Copy
 Nieuwsbrief oktober 2014
Het thema van het Ambtelijk Platform van 2 oktober was Droogte en Regen. Een onderwerp wat leeft binnen het Platform en het programma zat dan ook boordevol interessante presentaties. Na het welkom van René en het voorstellen van de nieuwe medewerker van de uitvoeringsorganisatie, Johan Hoekstra, werden de volgende onderwerpen besproken:
 
Manon Wille, gemeente Renkum, gaf een presentatie over de Intentieverklaring Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Zie verderop in de nieuwsbrief het item over de intentieverklaring.
Marinus van Dijk, Waterschap Vallei en Veluwe, gaf een interessante presentatie over regen en herhalingstijden. Een duidelijk verhaal over wat statistiek ons allemaal wel, maar ook niet kan vertellen.
Dorien Roubos, Waterschap Vallei en Veluwe gaf een toelichting op de Waterkwaliteitsbeelden 2.0. Op dit moment loopt een pilot met gemeente Amersfoort en zullen de overige gemeenten in 2015 en 2016 aan bod komen.
Marije gaf een update over het project Meten & Monitoren, H2gO, validatie en het Grondwatermeetnet. Ook vertelde ze waar de uitvoeringsorganisatie mee bezig is. De belangrijkste punten uit haar presentatie:
 • De systematiek verhard oppervlak (stappenplan en achtergrondinformatie) is nu voor iedereen beschikbaar en te downloaden via de website (downloads/documenten/projecten).
 • De validatie van meetgegevens in H2gO is verder aangescherpt en vastgelegd. Hierdoor worden de gegevens nog betrouwbaarder.
 • De controle rapporten worden binnenkort geupdated, ook validatie wordt hierin meegenomen.
 • H2gO is in ontwikkeling, zo wordt de grafiekenserver omgebouwd van Java naar Html5. Ook komt er een H2gO App en een dashboard functie.
 • Eijkelkamp heeft het evaluatierapport van het grondwatermeetnet aangeleverd. Het rapport is op te vragen bij Marije.

Oproep: Ben je bezig met een nieuw beheerpakket of heb je plannen om dit in de nabije toekomst te vernieuwen? Geef dit dan door aan Marije. Het heeft niet alleen financiële voordelen om dit gezamenlijk te doen, maar we kunnen ook hier leren van elkaars expertise.

Presentatie Manon Wille

Presentatie Marinus van Dijk
Presentatie Dorien Roubos
Presentatie Marije Stronks

 

Intentieverklaring Ruimtelijke adaptatie

Een aantal maanden geleden hebben wij als Platform gezamenlijk de Intentieverklaring Zoetwater van het Deltaprogramma ondertekend. Deze zomer kwam er opnieuw vanuit het Deltaprogramma een verzoek tot ondertekening, dit keer de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl).
 
De website zegt hierover het volgende:
Om bedreigingen tegen te gaan en kansen te benutten moet klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel worden bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Door nú maatregelen te nemen, voorkomen we in de toekomst grote schade. Voor veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen. Alle betrokken overheden en marktpartijen spelen daarbij een belangrijke rol.
 
Namens het Platform is Manon Wille (gemeente Renkum) in de materie rondom dit thema gedoken en haar conclusie was dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Uitgangspunt van het Platform is, dat we de ontwikkelingen volgen, maar ons  vooralsnog nergens aan verbinden. 

Donderdag 9 oktober zijn Manon Wille en René Gmelig Meyling, namens het Platform, naar de ondertekening van de intentieverklaring geweest. Daar bleek dat er toch voldoende raakvlakken zijn als het gaat om waterrobuust en klimaatbestendig handelen. Via het kennisportaal is een verbreding van het netwerk en instroom van kennis te realiseren. Daarom gaan we een intentieverklaring voorbereiden en kijken of we gezamenlijk kunnen aansluiten. De Platformleden worden hierover binnenkort verder geïnformeerd.  
Op 16 oktober jl. was er een Managersoverleg van het Platform. De opkomst was helaas bijzonder laag, slechts 4 managers waren hierbij aanwezig. De volgende bijeenkomst is in april 2015 en dan hopen wij op een hogere opkomst.

René Gmelig Meyling gaf een overzicht van de activiteiten  die op dit moment plaatsvinden:  
 • Toelichting op de samenwerking met de TU Delft en het besluit van het Bestuurlijk Platform om de samenwerking op te zeggen.
 • De invulling van de samenwerking met drinkwaterbedrijf Vitens (zie ook item hierna).
 • De regiegroep heeft aangegeven dat zij meer willen dan alleen op de “winkel te passen”. Om invulling aan de ambitie van de regiegroep gestalte te geven komt het kernteam met een voorstel.
 • In juli 2014 is namens het Platform de intentieverklaring Zoetwater Oost Nederland (onderdeel van Deltaprogramma) getekend. Wij hebben als onderdeel van de intentieverklaring afkoppelprojecten ingediend die reeds geprogrammeerd zijn. Wij ontvangen op deze afkoppelprojecten 10% subsidie vanuit het Deltaprogramma.
 • TU Delft: in juli hebben wij een brief naar de TU Delft gestuurd met de mededeling dat de samenwerkingsovereenkomst wordt opgezegd.
Aad Voorwinden, gemeente Bunschoten, hield een informatieve presentatie over de BAG-BGT. Elke gemeente heeft hiermee te maken en is wettelijk verplicht om deze basis registraties voor 1 januari 2016 door te voeren. Duidelijk werd dat dit meer tijd vraagt van de medewerkers dan voorzien. Daarnaast blijven de beheerpakketten ook noodzakelijk. Aad zal de presentatie ook geven bij het volgende Ambtelijke Platform op 11 december. 
Marije Stronks vulde hierbij nog aan dat sinds 1 oktober Johan Hoekstra in dienst is bij het Platform met als specialisatie gegevensbeheer. Hij heeft veel ervaring met de verschillende beheerpakketten en is beschikbaar om gemeenten te ondersteunen.


Op dit moment worden de jaarplannen voor de verschillende Afvalwaterteams (AWT) opgesteld en ook een jaarplan voor het Platform als geheel. Marijke Jaarsma lichtte toe hoe de plannen zich tot elkaar verhouden en waar accenten liggen. Op Platformniveau zullen projecten worden uitgevoerd in 2015 die zich richten op de “zorgen voor morgen” en op AWT niveau op de “zorgen van nu”. Op dit moment wordt door de voorzitters van alle AWT’s gekeken welke activiteiten in 2 of meerdere kringen plaatsvinden en welke van deze activiteiten gezamenlijk kunnen worden opgepakt. In de verschillende managementoverleggen van de AWT’s zal hier dieper op in worden gegaan.

Presentatie Marijke Jaarsma
 

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van 4 september gaf directeur Wolter Odding het al aan; het Platform en Vitens gaan onderzoeken op welke gebieden intensievere samenwerking mogelijk is. De visitatiecommissie wil uiteindelijk naar het oprichten van een waterketenbedrijf. Dit is een zeer ingrijpend proces, de eerste stappen worden nu gezet. 

Tijdens een overleg tussen de directie van Vitens en Marjan Brouwer, Michiel Uytdehaag, René Gmelig Meyling en Marijke Jaarsma van het Platform, is de intentie uitgesproken om intensief samen te gaan werken. De focus ligt daarbij op Kwaliteit en Kwetsbaarheid en minder op de Kosten. Samenwerking is wellicht mogelijk op het gebied van medicijnresten in het afvalwater, de relatie afvalwater - oppervlaktewater en het stimuleren van het drinken van kraanwater in gemeentehuizen. Concrete plannen worden in het Programma van het Platform voor 2015 opgenomen. 

Op 7 oktober is een ambtelijke voorbereidingsgroep bij elkaar geweest, bestaande uit vertegenwoordigers van Vitens, de samenwerkingsregio’s WINNET, BOWA (AGV), Flevoland en PWVE, en vertegenwoordigers van waterschap en gemeenten. Er is een werkgroep samengesteld onder leiding van Henry van Veldhuizen (waterschap) die gaat onderzoeken op welke manier de huidige samenwerking uitgebreid kan worden. 

 

Voorbeeld uit de praktijk: Realisatie waterberging / waterspeelplaats in Renkum

Diverse gemeenten binnen het Platform zijn op een innovatieve manier bezig met waterbeheer. Deze projecten komen nauwelijks in de publiciteit, maar kunnen wel erg interessant zijn voor collega gemeenten die soortgelijke problemen hebben. Daarom ook in de nieuwsbrief aandacht hiervoor. Dit keer een project van de gemeente Renkum, waarbij een diepe kuil met een overstort uit het gemengde stelsel werd omgetoverd tot een waterspeelplaats met speelveld en ernaast een opvang voor hemelwater vanuit de omgeving. 
 
De kuil werd gebruikt als speelterrein/voetbalveld door jeugd uit de buurt. Spelende kinderen in een open riooloverstort is geen wenselijk beeld! Daar moest dus een oplossing voor komen. Uitgangspunt was dat er geen vuil water meer in de openbare ruimte mocht komen. De overstort werd daarom aangesloten op een grote hoeveelheid buizen (bergbezinkleidingen) die onder de grond werden aangebracht. Het water uit de overstort wordt hierin tijdelijk gebufferd. Als er weer ruimte in de riolering is loopt het vervuilde overstortwater onder vrijverval weer terug naar de riolering. 
 
De kuil is vervolgens door de Wijkvereniging Doornenkamp omgetoverd tot een (water-)speelplaats. Daarbij zijn ze financieel ondersteund door verschillende partijen, waaronder het waterschap, diverse lokale stichtingen en de wijkbewoners. De gemeente heeft de opbouw van de waterspeelplaats meegenomen in het werk. Resultaat: een prachtige speelplek voor kinderen van de drie scholen en aanliggende woonwijken én geen vies water meer in de openbare ruimte.

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Hermen van Gelder van hdgadvies via 06-24665673 of hermen@hdgadvies.nl.

 

Even voorstellen: Johan Hoekstra

Mijn naam is Johan Hoekstra en ik ben sinds 1 oktober werkzaam bij de Uitvoeringsorganisatie van het Platform Water Vallei en Eem. Ik ben woonachtig te Drachten in Friesland.
 
Na het afronden van mijn opleiding civiele techniek heb ik 7 jaar werkervaring opgedaan bij Aquario watermanagement BV te Sneek. Bij Aquario hield ik mij voornamelijk bezig met het gegevensbeheer van de riolering van diverse gemeenten in diverse rioleringsbeheerpakketten. Daarnaast hield ik mij bezig met o.a. landmeetkundige werkzaamheden betreffende de rioleringsstelsels, verhard oppervlakinventarisaties en detailbeoordelingen aan de hand van rioolinspecties.
 
Omdat Aquario watermanagement vanwege politieke redenen geen bestaansrecht meer heeft, heb ik gekozen voor deze functie als medewerker gegevensbeheer afvalwaterketen bij het Platform. Bij de Uitvoeringsorganisatie zal ik mij bezighouden met het beheren en valideren van zowel de statische gegevens als de dynamische gegevens. Zonder betrouwbare statische gegevens zijn betrouwbare dynamische gegevens niet mogelijk.
 
Mijn werkzaamheden zal ik extern uitvoeren bij de deelnemende gemeenten op locatie en ook op het waterschapskantoor te Apeldoorn. Ik ben bereikbaar via j.hoekstra@pwve.nl of 06-11531387.

 

Korte mededelingen

 • Op 19 november is het weer Wereld toiletdag. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het probleem van slechte sanitaire voorzieningen. Rondom deze datum worden allerlei evenementen georganiseerd. Twee voorbeelden: 
  • Op 20 november organiseren WOW (water ontmoet water) en de gemeente Veghel een bijeenkomst over samenwerken in de waterketen. Meer info klik hier. 
  • Op 21 november organiseert Waterschap Vallei en Veluwe voor de derde keer de „dag van het toilet". Een inspirerende netwerkochtend voor wethouders en beleidsambtenaren. De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd. 
 • De uitvoeringsorganisatie is een enquête over het project Meten & Monitoren aan het voorbereiden.
 • Via LinkedIn is RIONED op zoek naar gemeenten voor een praktijkproef uniforme registratie meldingen. Klik hier voor meer informatie. 
 • Tip: kijk zo nu en dan even op onze website! Hier vind je alle verslagen, presentaties, documenten en vorige nieuwsbrieven. Klik rechtsboven op de button Platformleden en je vindt alle relevante informatie. Vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar communicatie@pwve.nl
 • Heb je twitter? Volg ons dan @platformwater

Agenda


November:
19: Wereld toiletdag
27: Bestuurlijk Platform


December: 
11: Ambtelijk Platform

Klik hier voor de jaarplanning 2014.
 
HTML:REWARDS|*