Copy
 Nieuwsbrief december 2013
Inhoud:
Beste platformleden, 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2013. We hebben dit jaar veel bereikt en gezamenlijk behoorlijke stappen gezet in de samenwerking. We willen iedereen graag bedanken voor zijn of haar inzet en betrokkenheid. Veel leesplezier met deze laatste nieuwsbrief. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen, tot in het nieuwe jaar!


 

Ambtelijk Platform 12 december: Het Parapluplan

Het laatste, zeer goed bezochte, ambtelijke overleg van dit jaar, stond in het teken van het Parapluplan. Het Parapluplan zet de koers uit en geeft richting aan hoe wij als Platform gaan samenwerken om onze doelstellingen te behalen. Het Parapluplan is gezamenlijk opgesteld, bediscussieerd in workshops, besproken in bijeenkomsten en samen geschreven. 

Het Parapluplan beschrijft hoe we de drie K’s (Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid) uit het Bestuursakkoord Water gaan beantwoorden met de drie I’s, Inzicht, Innovatie en Implementatie. Het is een praktisch plan geworden met duidelijk omschreven waar de focus op ligt, welke activiteiten opgepakt gaan worden en welke pilots er komen. Daarnaast geeft het een kader voor toekomstige ideeën en projecten. 

Het Parapluplan is inmiddels in concept naar het ambtelijk platform gestuurd. Reacties per email zijn welkom tot en met 9 januari. Het is ook mogelijk om met het kernteam het Plan te bespreken op 9 januari van 9.00 tot 14.00 uur (in het pand in Leusden). Wij nodigen jullie uit om hiervan gebruik te maken, zodat het Parapluplan echt een plan van ons allen wordt! Op 31 januari wordt het Parapluplan voorgelegd aan het Bestuurlijk Platform. Meer informatie en jullie reacties op het plan bij Marijke Jaarsma (mjaarsma@vallei-veluwe.nl).

 
Klik hier voor de presentatie die is gegeven over de resultaten van de Regionale Benchmark.
Klik hier voor de presentatie over het Parapluplan.


 

Project: Meten & Monitoren

Een onderdeel van het Parapluplan is de verbreding en verdieping van het project Meten & Monitoren. Tijdens het ambtelijk overleg hebben Marije en Melle een zeer interessante presentatie verzorgt over de resultaten van de datascan/nulmeting die afgelopen maanden is uitgevoerd. 

De regionale hoofdpost H2gO bevat ondertussen 2077 locaties met ruim 667 miljoen meetwaarden! De uitvoeringsorganisatie (uvo) heeft een groot deel van deze meetwaarden gecontroleerd en gevalideerd, de overstorten gecontroleerd, gebruikers ondersteund en ook de inrichting nagelopen en getest. Dit is gedaan om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de afvalwaterketen. Aan de hand van voorbeelden werd heel duidelijk hoe belangrijk Meten & Monitoren is om fouten in het stelsel op te sporen. Ook werden voorbeelden getoond van het opeens verdwijnen van peilbuizen. Naast meten en monitoren en grondwater voeren Marije en Melle ook maatwerkopdrachten uit voor de verschillende deelnemers. De inhoud van deze opdrachten is heel verschillend en kan bestaan uit ondersteuning bij het verwerken van revisies tot het uitvoeren van een specifieke analyse.
Nog een opmerking op het eind: Lokale buien zijn niet altijd terug te zien in de neerslaggegevens die in H2gO worden ingeladen, ook onderschat de radar vaak de werkelijk gevallen hoeveelheid neerslag!

In 2014 zal de uvo wederom een datascan uitvoeren, de datakwaliteit bewaken en de overstorten controleren. Als er vreemde meetwaarden voorkomen, dan wordt de betreffende gemeente hierover geïnformeerd. Ook blijft de uvo bereikbaar voor alle vragen met betrekking tot de hoofdpost, meten en monitoring in het algemeen en grondwater. 

Klik hier voor de presentatie.
Klik hier voor het artikel over de uitgevoerde nulmeting wat in december in het vakblad H2O is geplaatst. 


 

Oproep: Deelnemers klankbordgroepen nodig!

De uitvoeringsorganisatie heeft behoefte aan gebruikers van de regionale hoofdpost die mee willen denken over de te nemen beslissingen op het gebied van Meten & Monitoren en Grondwater. Er is behoefte aan feedback en tips! 

Voor beide projecten willen we 2 á 3 personen vragen om een paar keer per jaar met Marije en Melle te overleggen. Er hebben zich al mensen aangemeld, maar we zoeken voor iedere groep nog iemand erbij. Heb je interesse? Neem dan contact op met Marije via m.stronks@pwve.nl. 
Al enige tijd zijn we bezig met het verbeteren en professionaliseren van het beheer van gegevens. Het gaat daarbij zowel om de dynamische (meten en monitoren) als om de vaste (beheer)gegevens. In 2014 gaan we hierin nauw samenwerken met RIONED. 

RIONED heeft aan het Platform opdracht gegeven om haar te ondersteunen bij het opstellen van kwaliteitseisen en controle mechanismen. Ook de implementatie van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) zal dan verder vorm krijgen. Marije zal hiervoor in 2014 werkzaamheden uitvoeren (betaald door RIONED).


 
Het afgelopen half jaar zijn we begonnen met het structureren van de interne en externe communicatie. Deze interne nieuwsbrief is hier een voorbeeld van. Door deze aan het eind van iedere maand op te stellen, worden ontwikkelingen binnen het Platform beter en regelmatig gecommuniceerd. Daarnaast zijn in 2013 een aantal persberichten en een artikel verzonden naar vakbladen, regionale en lokale pers. 

In 2014 gaan we de communicatie op deze voet voortzetten en nog verder professionaliseren. De website wordt in januari gerestyled en aangepast. De belangrijkste reden hiervoor is, dat op dit moment de gebruiksvriendelijkheid nogal te wensen over laat. De website willen we meer en meer gaan gebruiken als communicatiemiddel tussen de Platformleden. Vanaf eind januari is het dan ook mogelijk om eenvoudiger documenten te downloaden, zoals verslagen, presentaties en plannen. Daarnaast zullen de interne nieuwsbrieven via een link in een archief beschikbaar komen, net als nieuwsitems. Voor externe doelgroepen komt er een mogelijkheid om in te schrijven voor een nieuwsbrief die ieder kwartaal wordt gemaakt met nieuwsfeitjes over het Platform. 

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en zal de samenstelling van het Bestuurlijk Platform waarschijnlijk wijzigen. De nieuwe bestuurders zullen geïnformeerd moeten worden over de werkzaamheden van het Platform. In januari wordt bekeken in welke vorm we dit het beste kunnen doen. 

Vragen, opmerkingen, tips of suggesties voor de communicatie zijn van harte welkom. Neem hiervoor contact op met Lianne Lettink via communicatie@pwve.nl.

 
 

Korte mededelingen

  • Het managersoverleg van 17 december is helaas geannuleerd vanwege het grote aantal afmeldingen. Het overleg is verplaatst naar 15 januari 2014 van 12.00 tot 14.00 uur. 
  • Rob van Muilekom van de gemeente Amersfoort is helaas afgetreden en derhalve geen lid meer van het Bestuurlijk Platform. Wij willen Rob bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst. 
  • Het kernteam heeft toestemming gekregen om de uitvoeringsorganisatie in 2014 uit te breiden. In januari wordt de sollicitatieprocedure opgesteld. 
  • De uitvoeringsorganisatie heeft al meerdere maatwerkopdrachten uitgevoerd. Eén van deze opdrachten heeft al geleid tot een maatregel in een vGRP.       
 

Agenda


Januari
  9: Inloopspreekuur over Parapluplan van 9.00 tot 14.00 uur
15: Managersoverleg van 12.00 tot 14.00 uur
31: Bestuurlijk Platform

Februari
  6: RIONED-dag
12: Ambtelijk Platform


Maart
19:
Gemeenteraadsverkiezingen


Klik hier voor de jaarplanning 2014.
 
HTML:REWARDS|*