Copy
 Nieuwsbrief nr 1, februari 2016
Inhoud:

Samenwerken levert echt iets op!

Samen staan we sterk en kunnen we grote stappen zetten. Dat klinkt logisch en eenvoudig, maar het is niet altijd zo simpel. In de praktijk blijkt dat een goede samenwerking tussen verschillende partijen en belanghebbenden lastig kan zijn. Maar waar een wil is, is een weg en dat bewijzen de leden van het Platform Water Vallei en Eem. Het afgelopen jaar bleek wederom dat, door elkaar te vertrouwen en informatie met elkaar te willen delen, er veel bereikt kan worden. 

Subsidie
Een belangrijk resultaat in 2015 was het gezamenlijk optreden in een subsidie-aanvraag in het kader van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Door op ambtelijk niveau een brief 
en de benodigde achtergrond informatie ter beschikking te stellen aan alle gemeenten, was de inspanning om de stukken door de colleges van B&W ondertekend te krijgen gering. Vervolgens kon op bestuurlijk niveau de voorzitter, namens het gehele Platform, de handtekening zetten. Het resultaat was een aanzienlijk subsidiebedrag wat gebruikt kan worden voor allerlei projecten. 

Ook de samenwerking tussen waterschap en gemeenten heeft een belangrijke stap genomen door een gezamenlijke Visie op de waterketen te maken. In deze visie worden de riolering van de gemeente en de zuivering door het waterschap als één systeem gezien. Dit betekent dat het waterschap ook financieel de gemeenten gaat ondersteunen bij de realisatie van de ideeën. Jaarlijks stellen gemeente en waterschap een programma van maatregelen op die bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving. De komende zes jaar reserveert het waterschap hiervoor jaarlijks 2 miljoen euro. Bij het opstellen van de maatregelen worden ook de inwoners betrokken. Een prachtig voorbeeld van waar samenwerking toe kan leiden!

Zuiveringskring WHEP krijgt ondersteuning bij meten en monitoren

De Uitvoeringsorganisatie van het Platform Water Vallei en Eem gaat de zuiveringskring Harderwijk, Ermelo, Putten en Waterschap Vallei en Veluwe (WHEP), ondersteunen op het gebied van meten en monitoren om zo meer inzicht te krijgen in de werking van het gehele rioolstelsel. Hiertoe hebben het waterschap en het WHEP een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De zuiveringskring WHEP valt onder het samenwerkingsverband Noord-Veluwe. De zuiveringskring werkt al jaren met een gezamenlijke hoofdpost, waarop allerlei gegevens van het stelsel binnenkomen. De capaciteit ontbreekt echter om de gegevens te analyseren en zo meer inzicht te krijgen in het stelsel. Het Platform werkt al een aantal jaren met een eigen Uitvoeringsorganisatie (UvO) van inmiddels drie personen, die zich hoofdzakelijk bezig houden met meten en monitoren. Deze specialisten ondersteunen de leden van het Platform door het geven van advies gebaseerd op analyses van meetdata.

De kennis bij de UvO wordt normaal gesproken ingezet ten behoeve van de leden. Nu komt daar een zuiveringskring bij die niet verbonden is met het Platform, maar die wel voor 0,5 FTE kennis inhuurt van het Platform. Deze nieuwe samenwerking levert veel voordelen op voor beide organisaties. Door de samenwerking zal de uitvoeringsorganisatie namelijk groeien, waardoor voor beide organisaties de kwetsbaarheid zal verminderen. Tevens zal binnen de zuiveringskring door de ervaring van de UvO snel invulling gegeven worden aan de ‘route naar inzicht’ en kunnen op korte termijn analyses worden uitgevoerd. Daarnaast zullen de resultaten van het meten en monitoren bij de zuiveringskring ook weer leiden tot nieuwe inzichten voor het Platform.

PWVE zet de klimaatverandering op de kaart

De klimaatverandering is een feit, het is een enorme uitdaging voor iedereen in de watersector om in de toekomst niet alleen om te kunnen gaan met wateroverlast door extreme buien, maar ook met droogte, hitte of overstromingen. Dit geldt zeker ook voor het Platform Water Vallei en Eem, dat als beheersgebied met alle facetten van de klimaatverandering te maken heeft.

Het PWVE wil daarom onderzoeken waar de knelpunten zitten, waar de samenwerking nog meer gezocht kan worden, welke innovaties mogelijk nodig zijn en welke partijen kunnen helpen om gezamenlijk de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen.

Projectleider Klimaat
De klimaatverandering staat hoog op de agenda van de Platformleden. Om dit onderwerp goed op te kunnen pakken, is gezocht naar een projectleider die de komende 1,5 jaar de spreekwoordelijke kar kan trekken. Charles Rijsbosch, werkzaam bij de gemeente Amersfoort, is in september begonnen aan deze uitdagende taak. “Zoveel is duidelijk uit alle klimaatstudies: er valt nu al 20% meer neerslag in Nederland dan in alle voorgaande decennia. Die trend zet door en de buien worden heviger. Het gevolg is nu al zichtbaar, we hebben vaker het regenwater op straat staan. We gaan actief met dit onderwerp aan de slag, want we willen voorkomen dat straks het water tegen, of erger nog, over de drempel gaat”, aldus Charles.

0-meting

Naast een inventarisatie van de klimaatverandering en de meest waarschijnlijke scenario’s voor de regio, zal er een dossier opgebouwd worden van voorbeelden van effecten in het beheersgebied van het Platform. Maar wat ook nodig is, is een overzicht van de knelpunten en kwetsbaarheden. Om dit inzichtelijk te krijgen, zijn de ambtenaren kortgeleden samen gekomen om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot een soort 0-meting te komen. Charles: “Innovatie begint met het nemen van initiatieven. Het begin is er, waar het eindigt weet ik niet. Wat ik wel weet is dat je door stil te zitten niets bereikt. We gaan actief met dit onderwerp aan de slag en dan weet ik zeker dat het iets oplevert”.

Kennisuitwisseling door oprichting Klussenbank

Hoe kunnen we als Platform de onderlinge kennis beter benutten en uitwisselen? Daar is de afgelopen maanden over nagedacht en gebrainstormd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een Klussenbank. 

De Klussenbank is bedoeld voor werkzaamheden groot of klein, die door een ambtenaar zelf niet gedaan kunnen worden en waar hulp van iemand anders gewenst is. Het kan gaan om kleine dingen, zoals het geven van een presentatie of rondleiding aan inwoners. Maar ook grote ‚klussen’ die normaal gesproken extern worden neergelegd, kunnen door platformleden onderling worden ingevuld. In de maandelijkse, interne nieuwsbrief worden de klussen benoemd. Zo zoekt een afvalwaterteam een Trekker, wil de gemeente Rhenen graag hulp bij het betrekken van inwoners bij afkoppelingsprojecten, is er behoefte aan een projectleider Kritische Prestatie Indicatoren en vraagt de uitvoeringsorganisatie om hulp van een gemeente bij het testen van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. In 2016 gaan we kijken of de Klussenbank een meerwaarde blijkt te zijn. 

Uitvoeringsorganisatie ondersteunt!

Als samenwerkingsverband heeft het Platform een eigen Uitvoeringsorganisatie. Deze zogenaamde UvO ondersteunt de leden van het Platform met allerlei vraagstukken. Zo heeft de UvO, in opdracht van de gemeente Soest een operationele scan uitgevoerd van de gegevens in H2gO. Over een periode van acht weken is iedere week een scan gemaakt van gegevens zoals alarmen, starts en draaiuren.

Door deze gegevens regelmatig te bestuderen kunnen bijzonderheden (disfunctioneren pompen, instromend oppervlakte water) tijdig worden opgemerkt. Frank Roskam van de gemeente Soest, is erg enthousiast: ”Als rioolbeheerder houd je de gemalen, randvoorzieningen en overstorten goed in de gaten. Het onderhoudsbedrijf voert stelselmatig onderhoud uit en volgt adequaat alle storingen en reparaties op. Samen met het onderhoudsbedrijf ben je overtuigd dat je het functioneren goed in beeld hebt en niemand je meer iets kan leren! Totdat uit de operationele scan blijkt dat je het bij het verkeerde eind hebt… Het is heel prettig dat de kennis over dit soort onderwerpen binnen het samenwerkingsverband kan worden ingezet”.

Meer informatie? Vragen? Kijk op www.pwve.nl

De website van het Platform biedt u allerlei informatie over waar wij ons mee bezig houden. Kijk op www.pwve.nl voor ons ledenbestand en contactpersonen, rapporten en documenten, projecten en resultaten, maar ook nieuws en achtergronden.