Copy

Februari 2015

Ser mailet konstigt ut, klicka här

Det finns bara ett sätt att bygga tillit - att finnas där. På riktigt.


Tillgängligheten avgörande i byggandet av bärande relationer


Jag har under mina yrkesverksamma år inom både skolan och socialtjänsten experimenterat en del med de verktyg som vi har till vårt förfogande i vårt välfärdssamhälle. Detta för att hitta några centrala framgångsfaktorer i förebyggande arbetet med våra utsatta barn och ungdomar. När jag tänker på många av de barn och ungdomar som jag mött under åren, kan jag konstatera att alla dessa haft något gemensamt. De har alla, av olika anledningar, saknat förtroendefulla relationer till vuxna som de kan lita på. Vuxna som finns där. På riktigt. Inte enbart på telefontiden vardagar mellan 8.30 och 9.30, eller när man råkar ha tid över, utan när det verkligen gäller och behövs. Jag har aldrig upplevt att den tillgänglighet som jag erbjudit missbrukats av någon. Aldrig. Tillgängligheten har nyttjats ett antal gånger, och jag hävdar att varje gång har det varit befogat. Det är också denna tillgänglighet som sedan har lagt grunden för en bärande relation, som i sin tur bidragit till en positiv förändring i en ibland mycket besvärlig tillvaro. Att bygga bärande relationer kräver hängivenhet och tålamod, och det är just genom bärande relationer som vi vuxna kan bygga tillit, och återupprätta ett förlorat förtroende hos våra utsatta barn och ungdomar. Hur hängiven är du, och vilket tålamod har du?
 

Barns egna ord om avsaknaden av tillitsfulla relationer till vuxenvärlden
I BRIS:s rapport "Se hela mig! - Barns egna ord om sin psykiska ohälsa" från 2012, berättar barn och unga bl.a. om sin bristande förtroende för vuxenvärlden, samt hur de skulle önska att de vuxna bemötte dem i deras utsatta situation. Bland annat berättar många av barnen om sin önskan om omfattande och kontinuerliga kontakter med vuxna som har tålamod och som "står ut med en" och vill bygga tillit. Läs mer om BRIS och om rapporten här.
"Personalbrist inom socialtjänsten drabbar barn som far illa"
Socialtjänsten. Ny undersökning. Sju av tio kommuner anlitar bemanningsbolag för barn- och ­ungdomsvården. Krisen i socialtjänsten är nu så akut att vi ­riskerar att svika barn som far illa. Regeringen måste ta krafttag mot personalflykten och ­kompetensbristen, skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers. Läs mer här.
 
Så ska barn få bättre hjälp vid utredningar i socialtjänsten
Socialtjänsten. Med hjälp av den ideella organisationen Maskrosbarn kommer nu två Stockholmskommuner att under ett år testa barnombud inom socialtjänsten. Syftet är att ge de utsatta barnen en starkare röst, vilket ökar chansen att de får rätt hjälp. Läs mer här.
 
Krav på snabbare stöd för elever i behov av särskilt stöd i skolan
Skolan. Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Skolverkets film om skolans arbete med stödinsatser lär dig mer om stöd och tar också upp vilka krav som finns på dokumentation. Se hela filmen här.
 
Socioekonomisk resursfördelning till skolor
Skolan. Likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras. Ett sätt att minska resultatskillnaderna mellan skolorna i en kommun kan vara att ha en socioekonomisk resursfördelning. Socioekonomisk resursfördelning innebär att kommunen fördelar pengar till skolorna utifrån deras elevsammansättning, till exempel vilken utbildningsnivå som elevernas föräldrar har och hur länge eleverna har bott i Sverige. Läs mer här.
 
Använd välfärdens resurser smartare
Offentlig förvaltning. En växande ekonomi är grunden till en bättre välfärd. En ny undersökning visar att svenska folket ser störst möjligheter i en effektivare resursanvändning, när det handlar om frågan om hur vården, skolan och omsorgen ska få mer resurser. Läs mer här.
 
Resultatstyrning för bättre resultat
Offentlig förvaltning. Resultatstyrning syftar till att förflytta perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheterna. Kortfattat - vad får invånarna för kvalitet och service för sina skattepengar. Läs mer här.
 
Att förebygga livslångt utanförskap

Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller långtidssjukskrivningar.

Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och ungdomsåren i form av bristande måluppfyllelse i skolan, skolk och destruktivt och normbrytande beteende.

I boken, Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar, lyfter jag bl.a. upp de mest centrala framgångsfaktorer som jag identifierat i arbetet med barn och unga i utsatta livssituationer. Boken riktar sig till såväl politiker, personal inom skolan och socialtjänsten som till föräldrar och andra viktiga vuxna.
 

Beställ boken här

Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar

Pris: 395 kr + porto (55 kr)

Önskar du beställa flera exemplar, kan du skriva till mig på lasse@lassemattila.com för prisuppgift.
 

Sagt om boken

"Något av en bibel om utsatta barn och hur samhället borde ta hand om dem., det är vad den här tjocka boken är. Lasse Mattila delar generöst med sig av egna erfarenheter av att vara ett barn i riskzonen och att sedan arbeta professionellt med utsatta unga. Allt är sprunget ur ett brinnande engagemang för barnen och för att vuxna ska begripa vad dem behöver."
Tidningen Social Qrage, nr 2 2013

"Utifrån sitt unika dubbla perspektiv, både inifrån och ovanifrån, har Lasse Mattila skrivit en bok som, om beslutfattare på alla nivåer läste den, skulle generera ofantliga vinster, mänskliga såväl som ekonomiska!"
Magnus Carlsson, rektor"Vill vi förhindra att unga människor i utsatta livssituationer hamnar mellan stolarna i våra olika verksamheter, är första steget att läsa och låta sig beröras och påverkas av den här boken."
Christina Sandahl, fd diakon och förvaltningschef inom socialtjänsten

"Vuxnas tillämpning av bokens innehåll har ändrat mig helt. Utan det hade jag inte suttit här med ett oerhört bra liv och JÄTTEBRA betyg i skolan. Vill inte ens tänka på hur mitt liv hade sett ut om jag inte fått den hjälpen."
Tess, 18 år
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Lasse Mattila,
All rights reserved.

 
 
Du får detta mail som prenumerant för mitt nyhetsbrev.

 
Mod - Hängivenhet - Kompetens