Copy
 Nieuwsbrief november 2016
Inhoud:

Nieuws van het kernteam 

Bestuurlijk Platform
Op 17 november zouden we een Bestuurlijk Platform hebben gehad, maar heel veel bestuurders hadden ook een ander bestuurlijk overleg. Het overleg is daarom afgezegd en er is direct een nieuwe datum geprikt, 9 februari 2017. De agenda wordt half januari rondgestuurd. Een belangrijk onderdeel van het overleg is dat de bestuurders worden meegenomen in de klimaataanpak van het Platform. Ambtelijk wordt hier tijdens het Ambtelijk Platform van 15 december aandacht aan besteed.
 
Programmaplan 2017
Op dit moment zijn de leden van het kernteam bezig om het programmaplan van 2017 te schrijven. Het plan bevat de plannen voor het komende jaar van het Platform op het gebied van Meten en Monitoren en Klimaat en van de verschillende AWT’s. Daarnaast wordt er een terugblik opgenomen van het jaar 2016, welke successen we hebben behaald en tot slot de begroting van 2017.
 
Managersoverleg
Op 9 november was er een managersoverleg van het Platform. De opkomst was groter dan andere keren. Bij elk managersoverleg is een lid van de Regiegroep aanwezig om de vergadering te openen. Dit keer opende Wendy Ruwhof (wethouder van de gemeente Renkum) de vergadering. Wendy gaf aan dat het belangrijk is dat de managers betrokken zijn bij de activiteiten van het Platform. Zeker deze keer stond er een onderwerp op de agenda dat de managers betreft, namelijk de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. Dit instument is ontwikkeld door Stichting RIONED en wordt in diverse samenwerkingsverbanden uitgevoerd. De achtergrond van de branchestandaard wordt hieronder toegelicht:

Vooral de kwetsbaarheid blijkt een steeds belangrijker aandachtspunt. Door klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen, technische innovaties en benodigde kostenbesparingen neemt de complexiteit van het werk en de druk op mensen die de gemeentelijke watertaken invullen steeds verder toe. Tegelijk is er minder tijd om na te denken over morgen of om specifieke kennis te verwerven (te leren). De komende jaren gaan veel ervaren krachten met pensioen, waardoor kennis en ervaring wegvallen. Kortom een goed beeld van de invulling van de taken is nodig. De vraag voor partijen is: "hoe zorgen we ervoor de juiste kennis en competenties in huis te hebben om de gemeentelijke watertaken naar behoren te kunnen blijven uitvoeren?” En als we die niet allemaal zelfstandig in huis hebben, hoe kunnen we dat in de regionale samenwerking oplossen? 
           
De managers vonden het een goed instrument en er is besloten hier aan mee te doen. Tijdens het Ambtelijk Platform van 16 februari zal het project worden toegelicht en gaan we van start. Tot slot gaven de trekkers van de programma’s Meten en Monitoren en Klimaat, Marije Stronks en Charles Rijsbosch, een stand van zaken. 

Uit de praktijk: Klimaatatelier Veenendaal

Als onderdeel van het project Klimaat hebben Charles Rijsbosch en André Meijerink (gemeente Veenendaal) het initiatief genomen om een klimaatatelier te organiseren in Veenendaal. Een klimaatatelier is een workshop en brainstormsessie in één over het onderwerp Klimaat Actieve Stad. Hoe kan een gemeente inspelen op de klimaatveranderingen?  

Om een Klimaat Actieve Stad te worden zijn er inspanningen nodig van alle denkbare disciplines rond de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Dus zeker niet alleen van een riool- of een waterbeheerder, maar ook van afdelingen zoals beheer openbare ruimte, groen en wegen, verkeer, vastgoed, economische zaken, buurtwerk, RO, etc. Er was veel belangstelling voor het klimaatatelier, maar liefst 50 medewerkers hebben deelgenomen. Uit de reacties van verschillende deelnemers is gebleken dat men het als prettig heeft ervaren ‘out of the box’ te denken en te kijken naar de mogelijkheden in Veenendaal als het gaat om klimaatadaptatie. Een belangrijk resultaat van de workshop is ook de gecreëerde bewustwording van een gezamenlijke aanpak van de klimaatproblematiek. 

Van het klimaatatelier is een uitvoerig verslag gemaakt. Dit verslag is hieronder te downloaden. Meer informatie over de klimaatateliers? Neem dan contact op met Charles Rijsbosch via c.rijsbosch@pwve.nl

Verslag klimaatatelier Veenendaal 11 oktober 2016

Resultaat project Transparantie in Financiën

In het Bestuurlijk Platform van november 2015 is gediscussieerd over het onderwerp toekomstbestendige en duurzame bekostiging van het waterbeheer. Daarbij werd de oproep gedaan om als samenwerkende partijen stappen te zetten in het vergroten van de transparantie op het gebied van financiën.

Op grond van de discussie is de opdracht geformuleerd en zijn ambtelijke werkgroepen gevormd om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de transparantie te vergroten bij:
  • de vergelijking van operationele kosten
  • de wijze van afschrijven
  • de heffingsmaatstaf
In het Bestuurlijk Platform van mei 2016 zijn de resultaten door Aad Oomens (trekker van dit project) gepresenteerd. Ook een fiscaal specialist van de VNG was aanwezig
om zijn visie te geven op de uitkomsten van het ambtelijk onderzoek. Uit de discussie in het Bestuurlijk Platform bleek dat de heffingsmaatstaf en wijze van afschrijven worden gedomineerd door lokale politieke afwegingen en de discussie over de totale gemeentelijke woonlasten. De conclusie is dat de voorstellen van de verschillende werkgroepen interessant zijn en een goede basis vormen om volgende stappen te zetten en toe te werken naar gezamenlijke standpunten of werkwijzen. Op dit moment ligt de focus binnen het Platform op Meten/Monitoren en Klimaat. Een verdere uitwerking zal eventueel in latere jaren worden bekeken. Vanuit de VNG was er ook het advies om nu geen verdere stappen te ondernemen.

Van dit project is een rapport gemaakt met alle conclusies. Tijdens het Bestuurlijk Platform van 9 februari wordt het rapport definitief vastgesteld. Je kunt het concept-rapport hieronder downloaden. 


Concept-rapport Transparantie in Financiën

Monitor gemeentelijke watertaken en GWSW

Op donderdag 3 november overhandigde Hans Gaillard, voorzitter van Stichting RIONED, de Monitor gemeentelijke watertaken 2016 aan de partners van het Bestuursakkoord water tijdens het Deltacongres in Apeldoorn. 

De Monitor gemeentelijke watertaken is de opvolger van de Benchmark Riolering. Beide geven inzicht in het functioneren, presteren, beheren en de financiële aspecten van de riolering in ons land, maar ook in basisgegevens als het aantal aansluitingen en soorten rioolsystemen. Bij de Benchmark lag de nadruk op het van elkaar leren, bij de nieuwe Monitor ligt het accent op de maatschappelijke verantwoording. Voor de nieuwe Monitor hebben 281 van de 390 gemeenten hun gegevens beschikbaar gesteld en dit heeft geresulteerd in een document wat hieronder is te downloaden. Het document geeft een verantwoording van de prestaties van het stedelijk waterbeheer. 

GWSW
Met de publicatie van het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) versie 1.3 in mei 2016 is een belangrijke stap gezet op weg naar onbelemmerde gegevensuitwisseling. Leveranciers van beheerpakketen en ook inspectiebedrijven hebben hun software (bijna) aangepast. 

Uiteraard moet een gemeente zelf ook één en ander regelen om van de nieuwe mogelijkheden bij rioolinspectie en -reiniging te kunnen profiteren. Zoals het zogenaamde ‘RibX’ in aanbestedingen en contracten voor inspectie én reiniging opnemen, aangepaste software gebruiken en werkprocessen inrichten op de nieuwe mogelijkheden. Het is een ingewikkeld proces en er komt best veel bij kijken. Uiteraard is de Uitvoeringsorganisatie op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen zij vragen hierover beantwoorden. Maar ook is het mogelijk om via RIONED de laatste stand van zaken te verkrijgen. Op 10 januari 2017 verzorgt RIONED een Kennisdag digitaal stedelijk water over dit onderwerp. Meer weten? Ga dan naar: https://www.riool.net/studiedagen.

Aad Oomens per 1 december naar De Dommel

Per 1 december gaat Aad Oomens (Sweco) een nieuwe uitdaging aan bij Waterschap De Dommel. Dit betekent dat Aad niet meer beschikbaar is voor het Platform en ook geen deel meer kan uitmaken van het kernteam.

Voor Aad is het uiteraard een mooie kans en een nieuwe uitdaging. Voor het Platform zal Aad gemist worden. Met zijn kennis en ervaring heeft Aad veel betekent voor de oprichting en de ontwikkeling van het Platform zoals we dat nu kennen. Hij is betrokken geweest bij veel plannen en projecten en gaf inhoudelijke diepgang aan veel onderwerpen die leven bij de deelnemers. Het bestuur, het AWT Woudenberg/Scherpenzeel en het kernteam bedanken Aad voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe werkgever! 

Inspiratie: Arnhem klimaatbestendig

Door het hele land worden bijeenkomsten georganiseerd rondom Stedelijk Water en de klimaatverandering.

In Arnhem vond kort geleden ook een interessante bijeenkomst plaats waar onder andere aandacht werd gevraagd voor een interactieve waterbak waar kinderen zelf kunnen ervaren wat je kan doen om wateroverlast te voorkomen of te beperken. Kijk op www.belevenisonderwijs.nl/wateroverlast of bekijk het filmpje op Youtube.
Ook een erg leuk idee: een vierkante kaart ter grootte van een stoeptegel waar zaadjes in zitten, met de boodschap: stoeptegel eruit, kaart met zaadjes erin. Op de achterkant van de kaart staat informatie over Arnhem klimaatbestendig. Korte mededelingen

  • Arnhem klimaatbestendig heeft ook een handreiking uitgegeven om kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust te maken. Een mooie folder met veel informatie! Download hier!
  • Maarten Groenen van de UvO is voor de tweede keer vader geworden, dit keer van een prachtige dochter; Hannah. 
  • Wil je alle nieuwsbrieven, verslagen en presentaties nog eens teruglezen? Ga dan naar onze website www.pwve.nl en klik rechtsboven op Platformleden!

Agenda


December
15        Ambtelijk Platform 


Januari 2017
10        RIONED: Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer
19        Ambtelijk Platform: thema Klimaatprogramma

Februari 2017
2          RIONED-dag
9          Bestuurlijk Platform

16        Ambtelijk Platform

Klik hier voor de jaarplanning 2017.
 
HTML:REWARDS|*This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Water Vallei & Eem · Postbus 4147 · Apeldoorn, Ge 7320 AC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp