Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven in uw e-mail programma? Bekijk de nieuwsbrief online.
september 2018
 
 
Verrijking Time out gesprek
 
Gestructureerde follow up van palliatieve oncologische patiënten in eerste lijn. De eerstelijns oncologieverpleegkundigen van Savant Zorg en de Zorgboog (zie foto) gaan een belangrijke bijdrage leveren in het nieuwe zorgpad voor palliatieve kankerpatienten.

In de regio Helmond wordt, onder coördinatie van Quartz Transmuraal en de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht, het bestaande zorgpad Time out gesprek uitgebreid. Dit heet het GRIP II traject. Implementatie vindt plaats in het Elkerliek ziekenhuis, met de omliggende huisartspraktijken. De uitbreiding van het bestaande zorgpad wordt in samenspraak aangepast naar de lokale wensen en situatie. Lokale zorgverleners houden regie over de zorgverlening. De bedoeling is in januari 2019 in de praktijk te starten. Vanaf  oktober start een werkgroep van medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis, de Zorgboog en Savant Zorg en huisartsen, die de implementatie voorbereidt. 

Achtergrond
Door verbeteringen in diagnostiek en behandeling wordt kankerzorg steeds vaker langdurige zorg, met meer mogelijkheden voor persoonsgerichte keuzes. Door gebruik te maken van de kracht van eerste- en tweedelijnszorg, kan kankerzorg verder verbeterd worden. Met dit doel is de afgelopen jaren het Time out gesprek ingevoerd en geëvalueerd. Het GRIP zorgpad bestaat uit twee componenten: (1) ondersteuning van de besluitvorming van de patiënt na de diagnose en (2) gestructureerde begeleiding van de patiënt vanuit de eerste lijn vanaf de diagnose.

Lokaal coördinator (huisarts) gevraagd
Quartz is op zoek naar een huisarts die voor enkele uren per week de  lokale coördinatie van het GRIP II traject in de regio Helmond kan doen. Looptijd is 1 jaar. De huisarts coördineert de implementatie en de evaluatie in de eerste lijn.  De huisarts werkt samen met het onderzoeksteam van het UMC Utrecht. Hij/zij weet goed draagvlak te creëren bij de doelgroep en ondersteunt ook communicatie- en onderwijsactiviteiten.
Meer info is te verkrijgen bij Ans Hendrikx, medisch coördinator van Quartz, via 0492-595160. 

Op de foto staan v.l.n.r.:
Desiree Smets (Zorgboog), Ellen van Diepen (Savant zorg), Maja van Asseldonk (Zorgboog), Helma den Dekker (Savant zorg) en Irene van Kessel (Zorgboog). Marly van de Mortel (Savant zorg) ontbreekt op de foto.
 
 
 
 
 
Afdeling neurologie start pilot PID CVA
 
Vanaf juli 2018 krijgen patiënten bij wie de diagnose hersenbloeding of herseninfarct is vastgesteld, een Persoonlijk Informatie Dossier (PID) CVA. Deze map is bedoeld om de patiënt, mantelzorger en zijn omgeving te ondersteunen bij het nemen van regie over de zorg, het behandelproces en het leven met de gevolgen van een CVA.
 
 
In de map zit standaardinformatie en persoonsgerichte informatie over de beroerte en de behandeling. Zo is te zien welke informatie gegeven is, zodat in het vervolg hierop aangesloten kan worden. Tevens is informatie te vinden over zorg- en welzijnsvoorzieningen, waar de patiënt of de mantelzorger gebruik van kan maken na ontslag uit het ziekenhuis. Hierdoor kan de patiënt of de  mantelzorger de weg (weer) vinden naar mogelijkheden binnen de keten, als opnieuw vragen of problemen ontstaan. Het bestaande zelfoefenboek wordt, als dat van toepassing is, geïntegreerd in het PID CVA. De afzonderlijke zelf-oefenmap, die bij ontslag werd meegegeven, verdwijnt. Er is ook ruimte om individuele doelen en afspraken die gemaakt worden met de zorgverlener te noteren.

De map is gemaakt in samenwerking met de neuroloog, paramedici, geestelijk verzorging, neuropsycholoog, diëtist, verpleegkundigen van afdeling neurologie, programmaleider ketenzorg en met de patiëntenvereniging Hersenletsel.NL. Mevrouw Coolen ontving het eerste exemplaar van de PID CVA.
 
 
 
 
 
Addendum ‘thuiszorg’ bij stroomschema ouderen zonder ziekenhuisopname
 
Vorig jaar is het ‘Stroomschema 24-7 Ouderen die geen ziekenhuisopname nodig hebben’ ontwikkeld. Een praktisch hulpmiddel voor de SEH en de CHP, bestaande uit uitstroom categorieën, criteria per categorie en telefoonnummers, zodat snel geschakeld kan worden.
 
 
Afgelopen zomer is dit stroomschema uitgebreid met een addendum ‘thuiszorg’. In dit addendum is de uitstroom ‘thuiszorg’ verder uitgewerkt, zodat het meer duidelijkheid en handvatten geeft voor de SEH en de CHP. Bijvoorbeeld over het inzetten van verpleegkundige terminale zorg in de thuissituatie of het regelen van hulpmiddelen.
 
 
 
Stroomschema
 
 
 
 
 
Toetsing ketenzorg Dementie regio Helmond
(Netwerk Review Scan)
 
In juli van dit jaar heeft een Netwerk Review Scan (NRS) plaatsgevonden onder leiding van een extern bureau en in opdracht van CZ zorgverzekeraar. De doelstelling van deze toetsing was tweeledig. Enerzijds betrof de scan een zelfevaluatie om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de samenwerking. Anderzijds om de stand van zaken binnen het netwerk op de sleutelfactoren spelregels, structuur, inhoud, ontwikkelingsperspectief en financiering inzichtelijk te krijgen.

Resultaten toetsing
Er wordt goed samengewerkt binnen de dementieketen en men is tevreden over het functioneren van de ketencoördinator. De samenwerking met het ‘sociale domein’ (gemeenten en welzijnsorganisaties) kan nog verbeterd worden. Ook de communicatie tussen het ketenbestuur en de werkgroepen enerzijds en hun achterban anderzijds kan beter. De ketenpartners vinden een ketencoördinator die onafhankelijk is van de verschillende zorgorganisaties van groot belang. De interpretatie van de resultaten van de ‘Dementiemonitor mantelzorg’ moet meer prioriteit krijgen.

De resultaten van de Netwerk Review zijn het vertrekpunt voor een beleidsplan voor het ketenprogramma Dementie voor de komende jaren.

Overige resultaten ketenzorgprogramma Dementie
Het ketenzorgprogramma Dementie bestaat al sinds 2003 en heeft veel goede resultaten bereikt:
  • casemanagement dementie (werkwijzer, scholing)
  • Eerste-Hulp-Bij-Dementie-koffer
  • RTA Dementie
  • zorgprogramma Dementie
  • nascholing ‘dementie en palliatieve zorg’
  • ‘probeerplaats Vooruitkomst’ (inzet hulpmiddelen)
 
 
 
 
 
 
 
RTA’s Nederlands HartNetwerk (NHN):
Hartfalen, Coronairlijden en Atriumfibrilleren
 

Het NHN heeft drie nieuwe RTA’s ontwikkeld, en een vierde: kleplijden, wordt op korte termijn verwacht. Deze RTA’s hebben als doel afstemming te bereiken tussen de 1e, 2e en 3e lijn over de diagnostiek, behandeling, consultatie/verwijzing en berichtgeving. U vindt de RTA’s onder andere op de website van Quartz.
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief Bariatrische zorg  nr. 3
 
Het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum in de regio Zuidoost Brabant zijn samen met Diagnostiek voor U en de huisartsen in 2015 gestart met een project rondom zorg bij bariatrische patiënten. Volgens protocol werden bariatrische patiënten postoperatief 5 jaar lang intensief (para)medisch vervolgd In de tweede lijn. Een deel van deze nazorg is in een pilotproject verplaatst naar de eerste lijn. In de nieuwsbrief leest u onder andere over resultaten van de evaluatie, de update van de RTA en verder onderzoek.
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
RTA Tijdig spreken over het levenseinde
 
Brochure: levenseindebeslissingen met Islamitische patiënten

Zorgverleners en familieleden willen de beste zorg voor de patiënt. Soms is het echter moeilijk elkaar hierin te vinden. Vanuit geloof of cultuur kunnen mensen andere verwachtingen hebben dan zorgverleners vanuit hun professionele standaarden verantwoord vinden. ‘Niet vertellen’, ‘niet sederen’ en ‘niet stoppen’ zijn verzoeken die zorgverleners in verlegenheid kunnen brengen.

Hoe verhouden deze verzoeken zich tot de WGBO? En hoe ga je het gesprek aan als je dergelijke vragen gesteld krijgt? Het Catharina Ziekenhuis heeft samen met het LUMC en de Leiden Islam Academy een brochure voor zorgverleners gemaakt, waarin deze kwesties worden verhelderd en praktische handvatten worden aangereikt. Deze brochure vind u in de link
 
 
Brochure
 
 
 
 
 
Mededelingen
 
 
 
 
 
 
Mutaties
 
Nieuw adres Huisartsen Groepspraktijk ’t Gasthuis
M.i.v. 25 juni jl. is de Huisartsen Groepspraktijk ’t Gasthuis verhuisd naar Vicaris van der Asdonkstraat 11 | 5421 VB te Gemert.

Mutatie Huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel
Per 1 juli is de heer Engels van HP Aarle-Rixtel met pensioen gegaan. Hij is opgevolgd door de heer T. v.d. Ven.

Mutatie Huisartsenpraktijk Liessel
Met ingang van 1 juli 2018 hebben mevrouw H. van Straaten-Scholte en de heer J. van Straaten hun werkzaamheden beëindigd binnen de huisartsenpraktijk Liessel. De praktijk is overgenomen door de heer Y.F.A. Dhooge en de heer D.J. Bos. Mevrouw Engelhard is werkzaam als waarnemer binnen de huisartsenpraktijk.

Nieuwe praktijk Helmond
Mevrouw M. Gast is per 13 augustus gestart met een nieuwe praktijk ‘Boszicht’ aan de Bakelsedijk 264 | 5703 JJ  te Helmond
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens
Quartz
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
 
Doorsturen
Inschrijving beheren
Uitschrijven
 


Alle voorgaande edities van Raaklijnen vindt u hier

Deze nieuwsbrief wordt u als relatie van Quartz toegezonden, omdat u zich heeft aangemeld voor de digitale Raaklijnen.
 
Copyright © Quartz , Inc. 2018 All rights reserved
 
Email Marketing Powered by Mailchimp