa. När barn berättar för BRIS om sin psykiska ohälsa beskriver de en vård som är kortsiktig och fragmentarisk. Det är svårt att få rätt hjälp, tidig hjälp och tillräcklig hjälp. Barn känner sig tvingade att bli svårt sjuka, svälta sig mer eller skära sig djupare för att få den hjälp som de behöver. Dessutom är många skolor dåliga på att hjälpa dem med att hänga med i skolarbetet när de mår dåligt, skriver BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström. Läs mer här.
Checklista för effektiv styrning i frågor som rör barn och unga
Politik. Politikerchecklistan är ett material för dig som är beslutsfattare. Materialet finns dels i rapportform dels som ett webbverktyg. Syftet med verktyget är att man ska kunna besvara de frågor som ställs i checklistan och få tillbaka en rapport om hur det ser ut i den egna kommunen, det egna området eller det egna landstinget. Läs mer här.
Stora skillnader inom kommunernas socialtjänst
Socialtjänst. Bemanningen varierar stort mellan landets socialtjänster. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. I många kommuner har handläggare långt över 50 biståndshushåll att hantera varje månad, och det får konsekvenser för stödet till utsatta människor, varnar Vision. Socialstyrelsens årliga rapport, Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd , är ett viktigt verktyg för utveckling av socialtjänsten. Läs mer här.
Bra att anpassa program mot mobbning efter skolan
Skolan. Många skolor väljer att köpa färdiga program som stöd i sitt arbete mot mobbning men forskning visar att skolorna inte följer programmen fullt ut utan istället anpassar dem efter lokala omständigheter. – Vi ser positivt på att detta. Vi rekommenderar inte skolor att använda programmen i sin helhet, säger Erik Flygare, forskare vid Örebro universitet. Läs mer här.
Kontakt via Skype kan förebygga psykisk ohälsa hos tjejer
Psykisk ohälsa. Under tre års tid drev Tjejzonen projektet Storasyster via webcam. Syftet med projektet, som finansierades av World Childhood Foundation, var att utveckla en struktur för att arbeta med stödjande relationer online via webcamverktyget Skype. Erfarenheterna från projektet visar att det finns stor potential att förebygga och lindra psykisk ohälsa hos unga med hjälp av stödjande relationer online via webcam. Läs mer här.
Share
Tweet
Forward to Friend
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Hemsida
Hemsida
E-post
E-post
YouTube
YouTube
Copyright © 2014 Lasse Mattila, All rights reserved.                                   Du får detta mail som prenumerant för
Our mailing address is: lasse@lassemattila.com                                     mitt nyhetsbrev.
 
 
Mod - Hängivenhet - Kompetens