Copy
 Nieuwsbrief maart 2014
Inhoud:  

Ambtelijk Platform in teken van Operationeel beheer

De eerst volgende bijeenkomst van het Ambtelijk Platform is op 17 april in Barneveld. Deze bijeenkomst zal geheel in het teken staan van Operationeel beheer.

Het programma is dit keer voornamelijk gericht op de operationeel beheerders binnen de gemeenten. Zo zullen de gemeenten Ede en Barneveld toelichten hoe ze omgaan met het beheer van hun drukriolering en zal I-Real een presentatie geven over telemetrie (communicatie, PLC’s ed). Ook zullen daarbij de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van H2gO aan bod komen. Bij beide onderdelen zal er uitgebreid de mogelijkheid zijn om te discussiëren, ervaringen te delen en vragen te stellen. Dus denk vast na over vragen die je hebt over deze onderwerpen (bijvoorbeeld hoe voeg ik lijnen toe aan een grafiek in H2gO? Wat is het verschil tussen GPRS en GSM?).

Om maximaal ervaringen te kunnen uitwisselen is het van belang dat ook echt de operationele beheerders aan tafel zitten, dus bij deze de oproep om samen met de beheerder te komen als hij/zij normaal niet naar de Platform bijeenkomst komt. Het definitieve programma volgt nog, maar opgeven kan alvast door een mail te sturen naar Elise Hoenderboom via secretariaat@pwve.nl

 

Kijkje in de keuken: het AWT Ede/Barneveld

Op 7 maart is de stuurgroep van het afvalwaterteam Ede/Barneveld bij elkaar gekomen om de activiteiten van 2013 te verantwoorden en goedkeuring te vragen voor de plannen voor 2014. De ambtenaren riolering en water van Veenendaal waren ook aanwezig om zich te laten informeren over het AWT. Veenendaal wil volgend jaar aansluiting zoeken bij een AWT, Ede/Barneveld is een mogelijke optie. 
 
Op 7 maart is aan de bestuurders en managers gepresenteerd waar het afvalwaterteam op dit moment staat. De afgelopen jaren zijn er duidelijke stappen in de samenwerking gezet. In 2011 is een start gemaakt in de samenwerking door het gezamenlijk uitvoeren van een verkenning naar mogelijkheden om te besparen op kosten. Deze verkenning gaf een lijst aan onderwerpen die op Platform of op AWT-niveau uitgewerkt kon worden. In 2012 en 2013 is gewerkt aan een aantal concrete onderwerpen zoals; Kennisuitwisseling drukriolering, optimalisatie van het afvalwatersysteem en het toepassen van een slim verbeterd gescheiden stelsel. Door deze laatste wordt er aanzienlijk minder schoon water aangeboden aan de zuivering. Er is bewust gekozen voor concrete projecten die én voor resultaat zorgen én de samenwerking verder stimuleren. 

In 2013 heeft het afvalwaterteam een duidelijke opgave meegekregen om ook te kijken naar beleidsmatige thema’s, of onderwerpen die een grotere impact hebben (al dan niet op langere termijn). Aan deze uitdaging is gehoor gegeven met als resultaat dat in het jaarprogramma van 2014, drie ambitieuze onderwerpen op de agenda staan. In het komende jaar gaan Barneveld, Ede en het waterschap de beleidskaders over elkaar heen leggen om te kijken waar synergie voordelen te behalen zijn. Hiermee wordt de kwaliteit van het beleid getoetst en daar waar logisch op elkaar afgestemd. 

Daarnaast worden twee innovatieve pilots opgepakt die in het Parapluplan van het PWVE een plek hebben gekregen onder de I van innovatie. Ede gaat kijken naar de mogelijkheid om het afvalwater van een recreatieterrein decentraal op innovatieve wijze te hergebruiken. In Barneveld worden de mogelijkheden onderzocht om het gemaal van de Glind dusdanig om te bouwen, dat decentraal het afvalwater gezuiverd wordt. In beide situaties ligt nadrukkelijk de vraag om te kijken naar de mogelijkheden om energie te besparen, grondstofwinning en het waterverbruik terug te dringen of lokaal aan het watersysteem terug te geven. 

De stuurgroep bruiste van de energie! Natuurlijk waren er ook de kritische punten ten aanzien van de beschikbare capaciteit en de mate waarin het verwachtte resultaat beschreven werd. Maar zowel de bestuurders als ook de managers van Ede, Barneveld en het waterschap zijn enthousiast over de projecten. Uit het stuurgroepoverleg blijkt duidelijk dat we ‘met elkaar’ op een rijdende trein zitten. Waarbij soms wat bijgestuurd moet worden, maar dat samen de juiste energie geleverd wordt om de trein rijdend te houden!

Meer weten? Neem dan contact op met Koen Claassen, gemeente Ede via koen.claassen@ede.nl.

Download hier het jaarplan AWT Ede/Barneveld

 

Parapluplan in uitvoering: Kennisplatform

In het Parapluplan hebben we onder het kopje Implementatie een project opgenomen genaamd Kennisplatform. Bij de invulling van de (dagelijkse) zorg voor de afvalwaterketen komen veel onderwerpen naar voren die vragen om uitwisseling van kennis en ervaring.

In het Parapluplan zijn de twee belangrijkste doelen voor een Kennisplatform omschreven: 
 • Een duidelijk overzicht van de expertises die binnen het Platform aanwezig zijn;
 • Een duidelijke werkwijze en format om de aanwezige kennis verder te delen en verspreiden.
Het beoogd resultaat is een duidelijke werkwijze en format om de door de leden aangedragen onderwerpen te agenderen (bijeenkomst), behandelen (werkvorm) en het resultaat vast te leggen (verslaglegging, opname in jaarplannen AWT’s of Platform). 

Koen Claassen en Marijke Jaarsma zijn met dit onderwerp aan de slag gegaan. Zij gaan de komende maanden met alle leden van het Platform individueel in gesprek. Ter voorbereiding hebben zij een formulier opgesteld om gestructureerd informatie binnen het Platform te verzamelen. De leden van het Ambtelijk Platform krijgen dit toegestuurd en hen wordt gevraagd dit vooraf aan het gesprek in te vullen. Elise Hoenderboom zal hen benaderen voor een afspraak met Koen en Marijke. 
 
In de zomer van 2013 is het grondwatermeetnet opgeleverd. Inmiddels is ook de gemeente Leusden aangesloten en dit betekent dat het grondwatermeetnet, met 15 aangesloten gemeenten, nu nagenoeg compleet is. 

Via de regionale hoofdpost (H2gO) kan de grondwaterstand worden gemonitord en kan de informatie gebruikt worden om bijvoorbeeld burgers te informeren die klachten hebben zoals vochtige kelders of paalrot. Jaarlijks worden ook de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden berekenen. 
 

Maart was een interessante maand voor de watersector. Niet alleen Wereld Waterdag vond plaats, maar ook kwam de watersector veel in de media en werden interessante rapporten gepubliceerd: 
 • Het OESO rapport werd op 17 maart aangeboden aan minister Schultz-van Haegen. Het afgelopen jaar heeft de OESO, de VN Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling onderzoek gedaan naar het waterbeheer in Nederland. De conclusie uit dit rapport is dat het Nederlands waterbeleid klaar is voor de toekomst en Nederland heeft een 'excellent trackrecord' in het waterbeheer en is hierdoor wereldwijd een referentie voor andere landen. Toch kunnen we niet achterover leunen en zijn er nog wel een paar aandachtspunten. Lees verder op de website samenwerkenaanwater.nl en/of download het gehele rapport
 • Samenwerkenaanwater.nl heeft 12 voorbeelden verzameld op de Kansenkaart Afvalwaterketen. Deze Kansenkaart is gebaseerd op de Routekaart afvalwater 2030 en dient als voorbeeld bij gesprekken tussen gemeenten en waterschap over samenwerking. Klik hier voor de link naar de Kansenkaart
 • Zondag 23 maart heeft de VPRO (programma Tegenlicht) een prachtige, inspirerende documentaire uitgezonden met de titel „De Kracht van het water”. De uitzending is nog te zien op de website van de VPRO en via samenwerkenaanwater.nl. Een aanrader!
 • In de media is veel aandacht geweest voor de visitatiecommissie en de bevindingen van Karla Peijs (artikel het Waterschap, artikel Waterforum.net). Bekijk ook het videojournaal van samenwerkenaanwater.nl. 
   

Korte mededelingen

 • De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en veel gemeenten zijn nog bezig met het vormen van een coalitie. Zodra bekend is welke wethouders in het Bestuurlijk Platform komen, zullen we dit melden. De nieuwe wethouders zullen te zijner tijd door ons uitvoerig geïnformeerd worden.
 • Het managersoverleg is verplaatst naar 17 juni. 
 • De uitvoeringsorganisatie is op zoek naar een medewerker gegevensbeheer. Deze vacature is inmiddels extern geplaatst en de eerste gesprekken zullen begin april plaatsvinden. 
 • Lees hier een artikel in Land + Water met Breunis van de Weerd en Hans van Daalen. 
 • Deze week wordt de eerste externe, digitale nieuwsbrief verstuurd naar geïnteresseerden. In deze nieuwsbrief (1 x per kwartaal) onderwerpen die ook als nieuwsbericht op onze website staan. Omdat de onderwerpen ook al zijn behandeld in de interne nieuwsbrieven, ontvang je deze externe nieuwsbrief niet. Toch nieuwsgierig? Kijk dan op de website bij Downloads. Ken je iemand in je netwerk die in onze externe nieuwsbrief geïnteresseerd is? Hij/zij kan zich eenvoudig aanmelden via onze website!
 • In verband met de paas/meivakantie (welke door de landelijke spreiding loopt van 17 april tot en met 9 mei) kun je de eerst volgende interne nieuwsbrief in de derde week van mei verwachten. 
 

Agenda


April
17: Ambtelijk Platform, Operationeel beheer

Mei

Juni
12:
Ambtelijk Platform, Grondwater
17: Managersoverleg


Klik hier voor de jaarplanning 2014.
 
HTML:REWARDS|*