Copy

Kunt u deze email niet goed lezen, bekijk dan de webversie. 


Nr. 229 | 31 oktober 2014

Agenda

 
  • 4 november: ouderavond leerjaar 2
  • 5 november: Dankdag voor gewas en arbeid
  • 10 november: studiedag docenten, voor leerlingen roostervrije dag
  • 21 november: inleveren rapportcijfers
  • 24 november: start periode 2 leerjaar 3, start periode 5 leerjaar 4
  • 28 november: uitdelen rapporten, inschrijven spreekavond
  • 3 december: 19.00 uur spreekavond leerjaar 1-4

 


BOVENBOUW-NIEUWS

 

 
De data waarop leerlingen uit leerjaar 3 en 4 PTA’s hebben, staan op de website van onze school.Ook worden de data door docenten aan de leerlingen doorgegeven.
De informatie hangt ook op het mededelingenbord voor de leerlingen en wordt in magister geplaatst.
Als extra service zullen we in de volgende periode een papieren rooster aan de leerlingen geven.
 
Misschien ten overvloede, maar wel belangrijk: PTA’s zijn toetsen waarvoor het examenreglement geldig is.  Dat betekent dat als een leerling afwezig is en voor die afname van een PTA niet door een ouder is afgemeld met een geldige reden, de leerling onwettig afwezig is. Met gevolg een 1.0 als cijfer. De leerling zal dan de herkansing gebruiken om de 1.0 weg te werken, maar heeft dan niet meer de mogelijkheid een ander PTA te herkansen.  Een leerling mag zich niet zelf afmelden, u blijft te allen tijde verantwoordelijk.
 
Maandag 10 november hebben de leerlingen een roostervrije dag. Als team zullen we ons die dag weer bezig houden met een aantal zaken uit het verbeterplan. Taalbeleid, de Zorg aan leerlingen, directe instructie, en toetsbeleid zullen die dag in ieder geval aan de orde komen.
 
Over het afgelopen project “Uitgaan kun je leren”, dat we in leerjaar 3 gehouden hebben, zijn we positief. De gastlessen van o.a. de AA, Waypoint, moedige moeders, de jeugdagent en van Luuk Wisse met zijn programma “Lucky wheels” zijn door de leerlingen goed ontvangen en we hopen dat we via deze lessen een bijdrage hebben kunnen leveren aan een kritische houding ten aanzien van alcohol en drugs, groepsdruk, gebruik van sociale media, en vele ander zaken waarmee ze in hun leven te maken kunnen krijgen .
 
Over 3 weken worden de cijfers voor het eerste rapport alweer ingeleverd. Kijkt u mee, over de schouder van uw zoon, of dochter hoe ze ervoor staan? Wat is het belangrijk dat uw kind merkt dat u onderwijs belangrijk vindt en dat u belangstelling toont voor zijn prestaties.  Wij kunnen het niet alleen en hebben uw hulp daarbij nodig.
 
De leerlingen van 3C (intersectoraal) gaan in week 45 op stage. De leerlingen van 4C (intersectoraal) gaan in week 46, evenals de jongens van 4A die de nautische afdeling volgen. We hopen dat ze een goed beeld kunnen krijgen van de beroepenwereld .
 
Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de mentor of even met mij. 


Vriendelijke groeten,

-dhr. J.E.F. Nagel,
Teamleider bovenbouw.
  


ONDERBOUW-NIEUWS

 


Inhoud van de mentorlessen
Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan sociale-en studievaardigheden. In leerjaar 1 is de afgelopen periode aandacht besteed aan het plannen van huiswerk, mediawijsheid en schrijfvaardigheid. Een aantal onderwerpen krijgt een vervolg in november. De komende weken zal in leerjaar 1 en 2 aandacht besteed worden aan het maken van een werkstuk. Hoe pak je zoiets aan, uit welke onderdelen bestaat een werkstuk en mag ik zomaar iets letterlijk kopiëren van internet? De structuur die de leerlingen op het Berechja College wordt aangeleerd zal in alle leerjaren en vakken verwacht worden. Het inleveren van verslagen of werkstukken mag soms digitaal via de elektronische leeromgeving (ELO) in Magister. Papieren werk mag alleen in een snelhechter ingeleverd worden.
 
Ouderavond leerjaar 1
Op 7 oktober is de ouderavond voor leerjaar 1 gehouden. Deze goedbezochte avond stond in teken van informatie over de begeleiding van de leerlingen. De overstap gaat in heel veel gevallen goed, toch blijkt het voortgezet anders te werken dan het primair onderwijs. Aandacht voor de verschillen is daarbij nodig. Ondersteuning vanuit thuis is daarbij een vereiste. Het inpakken van de schooltas, het plannen en maken van huiswerk vragen hulp van ouders. In het eerste leerjaar wordt aangeraden met een papieren agenda te werken, hierdoor leert een leerling overzicht te krijgen over het huiswerk en vooruit te kijken. Ook hierbij geldt dat aandacht van thuis noodzakelijk kan zijn. Het hulpmiddel Magister is een mooi instrument als ondersteuning, maar het bijhouden van huiswerk is in alle gevallen een verantwoordelijkheid van de leerling.

Interactief werd deze avond doordat ouders gevraagd werden met de smartphone een aantal vragen te beantwoorden door middel van een digitale quiz via internet. Op deze manier werd een mogelijkheid getoond die de smartphone voor het onderwijs kan hebben. Daarnaast zijn een aantal tips besproken over het verantwoord kunnen omgaan met de smartphone en sociale media, want er kleven jammer genoeg ook genoeg gevaren en bezwaren aan de mogelijkheden die geboden worden.

Verder was er deze avond een kennismaking met de mentoren. Voor sommige ouders een eerste kennismaking met het Berechja College, voor anderen een weerzien met bekende en minder bekende docenten. We mogen terugzien op een geslaagde avond.
 
Ouderavond leerjaar 2 
Dinsdagavond 4 november zal de ouderavond voor de ouders van leerjaar 2 gehouden worden. Deze avond staat in het teken van de voorbereiding van de leerlingen op de bovenbouw. De komende maanden staan in het teken van determinatie. Op welk niveau zien wij de leerling in de bovenbouw presteren en welk advies gaan wij deze leerling meegeven. Tijdens het determinatieproces maken we gebruik van verschillende gegevens waaronder de rapportcijfers en de citorapportage. De leerlingen zullen ook gevraagd worden te kijken naar eigen mogelijkheden, maar ook naar inzet en motivatie.

Beroepsgerichte leerlingen zullen aan het einde van leerjaar 2 een keuze moeten maken uit een van de 4 sectoren die het vmbo aanbiedt: Zorg en Welzijn, Techniek, Groen en Economie. Het Berechja College biedt de sectoren Zorg en Welzijn en Techniek (nautisch) aan voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerlingen. Deze leerlingen kunnen ook kiezen voor een intersectoraal programma. Beroepenoriëntatie zal in december en januari op het programma staan waarbij interessetesten zullen worden gemaakt. In het voorjaar worden de ouders uitgenodigd om voorlichting te krijgen over de mogelijkheden.

Vriendelijke groeten,

-dhr. J. Schaak,
Teamleider onderbouw

 
 


Decaan


Op het moment ben ik, samen met decanen van andere scholen, druk bezig om de laatste voorbereidingen te treffen voor de BeroepenOpleidingenMarkt (afgekort BOM). Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 18 november. De leerlingen krijgen op deze avond voorlichting over een aantal opleidingen en krijgen op basis van die voorlichting een beter beeld van een bepaald beroep of opleiding. Binnenkort ontvangt u een brief met daarin de twee voorlichtingsrondes die uw kind heeft gekozen en waar u samen met hem/haar wordt verwacht op 18 november.

