Copy
 Nieuwsbrief mei 2014
Inhoud:

Nieuwe bestuurders voor het Platform

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en de meeste colleges zijn geïnstalleerd. Voor ons als Platform zijn er veranderingen. Onze voorzitter, Breunis van de Weerd, komt niet terug als wethouder en dus ook niet als voorzitter van het Platform. Ook Rita van der Groep komt niet terug als wethouder in Bunschoten.

Daarmee verliest de regiegroep twee van haar enthousiaste leden die zich vier jaar lang hebben ingezet voor het Platform. Daarnaast heeft Breunis ervoor gezorgd dat ze ook in Den Haag op de hoogte zijn van onze samenwerking en dankzij hem, bleven we ook op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen die op ons afkomen. Op 22 mei hebben het kernteam en de overige leden van de regiegroep, Hans van Daalen (Barneveld) en Marjan Brouwer (waterschap) afscheid van hen genomen. 

Op 26 juni van 13.30-15.00 uur zal in het gemeentehuis van Barneveld het eerste bestuurlijke overleg van het Platform plaatsvinden. In ons gebied zijn heel veel nieuwe waterwethouders gekomen en we zullen hen tijdens deze eerste bijeenkomst informeren over het Platform, de samenwerking in de afvalwaterketen, het Parapluplan en de ontwikkelingen die op ons af komen. 

 

Karla Peijs komt op bezoek

De visitatiecommissie, onder leiding van Karla Peijs, is bezig met een rondgang langs verschillende samenwerkingsregio’s in Nederland. Alle achterblijvende regio’s zijn al bezocht en in mei/juni volgen ook een aantal koplopers.

Karla Peijs wil ook graag meer weten over het Platform en komt daarom, met een aantal leden van de visitatiecommissie, op 23 juni aanstaande bij ons op bezoek. In de volgende nieuwsbrief zullen we verslag doen van dat bezoek. In de eerste week van juni ontvangen wij nog een brief van de visitatiecommissie met daarin de bevindingen van de eerste bezoeken en wat we als sector nog extra moeten gaan doen, om de „minder-meer” opgave van € 380 miljoen te realiseren. In september moeten we vervolgens rapporteren aan de visitatiecommissie. Dit zal worden gedaan door het kernteam.

Meer informatie bij Marijke Jaarsma (mjaarsma@vallei-veluwe.nl).
 
Op 17 april hebben we een ambtelijk platform gehad met een hoge opkomst en ook met veel mensen die operationele taken hebben binnen het rioleringsbeheer. Het onderwerp drukriolering stond op de agenda.

Theo Heimesen presenteerde de resultaten van het onderzoek naar drukriolering dat is uitgevoerd in het AWT Ede-Barneveld. Er onstond een levendige discussie: het onderwerp drukriolering leeft! Het kernteam zal daarom kijken of en hoe het onderwerp daarom binnen het Platform opgepakt kan worden. 
Vervolgens hield I-Real een presentatie over de technische kant van telemetrie en over de nieuwe ontwikkeling rondom H2gO. Tot slot zijn we naar buiten gegaan. De gemeente Barneveld heeft midden in het centrum een interessant werk in uitvoering. De Barneveldse beek wordt daar bovengronds gehaald. Met een broodje in de hand zijn we gaan kijken.

12 juni: Grondwater
De volgende bijeenkomst van het Ambtelijk Platform op 12 juni heeft als thema grondwater. Het waterschap heeft samen met vele andere partijen een grondwatermodel voor Midden Nederland ontwikkeld. Dit kan ook voor gemeenten worden toegepast. Verder zal de firma Eijkelkamp aanwezig zijn om over het grondwatermeetnet te praten. Ook gaan we het hebben over landelijke ontwikkelingen zoals de brief van de visitatiecommissie en wat dat voor ons betekent.
 

Afvalwaterteam R2W2 van start

Begin dit jaar is het afvalwaterteam bestaande uit Renkum, Rhenen, Wageningen en het waterschap opgericht. Het afvalwaterteam (ontstaan uit de zuiveringskring Renkum, aangevuld met de gemeente Rhenen) heet R2W2.

In het afvalwaterteam R2W2 heeft het waterschap de regiefunctie en houden de gemeenten zich bezig met de inhoud. Trekker van R2W2 is Jan Wisse van het waterschap. De overige leden zijn Manon Wille (Renkum), Sandra Swinkels (Rhenen) en Harry Post (Wageningen). 

Uit de eerste gesprekken blijkt dat de gemeenten veel gelijkenissen (geografie, grootte, oppervlakkige afstroming e.d.) vertonen en op veel zaken tegen dezelfde problemen aan lopen. Voor 2014 heeft het team dan ook de volgende onderwerpen benoemd om aan te pakken:
-    communicatie 
-    reiniging, inspectie en maatregelen
-    klankborden
-    relatie RWS.
Doel voor 2015 is om, door middel van een business case, de samenwerking naar een hoger niveau te tillen.

 

Project: Gegevensbeheer en GWSW

In het Parapluplan onder het kopje Inzicht, hebben we het project Gegevensbeheer benoemd. Eén van de uitdagingen hierbij is de implementatie van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), wat door RIONED opgesteld wordt.

GWSW
Het doel van het GWSW is om landelijke, open standaarden op te stellen voor het beschrijven en uitwisselen van gegevens. Het delen en toepassen van die gegevens en informatie wordt daarmee eenvoudiger, het bespaart tijd en geld, voorkomt verwarring en geeft hogere gegevenskwaliteit. Het GWSW geeft hiermee invulling aan de randvoorwaarden om te komen tot inzicht in systemen en hun functioneren. Je hoeft in de toekomst bijvoorbeeld niet meer bang te zijn dat je gegevens verliest als je overstapt naar andere software, maar ook kun je straks gegevens uit verschillende databases eenvoudig met elkaar combineren.

De implementatie van het GWSW is echter een behoorlijk technisch verhaal, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Als eerste moeten de beheerpakketten en de daarbij behorende data, volgens het GWSW ingericht worden. Een aantal gemeenten zijn hier al mee bezig en ook adviesbureau’s worden ingeschakeld om één en ander in goede banen te leiden. Maar hulp vanuit het Platform is ook mogelijk! De uitvoeringsorganisatie kan, in samenwerking met RIONED, ook op bepaalde onderdelen ondersteuning bieden. 


Gegevensbeheer en nieuwe medewerker
Om een goed GRP en BRP te kunnen opstellen, maar ook om maatregelen door te kunnen rekenen of om juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen, is het heel belangrijk om het Gegevensbeheer op orde te hebben. Vanaf 1 juli kunnen jullie ook hier de uitvoeringsorganisatie om hulp vragen. Per 1 juli komt namelijk Johan Hoekstra de uitvoeringsorganisatie versterken. Hij is op dit moment nog gegevensbeheerder bij Aquario en heeft heel veel ervaring met diverse beheerpakketten. In de nieuwsbrief van juli zal hij zich voorstellen. 


Dus heb je behoefte aan hulp of informatie met betrekking tot Gegevensbeheer of het GWSW, neem dan contact op Marije Stronks via m.stronks@pwve.nl
 
Alle gemeenten binnen het Stroomgebied Rijn – Oost hebben een brief ontvangen (2 mei 2014) met het verzoek om, in het verlengde van de eerdere besluitvorming over het zogenaamde Regionaal bod, een intentieverklaring (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) te ondertekenen. 

Nu al is er in ons gebied regelmatig gewasschade door beregeningsverboden en hebben we te maken met een slechte waterkwaliteit in stadswateren in droge perioden. Het is daarom belangrijk dat alle partijen, overheden, belangenorganisaties en bedrijven de schouders er onderzetten! Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk gemeenten de intentieverklaring ondertekenen. Namens het Platform kunnen we dan gezamenlijk een vuist maken. Daarmee geven we een krachtig signaal af aan het Rijk en andere partijen. 

Vanuit het Platform is een pre-advies opgesteld voor de colleges van B&W met het verzoek om dit vóór 13 juni te laten behandelen en de interne besluitvorming af te ronden. In het Bestuurlijk Platform van 26 juni kan dan e.e.a. gezamenlijk afgestemd worden, zodat tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het RBO op 27 juni namens het Platform de intentieverklaring ondertekend kan worden. Contactpersoon binnen het Platform voor dit onderwerp is Jan van ’t Klooster (j.vantklooster@amersfoort.nl). 

Klik hier voor het pre-advies
Klik hier voor de brief verzoek ondertekening intentieverklaring
 

Samenwerking is ook kennisdelen

Het delen van kennis en zo de kwetsbaarheid verminderen is één van de doelstellingen van het Bestuurs akkoord Water. Ook binnen en buiten het Platform zijn we met dit onderwerp bezig. Of dat nu is op landelijk, Platform of gemeentelijk niveau, kennisdelen is van groot belang om verder te komen.  

Op landelijk niveau vindt het delen van kennis vaak plaats via de media (vakbladen, websites, twitter etc.):

- In het vakblad Land+Water heeft in april een artikel gestaan over het Platform: „Platform goed voorbeeld voor de rest van Nederland
- In het vakblad Governance heeft Marijke samen met drie mede auteurs een artikel geschreven met de titel: Kenniscoaches, een nieuw fenomeen in de watersector.
- Voor de website Samenwerkenaanwater.nl heeft Marijke een column geschreven: Wat levert samenwerking ons op? 
- Samenwerkenaanwater.nl heeft ook Marije geïnterviewd over het project Meten en Monitoren. Dit heeft geresulteerd in een Best Practice die te vinden is op de website www.samenwerkenaanwater.nl.

Om kennis binnen het Platform en op ketenniveau te kunnen uitwisselen hebben Marije en Melle besloten wekelijks op de regiekamer van de zuiveringen (standplaats is RWZI Apeldoorn) te gaan zitten. Dit bevordert het onderlinge contact en begrip en vergroot de kennis van de betrokkenen. Het doel is zeker ook om de efficiency in de gehele waterketen nog meer te kunnen vergroten. 

Maar ook op gemeentelijk niveau wordt kennis gedeeld. Op 20 mei hebben medewerkers van de gemeente Baarn en Soest een kijkje genomen bij elkaars infiltratievoorzieningen. In Soest lieten Frank Roskamp en Bert Schulenberg een aantal wadi’s zien in de woonwijk Smitsveen en Soest zuid. In Baarn heeft Cees Noorland een toelichting gegeven bij de infiltratiebuizen die door de firma Rijkeboer zijn geplaatst aan de Prinses Irene en Carolinalaan. „Geweldig, dat je bij je buren (op 5 km afstand) zoveel kennis en goede ideeën op kan doen!”, aldus Frank Roskamp.

Oproep!
Annette den Hollander van de gemeenten Baarn en Soest wil graag weten welke gemeenten hun gemalen NEN3140 hebben gekeurd. Amersfoort heeft dat bijvoorbeeld wel gedaan, Baarn niet. Ook wil Annette graag weten welke gemeenten een verordening hebben voor de afvoer van hemelwater en grondwater? Graag reageren naar Elise Hoenderboom via secretariaat@pwve.nl. 
 

Korte mededelingen

  • Op de website kunnen (bij Downloads/documenten) de twee rapportages van de gemeente Ede over het reinigen van Kolken en over de Drukriolering gedownload worden. 
  • De meeste gemeenten (op vier na) hebben inmiddels het Parapluplan in het college behandeld of ter kennisneming voorgelegd. 
  • In H2gO worden de GLG en GHG niet meer weergegeven als punt, maar als lijn. Dit was de wens van veel gebruikers. Begin juli worden de nieuwe berekeningen gemaakt en toegevoegd aan H2gO.
  • Op 20 mei heeft minister Schultz van Haegen de Voortgangsrapportage Water in beeld naar de tweede Kamer gestuurd. 
  • Het Bestuurlijk Platform is verzet naar donderdag 26 juni van 13.30 tot 15.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis van Barneveld. 
  • Het Managersoverleg is verzet naar dinsdag 17 juni van 14.30 tot 16.30 uur en wordt gehouden in Leusden.
  • Houd 4 september alvast vrij in je agenda voor de jaarlijkse, gezamenlijke bijeenkomst van het Platform. 

Agenda


Juni
12:
Ambtelijk Platform
17: Managersoverleg
23: Bezoek Karla Peijs en visitatiecommissie
26: Bestuurlijk Platform

September
  4: Gezamenlijke bijeenkomst


Klik hier voor de jaarplanning 2014.
 
HTML:REWARDS|*