Copy

Bekijk deze mail in uw browser

Berechja Berichten digitaal

Vanaf nu sneller geïnformeerd.

Wij hebben besloten om de Berechja Berichten in een digitale vorm voort te zetten. Dit heeft allereerst te maken met de kostenbesparing die dit oplevert. Daarnaast vinden we het fijn om bij te dragen aan betere leefomgeving. Een van onze vijf merkwaarden is 'duurzaam'. Dat ziet u niet alleen terug in ons nieuwe gebouw, maar nu dus ook in het digitaal verzenden van de Berechja Berichten. Daarnaast heeft duurzaam alles te maken met de relatie die we met onze leerlingen opbouwen.

Van de directeur:


Inmiddels ben u op de hoogte van het inspectieoordeel over onze kaderberoepsgerichte leerweg. Dat oordeel is duidelijk: “zeer zwak”. Dit houdt in dat we voor deze afdeling onder verscherpt toezicht staan. De inspectie heeft aangegeven wat ze de komende twee jaar van ons verwachten. Natuurlijk gaan we aan de slag en zorgen dat we al heel snel een beter oordeel horen. We hopen dat u achter ons blijft staan en dat we samen, vertrouwend op de Here, deze vervelende periode doorkomen.

Woensdag 28 februari hebben we een ouderavond ingelast, over bovenstaande, daar heb ik nogmaals gevraagd of er ouders zijn, die mee willen denken over de gang van zaken op school en met succes, want meteen ’s avonds al meldden zich 4 ouders aan. Dit mogen er best wat meer worden, dus wat let u, een telefoontje is genoeg.
De inspectie geeft aan dat we een taalzwakke school zijn, daar gaan we aan werken. Nederlands spreken wordt de norm, bij alle vakken wordt de verzorging van taal belangrijk, dus beoordeeld. Docenten zullen opgeleid moeten worden om dit te kunnen.

Op de ouderavond kwam de lesuitval ook aan de orde. Lesuitval is altijd vervelend, we streven ernaar om zo weinig mogelijk lessen te laten vervallen, maar ziekte kun je niet sturen, soms valt er een gat, dat je net gedicht had en begin je van voren af aan. Personeel voor vervanging is moeilijk te vinden.

Het lijkt allemaal kommer en kwel, maar niets is minder waar, want hier op school loopt de toekomst: wat is er mooier dan werken met jongeren. Dagelijks zijn er ongeveer 480 leerlingen op school, die meestal op een goede manier met elkaar en met volwassenen omgaan. Natuurlijk gebeurt er ook wel eens iets, hier gaat de aandacht dan naar uit, terwijl eigenlijk de leerlingen die het goed doen de aandacht verdienen.

Het tweede rapport komt er binnenkort weer aan, de een valt mee, de ander tegen, gelukkig is er nog een derde termijn, met hard werken kan er nog veel bereikt worden. Dit geldt ook voor onze vierde klassers, voor je het weet is het zover en kun je met je centraal examen beginnen. Nu eerst nog de tijd van examens oefenen, niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk, meters maken, dus veel oefenen, dan kunnen we het CE met vertrouwen beginnen.

De kinderen van groep 8 moeten juist op dit moment kiezen voor een vervolgschool en ik vertrouw erop dat zij en hun ouders toch voor onze mooie school kiezen. 


Berechja beoordeeld


Het was vorige week toch wel even schrikken: "zeer zwak". Deze beoordeling geldt voor onze kaderberoepsgerichte leerweg. Binnen onze kader opleiding is het gemiddeld cijfer van het centraal examen te laag en het verschil tussen het schoolexamen en centraal examen te groot.
Dit was aanleiding tot een nader onderzoek. Hierbij constateerden de inspecteurs dat er te weinig gedaan werd aan de taalachterstand van onze leerlingen, er bij een aantal docenten niet een goede werksfeer was, er niet altijd respectvol omgegaan werd met elkaar, de kwaliteitszorg niet op orde was en dat de handelingsplannen geen cognitieve doelen bevatten. Dit was de reden.
Hier moet wat veranderen, de inspectie eist dat van ons, maar dat willen we ook zelf, we hadden al een verbeterplan klaar, want in enkele voorgaande onderzoeken hadden we zelf ook al enkele punten naar boven gehaald. Dat verbeterplan kan nu als basis dienen voor het plan van aanpak. We krijgen nu een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Daar gaan we ons voor inzetten. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van onze vorderingen. Maar ook uw hulp en steun hebben we hierbij nodig.
Voor het ouderpanel hebben zich 5 ouders opgegeven, hier mogen best nog een aantal ouders bij. 

Studenten van de Visserijschool scoren boven het landelijk gemiddelde!

 
Studenten van de Visserijschool (Berechja College, MBO) die dit jaar willen afstuderen, hebben in januari en februari 2013 meegedaan aan de pilotexamens Nederlands en rekenen 2F. In de reguliere lessen hebben de studenten onder begeleiding van Tjeerd de Boer (docent rekenen), Teun Kaptein (docent rekenen), Gerrieke Coljee (coördinator COE-examens) en Denice Tadema-Grandia (docent Nederlands) hard gewerkt aan het verhogen van het taal- en rekenniveau. Dit harde werken werd beloond met mooie resultaten. Het schoolgemiddelde ligt zelfs boven het landelijk gemiddelde. Voor Nederlands hebben de studenten van het Berechja College gemiddeld een 8,1 gescoord. Landelijk is het gemiddelde hiervoor een 7,6. Rekenen heeft een schoolgemiddelde van 127,6 punten en landelijk is dit een gemiddelde van 112,0. We mogen trots zijn op deze studenten!
 
De namen van de geslaagden voor Nederlands zijn: Pieter Cornelis Zwaan, Fokke de Boer (met wel een 9,4!), Jonathan Korf, Willem van den Heuvel, Leendert Romkes, Jauwk van den Berg, Johannes Hakvoort, Dirk Zwaan, Geert Gerssen, Jan Woord, Kees Jan de Boer (met wel een 8,8!).
 
De namen van de geslaagden voor rekenen zijn: Jan Hendrik de Wit, Fokke de Boer, Stefan Visser, Jonathan Korf, Chris de Jong, Douwe Visser (met wel een 10!), Leendert Romkes, Jan Fokke Meun (met wel een 9!) en Jan Woord (met wel een 9!).
 
Binnenkort worden ook de uitslagen van de pitlotexamens 3F bekendgemaakt. In maart en april vindt er een nieuwe ronde plaats en hier zullen ook weer studenten van het Berechja College aan deelnemen.

Nieuw tafelvoetbalspel

 
Afgelopen week is de nieuwe voetbaltafel geplaatst. Onze leerlingen en studenten kunnen voor 20 cent een potje tafelvoetballen. De opbrengst gaat naar Stichting MOED. (voorheen Stichting Tegen Zinloos Geweld)
Het Berechja College draagt graag bij aan de hulp voor de naaste. Dat is zinvol want: voor de leerlingen is het goed om te ervaren dat het leven meer is dan de eigen omgeving en dat de leerling zelf in financiële zin kan bijdragen. En dat kan nu dus ook met het voetbalspel. Leuker kunnen we het niet maken…

Klimmen @ Yosemite

 
Leerlingen van sportklas 4 Theoretisch hebben 11 februari hun grenzen verlegd en hun angsten in de ogen gekeken bij Klimcentrum Yosemite in Zwolle.
Het klimcentrum is een indoor klimhal met verschillende niveaus. De leerlingen kregen eerst de veiligheidsinstructies uitgelegd, voordat ze mochten klimmen. Een aantal leerlingen mocht al vrij snel op hogere niveaus klimmen. Dat ging niet altijd zonder aarzeling. Het klimmen is 1 van de 5 sportoriëntaties die de sportklassen moeten afsluiten.

Romantiek op Berechja levert €3120 op voor KiKa

 
Leerlingen van het Berechja College hebben rondom Valentijn een rozenactie georganiseerd. De Romeo en Julia’s in spé konden in de weken voor Valentijn hun rozen in de pauze bestellen bij de organiserende dames. Dit leverde uiteindelijk een bedrag op van € 3120. Dit bedrag gaat naar KiKa. (Stichting Kinderen Kankervrij) De leerlingen mochten –evenals bij de andere goede doelen acties- zelf een goed doel kiezen.

Op de foto van links naar rechts de organiserende dames: Gretine Hoekman, Aliene van Slooten, Erika van Urk, Mariska Woord, Entina van Spronsen, Geke Nentjes en Elisabeth Ras.

Lief en Leed


Mevrouw S. van Gosliga is geopereerd aan vastzittend slijm in de holtes. Zij is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis maar is nog niet fit genoeg om haar werkzaamheden op te pakken. Mevrouw S. Timmermans-Hoeksema is nog steeds herstellende van een borstoperatie, ten gevolge van een ernstige ontsteking. Het blijft onduidelijk wanneer zij weer fit genoeg is om haar werkzaamheden op te pakken. De heer B. Vinke blijft voorlopig thuis. Er is nierfalen gebleken en hiervoor heeft hij momenteel een zware kuur. Er is weinig progressie. Mevrouw A. Kuipers is al geruime tijd thuis door griep. Mevrouw A. Rustenburg kan door een enkelblessure haar werkzaamheden voor lichamelijke opvoeding niet oppakken, zij geeft momenteel een aantal lessen in klassenverband. De heer R. van Urk kan vanwege vermoeidheidsklachten niet optimaal lesgeven en doet nu vervangende werkzaamheden binnen school. De heer H. Jelsma zal op korte termijn geopereerd worden aan zijn gehoor. Momenteel geeft hij beperkt les en doet verder vervangende werkzaamheden binnen de school. De heer De Ruiter is thuis in afwachting van een aantal onderzoeken. Een aantal collega’s is afwezig door griep. Mevrouw J. Baarssen-Ekkelenkamp is verblijd met de geboorte van een zoon: Max.

Voor de mevrouw Marianne van Maanen zullen we 22 maart een afscheidsreceptie houden, zij heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Een uitnodiging volgt nog.
 

Van onze stage-coördinator, mevr. Van Maanen:

In week 11 en 12 gaan de derde klassen weer op stage. De stage is bedoeld om te ontdekken waar je talenten liggen of waar je deze kunt ontwikkelen. Dit alles met als doel straks een goede beroepskeuze te maken. Omdat niet iedereen stage krijgt aangeboden is het een mooie kans voor de leerling om zichzelf op een goede manier te presenteren. We willen aan de ouders vragen om de stage te stimuleren en erop toe te zien dat hun kind op tijd komt.
De Nautische jongens gaan week 11 in de binnenvaart of op de Noordzee op stage.
De leerlingen van klas 3A sluiten deze week hun werkplekstage af, zij gingen een aantal donderdagen op stage.
 
 

Elisabeth Ras wint fiets

Met de verlichtingsactie van Veilig Verkeer Nederland was het mogelijk om digitale boodschappen naar vrienden en bekenden te sturen. Elisabeth deed hier aan mee en won daarmee een fluorescerende fiets. Afgelopen maandag heeft Elisabeth Ras haar nieuwe ‘ikwiljezien-fiets’ uitgereikt gekregen. Met deze fiets is het bijna onmogelijk om ’s avonds niet gezien te worden. 

Van onze decaan, mevr. Goetheer


Klas 2
De leerlingen van klas 2ABC moeten binnenkort hun keuze maken voor hun vervolgopleiding. Om hen hier op voor te bereiden hebben we de afgelopen weken een aantal bezoeken gebracht aan verschillende scholen. Zo zijn we in januari met de leerlingen naar de Rolbij in Lelystad geweest. De leerlingen deden daar mee aan “Flevoland bouwt de toekomst”. Jongens en meiden konden aan de slag, metselen, tegelen, lassen, noem maar op. Sommige meiden deden nog fanatieker mee dan de jongens. Kortom een geslaagde dag! 
 
In februari zijn we met de leerlingen naar de Friese Poort geweest in Emmeloord. Leerlingen konden van te voren kiezen bij welke twee afdelingen ze mee wilden draaien. Een echte doe-dag dus. Ervaren hoe het is. Meestal vonden de leerlingen het leuk, soms viel het wat tegen. Maar ook dat is goed. Weten wat je niet wilt!
Tot slot zijn we in februari ook bij onze eigen afdelingen wezen kijken. Leerlingen konden bij 2 van de 3 afdelingen meekijken. De afdelingen die we zelf op school hebben zijn Nautisch, Intersectoraal en Verzorging.

De ouders van klas 2ABCDE hebben inmiddels voorlichting gekregen tijdens de ouderavond in januari.  Deze maand krijgen de leerlingen in de klas voorlichting over de keuze die zij moeten maken. Klassen 2ABC kiezen een leerweg, sector en een afdeling. De leerlingen van 2D en 2 E kiezen 2 vakken voor klas 3.

Klas 3
Met de leerlingen van 3D en 3 E zijn we begin februari naar de Friese Poort geweest. Ook zij konden een hele dag bij 2 verschillende afdelingen meedraaien en meekijken. Oud-leerlingen Corina en Marcia gaven vol enthousiasme  les aan onze leerlingen. 
 
De leerlingen van klas 3 DE moeten dit schooljaar hun vakkenpakket voor klas 4 kiezen. De ouders zijn inmiddels voorgelicht tijdens een ouderavond. Komende weken worden de leerlingen van klas 3 zelf ook voorgelicht en maken zij hun keuzes.

Klas 4
Inmiddels hebben de meeste leerlingen van klas 4 zich aangemeld voor hun vervolgopleiding. Een aantal leerlingen vindt het lastig en heeft hier extra begeleiding bij. Leerlingen die zich nog niet aangemeld hebben, kunnen dat het beste nog zo snel mogelijk doen. Aanmelden kan via de decaan. Zo houden we er als school zicht op wie zich al hebben aangemeld en wie nog niet.

Om te kijken of de gekozen opleiding ook daadwerkelijk de juiste opleiding is, kunnen leerlingen een dag op het MBO meelopen. Een zogenaamde meeloopdag. Aanmelden voor een meeloopdag kan via de websites www.rocfriesepoort .nl  (beleefdag) of www.eendagjembo.nl  voor scholen in Zwolle. Voor andere scholen op de website van de desbetreffende school. Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden en daarna een verlofbrief ophalen bij de conciërge.  Met het plannen van een meeloopdag is het belangrijk dat de leerlingen rekening houden met het PTA-rooster.
Nog een paar interessante websites :
www.mbostad.nl
Op deze website zijn alle mbo-opleidingen in kaart gebracht. Je kunt op een gebouw klikken om te kijken welke personen er aan het werk zijn. Als je op een persoon klikt kun je zien welke opleiding en vaardigheden je nodig hebt voor dit beroep.
www.beroepeninbeeld.nl
Op deze website kun je van bijna elk beroep een filmpje zien, om zo een beter beeld van een bepaald beroep te krijgen.
 
 
 
 
 
 

De Maatschappelijke stage

 
De maatschappelijke stage is voor de leerlingen van klas 3 een onderdeel van het PTA. In het pta boekje is te lezen dat MA 3-2 een handelingsopdracht is. Wil een leerling naar klas 4 kunnen dan zal achter de handelingsopdracht een V(oldoende) of G(oed) moeten staan.
Op dit moment hebben te veel leerlingen van klas 3 hun maatschappelijke stage nog niet op orde. Aan u, als ouder, het verzoek om eens te vragen hoever uw zoon of dochter met deze opdracht is.

In totaal moet men 15 uur maatschappelijke stage doen. Het moet afgerond zijn op 15 mei en de stage wordt gedaan in hun eigen tijd. Via de site www.masnopurk.nl kan de leerling aan stageadressen komen, maar hij mag zelf ook op zoek. Bij maatschappelijke stages kan men denken aan sportverenigingen, organisaties zoals Waypoint, buurtverenigingen en kerken. Maar ook klussen die te vinden zijn op www.nldoet.nl
 
Mochten er nog vragen zijn: maatschappelijkestage@berechja.nl

Taalbeleid


Op het Berechja College zijn wij bezig met het verwezenlijken van een taalbeleid. Een taalbeleid is een plan van aanpak voor het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen. Alle docenten, dus niet alleen docenten Nederlands, gaan hieraan bijdragen, maar ook u als ouder kunt hieraan bijdragen.

Uit o.a. de nieuwe toets “Cito 0-1-2-“ is gebleken dat onze leerlingen slecht scoren op het gebied van taal. Hier komen vooral de onderdelen woordenschat en begrijpend lezen boven drijven. Dit willen we gaan verbeteren door beter te analyseren waar de problemen zitten, zodat we hier adequater op kunnen reageren. Ook willen we onze leerlingen meer mogelijkheden tot remediëring gaan bieden, denk aan uitbreiding van RT.

 Het is voor onze leerlingen belangrijk voldoende taalvaardig te zijn i.v.m. een eventuele vervolgopleiding, maar ook in hun verdere loopbaan als werkende. Taalvaardigheid is de basis waarop andere vakken/beroepen verder kunnen bouwen. Om een voorbeeld te geven: Een leerling wil als hij 16,5 jaar oud is zijn theorie-examen halen om auto te mogen rijden. Het is belangrijk dat hij weet hoe hij het theorieboek door moet nemen, wat de hoofdzaken zijn en wat de bijzaken. Ook moet hij weten hoe hij deze zaken moet leren. Daarbij is het lezen en begrijpen van langere stukken tekst belangrijk, heeft hij deze basis niet, dan zal hij het moeilijk hebben met het leren van de benodigde stof.
 
Door het taalbeleid schoolbreed in te gaan zetten, willen we dus leerlingen leren hoe ze teksten moeten gaan lezen, hoe ze het beste kunnen leren. Daarbij is hun woordenschat heel belangrijk, welke woorden kennen ze? In elk lokaal komt daarom binnenkort een poster te hangen met daarop de meest voorkomende schooltaalwoorden, de woorden die binnen het onderwijs het meest naar voren komen. Dit om leerlingen en docenten bewust te laten worden van het woord dat behandeld wordt in bepaalde lesstof en wat nodig is om een bepaald vak te kunnen begrijpen.
 
U als ouder kunt ons hierbij helpen door veel met uw kind in gesprek te gaan. Dit kan over allerlei zaken gaan, een tip hierbij is het praten met uw kind over bijvoorbeeld het journaal. Wat wordt er precies gezegd, begrijpt uw kind waar het over gaat? Veel praten met jongeren helpt bij het ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Kort gezegd: leren door te doen!

Uitreiking prijs Open Dag prijsvraag


Dinsdag 26 februari heeft conciërge de Boer de prijs overhandigd aan Jacobina de Graaf.
Jacobina had alle antwoorden goed van de prijsvraag die tijdens de Open Dag werd georganiseerd. Elk vak had tijdens de Open Dag een vakgerichte vraag die de bezoekers op konden lossen. Uit alle goede inzenders was Jacobina de gelukkige die met een mooie Iris-cheque zelf een cadeau kan uitkiezen.

Berechja op Twitter, Facebook en Youtube


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is de school actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter en Facebook worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook leuke foto’s van lessituaties zijn te zien. Op Youtube plaatsen we filmpjes van schoolprojecten.
Twitter: @Berechja_op_urk
Facebook: facebook.com/berechjacollege
Youtube: youtube.com/hetberechja
Tweet
Share
Copyright © 2013 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp