Copy
 Nieuwsbrief augustus 2014
In 2012 is een Platform-onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van gezamenlijk gegevensbeheer. Hierbij is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een systematiek voor het bepalen van het afvoerend oppervlak. Het afvoerend oppervlak speelt bij veel rioleringsberekeningen een belangrijke rol. Door een vaste systematiek te volgen kan men het afvoerend oppervlak bepalen met minder middelen, minder problemen en met een beter eindresultaat. En uiteraard hoeft zo niet iedereen het wiel steeds opnieuw uit te vinden. 

Inmiddels is het project afgerond en is er een systematiek bepaald. Deze bestaat uit een stappenplan en uit een achtergronddocument. De systematiek dient als leidraad voor gemeenten en adviesbureaus die bezig gaan met het bepalen van het afvoerend oppervlak. Daarbij is ook aandacht besteed aan de omgang met particulier terrein.

De systematiek wordt in een aantal projecten beproefd en geëvalueerd. Bijvoorbeeld bij de komende inventarisatie van het afvoerend oppervlak voor o.a. de gemeenten Baarn, Soest, Scherpenzeel en Veenendaal. Hierna wordt de systematiek waar nodig weer aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Daarbij worden de ontwikkelingen rondom het GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) nauwlettend gevolgd. 


Voor meer informatie kun je terecht bij Marije Stronks via m.stronks@pwve.nl
 

Amersfoort en het waterschap starten pilot Kwaliteitsbeeldenboek 2.0

In 2011 is door Waterschap Vallei & Eem en de gemeenten Wageningen en Nijkerk het zogenaamde Kwaliteitsbeeldenboek 1.0 ontwikkeld. Door de fusie met Waterschap Veluwe is er behoefte ontstaan aan een nieuwe werkwijze op het gebied van waterkwaliteit en de aanpak van knelpunten in het stedelijk watersysteem. Om de positieve punten van de oude werkwijzen van beide waterschappen op elkaar af te kunnen stemmen is ervoor gekozen om, dit keer samen met de gemeente Amersfoort, een pilot op te starten voor een vernieuwd Kwaliteitsbeeldenboek (versie 2.0). 

Het Kwaliteitsbeeldenboek is een instrument om de (gewenste) toestand van stedelijke watergangen op een gestructureerde manier in beeld te brengen. De water- en oeverbeelden worden in het boek in woord en beeld weergegeven. Tevens is het boek een goed hulpmiddel voor gemeenten en waterschap om met elkaar in gesprek te komen over het oever- en waterbeheer. Waterschap en gemeente kunnen hiermee allerlei soorten inrichtingen en beheerswijzen verkennen en verschillende opties combineren. Elk kwaliteitsbeeld heeft zijn eigen uitgangspunten die in het boek zijn beschreven. Elk beeld wordt namelijk bepaald door de omgeving, de gebruiksfuncties en de inrichting. 

Het doel van het Kwaliteitsbeeldenboek 2.0 is om (waterkwaliteits-)knelpunten op te lossen, de beleving van het Stedelijk Water te vergroten en gezamenlijk een kader te hebben voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van watergangen. Dit is de basis voor een gezamenlijk onderhoudsplan en een gezamenlijke uitvoering van het beheer en onderhoud van de watergangen. 

Pilot
Als eerste stap in het project is een concept stappenplan opgesteld. Daarnaast is het waterschap bezig om de kwaliteitsbeelden te optimaliseren. Omdat men de nieuwe werkwijze meteen wil testen, is een pilot met de gemeente Amersfoort opgestart. Het gehele proces wordt gezamenlijk doorlopen en men kijkt daarbij naar alle functies en (on)mogelijkheden van het watersysteem (bijvoorbeeld door belasting door overstorten of andere bronnen, kansen of knelpunten in bergend vermogen en recreatief medegebruik). De pilot loopt tot na de zomer, waarna men aan de hand van de ervaringen de werkwijze gaat evalueren en indien nodig gaat aanpassen. Dan ligt er in het najaar/winter van dit jaar een definitieve werkwijze, waarmee het waterschap dit vanaf 2015 gaat oppakken met de gemeenten waarvoor nog geen kwaliteitsbeelden zijn opgesteld. 


Meer informatie is ook te vinden op de website van het waterschap Vallei en Veluwe of via Dorien Roubos (beleidsmedewerker ecologie) droubos@vallei-veluwe.nl
 
Donderdag 4 september is het zover, dan treffen we elkaar weer op de jaarlijkse, gezamenlijke bijeenkomst. Dit jaar gaan we naar De Glindster in De Glind. Een toepasselijke locatie voor ons thema ‚Innovatie door samenwerken’. Het belooft een interessante en gezellige middag te worden. 
 
Programma:
13.00 uur       Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur       Welkom en inleiding: voorzitter Hans van Daalen 
13.40 uur       Inzicht: Wladimir Moen, AGT Nederland en Marije Stronks, PWVE
14.10 uur       Innovatie: Arjan Budding, Waterschap Vallei en Veluwe
14.30 uur       Implementatie: Harriëtte Campen, manager gemeente Ede 


14.50 uur       Pauze

15.15 uur       Kennistafels (korte, informatieve gesprekken, 3 x 15 minuten in roulatie)  
16.00 uur       Afsluiting en vooruitblik door voorzitter Hans van Daalen
16.10 uur       Borrel en een hapje

Iedereen die zich heeft aangemeld, heeft inmiddels een bevestiging ontvangen. Heb je nog geen bevestiging gehad, maar kom je wel? Stuur dan nog even een mail naar secretariaat@pwve.nl. 
 

Korte mededelingen

  • Op 1 oktober begint de nieuwe medewerker van de uitvoeringsorganisatie, Johan Hoekstra. Heb je werkzaamheden waarvoor je hem wilt inzetten? Neem dan contact op met Marijke Jaarsma via mjaarsma@vallei-veluwe.nl. 
  • Tijdens het Ambtelijk Platform van 12 juni is het al kort aan bod gekomen; Wareco organiseert een bijeenkomst over tijdelijke bemalingen. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 25 september in samenwerking met de gemeente Bunschoten (Klik hier voor de Uitnodiging en het Programma). 
  • Samenwerkenaanwater heeft weer een videojournaal gepubliceerd. Dit keer met beelden van Hans van Daalen, Marjan Brouwer en Breunis van de Weerd. De video is te bekijken op www.samenwerkenaanwater.nl. 
  • Ook Veenendaal en Rhenen hebben ervoor gekozen over te gaan op een directe aansluiting op H2gO. Hiermee gebruiken acht gemeenten H2gO voor het operationele beheer van hun stelsel. 
  • Het Bestuurlijk Platform van 20 november is verschoven naar 27 november.  

Agenda


September
  4:
Gezamenlijke bijeenkomst 

Oktober
  2: Ambtelijk Platform
 16: Managers overleg


Klik hier voor de jaarplanning 2014.
 
HTML:REWARDS|*