Copy
Kunt u deze email niet goed lezen, bekijk dan de webversie. 


Nr. 243 | 28 januari 2016

Agenda

 
 • 5 februari: einde periode 5
 • 10 februari: biddag
 • 11 februari: doedagen Friese Poort
 • 15 februari: afname Cito toets 2 leerjaar 2 / start periode 6 (leerjaar 4)
 • 18 februari: herkansing leerjaar 4 over periode 5 (leerjaar 4)
 • 24 februari: einde periode 2 (leerjaar 3)
 • 26 februari: Berechja Berichten nr. 244
 • 29 februari - 4 maart: voorjaarsvakantie


Van de directie

 

Voor een school is de periode januari t/m maart een bijzondere periode. In deze periode staat de aanmelding van nieuwe leerlingen centraal. Wij proberen een zo goed mogelijk beeld van het Berechja College te geven. Dit doen wij in onze bezoeken aan de basisscholen, op de voorlichtingsavond op school en op de open dag.  De voorlichtingsavond is goed bezocht. Veel meer belangstellenden dan vorig jaar. Ook over de open dag, gehouden op 20  januari, hebben wij een goed gevoel. Het vertrouwen in onze school komt terug. We hopen dat dit leidt tot een goede aanmelding voor de brugklas van volgend jaar.
 
De Medezeggenschapraad, die enige tijd niet gefunctioneerd heeft, is weer gestart. Wij zijn blij dat een aantal ouders bereid is deel uit te maken van de MR. Op de open dag heeft de  nieuwe MR zich gepresenteerd. Wij hopen en vertrouwen op een goede samenwerking ten dienste van het Berechja College.   
 
Deze week hadden we bezoek van de inspectie. De inspectie kijkt o.a. naar de opbrengsten van de school. Daarbij moet u denken aan de behaalde cijfers bij het centraal examen, het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen, het aantal geslaagden, het aantal zittenblijvers, e.d. De opbrengsten in 2015 waren goed en dat verwachten we ook in 2016.  Verder zijn veel lessen bezocht door de inspectie en is het onderwijskundig beleid uitvoerig doorgelicht. Aan het einde van de dag hebben we gehoord dat het Berechja College een voldoende krijgt van de inspectie. Daar zijn we heel erg blij mee. Het is mooi dat de inspectie ons gevoel bevestigt dat we weer helemaal op de goede weg zijn. 
 
- drs. J.S. Frankema


 


BOVENBOUW-NIEUWS

 

Een positieve beoordeling van de inspectie, een geslaagde “Open Dag”, een drukbezochte informatieavond voor de ouders van leerlingen uit groep 8, u begrijpt dat we dankbaar zijn dat de grote inzet van het team resultaat oplevert. Meer over deze onderwerpen leest u elders in deze editie van Berechja Berichten.

De leerlingen van leerjaar 4 hebben de rekentoets weer gemaakt en gaven aan deze toets eenvoudiger te vinden dan de toets van vorig jaar. We hopen dat de groep die een voldoende scoort weer groter is geworden. 

De Grote Praktische Opdracht in de theoretische leerweg is inmiddels afgerond. We constateren dat de  leerlingen steeds vaardiger worden in het presenteren van hun onderzoek.

Om LOB ( loopbaan oriëntatie) meer body te geven  is vanuit het decanaat speeddaten met ouders georganiseerd. De decaan zal u bijpraten in haar bijdrage in Berechja Berichten.

PTA periode 5 loopt op 5 februari af. Daarna voor ons 4de leerjaar alweer de start van de laatste periode. Woensdag 3 februari zullen we in een leerlingbespreking de resultaten van uw zoon/dochter bespreken en indien resultaten daar aanleiding toe geven met u contact opnemen. De resultaten van leerjaar 3 bespreken we op maandag 1 februari.

In februari start ook de voorbereiding en uitvoering van het sectorwerkstuk. Een verplicht onderdeel voor de leerlingen van de theoretische leerweg. Dit jaar een andere opzet. Bij de presentaties die ze daarover moeten houden gaan we u, als ouders, uitnodigen daarbij aanwezig te zijn.

Tot zover, hebt u vragen of opmerkingen, neem dan even contact op met de mentor van uw zoon of dochter, of met mij.

Vriendelijke groeten,

-dhr. J.E.F. Nagel,
Teamleider bovenbouw.
 

 


ONDERBOUW-NIEUWS

 


Determinatie leerjaar 2
In leerjaar twee is de periode van de determinatie in een afrondende fase gekomen. Aan het eind van leerjaar 2 moet duidelijk zijn op welk niveau de leerling de bovenbouw van het VMBO gaat volgen of dat in 3 havo het onderwijs vervolgd kan worden. In de eerste week van februari ontvangen de ouders van de leerlingen in leerjaar 2 een brief met daarop het voorlopige advies voor hun kind. Dit advies is gebaseerd op de mening van de mentoren. De meeste leerlingen ontvangen het advies op het niveau waar ze nu ook onderwijs in volgen. Een aantal leerlingen zal een ander of gecombineerd advies krijgen. Dat laatste betekent dat er nog getwijfeld wordt.

De periode tot aan het tweede rapport zal gebruikt worden om te komen tot een definitief advies. Dat zal gebaseerd zijn op: werkhouding en motivatie maar ook op zogenaamde “harde” factoren als de rapportcijfers en de resultaten van de Citotoets Toets 2. Deze toets zal in februari worden afgenomen. Op rapport twee zal het definitieve advies genoteerd staan. Dit zal een eenduidig advies zijn wat meetelt als een norm voor het overgangsrapport. Dat houdt in dat een leerling die een lager advies ontvangt, niet voldoet aan de overgangsnormen.

Open Dag/ Voorlichtingsavond
Januari stond in het teken van voorlichting en de Open Dag. 11 januari werd in de aula de voorlichting over het Nederlands onderwijssysteem en de mogelijkheden op het Berechja College gegeven. Het onderwijssysteem in Nederlands dwingt leerlingen op jonge leeftijd in een bepaalde onderwijsstroom. Daartegenover zijn de mogelijkheden tot overstappen en stapelen van onderwijs aanwezig. Daarmee biedt het elke leerling een plek en kansen om door te groeien.

Tijdens de Open Dag van 20 januari werden de groep 8-leerlingen van de Rehobothscholen uitgenodigd. Aangevuld met leerlingen van de Klimboom en andere scholen op Urk en omgeving die op eigen initiatief kwamen. Zij hebben die dag ervaren hoe het is in het Voortgezet Onderwijs. Het was een gezellige drukke morgen waarbij de leerlingen zeer enthousiast waren. Tijdens het avondprogramma waren de leerlingen opnieuw uitgenodigd om samen met hun ouders de school te bezoeken om het Berechja College te ervaren.

Zowel de voorlichtingsavond als de Open Dag zijn goed bezocht en werden door ouders, maar ook door het team, als positief ervaren.


Vriendelijke groeten,

-dhr. J. Schaak,
Teamleider onderbouw

 
 
Een positieve Open Dag!


Aanvragen extra vakantieverlof

 

 
Aanvragen extra vakantieverlof
 
Een leerling heeft onder bijzondere omstandigheden recht op verlof buiten de reguliere schoolvakanties. Deze omstandigheden worden uitgewerkt in de Leerplichtwet, artikel 11,13 en 14.
 
Een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties heet officieel 'beroep op vrijstelling'. Uw beroep op vrijstelling moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van een van de ouders of verzorgers (seizoensgebonden werk of werk met een piekdrukte tijdens de schoolvakanties).
 • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 • Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen.
 • Verlof mag maximaal een maal per schooljaar worden aangevraagd. 
 • Verlof moet minimaal 8 weken van te voren worden aangevraagd.
 
Er kan alleen een beroep gedaan worden op seizoensgebonden arbeidsactiviteiten wanneer in geen enkele schoolvakantie met het gezin op vakantie gegaan kan worden. Een beroep op seizoengebonden visserij kan daarom niet gedaan worden en zal niet worden gehonoreerd. Eigenaren van een bedrijf kunnen alleen verlof ontvangen, wanneer aanneembaar gemaakt kan worden dat in alle schoolvakanties aanwezigheid in het bedrijf noodzakelijk is.
Verlenging van schoolvakanties valt onder luxeverlof en kan niet worden gehonoreerd.
 
Wanneer een kind ongeoorloofd afwezig is, wordt altijd melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Deze kan sancties, boetes, opleggen. Het geven van verlof buiten de bestaande wetgeving is niet toegestaan. De school kan bij calamiteiten juridisch en financieel aansprakelijk gesteld worden en kan dus alleen verlof verlenen wanneer het binnen de wetgeving valt.
 
Verdere informatie is te vinden op:
http://goo.gl/gJ9AEL en https://goo.gl/hDCttl


 


DecaanKlas vier
De afgelopen weken heb ik de laatste gesprekken met leerlingen uit klas vier afgerond. Leerlingen komen met vragen of hebben nog twijfels over hun keuze voor een vervolgopleiding en ik probeer ze te helpen om de twijfels weg te nemen en om de juiste keuze te maken. De druk wordt steeds groter voor de jongens en meiden en ik streef ernaar dat alle leerlingen zich vóór 1 april hebben ingeschreven bij een vervolgopleiding.

De open dagen volgen elkaar in rap tempo op, maak er dankbaar gebruik van! Wat ook erg leuk is, zijn de meeloop- en beleefdagen op diverse opleidingen. De leerling draait dan mee in het lesprogramma en kan zo alvast een indruk krijgen van de manier van lesgeven, de sfeer binnen de school, enz. en het kan zo het kiezen van een school makkelijker maken.

Klas twee en drie
Op dinsdag 12 januari hebben alle leerlingen uit klas 2 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg meegelopen binnen de profielen zorg en welzijn, dienstverlening en producten, maritiem en techniek. De leerlingen kregen een stukje theorie over de afdeling en daarnaast deden ze ook een stukje praktijk.
Leerjaar twee is deze maand  ook bezig met beroepenoriëntatie. Ze maken o.a. een geschiktheidstest en een interessetest en daarnaast besteden we nog twee lessen aan het onderzoeken welk beroep het beste bij de leerling past.

Op donderdag 11 februari gaan de leerlingen die aan het eind van het cursusjaar een sector of profielmoeten kiezen (klas 2a, b en c en klas 3c, d en e) een dag meedraaien op de Friese Poort.
 
Speeddate!
Aankomende donderdagavond 28 januari wordt er een speeddate georganiseerd voor de leerlingen van klas 3. Er komen ongeveer 30 deelnemers vanuit het werkveld met uiteenlopende beroepen bij ons op school. De leerlingen hebben 10 vragen voorbereid en gaan in groepjes van ongeveer 4 leerlingen bij 20 beroepen langs. Ze vuren in 4 minuten tijd hun vragen af op de deelnemers en maken aantekeningen van de antwoorden. Na 4 minuten gaat er een bel en schuiven ze door naar het volgende beroep. In de week erna levert de leerling een verslag in over één van de beroepen. Dit telt mee voor het PTA oriëntatie op leren en werken.

Wanneer u vragen hebt aangaande het decanaat of vragen over vervolgopleidingen,
mag u mij altijd bellen!


Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Visser-Kramer, decaan


 


Sportnieuws
 


Olympic Moves
Onze sportteams zijn volop in training.
9 februari: Regiofinale Zaalvoetbal klas 1&2 in Huizen 
11 maart: Regiofinale Hockey dames klas 1&2 in Sneek 
15 maart: Regiofinale Zaalvoetbal klas 3&4 in Huizen 
22 april: Minitrampoline Springen schoolteam in Alpen a/d Rijn. Dit is 1 wedstrijd, hierbij bestaan geen regio finales. 

Wanneer de teams goed presteren tijdens de regiofinales, gaan ze door naar 'The School Final' in Amsterdam op 10 juni. 

LO2
Klas drie heeft de afgelopen weken een videoclip gemaakt. Klas vier heeft de afgelopen weken een prachtige show op de tumblingbaan gemaakt en deze werd tijdens de open dag een aantal keren uitgevoerd.


 
Buitenschoolse activiteiten
Ook buiten de lessen om willen we onze leerlingen enthousiast maken voor bewegen.
Afgelopen vrijdag zijn we met een groep van 50 leerlingen en een aantal collega’s naar Winterberg geweest. Daar hebben we een prachtige dag in de sneeuw gehad. Lekker skiën en samen lol maken, ontzettend genoten!


 
GPO
Leerlingen uit klas vier moeten een Grote Praktische Opdracht uitvoeren. Dit telt mee voor hun examendossier. Ze mogen zelf een vak kiezen en krijgen voor dat vak een specifieke, tien uur durende, opdracht. Ook voor gym gaan er twee tweetallen een toernooi organiseren. Ze moeten alles zelf regelen; van inschrijving tot het scheidsrechteren en van puntentelling tot prijsuitreiking.
Komende weken wordt er een basketbal- en een trefbaltoernooi georganiseerd.

Met sportieve groet,

-docenten LO(2)
 


Dienstverlening & Producten
 

Naast het zoeken van een vervolgopleiding zijn we intensief bezig met het afronden van de modules “Tuincentrum” in klas 3 en “Snoepfabriek” in klas 4. Vorige week heeft een groot deel van de D&P leerlingen meegeholpen tijdens de open dag. Wat was dit geweldig om te zien. Leerlingen uit groep 8 werden door de meiden uit klas 4B welkom geheten bij de ingang met een heerlijk stukje zelfgemaakte boterkoek. De fietsen werden, netjes geordend tussen, de rekken geplaatst door een groep jongens. ’s Avonds is er samen met meneer Romkes en mevrouw Pasterkamp intensief gekookt en zijn er allemaal lekkere dingen klaargemaakt om de gasten tijdens de open dag lekker te verwennen.

Met klas 3 B en C gaan we woensdag naar Renne streekproducten. Hier krijgen leerlingen een presentatie over dit bedrijf en is er de gelegenheid vragen te stellen. Belangrijk voor leerlingen is dat ze leren dat een boerderij meer is dan alleen het houden van dieren of het verbouwen van een akker. Er zijn überhaupt veel meer vaardigheden nodig om een bedrijf te runnen. De competenties waar in klas 3 aan gewerkt is zijn: Overleggen en inlevingsvermogen.

Zoals gezegd, klas 4 rondt de laatste “echte” module af. De volgende module is n.l. anders dan de 5 voorgaande modules. Alle opdrachten die nu moeten worden gemaakt zijn oude examenopdrachten. Deze zijn omgebouwd door de methodemakers naar de module “Outdoor Centre”. Dit houdt in dat leerlingen deze keer gaan werken bij een organisatie die gespecialiseerd is in het verzorgen van allerlei activiteiten op het gebied van outdoor. Van verkoopgesprek tot en met het maken van een PowerPoint, een planning of een mooie flyer of folder. Leerlingen zullen zich de theorie van de afgelopen 2 jaren eigen moeten maken. Deze informatie is allemaal terug te vinden in hun zelf aangelegde portfolio in Magister. Het koken blijft een wederkerend gebeuren, een niet onbelangrijk onderdeel op het examen waar leerlingen in het algemeen een groot deel van hun punten behalen.

Eerst nog een week aan de slag met het ontwerpen van een nieuw product met de daarbij behorende onderzoeken, reclamecampagne en proeverijtjes.
Samenwerken en onderzoeken staat centraal. 

- team D&P

 

Berechja op Twitter


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is het Berechja College actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook zijn leuke foto’s van lessituaties te zien.
Twitter: @Berechja_op_urk

 
Tweet
Copyright © 2016 Berechja College, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp