Copy
 Nieuwsbrief december 2016
Inhoud:


Op naar 2017! 

Het jaar 2016 is bijna afgelopen en we kunnen concluderen dat de samenwerking binnen het PWVE blijft groeien en we elkaar steeds beter kunnen vinden. Ook de samenwerking buiten het platform groeit, zoals de werkzaamheden die de uitvoeringsorganisatie uitvoert voor de Noord-Veluwe of onze deelname aan de Citydeal klimaatbestendige steden. Terugkijken wat we allemaal hebben gedaan? Dat kan door de nieuwsbrieven nog eens door te lezen.
 
Nu richten we ons alweer op 2017! Een belangrijk onderwerp volgend jaar zijn de plannen rondom de klimaatverandering, deze worden op 26 januari tijdens een kleine Klimaattop gepresenteerd (uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar secretariaat@pwve.nl). We zetten met z’n allen de schouders onder dit thema om zo de uitdagingen die er liggen aan te kunnen pakken! Ook met Meten & Monitoren gaan we in 2017 verdere stappen ondernemen. Fase 1 is zo goed als afgerond en we zijn goed op weg om zicht op elke druppel te krijgen.
 
Het bestuur en het kernteam wensen alle betrokken hele fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2017!
 

Ambtelijk Platform sluit het jaar af

Het Ambtelijk Platform was op 15 december te gast in het nieuwe gemeentehuis van Wageningen dat bestaat uit drie oude gebouwen die met een nieuwe constructie met elkaar verbonden zijn. Het gemeentehuis is gebouwd volgens het principe van de circulaire economie. Er is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen die hergebruikt of afbreekbaar zijn, de pantry’s bevatten voedselvermalers en er is ook nieuwe sanitatie toegepast in de vorm van vacuümtoiletten en Hydrowashrs. Met de Hydrowashr gebruik je maar 10 ml water om je handen te wassen!
 
Marijke Jaarsma opende de vergadering met de mededelingen. Marije Stronks gaf vervolgens een update over het Meten & Monitoren programma. In 2017 ligt de nadruk op fase 2, zicht krijgen op de kwantiteit door middel van de waterbalans en debietbepaling. De UvO gaat in 2017 ook alle deelnemers bezoeken om te praten over de verwachtingen en wat de UvO concreet kan bieden. Marije riep tot slot iedereen op, om op een ‚wensboom’ aan te geven welke wensen men heeft voor het nieuwe jaar.
 
Als gastsprekers waren Arthur Wopereis en Henk Puijk van de gemeente Amersfoort uitgenodigd. Beide heren gaven een presentatie over een onderzoek naar de effecten van de klimaatverandering op het bomenbestand. Hieronder is de presentatie te downloaden. André Meijerink van de gemeente Veenendaal gaf ook een presentatie, hij heeft onder leiding van Charles Rijsbosch in oktober een klimaatatelier georganiseerd. Maar liefst 50 medewerkers van allerlei afdelingen binnen de gemeente hebben een ochtend gebrainstormd over de klimaatverandering. In Amersfoort is al eerder een klimaatatelier georganiseerd en uit gesprekken nadien kwam naar voren dat er behoefte is aan concrete opdrachten, zodat initiatieven ook echt uitgewerkt kunnen worden. De klimaatateliers worden georganiseerd als onderdeel van het programma Klimaatbestendige regio wat volgend jaar wordt uitgevoerd. In ronde tafelgesprekken werden tot slot voorbeelden verzameld voor een overzicht van projecten die al uitgevoerd worden of zijn op het gebied van klimaatbestendigheid. 

Klimaatverandering en het effect op het bomenbestand
Verslag klimaatatelier Veenendaal 11 oktober 2016

Het AWT Woudenberg verlengt de samenwerking

Vijf jaar geleden ondertekenden de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel en toenmalig Waterschap Vallei & Eem een samenwerkingsovereenkomst. Een bijzondere overeenkomst, want in het afvalwaterteam (AWT) Woudenberg/Scherpenzeel wordt niet alleen samengewerkt op projectniveau, maar ook op taak/beheerniveau.

De samenwerking is gebaseerd op (maximaal) vertrouwen en op 1 december hebben de bestuurders van de drie partijen het vertrouwen in elkaar wederom uitgesproken door opnieuw voor vijf jaar de samenwerkingsovereenkomst te verlengen. Na afloop van de ondertekening werd Aad Oomens bedankt voor zijn bijdrage als trekker en adviseur aan het AWT. Aad is per 1 december in dienst getreden bij Waterschap De Dommel. 

Vlnr bovenste rij: Aad Oomens, Ruud van der Velden (Woudenberg), Jan Wisse (waterschap), Trilok Pradhan (Scherpenzeel)
Vlnr onderste rij: Gijs de Kruif (wethouder Woudenberg), Bert van Vreeswijk (Heemraad waterschap) en Tonis van Dijk (wethouder Scherpenzeel). 

Ter informatie: Wijzigingen in de Keur 

Waterschappen hebben op basis van de Waterschapswet een verordende bevoegdheid. Middels een Keur zijn de begrippen en de bepalingen opgenomen die de bescherming bieden aan waterstaatswerken. In de Keur staat dus wat er wel en niet mag in en bij water, waterkeringen en met grondwater. De legger geeft onder andere aan waar de Keur van toepassing is.

Jaarlijks worden de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 en de daarop gebaseerde Algemene regels en Beleidsregels geëvalueerd. Ook dit jaar is geïnventariseerd welke wijzigingen wenselijk zijn. Het merendeel van de aanpassingen is nodig in verband met de geharmoniseerde leggers die op 1 januari 2017 in werking treden. De harmonisatie was nodig omdat de leggers van de voormalige waterschappen Vallei & Eem en Veluwe samengevoegd moesten worden. In de overige gevallen gaat het om relatief kleine – door de praktijk ingegeven – wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Verruiming van de algemene regel voor aanleggen van drainage: aanleg van drainage tot een diepte van 2,50 m onder maaiveld is vrijgesteld, mits de uitstroomopening van de drainage niet dieper is dan 1,00 m onder maaiveld.
  • Verruiming van de algemene regel voor aanleg van verhard oppervlak: als de aanleg van verhard oppervlak plaatsvindt in de vorm van begroeide daken (zie afbeelding) en het water op oppervlaktewater wordt geloosd, hoeft er geen extra waterberging te worden aangelegd.
Meer informatie? Neem dan contact op met de accountmanager van het waterschap of stuur een mail naar info@pwve.nl.

Nul op de meter

Ken je het concept Nul op de meter al? Nul op de meter betekent dat een huis evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden. De komende jaren zullen veel na-oorlogse woningen uit de periode 1950-1980 (ongeveer 3 miljoen) worden aangepast. 

Het project Stroomversnelling (uitvoerder van Nul op de meter en onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu), heeft onderzocht of het mogelijk is om Nul op de meter werkzaamheden, te combineren met oplossingen voor de klimaatverandering, zoals waterberging en afkoppelen. Werk met werk maken dus. Er is een rapport hierover verschenen (hieronder te downloaden) met onder andere een beslisboom en een aantal voorbeeldoplossingen. Dimitri van Dam van het waterschap is de mogelijkheden aan het verkennen. Heb je zelf ervaring met Nul op de meter of vragen over dit concept, neem dan contact op met Dimitri via dvandam@vallei-veluwe.nl.

Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling

Inzameling medicijnresten; een maatschappelijke taak

Landelijk wordt veel aandacht gegeven aan medicijnresten die de waterkwaliteit bedreigen (oppervlaktewater op korte termijn en drinkwaterkwaliteit op lange termijn). Hoe is de inzameling in jouw gemeente geregeld?

In Harderwijk bijvoorbeeld zijn kort geleden afspraken gemaakt met alle apothekers. Medicijnresten kunnen gratis ingeleverd worden bij de apothekers in een, door de gemeente betaalde, speciale box. Via de afvalwijzer en de website worden de burgers van deze regeling op de hoogte gebracht. Ook in Ede zijn afspraken gemaakt voor het inzamelen van medicijnresten. Meer weten? Neem dan contact op met Marijke Jaarsma (mjaarsma@vallei-veluwe.nl), zij kan je dan doorverwijzen naar de juiste personen. 

Korte mededelingen

  • In het vakblad Riolering is een artikel geplaatst over dynamisch rioolbeheer en het PWVE. Lees hier het gehele artikel! 
  • De vacature adviseur Tactische Regie (16 uur) is inmiddels ingevuld. Mahatma Geerding van de gemeente Harderwijk is hiervoor aangenomen en zal gaan samenwerken met Marije Stronks. 
  • Op 18 november jl. vond voor de vijfde keer de netwerkbijeenkomst rondom de Dag van het toilet plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe en het thema was Circulaire economie. Download hier het verslag. 
  • Vorige week is de nieuwe versie van H2gO, versie 6, uitgekomen. Een handleiding van deze versie is op te vragen bij Maarten Groenen via m.groenen@pwve.nl.
  • Wil je alle nieuwsbrieven, verslagen en presentaties nog eens teruglezen? Ga dan naar onze website www.pwve.nl en klik rechtsboven op Platformleden!

Agenda


Januari 2017
10        RIONED: Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer
26        Klimaattop PWVE: Observant in Amersfoort

Februari 2017
2          RIONED-dag
9          Bestuurlijk Platform

16        Ambtelijk Platform

Klik hier voor de jaarplanning 2017.
 
HTML:REWARDS|*This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Water Vallei & Eem · Postbus 4147 · Apeldoorn, Ge 7320 AC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp