Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven in uw e-mail programma? Bekijk de nieuwsbrief online.
september 2016
 
 
Jaarbericht 2015
 
Bent u benieuwd naar onze activiteiten en hoogtepunten in 2015? Van ons lustrumsymposium met veel Positieve Gezondheid en mantelzorgers doen mee (CVA-keten) tot pilot kleine chirurgische ingrepen in huisartsenpraktijk. U leest het in het jaarbericht Quartz 2015!
 
 
Lees hier het Jaarbericht 2015
 
 
 
 
Transmurale Zorgbrug start met kick-off bijeenkomst
 
Per 1 oktober 2016 starten twee afdelingen van het Elkerliek ziekenhuis in samenwerking met de Zorgboog, Savant Zorg en Sint Annaklooster met de Transmurale Zorgbrug.
 
 
In de Transmurale Zorgbrug wordt de verbinding gelegd tussen twee pijlers van goede zorg voor kwetsbare ouderen in onze regio. De ene pijler betreft extra aandacht en zorg voor kwetsbare ouderen in het Elkerliek, als seniorvriendelijk ziekenhuis. De andere pijler betreft, na een warme overdracht, nazorg door de wijkverpleegkundige met extra expertise op het gebied van kwetsbare ouderen.

De wijkverpleegkundige werkt samen met de huisarts en overige betrokken hulpverleners. Onderzoek heeft de effectiviteit van de Transmurale Zorgburg aangetoond: afname van sterfte na ontslag uit het ziekenhuis met circa 30%.

Op dinsdag 27 september wordt de feestelijke kick-offbijeenkomst gehouden voor: verpleegkundigen van de afdelingen en het nazorgteam van het ziekenhuis, de verpleegkundigen van de Zorgboog, Savant Zorg en Sint Annaklooster en overige betrokkenen. Professionals die samen ‘de brug’ gaan vormen. Zij ontvangen informatie en instructie, waarna het glas geheven wordt op een succesvolle ‘Helmondse’ Transmurale Zorgbrug. Huisartsen zullen apart worden geïnformeerd.
 
 
 
 
 
Evaluatie van de transmurale werkafspraak overdracht DNR beleid
 
In het voorjaar van 2016 heeft Anouk Duckers, in het kader van haar master Healthcare Policy, Innovation and Management aan de Universiteit Maastricht, een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in opdracht van Quartz. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de overdracht van niet-reanimeer (DNR) beleid in de regio Helmond.
 
 
Daarbij werd ook en de bekendheid met de werkafspraken die in 2013 zijn ontwikkeld door Quartz, en de bijbehorende brochure met patiënteninformatie onderzocht.
Voor deze evaluatie zijn semi-gestructureerde, face-to-face interviews uitgevoerd met elf huisartsen, tien medische specialisten, en twee specialisten Ouderengeneeskunde. Daarnaast werden schriftelijk nog een aantal vragen gesteld aan een lid van de medische staf van de Regionale Ambulance Voorziening.

Wanneer wordt DNR besproken?
Uit de interviews bleek dat een gesprek over DNR meestal wordt gevoerd aan de hand van een recentelijk gediagnosticeerde ziekte, opname in een ziekenhuis of verpleeghuis, of leeftijd. De meeste respondenten waren van mening dat de huisarts de juiste setting is om DNR te bespreken. Huisartsen gaven aan dat het intiatief voor het gesprek ongeveer even vaak bij de patiënt als bij de huisarts ligt, terwijl medische specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde meestal zelf het initiatief namen.

Quartz-werkafspraken en overdracht
Ongeveer de helft van de respondenten was bekend met de Quartz-werkafspraken en de brochure. Uit de interviews bleek wel dat de werkwijze van de meeste zorgverleners overeenkwam met hoe deze in de werkafspraken beschreven staan. Slechts één respondent maakte daadwerkelijk gebruik van de brochure. De voornaamste reden om de brochure niet te gebruiken was dat zorgverleners aangaven dat ze het onderwerp liever persoonlijk bespreken met de patiënten. De brochure is echter ontwikkeld als aanvulling op een gesprek.

Overdracht
Resultaten met betrekking tot de overdracht van informatie waren tegenstrijdig. Huisartsen en specialisten gaven beide aan dat DNR afspraken altijd tijdig vermeld worden in de verwijsbrief of ontslagbrief, maar aan de ontvangende kant gaven beide aan de afspraken zelden terug te zien, of niet tijdig te ontvangen. Ambulancepersoneel gaf aan vaak incomplete of verouderde DNR-verklaringen tegen te komen in de praktijk. Een ander veelvoorkomend probleem is onenigheid bij de familie over het beleid.

Aanbevelingen
Aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren kwamen, zijn:
 • De huisarts vaker het initiatief laten nemen voor een DNR gesprek zodat dit tijdig gebeurt en vaker een beleid afgesproken wordt
 • Afspraken maken met de praktijk/afdeling over wanneer DNR besproken moet worden en hoe dit geregistreerd wordt
 • DNR afspraken duidelijker en meer standaard maken in de verwijs- en ontslagbrieven
 • Een DNR verklaring of penning ontwikkelen die de patiënt ook thuis kan bewaren en laagdrempelig is (dus zonder lid te worden van een vereniging als de NVVE)
 • DNR vermelden in de jaarlijkse update van de medisch specialist naar de huisarts
 • (Gespecialiseerd) Verpleegkundigen betrekken bij het registreren van DNR beslissingen
 • Meer bekendheid voor de werkafspraken van Quartz, een reminder voor het meegeven van de brochure
De Quartz-werkgroep die betrokken was bij de totstandkoming van de werkafspraak Overdracht DNR beleid zal binnenkort met de aanbevelingen aan de slag gaan.
 
 
Het DNR-protocol
 
 
 
 
 
Aanpassingen protocol Diep veneuze trombose en longembolie
 
Voor de diagnostiek van diep veneuze trombose en longembolie kon de huisarts tot voor kort gebruik maken van een POCT D-dimeertest. Dit was een erg patiëntvriendelijke werkwijze waarbij veel patiënten een doorverwijzing naar het ziekenhuis bespaard kon blijven, omdat de diagnose door de huisarts al veilig kon worden uitgesloten.
 
 
Helaas is sinds enige tijd deze test niet meer beschikbaar en heeft de werkgroep DVT en Longembolie de procedure voor de D-dimeer aangepast. De patiënt moet nu weer voor bepaling van de D-dimeer naar het ziekenhuis.

Voor de diagnostiek van DVT is met de afdeling Radiologie afgesproken dat, bij een positieve D-dimeer, de patiënt direct terecht kan voor een echo.

Aanpassingen naar aanleiding van verdwijnen POCT D-dimeertest
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor de diagnostiek voor DVT:
 1. Bij een Eerstelijns Beslisregel (ELBR) < 4 wordt een D-dimeer in het ziekenhuis uitgevoerd
  1. Hierbij wordt de huisarts wel verzocht om de ELBR-score mee te sturen en aan te geven dat het om een D-dimeer bij verdenking DVT gaat.
  2. Als de D-dimeer positief is, informeert het lab de patiënt en kan de patiënt direct terecht voor een echo. De afdeling Radiologie regelt dan de echoaanvraag door de huisarts.
 2. Bovenstaande afspraak kan op dezelfde dag plaatsvinden, als de D-dimeer is aangevraagd op werkdagen vóór 15.00 uur. Na dit tijdstip wordt op dezelfde dag geen echo meer uitgevoerd. Is de uitslag van de D-dimeer vóór 17.00 uur bekend, dan wordt de huisarts geïnformeerd. Is deze dan niet bekend of is deze positief, dan moet worden gewacht tot de volgende werkdag en moeten overbruggingsmaatregelen worden genomen.

Ongewijzigd: Bij een score ELBR >=4, hoeft geen D-dimeer te worden uitgevoerd en kan direct een echo worden aangevraagd.

De aanvraag D-dimeer kan voor de DVT worden gedaan via ZorgDomein. Doet u de aanvraag op papier, dan kunt u gebruik maken van het speciale aanvraagformulier voor DVT en longembolie.

Aanpassingen naar aanleiding van gewijzigde NHG-standaard
Daarnaast is het DVT-protocol aangepast aan de laatst NHG-standaard. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Item in ELBR: gebruik orale anticonceptie wordt: gebruik systemische oestrogenen
 • Dag 2 wijkverpleegkundige. Toevoeging:
  • Bij de aanwezigheid van oedeem wordt het been eerst compressief gezwachteld met korte rekzwachtels, eerst 2x per week, tot oedeem voldoende is afgenomen, daarna 1x per week. Verband dag en nacht laten zitten.
  • Bij geringe zwelling hoeft niet te worden gezwachteld en volstaat een steunpantykous of dubbel compressief buisverband. Zodra er geen oedeem (meer) aanwezig is, worden steunkousen (klasse III = 34 tot 46 mmHg op enkelniveau) aangemeten.
 • Week 12 huisarts:
  • Aanvulling steunkous: Na een jaar kan desgewenst worden nagegaan of het been slank blijft zonder steunkousen. De patiënt kan de steunkous daarna blijven dragen als dit minder klachten geeft. Steunkousen worden alleen overdag gedragen.
  • Behandelduur:
   • Eerste episode secundaire DVT: 3 maanden.
   • Eerste episode idiopathische DVT: 3-6 maanden.
   •  Geïsoleerde kuitvenetrombose (bij medicamenteuze behandeling): 3 maanden.
   • Recidief-DVT: start behandeling en verwijs naar de internist voor bepaling noodzakelijkheid onderzoek naar onderliggende risicofactoren en bepaling behandelduur.
 • Exclusiecriteria: o.a. de volgende aanvullingen:
  • Diastolische bloeddruk herhaaldelijk > 120 mmHg
  •  Recidief-DVT (huisarts kan behandeling zelf starten, daarna verwijzen voor vaststellen behandelduur en de wenselijkheid van aanvullend onderzoek).
Momenteel zijn er veel ontwikkelingen in het voorschrijven van directe antistollingsmiddelen (DOAC’s). De landelijke tendens is om steeds meer gebruik te maken van deze middelen. De werkgroep DVT en Longembolie volgt deze ontwikkelingen en implementeert deze in de regio als de nieuwe richtlijnen hiervoor beschikbaar zijnDe nieuwe protcollen kunt u  vinden op de website van Quartz.

 
 
 
 
 
Zorgorganisaties en scholen intensiveren samenwerking
 
Om medewerkers goed op te leiden om aan de veranderende vragen en eisen in de zorg te voldoen, hebben de vijf grootste zorgaanbieders in de regio én het ROC ter AA en Fontys Hogescholen hun samenwerking geïntensiveerd. De bestuurders ondertekenden 27 juni 2016 het convenant Zorgcampus de Peel 2020.
 
 
 
Lees het persbericht
 
 
 
 
 
Nieuwe programmaleider Palliatieve Zorg stelt zich voor
 
Mijn naam is Anne Wijtvliet, ik ben 33 jaar en woon in Tilburg. Per half september ben ik werkzaam als programmaleider Palliatieve Zorg bij Quartz. Sinds 2013 werk ik als (waarnemend) huisarts in regio Midden-Brabant. Leuk en uitdagend werk, wat ik met veel plezier doe. Maar ik had de wens om naast het directe patiëntencontact iets te betekenen voor de zorg in de overkoepelende zin, om de zorg verder te verbeteren.
 
 
Omdat de palliatieve zorg en samenwerking in de keten van steeds groter belang zijn, ben ik blij dat ik hiermee bij Quartz aan de slag kan gaan.
 
 
 
 
 
Mededelingen ZorgDomein
 
Nieuw product: Zorgpad verdenking astma bij kinderen

Vanaf heden kan de huisarts kinderen met een verdenking op astma, die aan specifieke criteria voldoen, insturen voor de combinatieafspraak ‘Zorgpad verdenking astma bij kinderen’.

Voor insturen via dit zorgpad gelden de volgende inclusiecriteria:
 1. 6 jaar of ouder
 2. Symptoomdiagnose astma
 3. Geen of onvoldoende effect van beta2-sympathicomimeticum bij adequaat gebruik gedurende 2 - 4 weken
 4. Onvoldoende respons bij 6 weken proefbehandelininhalatiecorticosteroïden
 5. Bijkomende persisterende allergische rhinitisklachten/eczeem
 • Hierbij zijn criteria 1 en 2 noodzakelijk, en 3 en 4 zeer gewenst.
 • Indien criteria 5 aanwezig is, adviseren wij u het kind zeker door te sturen, deze hoeft niet aanwezig te zijn om het kind te verwijzen.
 • Voldoet het kind niet aan deze criteria kunt u het kind insturen via de verwijsafspraak Astma.
Traject
Het traject bestaat uit een longfunctie, een consult bij de kinderarts en een consult bij de longverpleegkundige op dezelfde dag. In één ochtend wordt een diagnose gesteld en het behandelplan opgesteld, waarbij het kind zo mogelijk snel terug wordt verwezen naar de huisarts.

Bij de afspraak is een informatiebrief en een vragenlijst opgenomen. De vragenlijst dient de patiënt bij het eerste consult ingevuld mee te nemen.

Het product is te vinden via het menu Kindergeneeskunde -> Respiratoire aandoeningen -> Verdenking astma.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwijzingen KNO aandoeningen kinderen

Verwijzingen voor KNO afwijkingen bij kinderen kunt u in ZorgDomein doen via het menu KNO-Heelkunde -> KNO-aandoeningen kind. Daar kunt u verwijzen naar de KNO-arts, en ook naar de kinderarts.

Het komt voor dat verwijzingen voor de KNO-arts soms onterecht bij de kinderarts terecht komen. In het traject is zichtbaar of het een consult betreft bij de kinderarts of bij de KNO-arts. Verwijzingen voor KNO aandoeningen die voor de kinderarts zijn bestemd, kunt u insturen via het product: regulier KNO afwijkingen Kindergeneeskunde (consult kinderarts).
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens
Quartz
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
 
Doorsturen
Inschrijving beheren
Uitschrijven
 


Alle voorgaande edities van Raaklijnen vindt u hier

Deze nieuwsbrief wordt u als relatie van Quartz toegezonden, omdat u zich heeft aangemeld voor de digitale Raaklijnen.
 
Copyright © Quartz , Inc. 2016 All rights reserved
 
Email Marketing Powered by Mailchimp