Copy
Kunt u deze email niet goed lezen, bekijk dan de webversie. 


Nr. 249 | 14 juli 2016

Agenda

 
  • 14 juli: rapport ophalen en jaarsluitingen
  • 14, 15, 18 en 19 juli: zomerschool
  • 24 en 25 augustus: zomerschool
  • 18 juli: zomervakantie t/m 28 augustus
  • 29 augustus: start nieuwe schooljaar


Van de directie

 


Het examen is achter de rug. We hebben als school goede resultaten behaald. Van de afdeling vmbo-basis is iedereen geslaagd. Vmbo-kader en vmbo-TL hebben geslaagdenpercentages van respectievelijk 96% en 95%. Het zijn resultaten waar wij als school blij mee en trots op zijn. Ik wil de geslaagden en hun ouders van harte feliciteren.
 
Door het vertrek van één van onze docenten Nederlands is er een vacature ontstaan. We dachten de vacature vervuld te hebben, echter de nieuwbenoemde heeft zich teruggetrokken. Een behoorlijke tegenvaller, waardoor we de vacature weer open hebben gesteld. We hopen de vacature zo spoedig mogelijk te vervullen.
 
Veder wil ik u meedelen dat ik per 1 augustus 2016 stop met mijn werk als directeur-bestuurder van zowel het Berechja College als het Emelwerda College. Mijn besluit om te stoppen heeft te maken met mijn leeftijd. Na een overgangsjaar, komend schooljaar, als parttime leraar hoop ik per 1 augustus 2017 met pensioen te gaan.
 
In mei 2015 ben ik benoemd bij het Berechja College omdat de school een keuze maakte voor nauwe samenwerking met het Emelwerda College. In die tijd is afgesproken dat de directeur-bestuurder van beide scholen dezelfde persoon zal zijn. Na mijn vertrek wordt deze situatie voortgezet. Mijn opvolger bij het Emelwerda College, dhr. A. Leijenaar, volgt mij ook op als directeur-bestuurder van het Berechja College.
 
Dezelfde persoon als directeur-bestuurder zorgt voor een nauwe band tussen de scholen.
Ik heb ervaren dat de samenwerking voor beide scholen belangrijk is. Het Emelwerda College heeft veel leerlingen die op Urk wonen. Het Berechja College heeft veel baat bij de samenwerking in het bijzonder bij het realiseren van de havo-afdeling. Ik heb leiding mogen geven aan de school in een periode van opbouw na moeilijke jaren Ik kijk met plezier terug op deze tijd en hoop en vertrouw dat het Berechja College een goede toekomst tegemoet gaat.
 
Graag wil ik u een goede vakantie toewensen.

 - drs. J.S. Frankema

 


Nieuwe directeur-bestuurder

 


Dhr. A. Leijenaar is per 1 augustus 2016 door de Raad van Toezicht benoemd als directeur-bestuurder van het Berechja College. Dhr. Leijenaar vervult dezelfde functie bij het Emelwerda College. Dhr. Leijenaar volgt dhr. Frankema op die in de komende periode met pensioen gaat.


Dhr. A. Leijnenaar

Met de benoeming van dhr. Leijenaar wordt het bestaande beleid voortgezet, waarbij de directeur-bestuurder van beide scholen dezelfde persoon is. De Medezeggenschapsraad heeft positief geadviseerd.

Namens de Raad van Toezicht,

- F.G. Hoekstra.

 


Start nieuwe cursus 2016-2017
 

 

De nieuwe cursus zal voor de leerlingen beginnen op maandag 29 augustus. Tijdens de laatste vakantieweek zult u de nieuwe schoolgids en de machtiging voor het schoolgeld ontvangen. Deze machtiging zal door ouders ondertekend moeten worden en door de leerlingen meegenomen worden. Na overhandiging van de machtigingen kan de leerling zijn boekenpakket ontvangen. De leerlingen ontvangen in die week de informatie over de introductiemomenten die in alle leerjaren zullen plaatsvinden.

 


BOVENBOUW-NIEUWS

 Leerjaar 4
Een fraai aangeklede zaal en prachtige bloemstukken vormden het decor voor twee geslaagde avonden waarop we de diploma’s hebben uitgereikt.
 
Woensdag 6 juli aan 43 leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen en donderdag 7 juli aan 52 leerlingen van de theoretische leerweg.  Van de 99 examenkandidatenzijn er 95 geslaagd, een slagingspercentage van 96%, waar we heel tevreden mee zijn.  Aan het eind van  beide avonden hebben we van leerlingen en ouders afscheid genomen met een welgemeende handdruk.  De vele goede woorden aan het adres van school en die van het personeel hebben ons goed gedaan en versterken het idee dat we met elkaar een prachtige school vormen.

