Copy
 Nieuwsbrief april 2015
Inhoud:

Marjan Brouwer neemt afscheid

Per 1 mei zal Marjan Brouwer als Heemraad van het Waterschap afscheid nemen. Dit houdt in dat ook haar lidmaatschap van de regiegroep (het dagelijks bestuur van het Platform) eindigt.
 
Twee jaar geleden, na de fusie, kwam Marjan als bestuurslid bij het Platform. “Ik kwam terecht bij een goedlopend samenwerkingsverband, waar men elkaar vertrouwt en kennis op alle niveaus met elkaar wordt gedeeld. Het is mooi om te zien dat er goed gekeken wordt, op welk niveau (ambtelijk, in een AWT of op Platformniveau) een onderwerp behandeld moet worden. Die gelaagdheid vind ik mooi. Door de diverse, ook overkoepelende, bijeenkomsten wordt de kennis weer gedeeld en kan iedereen van elkaar leren. De komende periode moeten we vasthouden wat er al bereikt is en dit verder uitbouwen. De vele nieuwe bestuurders moeten goed bij het Platform betrokken worden. Nieuwe bestuurders hebben ook weer nieuwe ideeën, waarmee we ons voordeel kunnen behalen. Het is jammer om het Platform te verlaten, maar ik ga met pensioen en nieuwe dromen waarmaken”, aldus Marjan. 

Enthousiaste raadsleden bezoeken RWZI

In de vroege avond van 16 april heeft het AWT Soest-Baarn een bijeenkomst gehouden voor raadsleden van de gemeenten Soest en Baarn. De bijeenkomst vond plaats op de zuivering waar het afvalwater van beide gemeenten wordt gezuiverd. De aanleiding voor de bijeenkomst was de behandeling van een tweetal bestuursvoorstellen over het afkoppelen van hemelwater (zie ook nieuwsbericht: Uit de praktijk ‚Hemelwaterverordeningen’). 

Heemraad Marjan Brouwer opende de avond en verwelkomde de 40 raadsleden en fractieondersteuners. Annette den Hollander (beleidsmedewerker van de gemeente Soest en Baarn) lichtte de bestuursvoorstellen nog eens kort toe. Daarna vertrok men naar de zuivering voor een rondleiding om het effect van afkoppelen te laten zien. Alle stappen van het zuiveringsproces werden bezocht en het enthousiasme van de aanwezigen was zeer groot. Men was onder de indruk van de rioolwaterzuivering, omdat het iets is waar mensen weinig tot niets van weten. Raadsleden vertelden dat ze de bestuursvoorstellen nog een keer gingen lezen, het nu veel beter begrepen en onder de indruk waren van het onderwerp water en riolering. ‚Wat komt daar toch veel bij kijken waar wij geen weet van hebben’, zei een raadslid van de gemeente Soest. Kortom: een zeer geslaagde avond!

Tot slot deelden de leden van het AWT Soest de Platform Water paraplu uit aan alle bezoekers.


Managersoverleg 9 april 

Twee keer per jaar wordt er een algemeen Managersoverleg georganiseerd. Deze keer was de bestuurlijk voorzitter, Hans van Daalen, ook aanwezig en hij opende de vergadering.

Er is het afgelopen half jaar veel gebeurd en de managers werden kort bijgepraat. Er staat er een Bestuurlijk Platform gepland op 27 mei en de onderwerpen die daar zullen worden besproken zijn alvast gedeeld in het managersoverleg. Eén onderwerp is de richting van het Platform de komende tijd. Het kernteam heeft een koers in concept en deze is met de managers besproken. De managers stemden in met deze koers en riepen op meer kennis tussen de verschillende partners uit te wisselen en ook mogelijke taken onderling efficiënter te gaan organiseren. Eén van de managers stelde dat ‚te druk niet bestaat, het is een kwestie van prioriteren’.

De uitvoeringsorganisatie heeft in het begin van het jaar voor elke partner een controlerapport geschreven en deze bevindingen en de bijbehorende acties voor gemeenten en uitvoeringsorganisatie vastgelegd. Aan de managers zijn de bevindingen gepresenteerd en Marije Stronks heeft verteld wat de meerwaarde is van het meten en monitoren. De definitieve controlerapporten en afsprakenoverzichten zijn naar iedereen verzonden. 

Bij het overleg was een gering aantal managers aanwezig, maar het overleg was zeer constructief en werd als erg positief ervaren. 

Ambtelijk Platform 16 april weer informatief

Alweer een vol programma tijdens het Ambtelijk Platform van 16 april. Er gebeurt veel in ons gebied en wederom zorgden de presentaties voor nieuwe inzichten en ideeën! 

De watertrainees verzorgden de eerste presentatie. Douwe Terpstra, trainee bij de gemeente Barneveld, heeft met nog zes andere trainees een onderzoek uitgevoerd over het afkoppelen van hemelwater in recreatiegebied Kieftveen. Douwe en zijn collega vertelden enthousiast over deze opdracht en de manier waarop de samenwerking onderling was opgezet. 

Annette den Hollander, tot 1 mei in dienst van de gemeenten Soest en Baarn, hield twee presentaties. De eerste ging over een project om het bewustzijn bij de burger te vergroten. In zowel Soest als Baarn zijn woonwijken omgebouwd naar een gescheiden rioolstelsel. Door middel van een kortingsactie bij de autowasstraat, is geprobeerd om de burger bewust te maken van het feit dat het autowassen op straat bij een VGS geen goed idee is! 
Het tweede project gaat over een verordening voor het verplichten van het afkoppelen van hemelwater bij zowel bestaande als nieuwbouw. In het artikel hierna wordt dit project behandeld. 

Tot slot hield Simon Leertouwer van de gemeente Leusden een inspirerend verhaal over het GRP wat hij zelf geschreven heeft. Daarbij heeft Simon een drietal sporen gevolgd.
1: Vervangingsalternatieven meewegen in je kengetallen.
2: Niet langer elk riool op dezelfde manier waarderen 
3: De vervangingsprognose niet langer cyclisch benaderen.
Deze benadering heeft ervoor gezorgd dat de rioolheffing is verlaagd en het heeft een éénmalig besparing van ruim 3 miljoen euro opgeleverd. 

De presentaties zijn hieronder te downloaden: 

Presentatie Watertrainees project Kieftveen
Presentatie Annette den Hollander 
Presentatie Simon Leertouwer

Uit de praktijk: Hemelwaterverordeningen

De raad van Soest beslist eind april over twee verordeningen die als doel hebben om minder hemelwater naar het vuilwaterriool te laten gaan.
 
Verordening afvoer hemelwater en grondwater
In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat men bij nieuwe ontwikkelingen hemelwater gescheiden van afvalwater aan de erfgrens moet aanbieden. In grote delen van Soest kan echter hemelwater worden geïnfiltreerd. De gemeente wil door middel van een verordening burgers en ontwikkelaars kunnen verplichten om hemelwater te infiltreren in plaats van aan te sluiten op de riolering. Wanneer de riolering in een gebied in opdracht van de gemeente wordt gescheiden, kan ook het hemelwater van de daken van particulieren worden aangesloten op het aparte hemelwaterriool. Net als bij nieuwbouw kan dat met een 'verordening afvoer hemelwater en grondwater' worden afgedwongen. Om dit laatste te kunnen doen is er wel eerst een Gebiedsaanwijzing nodig (dit is een collegebesluit). 

Verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater
Afkoppelen kan ook op initiatief van de inwoner plaatsvinden (bij bestaande bouw). Om het afkoppelen van hemelwater van het vuilwaterriool te stimuleren, wil de gemeente subsidie gaan verstrekken. Vanaf 2014 wordt hier in Soest al ervaring mee opgedaan doordat de aanleg van groene daken wordt gesubsidieerd. Net als bij die verordening, zal de gemeente subsidieaanvragen in behandeling gaan nemen. Na vaststelling van de verordening door de raad, zal via persberichten en de gemeentelijke website publiciteit aan de subsidieregeling worden gegeven. 

Annette is per 1 mei niet meer in dienst bij de gemeenten Soest en Baarn. Voor vragen is zij te bereiken via annettedenhollander@gmail.com

Presentatie Annette den Hollander 
Aanwezigheid van medicijnresten, microplastics, nanodeeltjes en pathogenen in afvalwater en oppervlaktewater komt steeds beter in beeld. Deze stoffen hebben vaak nog geen normen en is er onvoldoende bekend over het effect op mens en dier. De Unie van Waterschappen wil daarom samen met VEWIN, het Rijk, STOWA en andere waterpartners een goede ‚aanvalsstrategie’ gaan uitrollen in 2016.

Maar we hoeven ondertussen niet stil te zitten!
Waterschap Vallei en Veluwe wil samen met haar partners werken aan voorbeeldprojecten en het vergroten van de bewustwording. Dat gaan ze doen in hun beheergebied met de waterpartners, maar ook met andere waterschappen en kennisinstituten in het land.

Gemeente Ede als voorbeeld
Een simpele eerste stap kunnen we samen zetten door zichtbaar burgers en apothekers te helpen bij een adequate inzameling van niet-gebruikte medicijnen. 
Medicijnresten vallen onder het klein chemisch afval (KCA). Particulieren kunnen dit afval inleveren bij het afvalbrengstation. Gemeente Ede gaat hierin al verder. Apothekers kunnen medicijnresten in speciale blauwe tonnen inzamelen en wanneer deze vol zijn worden deze door de gemeente (ACV) omgewisseld voor een lege ton. Hiervoor worden bij de apotheker geen kosten in rekening gebracht. Positief effect dat hier vanuit gaat, is dat de apotheker duidelijk communiceert dat medicijnresten ingeleverd kunnen worden bij de apotheek (zonder dat dit de apotheker tijd of geld kost). De rol die de gemeente Ede in deze pakt, is geen wettelijke verplichting, maar wel een prachtig voorbeeld!

Het waterschap wil graag weten hoe de inzameling van medicijnresten op dit moment bij gemeenten georganiseerd is. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Richard van Hoorn via rvanhoorn@vallei-veluwe.nl

Korte mededelingen

  • Team PWVE, wat de marathon gaat wandelen voor Natuurmonumenten, krijgt zelfs aandacht van de media! Marije is namelijk geïnterviewd door De Gelderlander.
  • Iedereen wil graag weten waar het gevaar bestaat voor „water op straat situaties”. Wat kan helpen om inzicht hierin te krijgen, zijn stroomkaarten die aangeven hoe het water afstroomt en waar het blijft staan. Op verzoek kan Melle Eijkelkamp van de UvO deze kaarten maken. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Melle via m.eijkelkamp@pwve.nl.
  • Op 15 april jl. vond in Amersfoort de twaalfde Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Het onderwerp was de rol die de openbare ruimte in de stad zou kunnen spelen bij het hergebruik van afvalwater bij een ontwikkeling naar een circulaire economie. Lees hier het verslag. 
  • Een groot aantal mensen heeft de enquête over de oprichting van een Landelijk Platform Meten & Monitoren ingevuld. De resultaten worden binnenkort verwerkt en daarna worden de vervolgstappen bepaald. 
  • Noteer alvast in je agenda: 3 september 2015 vindt weer de jaarlijkse, gezamenlijke bijeenkomst van het Platform plaats. 

Agenda

Mei
27: Bestuurlijk Platform 

Juni
25: Ambtelijk Platform


September
3: Gezamelijke bijeenkomst

Klik hier voor de jaarplanning 2015.
 
HTML:REWARDS|*