Copy

Bekijk deze mail in uw browser 


Nr. 228 | 1 oktober 2014

Agenda

 
  • 3 oktober: schoolfotograaf
  • 7 oktober: 20.00 uur: ouderavond leerjaar 1
  • 13-17 oktober: herfstvakantie
  • 20 oktober: projectweek 'Uitgaan kun je leren'
  • 23 oktober: terugkomdag oud leerjaar 4
 Kijk voor meer informatie op www.berechja.nl 
 


BOVENBOUW-NIEUWS

 

 
Op dit moment zijn de diverse vakgroepen bezig met het analyseren van de examenresultaten van het afgelopen cursusjaar.  We analyseren het slaginspercentage, het gemiddelde cijfer Centraal Examen en vooral het verschil tussen het Schoolexamen(SE) en het Centraal Examen(CE).  Hoe kleiner het verschil tussen deze 2 cijfers, hoe beter het voor onze school is. ( minder dan 0,5 punt is voldoende). Ook wordt een 4 jaren trend bestudeerd van alle kernvakken.

Afgelopen 16 september was de ouderavond van leerjaar 4.  De mentoren hebben voorlichting gegeven over een groot aantal zaken betreffende het komende eindexamen. Een plezierig verlopen avond, waarop veel ouders aanwezig waren. Neem met de mentor contact op, als u nog vragen hebt.
De ouderavond voor leerjaar 3 hebben we op  dinsdag 30 september gehouden.  Mentoren hebben met de ouders besproken welke veranderingen in de bovenbouw voor de leerlingen van belang zijn.  Wat is een PTA, welke cijfers tellen al voor het eindexamen, hoe kiezen we straks een sector, wat gaan we doen aan Loopbaan Oriëntatie, zo maar een greep uit de vele onderwerpen die besproken zijn. Ook hier geldt : was u afwezig en hebt u vragen, neem even met de mentor contact op.

Vanaf 1 oktober start schoolexamenperiode 1 (voor leerjaar 3) en 4 ( voor leerjaar 4). Inmiddels hebben de leerlingen de data waarop diverse toetsen uit het programma van toetsing en afsluiting zullen worden afgenomen gekregen, zodat ze op tijd met de voorbereiding daarvan kunnen beginnen. De schema’s zullen ook op de website geplaatst worden, zodat u een oogje in het zeil kunt houden en uw kind kunt stimuleren zich maximaal voor te bereiden.

Niet leuk, maar een aantal ouders hebben inmiddels een brief ontvangen met de mededeling dat hun kind onwettig afwezig is geweest.  Is een leerling te vaak onwettig afwezig, dan volgt een melding bij de leerplichtambtenaar die daarna actie onderneemt.  Als school en ouders hebben we samen de inspanningsverplichting ervoor te zorgen dat leerlingen geen lessen verzuimen. Aanvragen voor verlof graag een aantal dagen van te voren en niet op de dag zelf of achteraf.

Ook dit jaar doen we met onze derde klassen weer mee met het door  Stichting Carrefour uit Emmeloord georganiseerde project : “Uitgaan kun je leren”. Niet om uitgaan te stimuleren, maar wel om leerlingen te  wijzen op mogelijke gevaren en risico’s. Op maandag 20 oktober wordt u uitgenodigd bij Chez in Marknesse, waar Marina van der Wal, een zeer bekende pedagoge, zal spreken over “Puber in huis, hoe hou je het gezellig”?  Verder zijn er die avond een aantal workshops met als thema’s : ‘Jongeren en seksualiteit ‘, Veilig thuiskomen,’ Drugsgebruik’ en het onderwerp “Keten in de Noordoostpolder”. Voor deze avond ontvangt u via uw zoon/dochter een uitnodiging. Voor meer informatie : francien.vriend@carrefour.nu.

Op 23 oktober houden we onze ‘Terug-kom-dag ’voor de 4-de klassers van afgelopen jaar.  Even bijpraten over hoe het nu met hen gaat, of ze de goede vervolgopleiding hebben gekozen, altijd een plezierige bijeenkomst met een grote opkomst.

Ten slotte : hebt u vragen- of opmerkingen, neem dan even contact op met de mentor van uw zoon of dochter of met mij.


Vriendelijke groeten,

-dhr. J.E.F. Nagel,
Teamleider bovenbouw.
  


ONDERBOUW-NIEUWS

 


Inhoud van de mentorlessen
Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan sociale- en studievaardigheden. In leerjaar een hebben de lessen in het teken gestaan van het maken van de Citotoetsen en het leren werken met de ICT in school en Magister. De maand oktober zal in het teken staan van het leren plannen van huiswerk. Hoe krijg je overzicht in wat je moet maken en leren. En hoe combineer je dit met je ander verplichtingen zoals trainen en catechisatie? In leerjaar twee is aandacht besteed aan omgangsvormen en respect voor elkaar. Hoe ga je met elkaar om en wat zijn jouw grenzen. Positie bepalen in de klas is een normaal verschijnsel in deze tijd van het jaar, soms hebben klassen wel wat ondersteuning daarbij nodig. In leerjaar een en twee zal het project schrijfvaardigheid gehouden worden in de maand oktober. Naast aandacht voor netjes schrijven zal aandacht besteed worden aan het formuleren van antwoordzinnen en creatief schrijven.

Ouderavond leerjaar een
Op 7 oktober is de ouderavond voor leerjaar een. Als ouder/verzorger bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de school waar uw zoon of dochter een groot deel van zijn/haar tijd doorbrengt. U zult deze avond kennis maken met de mentor van uw kind en ontvangt u informatie over de taak van de mentor, leerlingbegeleiding, zorgstructuur en andere schoolzaken zoals magister. 

Vriendelijke groeten,

-dhr. J. Schaak,
Teamleider onderbouw

 
 


Zomerschool


Het Berechja College is afgelopen periode gestart met de Zomerschool. De insteek die wij als school hebben met de zomerschool is het bieden van kansen voor leerlingen en het voorkomen van doublures.
Zitten blijven is voor een leerling geen leuke ervaring. De oorzaak van het zittenblijven kan heel divers zijn; gebrek aan motivatie maar ook omstandigheden kunnen leiden tot gebrek aan kennis en vaardigheden waardoor voor een aantal vakken geen voldoende is gehaald. Er kunnen dan situaties ontstaan waarbij een leerling voor drie vakken onvoldoende gepresteerd heeft en dus zal moeten doubleren. De meeste vakken zijn wel voldoende afgesloten maar zullen dus ook opnieuw gedaan moeten worden. Dit kan leiden tot demotivatie. Wanneer leerlingen aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen ze in aanmerking komen voor de Zomerschool. Voor een of twee vakken waar onvoldoende gepresteerd is, worden in de zomervakantie tijdens de eerste vakantieweek extra lesdagen gecreëerd. Tijdens deze dagen ontvangen deze leerlingen intensieve begeleiding op de onderdelen waar achterstanden op vertoond worden.  Daarbij ontvangt de leerling huiswerkopdrachten mee, welke de leerlingen thuis zullen moeten maken en leren. De laatste vakantieweek worden leerlingen weer uitgenodigd voor herhaling en krijgen de leerlingen een toets. Wanneer hiermee voldoende vooruitgang wordt aangetoond, krijgen de leerlingen alsnog een bevordering naar het volgende leerjaar. 

De ervaringen van leerlingen, ouders en docenten waren positief te noemen. 9 van de 10 leerlingen die meededen aan de Zomerschool hebben alsnog een bevordering naar een hoger leerjaar gekregen. Vertraging in de studievoortgang is voorkomen en leerlingen hebben dankzij intensieve begeleiding een stevigere basis gelegd voor het vervolg.

 


Vanuit het mbo


Ouder-informatie-momenten
De afgelopen periode hebben we een ouder-informatieavond en twee ouder-informatieochtenden georganiseerd. Deze ochtenden waren gericht op de binnenvaart. Het was voor ons een bewuste keuze om voor de zaterdagmorgen te kiezen omdat we weten dat veel echtparen samen varen en dus door de week niet bereikbaar zijn voor een ouderavond.