Leerjaar 3
Afgelopen maandag hebben we over de resultaten vergaderd. Indien geen reguliere bevordering kon plaatsvinden hebben mentoren met de desbetreffende ouders contact opgenomen en onze adviezen met hen besproken. Een aantal leerlingen moet het programma van de zomerschool volgen en na de vakantie de afsluitende toets voldoende maken om definitief bevorderd te kunnen worden of bij een negatief resultaat te doubleren. Een aantal leerlingen, vooral in de basisberoepsgerichte leerweg, hebben we geplaatst in leerjaar 4, zij zijn dus niet regulier bevorderd. We hebben afgesproken dat deze leerlingen  in de eerste periode in leerjaar 4 extra “huiswerklessen” zullen volgen om ervoor te zorgen dat cijfers van het examendossier omhoog gaan.  Ook het aankweken van een positieve werkhouding zal een doel zijn.

Algemeen
De school groeit. Niet alleen is de aanmelding in de brugklas duidelijk hoger dan afgelopen jaren, ook in leerjaar 3 en in leerjaar 4 stromen meer leerlingen in dan andere jaren. In leerjaar 3 vooral aanmeldingen  voor de afdelingen verzorging, nautisch en dienstverlening en producten. In leerjaar 4 aanmeldingen van leerlingen die van havo-3 komen, geen bevordering krijgen naar havo-4 en zich dan bij ons aanmelden met als doel een theoretisch diploma te gaan halen. Plaatsing op onze school volgt altijd na een intake gesprek, waarin wij kennis maken met de leerling en zijn/haar ouder(s) en  helder willen krijgen welke motieven ten grondslag liggen aan de aanmelding .

Het is alweer de laatste editie van  Berechja Berichten cursus 2016-2017. Het afgelopen jaar is goed verlopen, daar mogen - en zijn wij dankbaar voor.

Met velen van u heb ik dit cursusjaar persoonlijk, telefonisch of via briefwisseling contact gehad. Daarbij hebben we steeds een gezamenlijk belang gehad, namelijk de ontwikkeling van uw zoon, of dochter, en het belang van goed onderwijs in een organisatie waarin met respect met elkaar wordt omgegaan.
Op de diploma uitreiking hebben we gelezen uit het boek Spreuken : “het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer”. Met deze tekst eindig ik de laatste editie van Berechja Berichten en wens u allen een goede vakantieperiode toe.


Vriendelijke groeten,

- dhr. J.E.F. Nagel,
Teamleider bovenbouw.
 

 


ONDERBOUW-NIEUWS

 

Het cursusjaar is afgesloten. De meeste leerlingen zijn met een positief resultaat overgegaan. Voor een aantal andere leerlingen is er een teleurstelling te verwerken. Het is altijd jammer dat inspanningen niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Voor weer anderen heeft juist het gebrek aan inspanning geleid tot een vervelende boodschap. Komende cursus, 2016-2017, heeft iedereen weer de kans om met een schone lei opnieuw te beginnen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de klassenindeling. Aangezien er een redelijk grote instroom van buitenaf is, is nog niet helemaal duidelijk in welke groep de leerlingen geplaatst worden.

Zomerschool
Een aantal leerlingen krijgt  deze zomervakantie een extra taak om een overgang te bewerkstelligen. Deze kans wordt geboden aan leerlingen die normaliter net aan zouden moeten blijven zitten. Het Berechja College vindt doubleren niet meer van deze tijd en probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Doubleren kan leiden tot demotivatie omdat vakken die voldoende afgesloten waren, opnieuw behandeld moeten worden.

Een aantal andere leerlingen wordt de zomerschool aangeboden om een aantal vakspecifieke vaardigheden bij te spijkeren. Op deze manier kunnen ze in een hoger leerjaar een sterkere start maken. Ook vanaf deze kant wens ik iedere leerling veel succes.

Team Alert
Verkeersveiligheid is een van de onderwerpen die op school ter sprake komen in de mentorlessen. Verantwoordelijkheid in het verkeer is een voorwaarde om veiligheid te waarborgen. De organisatie Team Alert heeft gastlessen gegeven aan de brugklassen. Voorbeelden van onverantwoord gedrag, zoals whatsappen tijdens het fietsen en in drietallen naast elkaar fietsen, zijn besproken met de leerlingen. Het programma werd afgesloten met het maken van een Lip-dub.

De resultaten van deze opnames zijn te vinden via onderstaande links.
https://www.youtube.com/watch?v=hZmO3JpmIrE
https://www.youtube.com/watch?v=ycyzJt8lGB8
https://www.youtube.com/watch?v=bF4B47PYnSQ
https://www.youtube.com/watch?v=A3AY0TioN8w
De medewerkers van Team Alert gaven een compliment over het enthousiasme van de onze leerlingen. En dat waarderen we zeker.

Citotoets 1
De leerlingen van leerjaar een hebben de Citotoets 1 gemaakt. De rapportage van deze toets is met het rapport aan onze leerlingen uitgedeeld. Als ouders kunt u hiermee de vordering van uw kind volgen. De rapportage geeft een indicatie over de vaardigheden van de leerlingen en zal gebruikt worden bij de definitieve determinatie van de leerlingen leerjaar 2.


Vriendelijke groeten,

- dhr. J. Schaak,
Teamleider onderbouw.
 

 


DecaanAfronden
Alle leerlingen die geslaagd zijn, hebben een vervolgopleiding gekozen en bereiden zich voor op een nieuwe fase in hun leven.
 
Op het moment druppelen er nog steeds nieuwe leerlingen binnen, die, om wat voor reden ook, vertrekken van een andere school en bij ons hun opleiding af willen maken. Voor vele van deze leerlingen is er plek binnen onze school en we willen deze leerlingen de kans bieden om op het juiste niveau een vmbo-diploma te halen.
 
En daarna de balans opmaken; wat ging goed dit jaar, wat kan beter en verder lekker opruimen en weer voorbereiden op een nieuw schooljaar!


Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Visser-Kramer, decaan


 


Sportnieuws
 

LO2
Klas vier heeft de examens achter de rug en hebben hun diploma inmiddels in ontvangst mogen nemen en kunnen nu uitkijken naar hun nieuwe opleiding. Een leerling gaat een sportopleiding doen. Het is mooi om te zien dat leerlingen enthousiast worden van sport en daar zelfs hun werk van willen maken!
Klas drie heeft LO2 voor dit jaar afgesloten met een kano-clinic! Helaas moesten ze deze clinic vroegtijdig beëindigen vanwege de hevige regenval. Deze leerlingen gaan volgend jaar examen doen in het vak LO2.Buitenperiode
De lessen zitten erop en met LO hebben we de buitenperiode afgesloten. Na de zomervakantie starten we weer met een buitenperiode die zal duren tot aan de herfstvakantie. Wilt u ervoor zorgen dat de gymkleding en de sportschoenen van uw kind aan het begin van het nieuwe schooljaar weer in orde zijn?

Triathlon Zeewolde
Een flinke groep leerlingen en 3 docenten hebben op 24 juni meegedaan aan de scholentriathlon in Zeewolde. Het was een prachtige middag en de beste prestatie werd geleverd door Geert de Wit die 2e werd in zijn categorie. Ook de docenten: meneer Visser, mevrouw Muller en mevrouw Rustenburg zijn op 0,1 seconde verschil tweede geworden! Volgend jaar gaan ze die titel natuurlijk pakken!

Sportdagen
Afgelopen weken hebben we de sportdagen weer gehouden voor de leerjaren 1 tot en met  3. Het waren mooie dagen en we hebben genoten van onze leerlingen, die hun uiterste best hebben gedaan om er een mooie ochtend van te maken. Voor de pauze konden de leerlingen kiezen uit een triatlon of meerkamp en na de pauze uit voetbal of hockey. In onderstaande tabel zie je de winnaars staan.

Check voor foto's onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/berechjaopurk/photos/?tab=album&album_id=264627530560579 

Leerjaar 1
 
Triatlon jongens Triatlon meisjes Meerkamp jongens Meerkamp meisjes
1. Johan Schaak 1. Debora van Slooten 1. Riekelt Brouwer 1. Gejanne Jonkman
2. Jan-Willem Kramer 2. Willyanne Pasterkamp 2. Bert de Vries 2. Willina de Vries
3. Hendrik Kramer 3. Ilona Tiemens 3. Ruben de Haan 3. Marjo Weerstand

Leerjaar 2
 
Triatlon jongens Triatlon meisjes Meerkamp jongens Meerkamp meisjes
1. Mike Tiemens 1. Dianne de Vries 1. Rick Jongman 1. Jantine de Boer
2. Geert-Jan Meun 2. Alissa Bakker 2. Roelof-Jacob Moors 2. Denice Post
3. Noel Gnodde 3. Naomi Kramer 3. Jim Pasterkamp 3. Eline de Boer
 
Leerjaar 3
 
Triatlon jongens Triatlon meisjes Meerkamp jongens Meerkamp meisjes
1. Kees van Keulen 1. Mirjam ten Napel 1. Jan-Philip ten Napel 1. Frederike Visscher
2. Hendrik Ras 2. Albertine de Boer 2. Yme van der Heide 2. Marieke Hartman
3. Piet Zwaan 3. Gre-Janne Post 3. Maarten-Juriaan Post 3. Maria Brouwer
 


Met sportieve groet,

- docenten LO(2)
 


Dienstverlening & Producten
 In de vorige BB schreef ik over de leerling die zijn examen op een tweetal onderdelen moest herkansen teneinde op een hoger gemiddelde uit te komen. Dit is gelukt! Mede door het resultaat van het andere vak dat hij moest herkansen is ook hij geslaagd. Wat D&P betreft opnieuw en nog steeds een 100% score!!
 
Dit jaar hebben we ook in klas 3 alle modules weten af te ronden. Wat veel belangrijker is, is dat leerlingen vaardiger zijn geworden. Bij dit vak is dit in allerlei opzichten: presenteren, samenwerken, onderzoeken noem maar op. Diversiteit hebben we de afgelopen maanden proberen aan te brengen door met leerlingen eropuit te gaan. Dit heeft u in de laatste BB kunnen lezen. Twee weken geleden hebben de leerlingen, 40 in totaal, in een soort carrouselvorm kassa gedraaid bij de Albert Heijn. Dit vonden ze leuk en sommigen werden ook echt een beetje nerveus, want wat doe je als een klant onder de 18 ineens met een krat bier voor je neus staat? Wat vraag je “erbij” als je niet genoeg muntgeld hebt om terug te geven.Leerlingen leerden uit welke componenten een kassa bestaat en wat de toekomstige ontwikkelingen zijn op dit gebied. We willen Albert Heijn en met name Corrie Buis bedanken voor haar medewerking en we hopen dat we volgend jaar opnieuw welkom zijn.
 
Voor volgend jaar staan opnieuw ongeveer 18 leerlingen te trappelen om te mogen beginnen met het vak. Nou ja, te trappelen… eerst maar even vakantie houden natuurlijk!
 
Wij wensen alle leerlingen een hele fijne en ontspannen vakantie toe en hopen jullie in augustus weer in goede gezondheid terug te zien.

- team D&P
 


Zorg en welzijn

 
Het cursusjaar is afgesloten. Vorige week woensdag hebben wij aan alle leerlingen die examen gedaan hebben in het beroepsgerichte vak Verzorging een diploma mogen overhandigen. Dit was een feestelijke avond en de docenten van de vakgroep Zorg & Welzijn zijn trots op de behaalde resultaten.

Nu de examenperiode afgesloten is mogen wij inhoudelijk wat meer vertellen over het examen. Het examen bestond dit jaar uit verschillende praktijkopdrachten die te maken hadden met werkzaamheden op een zorgboerderij, met dagbesteding en een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De kaderleerlingen hebben onder andere in een rollenspel laten zien hoe ze een bewoner stimuleren en helpen met het opruimen van de kamer. De basisleerlingen verleenden zorg op maat aan een mevrouw met lichte dementie. Daarnaast hebben de leerlingen een draaiboek en een kostenberekening gemaakt van een goodiebag voor een activiteitenmiddag in een theeschenkerij. In de keuken zijn lentetaartjes met asperges en gebonden mosterdsoep gekookt. Wij vonden het een pittig examen dit jaar maar de leerlingen hebben het goed gedaan!

We mogen een flink aantal leerlingen verwelkomen in het derde leerjaar. Dit zijn vaak de leerlingen met een praktische leerstijl. Praktijklessen staan centraal bij verzorging, bijvoorbeeld de wekelijkse kookles, lessen uiterlijke verzorging en verpleegtechnieken. In het derde leerjaar starten wij met het project beroepenoriëntatie, waarin de leerlingen zich verdiepen in de verschillende beroepen binnen Zorg & Welzijn. De stage en LOB (loopbaan oriëntatie) zijn belangrijke onderdelen, aangezien de leerlingen al vrij snel een keuze moeten maken voor de vervolgopleiding.

Wij zien er naar uit om met onze nieuwe derdejaars en vierdejaars leerlingen aan de slag te gaan en wij zien allen graag in goede gezondheid na de zomervakantie terug.

Heeft u nog vragen over Zorg & Welzijn dan kunt u terecht bij Liesbeth Pasterkamp.

Goede zomervakantie.


- Docenten van de vakgroep Zorg en Welzijn

 

Berechja op Twitter en Facebook


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is het Berechja College actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter en Facebook worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook zijn leuke foto’s van lessituaties te zien.
Twitter: @Berechja_op_urk 

Facebook: Berechja College
 
Tweet
Copyright © 2016 Berechja College, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp