Copy
 Nieuwsbrief juli 2016
Inhoud:

Ambtelijk Platform in De Glind

Donderdag 30 juni vond de tweemaandelijkse, ambtelijke bijeenkomst plaats in De Glind. Een toepasselijke locatie, maar daarover later meer. Deze donderdag nam voorzitter René Gmelig Meyling voor onbepaalde tijd afscheid van de ambtenaren. Vanwege gezondheidsproblemen moet René een stapje terugdoen en dus voorlopig ook afscheid nemen van het Platform. Marijke Jaarsma neemt zijn taken over totdat een nieuwe voorzitter is gevonden. De sollicitatieprocedure zal na de zomer opgestart worden.
 
Grondwater
Arjen Kruithof van de gemeente Utrecht heeft een uitgebreide presentatie gegeven van de door hem opgestelde Beheer Strategie Grondwater. De afgelopen 8 jaar zijn allerlei gegevens verzameld (zoals archiefmateriaal, drainagekaarten en meldingen van burgers) en onderzoeken uitgevoerd om een goed overzicht te krijgen van de grondwaterproblematiek in Utrecht. Door gebruik te maken van het programma Tableau zijn al deze gegevens inzichtelijk gemaakt en aan elkaar gekoppeld. Zo zijn er op systeemniveau overzichtskaarten gemaakt waarop te zien is welke maatregelen waar nodig zijn. Daarbij zijn de gegevens op allerlei niveaus beoordeeld. Vervolgens is er op stelselniveau gekeken of en waar er onderhoud nodig is van de drainagebuizen. Middels monitoring (loggers in de drainage) is ook hier een goed overzicht gekregen van de staat van de drainage.De zeer uitgebreide presentatie van Arjen is hier te downloaden.
Voor vragen kun je contact opnemen met Arjen via a.kruithof@utrecht.nl.
De gegevens van de Beheer Strategie Grondwater zijn ook gebruikt voor het Plan gemeentelijke watertaken (GRP).
 
Klimaat
Charles Rijsbosch gaf een korte stand van zaken met betrekking tot het project Klimaat. Op 2 juni is in Amersfoort een bijeenkomst gehouden over klimaatadaptatie. Hier kwam naar voren dat klimaatadaptatie nog niet op de kaart staat bij bestuurders en ook binnen gemeenten nog niet hoog op de agenda staat. Het verslag van deze bijeenkomst is hier te downloaden. Hierop volgend worden de komende tijd workshops gehouden in een aantal gemeenten, waarvoor medewerkers van verschillende afdelingen worden uitgenodigd (R.O, milieu, stedelijk beheer etc.). Ook vindt er in het najaar nog een werkconferentie plaats.
 
Martine Rotte (stagiaire bij de gemeente Amersfoort en student Ruimtelijke ontwikkeling en planologie) gaf aansluitend een presentatie van haar onderzoek ‘Wateroverlast als kans’. Ze heeft een afwegingsmodel ontwikkeld (een soort quick scan) om snel een overzicht te krijgen van welke maatregelen het beste toegepast kunnen worden op locaties waar wateroverlast plaats vindt. 
 
De Glind
Ook al had de bijeenkomst nog in het oude waterschapsgebouw in Leusden gehouden kunnen worden (per 1 juli huurt de gemeente Leusden het pand), de locatie van dit Ambtelijk Platform was niet zonder reden deze keer bij Doc14 in De Glind. De Glind is een bijzonder dorp met een bijzondere rioleringsstructuur. Erik Mugge, gemeente Barneveld, legde uit dat op dit moment zowel de gemeente, als de Rudolph Stichting eigenaar en beheerder zijn van de riolering. De intentie is er nu om samen te gaan werken en meteen te kijken of er mogelijkheden zijn om het afvalwater decentraal te zuiveren met een zogenaamde zuiveringskas. Naast het zuiveren van het afvalwater, heeft zo’n kas ook een hoge belevingswaarde (de presentatie van Erik is hieronder te downloaden). Bekijk ook nog eens de documentaire van NPO Tegenlicht over zo’n zuiveringskas in Hongarije (vanaf minuut 36).

Excursie
Na het overleg vertrok een delegatie van waterschap, gemeente, Rudolph Stichting en betrokkenen naar Tilburg. Daar zijn de plannen voor een zuiveringskas in een vergevorderd stadium. Na een bezoek aan Waterschap De Dommel voor meer achtergrondinformatie, ging het gezelschap naar de beoogde locatie voor de zuiveringskas, bij Abdij de Koningshoeven. Hier wordt La Trappe bier gebrouwen! De delegatie kwam enthousiast weer terug naar De Glind en de plannen zullen verder uitgewerkt worden. Wordt vervolgd dus! 
Presentatie Beheerstrategie Grondwater door Arjen Kruithof
Plan gemeentelijke watertaken Utrecht
Samenvatting bijeenkomst klimaatadaptatie
Presentatie Wateroverlast als kans door Martine Rotte
Presentatie De Glind door Erik Mugge
Documentaire Tegenlicht De kracht van water

Uit de praktijk: verslag van een AWT-vergadering 

Iedere twee maanden komt het afvalwaterteam van de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en het waterschap bij elkaar. Daarbij vindt kennisuitwisseling plaats, projecten worden besproken en er is ruimte voor verdiepende discussies over bepaalde thema’s. Zo ook op 6 juni in het gemeentehuis in Leusden.
 
Ieder overleg is er aandacht voor lopende projecten uit het jaarplan en wordt, indien nodig, per gemeente een stand van zaken gegeven van de dagelijkse actualiteit. Maar ook worden soms gasten uitgenodigd. Het AWT had voor deze vergadering Marije Stronks gevraagd om nog een keer de plannen omtrent het programma Meten & Monitoren toe te lichten. De vier stappen werden door Marije graag nog een keer uitgelegd en vragen werden beantwoord. Binnenkort zal Marije een document opleveren getiteld ‘Zicht op elke druppel’. Dit document zal vervolgens met iedereen binnen het Platform worden gedeeld.
 
Rolf Schuurman van de gemeente Nijkerk gaf, als onderdeel van het jaarplan, een workshop over Dynamisch Rioolbeheer. De gemeente heeft, in navolging van Leusden, met de firma Roelofs een onderzoek Basis Kwaliteitsplan Riolering uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat investeringen om het stelsel te vernieuwen lager uitvallen ten opzichte van in het verleden berekende investeringen. Een zeer interessant onderzoek wat de gemeente Nijkerk waarschijnlijk een mooi resultaat zal opleveren. De samenvatting van het onderzoek is op te vragen bij Rolf via r.schuurman@nijkerk.eu.
 
Jaarplan AWT Amersfoort 2016

Handreiking gezamenlijk investeringsprogramma

Nadat de visitatiecommissie eind 2014 haar rapport over de samenwerking in de waterketen aan de minister heeft overhandigd, is het nu tijd voor fase 2 om de doelstellingen in het Bestuursakkoord Water te behalen. Een volgende stap in de ontwikkeling van de regionale samenwerking, is een gezamenlijke investeringsprogrammering. Vanuit samenwerkenaanwater.nl wordt hier invulling aan gegeven. 

In de kapitaalintensieve waterketen zijn de keuzes die worden gemaakt over investeringen bepalend voor de mate waarin de jaarlijkse kosten zich ontwikkelen en in hoeverre de regionale besparingsdoelstellingen worden gehaald. De wederzijdse afhankelijkheid tussen gemeenten en waterschappen in zuiveringskringen en het stedelijk watersysteem is groot. Dat geldt voor specifieke onderdelen ook voor de drinkwaterbedrijven, zoals o.a. de bescherming van bronnen en de regie op de ondergrond bij kabels en leidingen. Gezamenlijke investeringsprogrammering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verder optimaliseren van investeringsbeslissingen. 

Om gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij het vormgeven van een gezamenlijk investeringsprogramma, is een handreiking gezamenlijk investeringsprogramma opgesteld. De handreiking is geen blauwdruk, maar bedoeld ter inspiratie. Doe er uw voordeel mee! Door samen de schouders eronder te blijven zetten, is het mogelijk om de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 te behalen. 

Handreiking gezamenlijk investeringsprogramma

Opening energie- en grondstoffenfabriek

Op de zuivering in Amersfoort heeft Waterschap Vallei en Veluwe op 17 juni zijn nieuwe Energie- en Grondstoffenfabriek geopend. Het is de eerste fabriek in Europa die uit afvalwater kunstmest produceert dat direct klaar is voor gebruik. Voor de opening was een groot aantal bezoekers uit binnen- en buitenland naar Amersfoort gekomen. Samen met dijkgraaf Tanja Klip-Martin, heemraad Bert van Vreeswijk, Menno Tichelaar (wethouder Amersfoort en lid regiegroep) en andere bestuurders werd de fabriek symbolisch geopend. 

Afvalwater is de olie van de 21e eeuw
“Deze fabriek laat zien hoe wij onze rol als waterschap in de toekomst zien”, aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin. Een toekomst volgens de circulaire economie, waarin zuiveringen leveranciers worden van energie en grondstoffen. “Afvalwater is de olie van de 21e eeuw”, voorspelt ze. Naast grondstoffen haalt het waterschap ook energie uit afvalslib. Vorig jaar opende het waterschap al een soortgelijke fabriek in Apeldoorn. Samen produceren deze twee fabrieken nu al 80 procent van alle energie die het waterschap nodig heeft, om in 2020 energieneutraal te zijn.

Bekijk hier een filmpje van de opening (door Vathorst TV) 

Vallen is niet erg, blijven liggen wel!

Zeer binnenkort ontvang je de uitnodiging voor de vijfde gezamenlijke bijeenkomst van het Platform Water Vallei en Eem op donderdagmiddag 1 september. Uiteraard willen we vooral weer inspireren en dit jaar kijken we ook voorbij de grenzen van ons Platformgebied. 

De doelen uit het Bestuursakkoord Water gaan we gezamenlijk halen! We blijven onszelf én elkaar uitdagen! We weten dat we soms vallen, maar dat we ook weer opstaan. Want waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan. En oh ja, de werkelijkheid kun je niet veranderen, maar wat je wel kunt veranderen is wat je ermee doet!

Korte mededelingen


Agenda


September
1:  Gezamenlijke bijeenkomst


Oktober
13: Ambtelijk Platform


Klik hier voor de jaarplanning 2016.
 
HTML:REWARDS|*