In de komende tijd zullen er ook verschillende open dagen, onderwijsbeurzen, enz. zijn die ook voor de ouders en leerlingen van klas vier interessant kunnen zijn. Wanneer er iets op de agenda staat krijgen de leerlingen en jullie als ouders hierover bericht per mail.

Het is leuk om van leerlingen te horen dat ze op een open dag zijn geweest. Investeer samen met uw kind in zijn/haar toekomst door een aantal open dagen te bezoeken. Uw kind heeft in de afgelopen week een open dagen kalender gekregen met daarin alle data van open dagen van veel opleidingen in en rond Zwolle.

In deze weken krijg ik al weer folders en studiegidsen voor het studiejaar 2015-2016 binnen van veel opleidingen. Als uw kind interesse heeft voor een bepaalde opleiding of studierichting kunnen ze gerust eens bij mij binnenlopen om wat informatiemateriaal op te halen, zodat ze zich een beetje kunnen inlezen. Natuurlijk is er ook ontzettend veel te vinden op internet, maak daar ook optimaal gebruik van!

Niet alleen in klas vier moeten leerlingen nadenken over een vervolgstudie en over een eventueel beroep, ook in klas drie en twee moeten er dit jaar al keuzes gemaakt worden. Een sectorkeuze en een vakkenpakket kiezen. Het is goed om, als u een kind in een van deze leerjaren hebt, met uw kind in gesprek te gaan over hun toekomst; wat vinden ze leuk, wat heeft hun interesse, enz. Op school besteden we hier aandacht aan, maar het is ook goed dat er van huis uit ook aandacht aan wordt gegeven.


Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Visser-Kramer, decaan


 


Schoolmaatschappelijk werk binnen Berechja College 
 


Wie
Mijn naam is Gerlinde Kant, schoolmaatschappelijk werker. Werkzaam vanuit het CJG op Urk. Graag maak ik gebruik om u via deze weg kort iets te vertellen over mijn werkzaamheden als schoolmaatschappelijk werker.

Wat/waarom
Problemen van en met jongeren komen vaak tot uiting op school en worden hier vaak als eerste gesignaleerd. Zorgcoördinator mevr. Muller heeft, samen met de leerkrachten, binnen het Berechja  een belangrijke eerste rol in signalering en contactlegging van en met deze jongeren.  Geregeld wordt door mevr. Muller contact gelegd met mij met de vraag of er extra ondersteuning kan worden geboden.

Schoolmaatschappelijk  werk is de professionele, en veelal preventieve, schakel  om samen met school de zorgen, die zich voordoen rondom de jongere, te onderzoeken en op te pakken. De hulpverlening is erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken en de leerling te ondersteunen in een gezonde ontwikkeling. Bij hulpvragen kan gedacht worden aan pesten, aanranding, eenzaamheid, identiteitsproblematiek, gezinsproblematiek zoals scheiding-, schulden -, verslavingsproblematiek enz.

Hoe:
De hulpverlening vanuit het SMW is onder te verdelen in een drietal taakgebieden.
  1.  In de praktijk voer ik veelal  laagdrempelige eerste psychosociale gesprekken met de jongere zelf.  Dit gebeurt vaak op de school zelf. Indien nodig, ook met medeweten van de jongere, kunnen ook ouders dan wel andere belangrijke personen uit het netwerk betrokkenen worden binnen de hulpverlening.
Inzet van mij richting de leerling wordt door de zorgcoördinator eerst vooraf aan ouders gemeld. Mochten er duidelijke signalen zijn over de onveiligheid van de leerling in de thuissituatie dan kan dit informeren van ouders ook achteraf gebeuren.
  1. Daarnaast biedt  en geeft het SMW  ondersteuning en advisering op de scholen zelf aan de medewerkers daar waar nodig is.  Zo is deelname aan het ZAT (zorgadviesteams) binnen het Berechja hierin een belangrijke taak. Ook kunnen de zorgcoördinator dan wel leerkrachten/ mentoren tussendoor contact opnemen met het SMW voor advies en consultatie rondom een zorgvraag bij een leerling.
  2. Tot slot kan het SMW, indien noodzakelijk, de toeleidingsweg naar geïndiceerde zorg zijn doormiddel van verwijzing.
 
Contact:
CJG Urk: 0527- 636 637
Mobiel nummer Gerlinde: 0653451169
Email: g.kant@zorggroep-onl.nl
 
Werkdagen:
Even weken: di/wo ochtend/do
Oneven weken: di/wo ochtend/do/vrij
 
Bij afwezigheid kunt u mijn collega Anita Klasen ook altijd bereiken via het algemene nummer van het CJG of op 0613207026. Haar emailadres is a.klasen@zorggroep-onl.nl 


Verzorging
 

Het cursusjaar is al een eind op weg, de herfstvakantie is weer voorbij. Onze leerlingen hebben de eerste projecten afgerond. Voor sommige leerlingen is het even wennen om binnen een groep een opdracht uit te voeren, maar wij kunnen concluderen dat de eerste projecten met succes zijn uitgevoerd.

Vorige week was de terugkomdag van onze examenkandidaten van vorig jaar. De leerlingen die in het vak verzorging examen  hebben gedaan, gaven te kennen dat zij in hun vervolgopleiding diverse verpleeghandelingen moeiteloos konden uitvoeren. De leerlingen waren goed voorbereid op de praktijkvaardigheden van de vervolgopleidingen. De docenten van de vakgroep hebben onlangs de EHBO- en verpleegtechnieken opgefrist in twee workshops. Wij vinden het belangrijk dat alle handelingen die wij aanleren naadloos aansluiten op het vervolgonderwijs.

Leerjaar 4
Leerlingen uit klas vier gaan in het volgende project een sinterklaasochtend of middag voor kinderen van een basisschool organiseren. In dit project zit voor de kaderleerlingen een sportactiviteit. De basisleerlingen doe een knutselactiviteit met de kinderen. Beide groepen gaan pepernoten bakken. De leerlingen moeten daarbij een draaiboek ontwikkelen en taken in de groep verdelen. Daarbij moeten de leerlingen zich verdiepen in het welzijnswerk en het hoofdstuk voeding.

Leerjaar 3
Leerlingen uit de derde klas zijn aan het oefenen met verplaatsingstechnieken. Hoe verplaats je een cliënt van bed naar stoel? Hoe help je een cliënt rechtop in het bed? Hoe help je een cliënt die moeite heeft met lopen? Daarnaast komen ook verpleeghandelingen aan de orde bijvoorbeeld het aandoen van een steunkous. De leerlingen moeten daarbij letten op de werkhouding en hygiëne. Dit alles heeft te maken met het project ouderen. Leerlingen verdiepen zich in deze doelgroep. Ze maken daarbij een levensboek samen met een oudere. Dit levensboek zal overhandigd worden tijdens een gezellig kerstdiner. Dit wordt voor deze leerlingen de Grote Praktische Opdracht. Hierover in het volgende Berechja bericht meer.

Heeft u vragen over het vak verzorging? U kunt uw vragen stellen op het volgende
 E- mailadres: LPasterkamp@berechja.nl

-Vakgroep Verzorging

 


Sportnieuws
 

Buitenperiode
De buitenperiode is met de herfstvakantie afgesloten en vanaf deze week zijn de gymlessen weer in de sportzaal. Dat betekent dat de leerlingen sporten in een zwarte korte broek en een wit (Berechja) shirt. Ook is het handig om goede sportschoenen te dragen. Dit moeten wel schoenen zijn waarvan de zool niet afgeeft. Sommige leerlingen kiezen ervoor om op blote voeten te sporten, maar we kunnen niet garanderen dat de vloer altijd schoon is.
 
Gymkleding
Er komen toch nog regelmatig leerlingen gymkleding lenen, omdat hun eigen gymkleding in de was zit. Wilt u als ouder rekening houden met het rooster van uw kind en de gymkleding uitwassen op een dag wanneer uw kind geen gym heeft?
 
LO2
Klas drie gaat de komende weken bezig met een acroshow. Ze moeten met een groepje een aantal acrobatische trucs oefenen en dit in een show verwerken. Prachtig om te zien hoe creatief ze daar mee om gaan! Klas vier is bezig met een theorieblok over bewegen, sport en maatschappij. De leerlingen moeten een presentatie voorbereiden en geven over een sportvraagstuk wat met de maatschappij te maken heeft. Door deze presentatie voor te bereiden verdiepen ze zich meer in de theorie van de sport. en ze oefenen meteen het maken en geven van een presentatie!


-docenten LO(2)

 


Intersectoraal
 

De leerlingen uit klas 3B gaan week 45 op stage. Best spannend zo’n eerste keer. Iedere leerling loopt stage in  een andere sector. De een heeft een dienstverlenende, de ander een technische en weer een ander heeft een commerciële stageplek. De stage duurt een week. De leerlingen uit klas 4C gaan de week erop op stage. Dit wordt hun derde stage. Hierna hebben zij nog 1 stage, waarbij ze zelf mogen bepalen in welke sector zij deze stage gaan lopen. Zowel in klas 3 als in klas 4 mogen leerlingen zelf op zoek naar hun eigen stage-bedrijf, mits deze aansluit bij de sector waarin stage moet worden gelopen.

Onze stagebegeleider mevrouw Pijnaker is altijd de veilige back-up. Mocht de leerling geen eigen plek hebben gevonden, dan zoekt zij een bedrijf uit voor hem of haar.
 
Deze week hebben we de eindpresentatie gehad in klas 4C. Ze moesten een land presenteren en moesten hierbij de verschillende gewoontes laten zien en hoe de mensen in dat land met elkaar leven. De groepen moesten in hun presentaties iets laten zien van de eetcultuur. Dit ging gepaard met een heuse proeverij.
In de laatste opdracht van de module Hotel gaan de leerlingen nadenken over hun loopbaan na deze voorbereidende opleiding. Welke voorbereidingen zijn nodig om de juiste keuze te maken voor een vervolgopleiding die aansluit bij hun interesses.
 
Hoe krijg ik een goed beeld van mezelf en hoe geef ik feedback op wat een ander van mij vindt en andersom. Termen als zelfreflectie zijn hierbij toverwoorden.

De modules “Hotel” en “Sportschool” worden deze week afgesloten met een toets die door de leerlingen op hun laptop gemaakt wordt. Het behaalde resultaat vormt samen met het cijfer van hun presentatie en hun gemaakte opdrachten van de laatste 10 weken een PTA cijfer.

- S. Visser, docent Intersectoraal


 

Berechja op Twitter


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is het Berechja College actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook zijn leuke foto’s van lessituaties te zien. Op ons Youtube-kanaal plaatsen we filmpjes van schoolprojecten.
Twitter: @Berechja_op_urk
Youtube: youtube.com/hetberechja

Magister bekijken

 


De Berechja Berichten in de mailbox, dus een goed moment om de studievoortgang van uw zoon/dochter te bekijken.

Via uw inlogcode kunt u inloggen op Magister en onder andere de cijfers van uw zoon/dochter bekijken.

Graag nodigen we u van harte uit om Magister te ontdekken.

U kunt hier inloggen: 
https://berechja.swp.nl/ 

Het Berechja College is een bewuste school die een goede sfeer belangrijk vindt. Op diverse plaatsen in de school zijn onderstaande leefregels te lezen.

Tweet
Copyright © 2014 Berechja College, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp