STICHTING THEESCHENKERIJ DE GOFFERT

NIEUWSBRIEF NR. 3

DECEMBER 2013

Beste vriend van de Stichting Theeschenkerij de Goffert,

Dit is alweer de derde nieuwsbrief van de Theeschenkerij de Goffert. Hiermee houden we jou en andere vrienden van de Theeschenkerij op de hoogte van de ontwikkelingen om de Theeschenkerij in het Goffertpark terug te krijgen.

Ben je een nieuwe vriend? Dank dat je je als vriend hebt aangemeld! Als bestuur vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de wijk te binden aan ons initiatief. We hopen dat de Theeschenkerij een initiatief is ‘Voor de buurt en Door de buurt!’ 

Sinds de vorige nieuwsbrief van juni 2013 hebben we een aantal belangrijke vorderingen gemaakt. Die willen we graag met je delen.

ONTWERP: DUURZAAM EN HAALBAAR


Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we veelvuldig overleg gehad met de gemeente over de locatie en het ontwerp van de herbouw van de Theeschenkerij. De architect Koos van Lith heeft een voorontwerp van het gebouw gemaakt. Daarbij is het esthetische aspect van het ontwerp is belangrijk: ‘in de sfeer van de oorspronkelijke Theeschenkerij’. Ook zijn duurzaamheid en exploitabiliteit belangrijke voorwaarden. De Theeschenkerij moet met duurzame materialen worden ontworpen en aangepast zijn aan de eisen van deze tijd. Daarbij moet het ook zo worden ontworpen dat een duurzame exploitatie haalbaar is.

COMMISSIE BEELDKWALITEIT POSITIEF

Bij het voorontwerp (zie foto 1) is daarom ook de beoogde horeca-exploitant betrokken. Samen werken we aan een duidelijk plan van eisen. Het ontwerp is meerdere keren bij de gemeente besproken. Op 12 december presenteerden we het aan de commissie Beeldkwalitieit. Deze commissie reageerde enthousiast en positief. Ze gaf een aantal waardevolle adviezen voor het ontwerp. Met dit ‘huiswerk’ gaan we verder aan de slag! Binnenkort zullen we dat weer presenteren. Dit is een belangrijke stap richting realisatie! 

LOCATIE

Naast het ontwerp is ook de locatie ter sprake gekomen. We moeten met veel eisen rekening houden, zoals zichtlijnen, bereikbaarheid, toevoer, aansluitingen, landschapsarchitectonische aspecten e.d. De locatie is nu vastgesteld op de hoek Slotemaker de Bruineweg en Steinweglaan (zie foto 2). Dit is een erg mooie locatie: het biedt een mooi uitzicht biedt over de Goffertweide en is vanaf de Slotemaker de Bruineweg goed zichtbaar. Het terras biedt een heerlijk uitzicht op de Goffertweide. 

Samengevat: wij zijn heel blij met zowel het ontwerp, de vorderingen die bij de gemeente zijn gemaakt als de locatie van de Theeschenkerij

PUBLICITEIT

Tijdens het ‘Ommetje van Nijmegen’ heeft Paul Bongers, onze voorztitter, op de beoogde locatie een grote groep toehoorders bijgepraat. Wethouder Jan van der Meer was ook van de partij (zie foto 3). 

We hebben intensief contact met de wijkraad. Op 7 november praatten we de wijkraad bij over de ontwikkelingen en zij heeft ons weer bruikbare adviezen gegeven. Ook in de geschreven pers zijn er een aantal ‘publiciteitsmomenten’ geweest. Op 15 november verscheen een artikel van Bas Knoop in de Gelderlander met de kop "Herbouwde Theeschenkerij moet cadeau aan jarig Goffertpark worden". Het artikel ging over het jubileum van het Goffertpark in 2014. Het park bestaat dan 75 jaar en dat vraagt om een passend cadeau! Verder hebben ook de Nijmeegse Stadskrant (december 2013) en de Hazannekamp (december 2013) artikelen gewijd aan ons initiatief.

Meer weten? We plaatsen regelmatig updates op onze website. Kijk onder het kopje 'logboek'. 

FINANCIERING

We zijn erg blij met de bijdragen van onze donateurs. Dank! Helaas is een tweetal grote aanvragen voor subsidie afgewezen. Gezien de vele bezuinigingen hebben we de tijd niet mee. Mede door de enthousiaste reacties op ons initiatief geloven we echter dat de Theeschenkerij terugkomt op de Goffert! We verkennen de verdere mogelijkheden voor financiering volop. We steken hier veel tijd en energie in, en staan open voor tips van onze vrienden!

VRIENDEN EN DONATEURS

Het aantal vrienden en donateurs stijgt nog steeds (> 230). In 2014 zullen we weer een publiciteitsactie ondernemen om nog meer vrienden aan ons te binden. Het blijft immers een initiatief Voor-en-Door de buurt en de Nijmegenaren.

ADVISEURS

In ons team van adviseurs vond een wisseling van de wacht plaats. We hebben van twee adviseurs afscheid genomen: Michiel, Horeca; en Maarten, Financieel. Het was voor hen helaas niet meer mogelijk om het adviseurschap te combineren met werk en wonen. Wij willen hen nogmaals bedanken voor de waardevolle bijdragen! 

We hebben het geluk dat twee nieuwe adviseurs enthousiast hebben aangegeven om hun kennis en kunde te delen. Wij verwelkomen Joost Duin (Financieel) en Coen Holten (Horeca).

TOT SLOT

Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat er een aantal belangrijke stappen zijn gezet. Als bestuur hebben we voor het komende jaar 2014 weer een plan van aanpak gemaakt. Fondsenwerving en het betrekken van onze vrienden en de buurt hebben een prominente plaats.

We houden jullie hiervan op de hoogte en wensen jullie allemaal alvast een mooi 2014!

Met vriendelijke en enthousiaste groet, 

Het bestuur, Paul Bongers (voorzitter), Frank Toonen (vice voorzitter), Pim Ketelaar (penningmeester), en Bert Steenbergen (secretaris)

Secretariaat:  Hertstraat 17  −  6531 KL Nijmegen  −  Telefoon:  06 21 59 74 01
email: 
info@theeschenkerijdegoffert.nl  −  internet:  www.theeschenkerijdegoffert.nl
Handelsregister centraal gelderland:  56015437  −  Rabobank rekeningnr:  172426499


facebook.com/GoffertNijmegen     @GoffertNijmegen