Copy
 Nieuwsbrief september 2015
Het was een bijzondere gezamenlijke bijeenkomst op 3 september. Alles ging anders dan anders, er was geen programma, er waren geen powerpoints en geen badges. Wel comfortabele zitjes gecombineerd met statafels, verrassende presentaties en pitches, een bijzondere catering (met soep en insecten) en uiteraard een passend weggevertje. Toch was het ook weer als vanouds. Een ongedwongen sfeer, veel bijpraten, inspiratie opdoen en bovenal gezellig samenzijn. 

Het thema dit jaar was ‚out of the box’, innovatie 2.0. Innovatie is voor het Platform het antwoord op de groeiende uitdagingen waar de watersector mee te maken heeft, zoals de klimaatverandering. En innovatie bereik je door uit je comfort-zone te stappen, open te staan voor veranderingen en lef te tonen om het anders te doen dan anders. Daarom dit thema, daarom eens wat anders! 

Deze middag werd tevens de aftrap gegeven voor de start van het nieuwe, gezamenlijke project: Klimaatverandering. Charles Rijsbosch is per 1 september begonnen als projectleider en iedereen die aanwezig was heeft met hem kennis kunnen maken. In het artikel hieronder stelt Charles zich nog even voor! 


Kortom, weer een geslaagde bijeenkomst waar heel veel gebeurde. Lees het verslag van deze middag en (her)beleef! 

Verslag gezamenlijke bijeenkomst 3 september 2015

Even voorstellen: Charles Rijsbosch

Op 3 september heb ik mij al kort kunnen voorstellen aan alle betrokkenen bij het Platform Water Vallei en Eem. Voor diegenen die daar niet bij konden zijn, neem ik graag hier de gelegenheid om mijzelf kort te introduceren. Per 1 september ben ik voor twee dagen per week aangesteld als projectleider Klimaatverandering. 

Ik ben sinds 2009 werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amersfoort in de functie van Programma-manager Groen Stad en als Algemeen Beleidsstrateeg. Het programma Groene Stad is het uitvoeringsprogramma voor de Visie op versterking van de Groen Blauwe Structuur in en om Amersfoort. Een breed scala van zo’n 27 projecten zijn uitgevoerd in de periode 2005 tot en met 2015, veelal ook in samenwerking met het waterschap en andere partijen (zoals aanleg van de waterretentiegebieden Schammer / Bloeidaal en dijkverbetering langs de Eem en Laakzone). 

Het programma loopt nu ten einde. De overstap naar het Platform komt daarom op een goed moment voor mij en sluit inhoudelijk goed aan. De opdracht die ik zie voor het Platform is het ontwikkelen van een gezamenlijk visie en ambitie op de klimaatverandering in de Gelderse Vallei en het Eemland. Nu is klimaatverandering niet iets wat nu pas gaat spelen. Velen van jullie zijn nu al betrokken bij allerlei maatregelen om in te spelen op de veranderingen in het klimaat. Met name de hevige regenbuien vragen nu al om actie. Ik stel mij zo voor dat de gezamenlijke visie daarom uitmondt in een breed overzicht van allerlei maatregelen die nu al worden genomen in het Platformgebied of die al op stapel staan. Veel knelpunten spelen ook lokaal en vragen om lokale maatregelen. Daarnaast zullen wij zeker nieuwe ambities formuleren, niet alleen gericht op adaptatie, maar ook die bijdragen aan mitigatie van onze invloed op het klimaat.

Ik zie het als een uitdaging om de verbreding en aansluiting te zoeken bij andere afdelingen en beleidsterreinen binnen gemeentes, waterschap en provincies. Denk aan de inrichting van de openbare ruimte, de discussie over wegverhardingen of de aanpak van problemen als gevolg van droogte en hittestress. Tenslotte is een belangrijk aandachtspunt de betrokkenheid van onze inwoners en bedrijven. Ook zij kunnen en willen een rol spelen in de reactie op klimaatverandering. Hun betrokkenheid is essentieel voor het draagvlak en het begrip bij de maatregelen die we kunnen en willen nemen.

De komende maanden gebruik ik de tijd voor kennis maken met en het inventariseren van wat er allemaal al gebeurt op het vlak van klimaatverandering. Daarom kom ik graag langs bij alle afvalwaterteams, maar zeker ook individueel om wat dieper in te kunnen gaan op zaken die spelen. Schroom vooral niet om ook mij te benaderen! Ik ben bereikbaar via c.rijsbosch@pwve.nl of 06-52535549/
033-4694428. 

Charles Rijsbosch
Al ruim 30 jaar zijn woningen, bedrijven en andere verblijfsobjecten in het buitengebied aangesloten op de drukriolering. Vanuit wetgeving is dit uiteindelijk verplicht geraakt en inmiddels is 100% van het buitengebied aangesloten, hetzij door drukriolering, IBA’s of septictanks.

Maar we zijn niet klaar! De toenemende verstedelijking en functieverandering in het buitengebied leidt in een versneld tempo tot capaciteitsproblemen in het drukrioleringsstelsel. En hier wringt het; noodzakelijke vervanging van de drukriolering (o.b.v. technische levensduur) is nog niet aan de orde, terwijl capaciteitsproblemen op korte termijn tot ingrijpen kan vragen. Tegelijkertijd staat de technologische ontwikkeling niet stil. Het is daarom de vraag of de drukriolering in het buitengebied te zijner tijd vervangen moet worden of dat innovatieve omvorming kan plaatsvinden welke anders omgaan met huishoudelijk- en/of bedrijfsafvalwater mogelijk maakt.
 
Afgelopen half jaar
In het afgelopen half jaar heeft de combinatie Tauw/ECS in opdracht van het AWT Barneveld-Ede een verkennend onderzoek verricht naar de mogelijkheden van innovatieve technieken voor het inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater dat vrijkomt op recreatieterreinen in het buitengebied. Het onderzoek leidde tot een inventarisatie van verschillende technieken met globale beoordelingscriteria (o.a. beheer en onderhoud, kosten, duurzaamheid, multifunctionaliteit en zuiveringsrendement). Na deze inventarisatie heeft het AWT de recreatieondernemers opgezocht om gevoel te krijgen bij de mate van draagvlak én om recreatieondernemers te vinden die bereid zijn om samen met het AWT een pilot te draaien. Uiteindelijk zijn 3 campings aangehaakt; De Dikkenberg (Bennekom), NCC De Braamhorst (Ede) en De Zanding (Otterlo).
 
Aankomende half jaar
In het aankomende half jaar gaat het project een volgende fase in. Het doel daarbij is om daadwerkelijk bij een recreatieondernemer een voorziening te realiseren waarbij “de camping” niet meer via de riolering afvoert, maar afvalwater lokaal verwerkt wordt.
Naast praktische aspecten als voorbereiding, afstemming en ontwerp (in samenspraak met de recreatieondernemer) is het van belang om vooraf een analyse te maken van de strategische, juridische en beleidsmatige aspecten. Nadat deze analyse is afgerond en de uitvoerings- en exploitatiekosten inzichtelijk zijn gemaakt, wordt opnieuw het draagvlak getoetst, zowel bij de recreatieondernemer als ook bij de bestuurders. Bij een ”go” wordt een SOK opgesteld en gaat de uitvoering in voorbereiding (tegen die tijd is het kerst).

Meer informatie? Neem dan contact op met Sander Siebel via sander.siebel@ede.nl
In opdracht van de gemeente Soest heeft de Uitvoeringsorganisatie (Uvo) van het Platform een operationele scan uitgevoerd van de gegevens in H2gO. Over een periode van acht weken is iedere week een scan gemaakt van gegevens zoals alarmen, starts en draaiuren. 

Door deze gegevens regelmatig te bestuderen kunnen bijzonderheden (disfunctioneren pompen, instromend oppervlakte water) tijdig worden opgemerkt. Bij het uitvoeren van de scan, worden in eerste instantie de basis kenmerken per rioolgemaal vastgelegd (wat is normaal gedrag). Tijdens de wekelijkse scan wordt per locatie gecontroleerd of er van het normale patroon wordt afgeweken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:
 • Visuele controle/ grafieken;
 • Alarmen;
 • Starts/ stops;
 • Stroomverbruik;
 • Looptijd.
Frank Roskam van de gemeente Soest, is erg enthousiast: ”Als rioolbeheerder houdt je de gemalen, randvoorzieningen en overstorten goed in de gaten. Het onderhoudsbedrijf voert stelselmatig onderhoud uit en volgt adequaat alle storingen en reparaties op. Samen met het onderhoudsbedrijf ben je overtuigd dat je het functioneren goed in beeld hebt en niemand je meer iets kan leren! Totdat uit de operationele scan blijkt dat je het bij het verkeerde eind hebt… Laat hem uitvoeren door de Uitvoeringsorganisatie van het Platform en doe er je voordeel mee!”.

Neem voor meer informatie contact op met Melle Eijkelkamp via m.eijkelkamp@pwve.nl

Het Platform is op koers

Het kernteam van het Platform heeft in het voorjaar de koers voor de komende jaren vastgelegd in een Bestuurlijke brief. Afgelopen 31 augustus heeft het team met elkaar gebrainstormd en gesproken over de onderwerpen waarop we ons gaan focussen.

Het eerste onderwerp waar we mee aan de slag gaan is de klimaatverandering. Het tweede onderwerp is Meten & Monitoren. Maar wat gaan we doen met andere projecten en ontwikkelingen? 
Tijdens deze zogenaamde werksessie heeft het kernteam een aantal ideeën geformuleerd en deze voorgelegd aan de bestuurders van de regiegroep. Zij konden met de ideeën instemmen en nu worden de plannen door het kernteam en de awt-trekkers verder uitgewerkt. Tijdens het komende Ambtelijk Platform van 8 oktober zullen de ambtenaren hierover worden bijgepraat.

Korte mededelingen

 • Op 2 september heeft Marije Stronks haar visie op de toekomst van de Riolering gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van RIONED, in het kader van de wedstrijd "waar gaat de riolering naartoe?”. Van de 19 inzendingen mochten 8 genomineerden hun verhaal vertellen. Marije’s visie is dat we naar een Water Controle Center moeten. Lees hier haar presentatie!
 • OPROEP: Op vrijdag 20 november vindt weer de Dag van het toilet plaats bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap is hiervoor op zoek naar inspirerende burgerinitiatieven op het gebied van water en ruimte. Dus projecten met burgers en opgezet vanuit een burgerinitiatief. Een voorbeeld is het project wat Wim van Vilsteren heeft gedaan voor zijn eigen tuin (afkoppeling, zie vorige nieuwsbrief). Projecten kunnen aangemeld worden via vtol@vallei-veluwe.nl
 • Sandra Swinkels van de gemeente Rhenen is deze zomer getrouwd en ze heet nu Sandra Reuling. Sandra’s nieuwe mailadres is: sandra.reuling@rhenen.nl.
  Koen Claassen is afgelopen zomer opnieuw vader geworden van een prachtige zoon, Gijs. En vers van de pers: op 16 september is Melle Eijkelkamp ook opnieuw vader geworden van zoon Noud! Allemaal van harte gefeliciteerd!
 • Helaas loopt het detacheringscontract van Henk van Wieringen per 31 september af. Henk zal nog tot juni 2016 bij RHDHV blijven werken alvorens hij met prepensioen gaat. Henk is nog wel 8 oktober aanwezig tijdens het Ambtelijk Platform. 
 • Op 7 september heeft de minister het Bestuursakkoord Zoetwatervoorziening ondertekend. Vanuit het project ZON ontvangt het Platform subsidie. Lees meer hierover in de nieuwsflits ZON.
 • Wist je dat we een ledenbestand bijhouden op de website van het Platform? Dus heb je een telefoonnummer of mailadres nodig, kijk dan op www.pwve.nl/organisatie/ledenbestand

Agenda

 
Oktober
  8: Ambtelijk Platform

13: Managers overleg

November
12: Bestuurlijk Platform

December
10: Ambtelijk Platform


Klik hier voor de jaarplanning 2015.
 
HTML:REWARDS|*