Copy

Bekijk deze mail in uw browser

Nr. 222 | 5 februari 2013

Agenda

  • 10 februari: Start periode 6
  • 12 februari: Biddag
  • 13 februari: Doedag klas 2ABC en 3DE
  • 18 februari: Herkansing klas 3
  • 24 februari: Voorjaarsvakantie
  • 13 maart:   Uitdelen rapporten
 Kijk voor meer informatie op www.berechja.nl 
 

Een nieuw jaar.

 
Aan het begin van een nieuw jaar beginnen we met elkaar veel heil en zegen te wensen.
Dit jaar is voor ons een belangrijk jaar. We moeten iedereen laten zien dat we een goede school zijn.
Op 14 januari kregen we bezoek van twee inspecteurs, ze wilden zien hoe ver we waren met het verbetertraject. Ze hebben gesprekken gevoerd met leerlingen, docenten en directie en natuurlijk zijn ze op lesbezoek geweest.
Aan het eind van de dag waren ze onder de indruk van het vele werk dat gedaan was en wat nog gedaan wordt. Ze hebben vertrouwen in het door ons ingezette traject. Ook proefden ze een goede sfeer binnen de school. Natuurlijk konden ze nu nog niet zien of de opbrengsten ook daadwerkelijk verbeteren, maar door de acties die we hebben ingezet hebben ze ook daar vertrouwen in. Dit vertrouwen zorgt ervoor dat we van de lijst van zeer zwakke scholen afgaan.
Dit betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. We moeten nu de lijn doortrekken en zorgen dat we niet weer in deze situatie komen.
De inzet van ouders, leerlingen, docenten en directie is van groot belang, zodat we een school blijven waar het goed toeven is voor iedereen en waar een leerling op zijn niveau kan leren.
We zijn God dankbaar voor Zijn Hulp en weten ons veilig bij Hem. Berechja, de Heer zegent, heeft duidelijk betekenis. 

-Dhr. D. Tijms, directeur vmbo

 

Lief en Leed

 
Mevrouw Sijsma is wederom opgenomen in het ziekenhuis in Leeuwarden. Zij heeft naast het revalideren in de Schakel in Emmeloord een longontsteking gekregen waardoor zij weer naar het ziekenhuis moest. Zij is erg blij met de mailtjes die ze heeft ontvangen via Magister.
 
Gert ten Have gaat vanaf 10 februari weer volledig aan het werk. Wij nemen dan afscheid van mevrouw Hartman, zij heeft inmiddels een baan elders. Roelie van Oosterhout neemt per 1 februari afscheid van onze school na jarenlange trouwe dienst als interieur verzorgster.
 
 

ONDERBOUW-NIEUWS


Huiswerk

De eerste maanden van de zogenaamde brugklas zijn voorbij. De leerlingen zijn intussen ingeburgerd in school en hebben hun plekje gevonden. Aan de verschillen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn de meeste leerlingen gewend.
Het kunnen omgaan met huiswerk is voor de meeste leerlingen geen probleem. In de studielessen is aandacht besteed aan concentratie en het plannen van huiswerk. Toch gebeurt het regelmatig dat leerlingen moeite hebben om het werk goed af te kunnen maken. Het maken van opdrachten, waarbij vragen begrepen moeten worden, antwoorden gezocht moeten worden en helder geformuleerd behoren te worden, is belangrijk voor het leren.  Dit heeft meer rendement dan het lezen van teksten. Het begrijpen en kunnen verwoorden van wat geleerd behoort te worden vraagt een gerichte aanpak. Mentoren besteden daar aandacht aan tijdens de mentorlessen. Het is wenselijk, maar ook nodig dat ouders aandacht schenken aan het huiswerk van de kinderen. Vaste tijden en de interesse van ouders zijn geschikte stimulansen om huiswerk te maken. Magister is een geschikt middel om de cijfers en het huiswerk te controleren. De relatie tussen het maken van huiswerk en de cijfers is meestal wel te vinden. Wanneer uw kind toch moeite met planning blijft houding is ondersteuning vanuit het mentoraat of de zorgklas mogelijk. Neemt u gerust contact met de mentor op. Deze ondersteuning is alleen voor leerlingen die vastlopen en niet weten hoe het huiswerk aangepakt moet worden.
 

CITO Toets 2

 
De leerlingen in leerjaar twee krijgen vanaf volgende week de citotoetsen van toets 2. Gemeten wordt welke vorderingen de leerlingen gemaakt hebben de afgelopen periode. Met behulp van de resultaten zal het advies gegeven worden voor leerjaar drie. Bij het advies wordt ook gekeken naar werkhouding en motivatie. Het gegeven advies is een van de criteria voor de beoordeling van het rapport. Een lager advies dan waarop de leerling nu zit, betekent dat een leerling niet voldoet. Het advies zal op het tweede rapport komen te staan.
De derde periode is van groot belang voor de leerlingen. Het advies, de rapportcijfers en daarnaast werkhouding en motivatie zullen aantonen waar de mogelijkheden van de leerlingen liggen.
De resultaten van de Citotoets zullen met de ouders gecommuniceerd worden.  De mentor is altijd bereid deze toe te lichten.
 
-dhr. J. Schaak,
Teamleider onderbouw

 

MBO-NIEUWS


Verzuimbeleid en begeleiding op het MBO

 
Het gaat werken…
 
Studenten van de opleiding Visserij Officier niveau 2 zijn goed bezig. Goed bezig met op tijd op school komen en werken aan een betere beroepshouding.
 
Op tijd komen valt voor die studenten helemaal niet mee. Zij zijn op een leeftijd dat ze heel gemakkelijk en heel gewoon te laat komen.
 
Vorig cursusjaar waren de studenten heel vaak te laat en vonden ze dat heel gewoon. Maar 8.05 uur is het begin van de schooldag. Die schooldag die natuurlijk ook op de afdeling MBO van het Berechja College begint met een gezamenlijke dagopening. Een dagopening met een Bijbelgedeelte en gesprek hoe wij die bijbelboodschap in de praktijk van die dag kunnen toepassen in onze omgang met elkaar. Om de theorie van de bijbelboodschap in de praktijk te brengen, bidden we om kracht en sterkte en danken we samen.
 
Door een intensieve begeleiding en persoonlijke gesprekken is het gelukt dat de studenten dit schooljaar veel beter op tijd komen. Die persoonlijke gesprekken zijn zo intensief dat er soms emotie om de hoek komt kijken. Niet alleen emotie, maar uiteindelijk ook echt beter gedrag. De studenten van de opleiding Visserij Officier niveau 2, maar ook studenten van onze andere MBO opleidingen verdienen hiervoor een groot compliment.
 

Begeleiding MBO

 
Studie Loopbaan Begeleiding (SLB) moet leiden tot een beter besef van de vereiste beroepshouding bij en van de student. Een betere beroepshouding leidt als vanzelf tot betere studieresultaten. Studieresultaten die nog beter worden als de student zijn passieve werkhouding omzet naar een actieve werkhouding. Bij veel studenten dringt dit besef goed door en helaas…uitzonderingen blijven er altijd.
 
Er blijft echter altijd wel een enkele student die echt niet aan het werk wil en niet te motiveren is zijn toekomst in eigen hand te nemen en die zijn grote talenten om een goede beroepsbeoefenaar te worden niet wil ontwikkelen, maar gelukkig zijn dat steeds meer uitzonderingen.
 
Ook hiervoor een groot compliment aan studenten die beseffen dat de knop moet omgezet. Dat moet ook wel, want de schoolinspectie kijkt mee.
 

BPV

 
BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming. Dit wordt ook wel stage genoemd. Het doel van BPV is leren in de praktijk.
 
Studenten, vooral visserij studenten zien stage soms te veel als werken. Dat mag waar het kan, maar het is wel oppassen, want stage is onderwijstijd en die tijd moet vooral gebruikt worden om stage opdrachten aan boord uit te voeren. Er wordt van de student  verwacht daar meer dan serieus mee om te gaan.
 
Studenten zijn op school om een beroep te leren dat ze later in de praktijk kunnen uitoefenen. Dat lukt niet in een keer en daarom zijn er meerdere stages nodig.
 
BPV moet aan wettelijke eisen voldoen. Een van die eisen is dat de praktijkovereenkomst voor aanvang van de stage ondertekend wordt door alle partijen en de student levert die in op school. Doet de student dat niet, dan is de stage niet geldig en spijbelt de student. Spijbelen moet gemeld worden bij het verzuimloket van DUO. Spijbelen betekent ook dat de student niet (aanvullend) verzekerd is volgens de afgesloten schoolverzekering. De school hamert er daarom sterk op dat de studenten dit voor aanvang van de stage regelen.
 
Ook hier zien we studenten die dit steeds beter regelen en daar zijn we heel wijs mee!
 

Vrij voor wintersport

 
Voor wintersport krijg de student geen verlof. Dat is een wettelijke bepaling. Alleen wanneer ouders een beroep hebben waarin aantoonbaar is dat ze niet tijdens schoolvakanties op vakantie kunnen, mag de school verlof geven voor een vakantieweek buiten de schoolvakanties. Dat mag echter geen wintersport vakantie zijn, want wintersportvakanties vallen bij het ministerie onder de term luxe vakanties.
 
De wet heeft uitdrukkelijk bepaald dat de dagen voorafgaand aan of aansluitend op de voorjaarsvakantie er niet vrij gegeven mag worden. Als de school deze wet niet toepast, wordt de school aansprakelijk gesteld als er ongelukken gebeuren.
 
Voor de voorjaarsvakantie worden geen extra vrije dagen gegeven. De wet dwingt de school ertoe om studenten die ongeoorloofd afwezig zijn te melden bij het verzuimloket.

 
- dhr. E. Vonk,
Teamleider MBO

 

Van de Decaan

 

Klas 2 en 3

De jongens en meiden van de beroepsgerichte klassen 2ABC hebben vorige week een aantal uren meegekeken bij onze eigen afdelingen in de bovenbouw. Van te voren hadden de leerlingen twee van de drie afdelingen gekozen om te bezoeken. Leerlingen konden kijken bij de nautische afdeling,  de afdeling verzorging en bij de afdeling intersectoraal.
 
Op donderdag 13 februari gaan de klassen 2ABC en 3DE een dag meedraaien op de Friese Poort in Emmeloord. We worden ’s morgens om 08.15 uur opgehaald en volgen een ochtend en een middagprogramma. De leerlingen hebben 2 afdelingen gekozen. We zijn omstreeks 15.30 uur weer terug. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. Bij de afdeling Uiterlijke Verzorging moeten de leerlingen een handdoek meenemen en bij de afdeling veiligheid en vakmanschap hebben de leerlingen een extra set (oude) kleren nodig.
 
De ouderavond voor klas 2 is inmiddels geweest. Komende weken wordt er aan de leerlingen zelf voorlichting gegeven.  Ook tijdens  de mentorlessen gaan de leerlingen  verder met hun keuze door middel van een project. In maart kiezen de leerlingen van klas 2abc een sector en een afdeling. Klas 2D en 2E kiezen hun vakkenpakket voor klas 3.
 

De voorlichtingsavond voor klas 3 is geweest. Binnenkort krijgen de leerlingen zelf ook voorlichting over de vakkenpakketten voor klas 4. Sommige klassen hebben een vast programma en hebben geen keuze, andere klassen moeten een sector en een vakkenpakket kiezen.

 

Klas 4

Het is nu de tijd om je aan te melden voor de vervolgopleiding! Leerlingen kunnen zich via de decaan aanmelden. Zo houden we als school zicht op wie is aangemeld voor vervolgonderwijs en wie niet.

Er zijn veel websites die leerlingen helpen met kiezen. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in Mbo-stad of op beroepeninbeeld.nl

Klik hieronder op de afbeeldingen.

 

Berechja College in de sneeuw


Afgelopen vrijdag was een spannende dag voor 60 leerlingen van het Berechja College. Deze dag stond namelijk in het teken van skiën in Winterberg. 's Ochtends om 6 uur vertrok het gezelschap naar de witte pistes, blauwe lucht en een bruinend zonnetje. Er werd volop geskied, gelachen en genoten. Om 16.00 uur kwam het skiën ten einde en kon de terugreis beginnen. Tot teleurstelling van de docenten hadden de leerlingen nog genoeg energie om de terugreis niet in slaap te vallen.

 

Open dag


Woensdag 29 januari stonden de deuren van het Berechja College weer open voor alle belangstellenden. ’s Ochtends kreeg de school bezoek van leerlingen uit groep 8. Deze leerlingen mochten sfeer proeven door het volgen van een aantal lessen. ’s Middags en ’s avonds kon iedereen een kijkje nemen in de school. De bezoekers konden op een aantal verassingen rekenen die de leerlingen hadden voorbereid. Zo was er een show in de sportzaal en presenteerden de leerlingen van Intersectoraal een echte Live Cooking-show.


 

Brunchen met klas 4A op de Peppelstek
 

 

Klas 4A heeft op woensdag 22 januari een brunch georganiseerd op de Peppelstek. De brunch, voor en met de cliënten, was een eindopdracht voor het vak verzorging. Gedurende vijf weken hebben de leerlingen uit klas 4A naar de brunch toegewerkt. De leerlingen hebben ter plekke de brunch voorbereid. Eline en Jacolien hebben bijvoorbeeld een heerlijke tomatensoep met ‘natte worst’ gemaakt. De soep viel goed in de smaak! Judith en Babette de Ridder hebben kipsaté gemaakt en die was ook heerlijk! Daarbij hebben Gerdiene, Anne Marije en Henrina frikadelbroodjes gemaakt en die gingen er ook wel in bij de cliënten!
 
De leerlingen hebben voorafgaand aan de brunch een draaiboek gemaakt. Ze hebben de taken eerlijk verdeeld. Iedereen wist wat zijn/haar taak was, dit zorgde ervoor dat de brunch goed verliep.
 
Onze leerlingen hebben het uitstekend gedaan! De begeleiders van de Peppelstek waren goed te spreken over onze leerlingen. Ze vonden dat onze leerlingen op een respectvolle manier met de cliënten omgingen en dat ze de cliënten op een goede manier benaderden: niet op een kinderlijke manier. De leerlingen kregen van de cliënten allemaal een 10. De brunch was geslaagd!

-Vakgroep Verzorging 

 
 

Transport en Logistiek
 

De opleiding transport en logistiek is vorige week begonnen met de theorieles methode van Verjo. Doormiddel van deze theorielessen voor het C rijbewijs zijn de studenten straks beter voorbereid op het theorie examen. Verder staat er weer een meeloopmiddag op het programma. Tijdens deze middag krijgen toekomstige studenten een beeld van wat Berechja te bieden heeft op het gebied van transport en logistiek. In de volgende Berechja berichten meer hierover.

 

Magister bekijken


De maand is weer ten einde, dus een goed moment om de studievoortgang van uw zoon/dochter te bekijken.

Via uw inlogcode kunt u inloggen op Magister en onder andere de cijfers van uw zoon/dochter bekijken.

Graag nodigen we u van harte uit om Magister te ontdekken.

U kunt hier inloggen: 
https://berechja.swp.nl/ 


Berechja op Twitter


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is het Berechja College actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter en Facebook worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook zijn leuke foto’s van lessituaties te zien. Op ons Youtube-kanaal plaatsen we filmpjes van schoolprojecten.
Twitter: @Berechja_op_urk
Youtube: youtube.com/hetberechja
Tweet
Share
Copyright © 2014 Berechja College, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp