Copy
 Nieuwsbrief mei 2015
Woensdag 27 mei werd het Bestuurlijk Platform gehouden in het gemeentehuis te Soest. Bijna alle bestuurders waren aanwezig om te worden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het Platform.

Er werd deze morgen onder andere gesproken over het Deltaprogramma Zoetwater Oost Nederland. Het Bestuurlijk Platform gaf voorzitter Hans van Daalen een mandaat om namens het Platform de Bestuursovereenkomst ZON te ondertekenen. René Gmelig Meyling presenteerde de plannen voor 2015 en verder, waarna de bestuurders hun akkoord gaven hiervoor. Dit betekent onder meer dat er dit jaar een trekker wordt aangesteld voor een nieuw project genaamd Gebiedsgerichte aanpak klimaatverandering en vervanging. De trekker wordt gezocht binnen de leden van het Platform, voor 2 dagen per week. De sollicitatieprocedure start eerste week juni en de leden ontvangen de vacature via de email.

De bestuurders gingen ook akkoord met het verzoek van de samenwerkingsregio Noord-Veluwe om de UvO van het Platform uit te breiden met 0,5 fte om zo het meten & monitoren in de regio Harderwijk, Ermelo, Putten te kunnen ondersteunen. De kosten voor de 0,5 fte worden volledig gedragen door de Noord-Veluwe. Tot slot verzorgde Wim van Vilsteren (waterschap) een presentatie over de Visie op de afvalwaterketen.
Het conceptverslag van deze vergadering staat binnenkort op de website (www.pwve.nl/platformleden/bestuurlijk platform). 

Heemraad Bert van Vreeswijk nieuw lid regiegroep

Bert van Vreeswijk is begonnen aan zijn tweede periode bij het Platform. De afgelopen jaren was hij al als Bestuurder verbonden aan het Platform en betrokken bij de Afvalwaterteams, maar in mei is hij herkozen als heemraad (portefeuille Afvalwaterketen en Rioolwaterzuivering) en heeft hij het lidmaatschap van de regiegroep (dagelijks bestuur van het Platform) overgenomen van Marjan Brouwer.

Naast zijn werkzaamheden voor het waterschap en het Platform, is Bert van Vreeswijk ook nog docent scheikunde op een middelbare school in Amersfoort. Vanuit zijn beroep is hij ook gefascineerd geraakt door water. Immers, het zuiveren van water is onderdeel van de chemie en water is als oplosmiddel zeer belangrijk in de scheikunde. “Water gaat door alles heen en daarom is de samenwerking tussen gemeenten en waterschap erg belangrijk. Maar ook samenwerking met andere overheden bewerkstelligen én bewustwording creëren bij burgers (vooral de jeugd) over het effect van ons handelen op het milieu, zijn zaken waar ik mij graag voor inzet”, aldus Bert van Vreeswijk. “De komende jaren wil ik streven naar een intensievere kennisuitwisseling tussen de drie samenwerkingsverbanden binnen het waterschap. Op basis van vertrouwen en het geven van openheid in elkaars problemen, kunnen we van elkaar leren en zorgen voor een win-win situatie voor alle betrokken partijen.”

Naast Bert van Vreeswijk is heemraad Frans ter Maten lid geworden van het Bestuurlijk Platform. 
GWBBP is de afkorting voor het grondwaterbeleid en grondwaterbeheerplan wat binnenkort wordt opgesteld voor het stedelijk gebied van Woudenberg en Scherpenzeel. Eind maart is door het afvalwaterteam een startdocument opgeleverd, waarin wordt beschreven op welke wijze de informatie wordt verzameld en hoe het GWBBP tot stand komt.

De kernen van Woudenberg en Scherpenzeel liggen van nature in een nat gebied en overlast van grondwater komt regelmatig voor. Het plaatje hieronder toont de resultaten van klachtenenquêtes in 2006 (Woudenberg) en 2007 (Scherpenzeel), waaruit op te maken is dat in beide kernen veel klachten voorkomen.
 


De zorgplicht Grondwater die gemeenten hebben in het kader van de Waterwet is aanleiding voor dit GWBBP. Daarbij willen de beide gemeenten en het waterschap het GWBBP wel laten passen in een bredere context van doorontwikkeling richting all-in grondwaterbeheer (met ook aandacht voor kwaliteitsaspecten zoals Koude-Warmte-Opslag). Bij het opstellen van het GWBBP worden de meetgegevens van het (regionale) Grondwatermeetnet maximaal uitgenut en gecombineerd met het actuele klachtenbeeld (door middel van een hernieuwde enquête onder bewoners). Zo krijgt men een meer gebiedsgerichte aanpak. Het waterschap ondersteunt deze gebiedsgerichte aanpak actief door samen met het begeleidend ingenieursbureau de benodigde grondwateranalyses uit te voeren.

In juni wordt het project opgestart en begin volgend jaar moet het GWBBP gereed zijn. Het startdocument is hieronder te downloaden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het afvalwaterteam dat bestaat uit Trilok Pradhan (projecttrekker, t.pradhan@scherpenzeel.nl), Ruud van der Velden (r.vdvelden@gemwoudenberg.nl) en Jan Wisse (jwisse@vallei-veluwe.nl).


Startdocument GWBBP afvalwaterteam Woudenberg

Door: Sandra Swinkels, gemeente Rhenen

Vorig jaar zomer heeft de gemeente Rhenen behoorlijk veel wateroverlast gehad vanwege een aantal hoosbuien. Zowel op 10 juli als 28 juli 2014 was er sprake van wateroverlast waarbij onveilige verkeerssituaties zijn ontstaan, maar ook waarbij huizen onder water kwamen te staan.

De gemeente Rhenen heeft direct na de wateroverlast per brief, via de lokale krant en de website, aan alle bewoners van Rhenen om informatie gevraagd. Waar kwam het water vandaan? Hoe lang duurde het voordat het water zakte? Hoe vaak is dit eerder voorgekomen? Op deze vragen zijn behoorlijk veel reacties binnengekomen. Hierdoor kon men een eerste beeld vormen van de wateroverlastproblematiek. Daar waar het kon zijn er vrij snel maatregelen genomen door alle partijen om alvast enige bescherming te bieden.

Naast de informatie van bewoners is de gemeente Rhenen samen met de Provincie Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe aan de slag gegaan om de wateroverlastproblematiek verder in beeld te krijgen. Dit beeld is o.a. besproken met de bewoners gedurende twee informatieavonden op 26 en 27 mei 2015 in Rhenen.
Een belangrijke tool voor deze avond waren de afstromingskaarten die gemaakt zijn door Melle Eijkelkamp van de UvO. De kaarten geven een beeld over hoe het water afstroomt in een bepaald gebied en waar plasvorming (overlast) te verwachten is. De afstromingskaarten en de beleving van bewoners in de praktijk kwamen voor een groot deel overeen. Hierdoor kunnen de eerste maatregelen worden bepaald in overleg met bewoners. 

Meer informatie via Sandra Swinkels, gemeenten Rhenen (sandra.swinkels@rhenen.nl). Interesse in de afstromingskaarten? Neem dan contact op met Melle Eijkelkamp via m.eijkelkamp@pwve.nl

De meerwaarde van Meten & Monitoren 

Eén van de punten die we als samenwerkingsverband willen aanpakken is de kwetsbaarheid. De kennis over het afvalwatersysteem zit voor een deel alleen in de hoofden van de medewerkers. Zodra een ervaren medewerker wegvalt, om wat voor reden dan ook, verdwijnt een groot deel van zijn kennis. Een voorbeeld van deze kwetsbaarheid en de meerwaarde van het project Meten & Monitoren is een verstopping aan de Ceelman van Ommerenweg in Ede.
 

In Ede werd een medewerker die al heel lang op ‘de wagen’ zat hiervan afgehaald om andere werkzaamheden te doen. Een nieuwe medewerker kreeg de opdracht om de putcontroles aan de Ceelman van Ommerenweg uit te voeren, omdat dit een knelpunt is. Deze man kende de situatie echter niet goed, zag een andere leiding stromen en dacht dat alles in orde was. Echter, het waterpeil bouwde zich langzaam op en dit werd gezien in een grafiek in H2gO. De verstopping werd hierdoor ontdekt en verholpen, voordat ernstige problemen zich hebben voorgedaan. De nieuwe man weet nu waar hij op moet letten en controleert de locatie voorlopig tweemaal per week en daarmee is de situatie weer stabiel.

Afbeelding hieronder:
In de grafiek is te zien dat het waterpeil stijgt. De verstopping wordt gevonden en verwijderd.


 

Oproep voor het aandragen van vraagstukken

Binnen Wageningen universiteit wordt momenteel hard gewerkt aan de invulling van een nieuw master vak: Urban hydro-meteorology. Het vak begint met een middag waar sprekers uit het werkveld de problematiek schetsen, daarna volgen verschillende inhoudelijke hoor- en werkcolleges en tot slot gaan studenten in koppels zelf aan de slag met een vraagstuk. Het Platform is benaderd om vanuit de praktijk dergelijke vraagstukken aan te leveren. Het moeten dus concrete vraagstukken zijn die te maken hebben met water/klimaat in de stad, bijvoorbeeld iets met groene daken, piekbuien etc. 

Mocht je meer willen weten of heb je een vraagstuk neem dan contact op met Marije Stronks (m.stronks@pwve.nl).

Korte mededelingen

  • Een mooi voorbeeld van Stedelijk Waterbeheer: De gemeente ’s Hertogenbosch heeft een uniek waterplein gerealiseerd. Bij hevige regenval loopt dit plein vol, als de bui voorbij is stroomt het water zo de Aa in. Bekijk het filmpje over de eerste test. 
  • Nog een paar maanden en dan is het zover; de gezamenlijke bijeenkomst op 3 september. Dit jaar wordt het een verrassende, nogal ongewone bijeenkomst. De organisatie is druk bezig, maar wil zelfs geen tipje van de sluier oplichten… Dus blokkeer gewoon je agenda: 3 september van 13.00 uur tot 17.00 uur en laat je verrassen!
  • De platformleden weten elkaar ook buiten het werk te vinden. Zo lopen Marije, Marijke en Lianne binnenkort de midzomernachtmarathon voor natuurmonumenten. Maar ook hebben een aantal platformleden meegefietst met de fietstocht van de gemeente Barneveld. Dit jaarlijks terugkerend evenement werd gehouden rondom Valkenburg met afsluitend een etentje. Zijn er nog meer sportieve initiatieven? Laat het ons weten via communicatie@pwve.nl!

Agenda


Juni
25: Ambtelijk Platform


September
  3: Gezamenlijke bijeenkomstKlik hier voor de jaarplanning 2015.
 
HTML:REWARDS|*