Copy
 Nieuwsbrief november 2013
Op maandag 4 november is een belangrijke stap gezet op weg naar een onbelemmerde gegevensuitwisseling! Maar liefst 35 partijen (overheden, ingenieursbureaus en leveranciers) ondertekenden het Convenant open standaarden voor gegevensbeheer stedelijk water. 
 
Breunis van de Weerd legde tijdens zijn presentatie de koppeling met het Bestuursakkoord Water: ”Besparingen moeten vooral uit slimmer en minder investeren komen. Dat vraagt om betere gegevens en daarbij is standaardisatie noodzakelijk”. De partijen hebben nu afgesproken om het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) én het Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) te gaan gebruiken. Het Platform is nauw betrokken bij de uitvoering van de plannen door RIONED. In het ambtelijk platform van 17 april zullen we daar aandacht aan schenken.
 
Meer informatie? Klik hier voor het Persbericht van RIONED.
Klik hier voor de website van RIONED waar het GWSW en het IMSW tot eind december ter visie liggen. 
 

Bestuurlijk Platform 14 november

Op 14 november heeft het Bestuurlijk Platform vergaderd in het gemeentehuis van Barneveld over de diverse ontwikkelingen binnen het Platform. Het bestuurlijk overleg wordt ook gebruikt om elkaar te informeren over allerlei water gerelateerde onderwerpen die op bestuurlijk niveau spelen.

Deze bijeenkomst verzorgde Eddy Steenbergen van het waterschap een presentatie over de gevolgen van het Deltaprogramma voor het beheersgebied van het Platform. Afgesproken werd dat er namens het Platform een brief wordt opgesteld, waarbij aangegeven wordt dat wij de plannen steunen. Klik hier voor de presentatie van Eddy Steenbergen. 
 
In het tweede deel van de vergadering werd het Parapluplan behandeld. De drie pijlers Inzicht, Innovatie en Implementatie werden toegelicht, waarbij René Windhouwer (wethouder gemeente Nijkerk) een voorbeeld gaf van Innovatie in zijn gemeente. “Om succesvol te zijn in innovaties, moet het Platform uitblinken in het leggen van verbindingen en het bij elkaar brengen van partijen. Het motto “Baat het niet dan gaat het niet” is een belangrijke, terugverdientijden moeten kort zijn, dan komt innovatie in beweging”. Het Parapluplan wordt nu verder uitgewerkt en voorgelegd aan de ambtenaren en managers (in december). Vervolgens wordt het definitieve plan 31 januari ingebracht in het volgende bestuurlijk overleg. 
 
Klik hier voor de presentatie over het Parapluplan. Indien u geïnteresseerd bent in het concept-verslag van het Bestuurlijk Platform, dan kunt u contact opnemen met Marijke Jaarsma via MJaarsma@vallei-veluwe.nl
 

Het Afvalwaterteam Woudenberg / Scherpenzeel / Waterschap is gestart met een pilot om het gemaalbeheer in dit gebied op een nieuwe manier tegen het licht te houden. In plaats van per object (gemaal, randvoorziening) het beheer en onderhoud te bepalen, wordt nu het benodigde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud bepaald op basis van een integrale risicobenadering op systeemniveau (voor zowel afvalwater als oppervlaktewater).
 
Per gemaal of randvoorziening wordt gekeken naar het risicoprofiel (wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen als er een storing is?) en welk passend beheer en onderhoud gewenst is. De volgende stap is om aan de hand van een doelmatigheidstoets te bepalen op welke wijze het beheer en onderhoud beter georganiseerd kan worden. Het onderzoek is gestart met de inventarisatie van diverse Best Practices in het land om dubbel werk te voorkomen. Op dit moment wordt op basis van deze Best Practices aan alle objecten een risicoprofiel toegekend. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is een generieke aanpak en beoordelingsmethodiek te ontwikkelen die door alle Platformleden gebruikt kan worden.
Meer weten? Neem dan contact op met Jan Wisse via jwisse@vallei-veluwe.nl.

 
In het ambtelijk overleg van 17 april 2014 volgt meer informatie over deze pilot.
 

Onderwerpen Ambtelijk platform 2014

Naar aanleiding van het ambtelijk overleg van 3 oktober is er een inventarisatie gemaakt van onderwerpen die wenselijk zijn om te behandelen in 2014. Wij hebben een voorlopige planning gemaakt voor de bijeenkomsten tot en met oktober: 
 
12 februari:  
Wateroverlast (o.a. wateroverlast, buienreeksen, regenwaterstructuurplan)
17 april:     
Operationeel beheer (o.a. gemaalbeheer, vervangen of relinen, gegevensbeheer)
12 juni:
Grondwater (o.a. grondwaterzorgplicht, klachten, verticale infiltratie) 
2 oktober:   
Innovatie (o.a. drukriolering, rurale sanitatie, grondstoffen terugwinning)
 
Klik hier voor de jaarplanning 2014 (deze staat ook op de website bij Agenda).


Op vrijdag 15 november vond een bijeenkomst plaats bij Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van de dag van het toilet. De drie samenwerkingsverbanden binnen het beheersgebied van het waterschap gingen in debat met 3 Tweede Kamerleden (Lutz Jakobi (PVDA), Eric Smaling (SP) en Roelof Bisschop (SGP). Namens het Platform namen wethouders Breunis van de Weerd (Ede), Rob van Muilekom (Amersfoort) en Hans van Daalen (Barneveld) deel aan het debat. 
 
Aan de hand van stellingen werd er gediscussieerd over het belang van samenwerking en innovatie en de rol van de overheid hierin. Breunis van de Weerd: “Nederland is klein, maar heeft grote regionale verschillen. Met één algemene wet gaat het knellen”. Ook Rob van Muilekom pleitte voor een terughoudende overheid. “Samenwerking komt als men er de meerwaarde van inziet”. Hans van Daalen discussieerde met de Kamerleden over het belang van innovatie. Zij waren allen eensgezind over het feit dat formele bepalingen een remmende factor zijn. Aansluitend vond de uitreiking plaats van de Stimuleringsprijs Waarde in de Waterketen. Een prijs die wordt uitgereikt aan innovatieve initiatieven op het gebied van waterbeheer, waarbij samenwerking in de keten een belangrijk criterium is. 
 
Klik hier voor een sfeerverslag van het waterdebat. 
Klik hier voor het persbericht over de Stimuleringsprijs
 

Oproep: Deel uw ervaringen, innovaties en kennis

Nieuw in deze interne nieuwsbrief is de rubriek ‘Korte mededelingen’. Samenwerken gaat over het delen van kennis, het verbinden, het in gesprek gaan met elkaar (op ieder niveau) en weten van elkaar waar men mee bezig is. In deze rubriek benoemen wij kort wat er speelt bij de platformleden, in de projectgroepen en bij de Afvalwaterteams. 
 
Oproep: Nieuws voor deze rubriek kan gemaild worden naar communicatie@pwve.nl. Mochten er zaken zijn die meer aandacht vragen, dan kunnen we hier ook een nieuwsitem van maken, of een persbericht of zelfs een artikel over schrijven. Dus: Iets te melden? Laat het weten!


  • Soest pakt samen met het waterschap de H2S-vorming in het riool van Soesterberg aan. Hiertoe start zij een inventariserend onderzoek naar mogelijke oorzaken (denk aan vetafscheiders in de horeca die zorgen voor lozing van “dood” zuurstofloos water) en voert een pilot met luchtinjectie uit in de persleiding van gemaal Soesterberg. Mocht de pilot succesvol blijken dan kan de huidige ijzerdosering bij gemaal Soesterberg mogelijk uit, hetgeen kosten bespaart!
 In Amersfoort en Ede zijn reeds goede ervaringen opgedaan met de injectie van lucht in persleidingen en drukriolering.
  • Baarn gaat binnenkort over van een indirecte koppeling naar een directe koppeling op de regionale hoofdpost (H2gO). 
  • Renswoude sluit aan bij het Afvalwaterteam van Woudenberg/Scherpenzeel. 
  • Bunschoten gaat haar meetnet optimaliseren. Hiervoor wordt momenteel een maatwerkopdracht uitgevoerd door de uitvoeringsorganisatie van het Platform. Daarbij wordt in overleg met de gemeente bepaald wat de werkelijke informatiebehoefte is. 
  • Amersfoort is op grote schaal aan het afkoppelen. Net als in Soest wordt in Amersfoort gekeken waar verbeterd gescheiden stelsels omgezet kunnen worden naar gescheiden stelsel. Dit blijkt op veel plekken te kunnen, daarmee heeft Amersfoort recent nog circa 100 ha weten af te koppelen.
  • Op 28 november zijn de uitkomsten van de Benchmark rioleringszorg 2013 gepresenteerd door RIONED. Kijk voor het volledige rapport en het persbericht met de conclusies op www.benchmarkrioleringszorg.nl. 
     

Agenda

December
12: Ambtelijk Platform 
17: Managers overleg

Januari
31: Bestuurlijk Platform

Februari
  6: RIONED-dag
12: Ambtelijk Platform


Klik hier voor de jaarplanning 2014.

 
HTML:REWARDS|*