Copy
 Nieuwsbrief mei 2016
Inhoud:

Bestuurlijk Platform 19 mei 2016

Een volle zaal bij het Bestuurlijk Platform van donderdag jl. in het raadhuis in Ede. Voorzitter Hans van Daalen heeft de bestuurders weer bijgepraat over alle ontwikkelingen in en rondom ons Platform. Met daarbij ook de voordracht van het nieuwe Regiegroeplid Wendy Ruwhof (gemeente Renkum). Unaniem werd zij gekozen als opvolger van Michiel Uitdehaag, die in januari is begonnen als burgemeester op Texel. Lize Beekman (Vitens) complimenteerde het Platform met haar actieve rol, ook in de samenwerking met Vitens. In deze samenwerking wordt vooral gekeken waar we elkaar kunnen vinden. Vitens richt zich vooral op de kwaliteit van het grondwater, wat vooral in ons gebied gebruikt wordt voor waterwinning. De kwaliteit van het grondwater kent steeds meer bedreigingen. Samen met het waterschap en de gemeente Soest, wordt bijvoorbeeld onderzocht of de nieuwe woonwijk bij Soesterberg een circulaire afvalwaterzuivering kan krijgen. Zodat de riolering niet door of langs het kwetsbare Soestduinen hoeft (een zeer belangrijk waterwinningsgebied). Ook wil Vitens graag meer samenwerken op het gebied van medicijnresten die via lekkende riolen de waterwinning in de toekomst zouden kunnen bedreigen. Het ministerie heeft dit probleem inmiddels erkend en dit helpt om actie te gaan ondernemen. Een onderzoek en/of pilot op dit gebied behoort tot de mogelijkheden. 


Aad Oomens gaf een presentatie over de uitkomsten van de werkgroep ’transparantie in financiën’. Zij hebben onderzocht of het mogelijk is om de opbouw van de rioolheffing op een uniforme manier te benaderen cq vast te stellen. Belangrijkste conclusie was dat het erg lastig is om gegevens te uniformeren en met elkaar te vergelijken. Het kost veel tijd en energie, maar zal niet veel opleveren. De kernvraag ligt op het politieke vlak; Wie betaalt wat? Jaco Slomp, fiscalist van de VNG, gaf een reflectie op de problematiek. Hij gaf aan dat het belangrijk is om te bepalen op welke grondslag de heffing gebaseerd wordt. De fiscale soliditeit staat voorop. Kortom, je moet de heffingsgrondslag kunnen onderbouwen en uitleggen aan de belastingrechter. 

Het verslag van deze vergadering staat binnenkort op de website. 

Presentatie Aad Oomens: Transparantie in financiën

Ambtelijk Platform: betrokkenheid is groot 

Op donderdag 21 april werd er tijdens het Ambtelijk Platform volop met elkaar gediscussieerd over de ingebrachte onderwerpen. De betrokkenheid van de aanwezige ambtenaren laat zien dat we met elkaar steeds meer stappen zetten. Waar ging het dit keer over? 

Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW)
Melle verzorgde een presentatie over het GWSW en de pilot waarbij de gegevens van Barneveld zijn gebruikt. Het GWSW (een standaardisatie van het gegevensbeheer) moet ervoor zorgen dat de energie gaat zitten in het toepassen van de gegevens, in plaats van in het verzamelen en controleren van gegevens (zoals dat nu het geval is). Een goede ontsluiting en uitwisseling van gegevens kan voor de rioleringsbeheerder een grote meerwaarde bieden. Eind dit jaar komt het GWSW waarschijnlijk ter beschikking. RIONED geeft een speciale nieuwsbrief uit over dit onderwerp. 

Klimaat
Charles praatte de ambtenaren bij over de wensen van het bestuur ten aanzien van de klimaatverandering. Hij is bezig om onder andere de kwetsbaarheden en kansen in kaart te brengen. Ook gaat hij acties ondernemen om ook collega’s van andere afdelingen te stimuleren om de diverse waterthema’s (wateroverlast, droogte, hittestress, waterveiligheid maar ook extreem weer) mee te laten doen in een integrale gebiedsgerichte aanpak. Niet alleen bewustwording bij collega’s en bestuurders is van belang, ook de burger moet zich meer bewust worden van zijn eigen inbreng. Hiervoor gaat Charles onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen het beste werken. In oktober volgt een werkconferentie waarbij ook collega’s van andere afdelingen zoals R.O. en groen uitgenodigd worden. Daarnaast is het Platform uitgenodigd om deel te nemen aan het programma City Deals. Hierover meer in de nieuwsbrief van juni. 

Transparantie in financiën
Aad Oomens gaf ook bij het Ambtelijk Platform een samenvatting van de resultaten uit de werkgroep Financiën (zie item hierboven voor meer informatie). 
 
Presentatie Melle Eijkelkamp: het GWSW 
Presentatie Charles Rijsbosch: Klimaat
Presentatie Aad Oomens: Transparantie in financiën

Uit de praktijk: maatwerkopdracht uvo

Door Arend Burger, gemeente Ede

De gemeente Ede heeft Johan Hoekstra via de uitvoeringsorganisatie ingehuurd. Wat doet Johan zoal voor de gemeente? Arend Burger legt uit:

"Johan is bij ons werkzaam om de achterstand die er was in het revisiewerk van de riolering bij te werken. In eerste instantie ging het daarbij om revisie van de vrijverval riolering. Tijdens het bijwerken en aanvullen van het revisiebestand nam hij ook meteen de al bestaande tekening door om onjuistheden eruit te filteren.
 Inmiddels is hij hiermee klaar en zal er nog wel een inmeetactie plaats moeten vinden om de gegevens compleet te krijgen, maar deze is aanzienlijk kleiner nu Johan alle beschikbare gegevens verwerkt heeft”.
 
"Tussendoor heeft Johan ook nog de visio’s (een schematische weergave van de meldgebieden en stroomgebieden met daarin verwerkt de aansluitingen) voor de mechanische riolering aangepast omdat daar wat haast bij lag i.v.m een ingeplande aanbesteding. Op het moment is Johan bezig met het reviseren van de mechanische riolering van het buitengebied van de Gemeente Ede. Dit vergt wederom een hoop uitboekwerk en overleg met collega’s. Johan weet inmiddels goed zijn weg te vinden in de beschikbare gegevens en wij zijn zeer tevreden over zijn werkzaamheden en de resultaten tot dusver. Johan ligt goed in de groep en is altijd wel in voor een geintje, de borrel op vrijdagmiddag of even wat eten tussen de middag (zie bijgevoegde foto)”.

Ook interesse om Johan in te zetten? Neem dan contact op met Marije Stronks via m.stronks@pwve.nl. 

Managersoverleg 14 april 

Op donderdagmiddag 14 april was er de tweejaarlijkse managersbijeenkomst. Heemraad Bert van Vreeswijk was namens de regiegroep aanwezig.

De twee trekkers van de programma's van het Platform (Meten & Monitoren en Klimaat) gaven een presentatie. Marije Stronks vertelde over de toekomst van meten en monitoren en de resultaten van de controles die de uitvoeringsorganisatie voor elke partner uitvoert. De managers gingen met Marije in overleg over welke acties van hun worden verwacht en hen werd duidelijk hoe hun gemeenten er voor staan.

Charles Rijsbosch vertelde over zijn activiteiten en welke ontwikkelingen op de korte termijn te verwachten zijn. In oktober organiseert het Platform een bijeenkomst over klimaat en de aanwezige managers noteerden die datum direct in hun agenda's. Van de managersbijeenkomst wordt een verslag gemaakt met de gemaakte afspraken en dit verslag wordt aan alle managers toegestuurd.

Presentatie Marije Stronks: Meten & Monitoren
Presentatie Charles Rijsbosch: Klimaat

Uit de praktijk: Beheerdersoverleg AWT Ede 

Op donderdag 7 april vond het eerste Beheerdersoverleg plaats van het afvalwaterteam Ede. Doel van dit overleg was onder andere om het contact tussen de beheerders van het waterschap en de gemeenten te intensiveren. Op de RWZI van Ede kwamen de ambtenaren en beheerders van Ede, Veenendaal, Barneveld en het waterschap bij elkaar om zich deze middag te laten informeren over de uitvoeringsplannen voor 2016. Het AWT Ede heeft vorig jaar door allerlei omstandigheden wat vertraging opgelopen in een aantal projecten. Deze projecten, zoals Meten & Monitoren en het beheer van het stedelijk water, worden in 2016 verder opgepakt.

Project De Glind
Het project Decentrale afvalverwerking De Glind loopt goed. In 2015 heeft de gemeente Barneveld met de Rudolf stichting afstemming gezocht over het ontvlechten van diverse gebouwen en de openbare ruimte. In 2016 wordt een business case uitgewerkt voor decentrale/alternatieve zuivering van het afvalwater van De Glind.

Project Nieuwe sanitatie campings buitengebied
De pilot Nieuwe sanitatie campings buitengebied gaat een nieuwe fase in. Bij de uitwerking van de business case lijkt het niet haalbaar om op eigen grond (recreatiepark/gemeente) de pilot in praktijk te realiseren. De bevindingen van de pilot tot nu toe zijn zeer waardevol en worden vastgelegd in een rapportage, zodat de opgedane ervaring en kennis in de toekomst beschikbaar komt. Binnen de projectgroep wordt nu gekeken of het project op een alternatieve wijze een vervolg kan krijgen, zodat naast de opgedane ervaring ook praktijk ervaring opgedaan kan worden om dit probleem in de toekomst aan te kunnen.
 
Sturing op basis van droogtevoorspelling
Christian Huising van het waterschap verzorgde een presentatie over de pilot ‘Sturing op basis van droogtevoorspelling’. Hij legde uit dat bij neerslag er maximaal gepompt wordt naar de zuivering. Dit heeft een nadelig effect op de effluentkwaliteit, de zandfilters kunnen het niet aan, waardoor er een bypass langs het zandfilter plaatsvindt net zoals de riolering die overstort als de hoeveelheid water niet verwerkt kan worden. Waarom niet de aanvoer regelen op basis van de verwachte neerslag? Immers, de weersvoorspellingen worden steeds beter. In de volgende nieuwsbrief uitgebreider aandacht voor deze pilot. 


Presentatie Koen Claassen beheerdersoverleg
Presentatie Christian Huising: Sturing op basis van droogtevoorspelling

1 ste bijeenkomst LPMM een feit

Met de start van een eerste interactieve bijeenkomst is op 11 mei de aftrap gegeven voor het Landelijk Platform Meten & Monitoren (LPMM). Met deze lancering is het gelukt om een landelijk platform op te richten, dat beoogt een kennismakelaar te zijn voor iedereen die werkzaam is bij de overheid en bezig is met Meten & Monitoren in de (afval)waterketen. De afgelopen anderhalf jaar is door het PWVE onderzocht of er behoefte is aan een LPMM (het antwoord was ja) en vervolgens is er een plan van aanpak geschreven om tot oprichting van een LPMM te komen. Via het Kenniscoach programma van RIONED én Samenwerkenaanwater is financiële en organisatorische ondersteuning gevonden voor het eerste jaar. Er is een kernteam samengesteld bestaande uit: Erik Warns (gemeente Beverwijk, voorzitter), Wijnand Turkensteen (Waterschap Rijn en IJssel) en Eduard Schilling (gemeente Nijmegen). Zij hebben op 11 mei een eerste, succesvolle startbijeenkomst georganiseerd bij het waterschapshuis in Amersfoort. Sprekers Hugo Gastkemper (RIONED) en Bert Palsma (Stowa) waren duidelijk in hun mening; een LPMM is nodig om kennis te delen en samenwerking te bevorderen. 

Het LPMM is een feit! Voor meer informatie kijk op www.lpmm.nl.

PWVE wandelt en geniet van Ginkelse heide

Vrijdagochtend 22 april vond de PWVE-wandeling plaats. Een prachtige tocht van 14 kilometer rondom Ede, over de Ginkelse heide. Het weer was perfect, droog en niet te warm. Een afwisselende wandeling ook met veel wild, maar ook spannend doordat we dwars door een militaire oefening moesten lopen.

Na afloop konden we bij Harry Post aanschuiven voor een heerlijke lunch! Een succesvolle ochtend die in het najaar een vervolg krijgt!
 


 

Korte mededelingen

  • Om externe organisaties snel uit te kunnen leggen wat het PWVE is en waar we voor staan, hebben we een folder/hand-out gemaakt. Deze folder kan door alle Platformleden worden gebruikt. Kijk op onze website bij downloads
  • De raadsledenbijeenkomst van het AWT R2W2 op 26 mei wordt verzet naar het najaar in verband met de drukke agenda’s van de raadsleden.  
  • Bekijk hier een interessant filmpje over Energie vanuit rioolwater. 
  • Uit de afkoppelpraktijk: De gemeente Barneveld geeft subsidie op afkoppelen. Lees hier het artikel uit de Barneveldse krant: Barnevelds water levert pegels op!
  • Nog een geslaagd voorbeeld: De gemeente Eemnes deelde gratis regentonnen en sedumplantjes uit aan haar inwoners om te inspireren om waterverspilling en wateroverlast te verminderen. De actie was zeer geslaagd; er stond een meters lange rij!
  • Download hier het jaarverslag van Waterschap Vallei en Veluwe
  • Wil je alle nieuwsbrieven, verslagen en presentaties nog eens teruglezen? Ga dan naar onze website www.pwve.nl en klik rechtsboven op Platformleden!

Agenda


Juni
30: Ambtelijk Platform

September
1:  Gezamenlijke bijeenkomst
Klik hier voor de jaarplanning 2016.
 
HTML:REWARDS|*