De meeste ouders waren ouders van nieuwe studenten om kennis te maken met de school, maar  ook ouders van studenten uit hogere leerjaren waren aanwezig.
Tijdens de informatie-momenten is aandacht besteed aan het nieuwe gebouw, regels en organisatie, verzuimbeleid, kwaliteit van de lessen, begeleiding en Magister. Ook het belang van een juiste houding tijdens de stages is besproken. Stage is in de eerste plaats bedoeld om wat te leren en niet om geld te verdienen. De studenten moeten alle aspecten van het vak meenemen in hun stage en niet alleen gericht zijn op de productieve kant van het vak.

Ook de wijze van examinering van de vakken Nederlands, Engels en rekenen kwam aan de orde. Deze vakken krijgen een steeds zwaardere status in het mbo onderwijs en worden over enkele jaren voor alle opleidingen met een verplicht centraal gemaakt examen aafgesloten.

Na de pauze was er gelegenheid om met de studie- loopbaan begeleider van de verschillende afdelingen kennis te maken en werden de vakgerichte onderwerpen behandeld. Tijdens de ochtend van de binnenvaart waren ook een aantal stage begeleiders aanwezig waardoor er een aantal praktische en organisatorische problemen besproken konden worden in de driehoek school – ouders/studenten – praktijk.

Uit de reacties van aanwezige ouders en praktijkbegeleiders blijkt dat de gegeven informatie erg op prijs werd gesteld.
 
 
Cursussen
Het beroep van de zeevarende is een zwaar en gevaarlijk beroep. Daar zijn we het allemaal over eens. Dat betekent dat de studenten goed voorbereid moeten worden op hun toekomst. Een deel van de voorbereiding bestaat dan ook uit verplichte cursussen die moeten voldoen aan internationale wet- en regelgeving. Sommige cursussen zoals Basic-training en radarwaarnemer geven we zelf. Andere cursussen moeten we inkopen elders in Nederland. Zo hebben we vorig jaar in samenwerking met het Kennis Instituut Veiligheid gewerkt aan een nieuwe cursus Medical Care. Tijdens deze cursus leren de studenten hoe te handelen in geval van ziekte of ongevallen. Er is geen arts aan boord dus de opvarenden moeten in geval van ziekte of ongevallen kunnen inschatten hoe erg het is en daarbij goed kunnen observeren wat ze zien. Er moet contact opgenomen worden met de kustwacht waarna contact met een arts wordt gelegd. Dit wordt dan in de cursus ook nagespeeld alsof het een echte situatie is. Naast de moeilijkheid van het medisch handelen moeten de studenten ook in staat zijn de communicatie in het Engels te laten verlopen.

Lezing Verdrinking en onderkoeling
Op vrijdagavond 21 november 2014 wordt in ons nieuwe gebouw, Lange Riet 2, een tweetal lezingen gehouden over de onderwerpen verdrinking en onderkoeling. Deze avond wordt georganiseerd door de KNRM (stations Elburg, Urk, Lelystad) in samenwerking met het Berechja College. De lezing is in eerste instantie bedoeld voor belanghebbenden uit onze veiligheidsregio; Politie; Brandweer; EHBO-afdeling; Ambulancedienst; Reddingsbrigade, maar ook anderen zijn van harte welkom. De lezing begint om 20:00 uur en  zal rond 22.00 uur afgelopen zijn, waarna er nog gelegenheid is tot napraten. U bent vanaf 19:45 uur van harte welkom. De toegang is gratis. Om de avond goed te kunnen organiseren stellen we het erg op prijs dat u zich vooraf aanmeldt met opgave van het aantal deelnemers. Dat kan via A.deVogel@Berechja.nl of via p.dekker@knrm.nl   


Decaan


Op het moment ben ik, samen met decanen van andere scholen, druk bezig om voorbereidingen te treffen voor de Beroepen Opleidingen Markt (afgekort BOM). Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 18 november. Als uw zoon of dochter in klas vier zit, krijgt u deze week een informatiebrief thuis gestuurd over deze avond. Leerlingen krijgen op deze avond voorlichting over een aantal opleidingen en krijgen op basis van die voorlichting een beter beeld van een bepaald beroep of opleiding.

In de komende tijd zullen er ook verschillende open dagen, onderwijsbeurzen, enz. zijn die ook voor de ouders en leerlingen van klas vier interessant kunnen zijn. Wanneer er iets op de agenda staat krijgen de leerlingen en de betreffende ouders hierover bericht per mail.

Niet alleen in klas vier moeten leerlingen nadenken over een vervolgstudie en over een eventueel beroep, ook in klas drie en twee moeten er dit jaar al keuzes gemaakt worden. Een sectorkeuze en een vakkenpakket kiezen. Het is goed om ook in die leerjaren met uw kind in gesprek te gaan over hun toekomst; wat vinden ze leuk, wat heeft hun interesse, enz. Op school zijn we hier regelmatig mee bezig, maar het is ook goed als er thuis ook aandacht aan wordt gegeven.

Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Visser-Kramer, decaan


 


Van de taalcoördinator


Terwijl ik achter mijn computer bezig ben dit stukje te schrijven, heerst er een serene rust in de school. Alle leerlingen en docenten lezen. Als ik de school doorsluip (mijn voetstappen zijn namelijk duidelijk hoorbaar) zie ik leerlingen verdiept in hun boek, sommigen de tong uit de mond, anderen op het puntje van de stoel, weer anderen met een denkrimpel op hun voorhoofd.
 
Drie weken terug hebben we als school het leeshalfuurtje ingevoerd, dit houdt in dat alle leerlingen en docenten op dinsdagmorgen na de pauze een halfuur lezen, op dinsdagmorgen wordt daarom een 45-minutenrooster gedraaid. Het leesmoment heeft als doel de woordenschat en de leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. In boeken komen leerlingen in aanraking met woorden die ze uit zichzelf niet snel zouden gebruiken en door regelmatig te lezen wordt het leestempo vergroot en daarmee kunnen ze meer ruimte in hun hoofd vrijmaken voor tekstbegrip. Een fijne bijkomstigheid is dat hun kennis van de wereld ook verruimd wordt, de leerlingen komen via de boeken in aanraking met andere gewoontes en culturen, leren iets over een onderwerp op een speelse manier.
 
Ook hebben we inmiddels weer boeken in school. In samenwerking met de Flevomeer Bibliotheken hebben we een wisselcollectie samengesteld, die we ook uitlenen aan de leerlingen. Hiervoor gelden dezelfde regels als in de bibliotheek, alleen maken we de drempel voor de leerlingen iets lager.
We hebben namelijk gemerkt dat onze leerlingen de stap naar de bibliotheek moeilijk maken. De boeken op school vervangen de bibliotheek niet helemaal, we verwachten nog steeds van onze leerlingen dat ze in het bezit zijn van een bibliotheek pas. Is een leerling zijn/haar pas kwijt, dan kan er tegen betaling (2,50 euro) een nieuwe pas aangemaakt worden, iemand zonder pas kan tot zijn/haar 16e gratis lid worden.
 
Mijn vraag aan u als ouder/verzorger is dan ook om het lezen van huis uit te stimuleren, want met motivatie staat of valt alles!

Met vriendelijke groet,

Mevr. A. Hakvoort - De Boer, taalcoördinator


 


Schoolmaatschappelijk werk binnen Berechja College 
 


Wie
Mijn naam is Gerlinde Kant, schoolmaatschappelijk werker. Werkzaam vanuit het CJG op Urk. Graag maak ik gebruik om u via deze weg kort iets te vertellen over mijn werkzaamheden als schoolmaatschappelijk werker.

Wat/waarom
Problemen van en met jongeren komen vaak tot uiting op school en worden hier vaak als eerste gesignaleerd. Zorgcoördinator mevr. Muller heeft, samen met de leerkrachten, binnen het Berechja  een belangrijke eerste rol in signalering en contactlegging van en met deze jongeren.  Geregeld wordt door mevr. Muller contact gelegd met mij met de vraag of er extra ondersteuning kan worden geboden.

Schoolmaatschappelijk  werk is de professionele, en veelal preventieve, schakel  om samen met school de zorgen, die zich voordoen rondom de jongere, te onderzoeken en op te pakken. De hulpverlening is erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken en de leerling te ondersteunen in een gezonde ontwikkeling. Bij hulpvragen kan gedacht worden aan pesten, aanranding, eenzaamheid, identiteitsproblematiek, gezinsproblematiek zoals scheiding-, schulden -, verslavingsproblematiek enz.

Hoe:
De hulpverlening vanuit het SMW is onder te verdelen in een drietal taakgebieden.
  1.  In de praktijk voer ik veelal  laagdrempelige eerste psychosociale gesprekken met de jongere zelf.  Dit gebeurt vaak op de school zelf. Indien nodig, ook met medeweten van de jongere, kunnen ook ouders dan wel andere belangrijke personen uit het netwerk betrokkenen worden binnen de hulpverlening.
Inzet van mij richting de leerling wordt door de zorgcoördinator eerst vooraf aan ouders gemeld. Mochten er duidelijke signalen zijn over de onveiligheid van de leerling in de thuissituatie dan kan dit informeren van ouders ook achteraf gebeuren.
  1. Daarnaast biedt  en geeft het SMW  ondersteuning en advisering op de scholen zelf aan de medewerkers daar waar nodig is.  Zo is deelname aan het ZAT (zorgadviesteams) binnen het Berechja hierin een belangrijke taak. Ook kunnen de zorgcoördinator dan wel leerkrachten/ mentoren tussendoor contact opnemen met het SMW voor advies en consultatie rondom een zorgvraag bij een leerling.
  2. Tot slot kan het SMW, indien noodzakelijk, de toeleidingsweg naar geïndiceerde zorg zijn doormiddel van verwijzing.
 
Contact:
CJG Urk: 0527- 636 637
Mobiel nummer Gerlinde: 0653451169
Email: g.kant@zorggroep-onl.nl
 
Werkdagen:
Even weken: di/wo ochtend/do
Oneven weken: di/wo ochtend/do/vrij
 
Bij afwezigheid kunt u mijn collega Anita Klasen ook altijd bereiken via het algemene nummer van het CJG of op 0613207026. Haar emailadres is a.klasen@zorggroep-onl.nl 


Verzorging
 

Derde leerjaar
Onze leerlingen zijn bezig met de afronding van het (LWP) project beroepenoriëntatie. Onze kaderleerlingen sluiten dit project af met een presentatie over de beroepen binnen de Zorg & Welzijn aan de tweedejaarsleerlingen van het Berechja College. Tijdens dit project zijn er twee gastlessen gegeven. De leerlingen hebben onder andere les gehad van een doktersassistent. Tijdens deze gastles mochten de leerlingen door middel van rollenspel een vingerprik doen om het glucosegehalte in het bloed te meten. Leerlingen mochten ook nog een urinetest doen. De gastlessen waren erg leerzaam!
Onze basisleerlingen zijn inmiddels begonnen met de stage. Het doel van de stage is om praktijkervaring op te doen in een professionele omgeving. Tijdens de stageperiode worden diverse opdrachten die te maken hebben met het werkveld uitgevoerd. Wij wensen onze leerlingen vanaf deze plaats een succesvolle en leerzame stageperiode toe.
Tijdens het volgende project leren onze leerlingen meer over de doelgroep ouderen. Dit zal gecombineerd worden met het oefenen in de facilitaire dienst en het verzorgen van een diner. Dit project zal afgesloten worden in de maand december met een diner voor ouderen verzorgd door onze leerlingen! Deze opdracht telt als Grote Praktische Opdracht.

Vierde leerjaar
In het vierde leerjaar zijn de leerlingen aan het oefenen met EHBO. Ze oefenen bijvoorbeeld de greep van Heimlich en een vingerverband aanleggen. De leerlingen ontwerpen een EHBO boekje. Daarnaast maken zij een filmpje waarin ze de geoefende technieken mogen laten zien. Onze leerlingen zijn heel creatief in het bedenken van een situatie waarin de EHBO technieken van pas komen. Tijdens de theorie verdiepen wij ons in alle gezondheidsproblemen. De leerlingen krijgen over dit hoofdstuk het eerste PTA van dit schooljaar.

Ook in het vierde leerjaar zijn de basisleerlingen met de stage gestart. Wij wensen al onze leerlingen vanaf deze plaats een succesvolle en leerzame stageperiode toe.
Wilt u erop toezien dat de boeken en mappen meegaan naar school. Nog niet alle leerlingen zijn in het bezit van een USB-stick. Een USB is belangrijk voor het opslaan van documenten waaraan gewerkt gaat worden in de les maar ook thuis. Nu zijn leerlingen vaak afhankelijk van andere leerlingen die wel een USB bij zich hebben.

Bent u in bezit van stiften, scharen, potloden, knipmateriaal en gebruikt u dit niet (meer). Wij kunnen het goed gebruiken tijdens onze lessen. Wilt u het meegeven? Hartelijk dank alvast!

-Vakgroep Verzorging

 


Sportnieuws
 

Buitenperiode
De gymlessen worden nog steeds buiten op het veld gegeven. In principe duurt de buitenperiode tot aan de herfstvakantie, zolang het weer het toelaat. Het wordt de komende weken waarschijnlijk wel wat kouder dus de leerlingen mogen ook een extra trainingsjasje of trainingsbroek aan doen tijdens de les. De sportschoenen zijn ook erg belangrijk. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind goede sportschoenen aan heeft tijdens de gymles?
 
Gymkleding
In de afgelopen weken zijn er al een aantal leerlingen hun gymkleding kwijtgeraakt of hebben het in de kleedkamer laten liggen. Als de kleding gemerkt is, is het een stuk makkelijker om de gymkleding weer op te sporen. Daarom een oproep om de gymkleding op de labels te merken met initialen van de voor- en achternaam en de geboortedatum. Als je dit met een watervaste stift/pen doet blijft het er voor lange tijd in staan. NIET op de gymkleding zelf schrijven a.u.b.
 
 
Roendjen om de haven
Zaterdag 20 september is het ‘roendjen om de haven’ georganiseerd en een aantal sportieve leerlingen hebben daar aan meegedaan en zelfs een prijs mee in de wacht gesleept.
Janin de Jong uit 1B is eerste geworden en Lumanda Kramer uit klas 4 is tweede geworden.
Van harte gefeliciteerd dames!

-docenten LO(2)

 


Bezoek aan de tentoonstelling: Geen kinderspel

 

Maandagmiddag 21 september is groep 1A naar de tentoonstelling ‘Geen kinderspel’ geweest, gehouden in De Lichtboei. De kinderen konden met behulp van een boekje met vragen de verschillende schermen langs op zoek naar antwoorden. Er was ook een klein schuilkamertje waar de kinderen in konden kruipen…

Ik vond het super gezellig om daar een middag over de oorlog te lezen en te leren. We hebben dus geleerd dat er een slimme jongen in een kastje een geheime kamer had gemaakt. In die kamer was alleen een bed. (Geertjan)
 
Het was heel bijzonder om te zien hoe die kinderen toen leefden. Eerlijk gezegd zijn wij verwend, wij hebben alles, maar zij hebben een kapotte beer. Ik zelf vind dat jullie moeten weten dat zij vroeger  weinig of niets hadden. Ik vond het heel bijzonder om te horen dat er oorlog was. Alles was verwoest en die kinderen, die mensen, bleven maar lachen en klaagden niet. Wij hebben alles en wij klagen elke minuut en dat moet stoppen.  Die kinderen hadden ook een mooie toekomst moeten hebben, net als wij. Er is nog steeds oorlog en dat moet veranderen. (Jacolien)

Ik vond het heel leerzaam om eens te kijken hoe die mensen het vroeger hadden. Zij  moeten in een tijd van oorlog leven en wij hebben gewoon van alles. Wij hebben geen oorlog, geen hongersnood en wij hoeven niet onder te duiken. Bijzonder hoe de mensen daar in een kelder zaten met z’n allen. Je krijgt het dan heel warm en je kan geen kant meer op door de oorlog. Soms moesten de kinderen zelfs van hun ouders gescheiden worden. Daarom mag je weten dat wij het heel goed hebben. Daarom mogen wij dankbaar zijn met wat we krijgen en hoe we leven. Wij mogen blij zijn dat we geen oorlog hebben en dat we gewoon mogen leven, en dat we gewoon over straat kunnen lopen zonder dat we hoeven onder te duiken. (Geanne)

Het was leuk en interessant bij de tentoonstelling. Vooral hoe ze leefden in een kleine kamer, met soms alleen maar een beer, zodat ze niet verdrietig werden door de oorlog. Er was ook een zoldertje te zien waar een persoon lag te schuilen tijdens de oorlog.(Geert)


 


Intersectoraal
 

Zoals u wellicht weet draait dit jaar zowel in klas 3 als in klas 4 een klas Intersectoraal onderwijs.  
Net na de vakantie hopen we in klas 3 de module “sportschool” en in klas 4 de module “Hotel” af te ronden. Binnen deze modules hebben de leerlingen een fietsroute moeten maken en fietsen en zijn ze bezig geweest met het maken van een goede sollicitatiebrief, maar ook moest er een bedrijfskrant worden gemaakt en moest de bloeddruk worden gemeten. Er is hard gewerkt aan de basiskennis die nodig is om een goede digitale "minitoets" te kunnen maken in het examen. Dit houdt in dat het werken met Excel, Word, PowerPoint en Publisher beheerst moet worden. Meneer Romkes heeft verschillende keren met ze in de keuken gestaan en de uitkomsten daarvan waren heerlijk.
 
In samenwerking met het vak Nederlands wordt het schrijven van een sollicitatiebrief geoefend. Dit is nodig omdat in het in week 45 en 46 de leerlingen uit klas 3 en 4 stage gaan lopen.  
 
De "doe" dingen vinden ze geweldig, tenminste op school. Op de ouderavond in klas 4 is verteld dat "geen huiswerk" niet mogelijk is. Toch komt het nog regelmatig voor dat het thuis afmaken van opdrachten niet wordt gedaan en dat het doen van het examen voor veel leerlingen nog heel ver weg is. We zitten hier bovenop want we gaan voor een goed resultaat op het examen.
  
Zoals gezegd gaan onze leerlingen op stage.  De leerlingen in klas 3 lopen hun eerste stage en in klas 4 is het hun stage in een sector waar ze nog geen stage hebben gelopen. Voor hen wordt de laatste stage in april, de stage van hun eigen keus.  Dat plaatsing in een “eigen” gezocht bedrijf niet altijd mogelijk is kan voorkomen omdat het of niet de juiste sector is of dat een bedrijf zelf niet de gelegenheid biedt.
 
Actuele modules
De modules voor na de vakantie zijn voor klas 3 “Tuincentrum” en voor klas 4 “Snoepfabriek”. Hierin wordt dan opnieuw gewerkt aan de competenties, vaardigheden,  van de leerlingen. Onderzoek, samenwerken, overleggen en inlevingsvermogen staan hierin centraal.
Kijkt u af en toe mee over de schouder van uw zoon of dochter? Leuk om te zien welke opdrachten ze allemaal doen. 


Met vriendelijke groet,
 
-dhr. S. Visser, docent Intersectoraal


 
Aanhanger

De school is in het bezit van een aanhanger. Kenteken  WH-11-FG. Deze wordt door ons gebruikt voor het vervoer van onze sloep en wekelijks voor het vervoer van een of meer kisten vis ten bate van de lessen fileren. Tijdens de nieuwbouw heeft deze aanhanger tijdelijk bij een bedrijf op Urk gestaan en is hij een aantal malen gebruikt voor het vervoer van onderdelen van en naar school. Tijdens de maanden rondom de verhuizing naar het nieuwe gebouwzijn we de aanhanger echter uit het oog verloren. Weet u waar deze aanhanger momenteel is, wie hem gebruikt of waar hij staat, geef ons dan a.u.b. een seintje zodat we hem weer kunnen gebruiken en in onze nieuwe garage kunnen stallen.

 

Berechja op Twitter


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is het Berechja College actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook zijn leuke foto’s van lessituaties te zien. Op ons Youtube-kanaal plaatsen we filmpjes van schoolprojecten.
Twitter: @Berechja_op_urk
Youtube: youtube.com/hetberechja

Magister bekijken

 


De Berechja Berichten in de mailbox, dus een goed moment om de studievoortgang van uw zoon/dochter te bekijken.

Via uw inlogcode kunt u inloggen op Magister en onder andere de cijfers van uw zoon/dochter bekijken.

Graag nodigen we u van harte uit om Magister te ontdekken.

U kunt hier inloggen: 
https://berechja.swp.nl/ 

Het Berechja College is een bewuste school die een goede sfeer belangrijk vindt. Op diverse plaatsen in de school zijn onderstaande leefregels te lezen.

Tweet
Copyright © 2014 Berechja College, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp