Copy
09/19/2020
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Beste tuinders,

Wat ik jullie schreef in augustus is ook alweer achterhaald. Vlak voor het weekend viel er een brief van de BVV binnen waarin werd vastgesteld dat er wel een ALV moet worden gehouden maar dat dat ook in november niet fysiek kan en mag. Jeetje, dat wordt een hele toer, met zoveel mensen tegelijk inloggen via Teams of Zoom wordt een digitaal drama! Meestal wordt de verbinding met 20 man al erg instabiel. Wat te doen, want er ligt een hoop voor ons om te melden en een hoop voor jullie om te vragen, denk ik. Na beraad binnen het bestuur hebben we moeten concluderen dat lang niet iedereen in staat zal zijn een digitale videoverbinding tot stand te brengen en de enige andere manier is dan alle info per mail te delen. 

Immers de informatie moet voor iedereen gelijkwaardig te verkrijgen zijn. En dat gaan we dan ook doen. Jullie gaan van ons ontvangen, de jaarcijfers 2019, de begroting voor 2021, het dechargeverzoek van de kascommissie over 2019, de notulen van de ALV november 2019, en een reeks mededelingen vanuit het bestuur. Wij willen graag van jullie, opmerkingen of vragen over de cijfers/begroting, een eventueel bezwaar tegen het dechargeren van het bestuur voor 2019, en andere vragen per mail ontvangen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk proberen alle vragen naar behoren te beantwoorden in een soort algemene mail naar jullie allemaal en dit ook vastleggen als notitie in de notulen. Helemaal zijn we er nog niet uit, maar jullie ontvangen een uitgebreid voorwoord bij de stukken waarin we alles uiteen zullen zetten.
Een hele exercitie en gezien onze instabiele mail host ook een uitdagende. Daar wordt overigens “as we speak” actie op ondernomen door onze zeer gewaardeerde it-man, die het gedoe met de huidige mail ook meer dan zat is. We willen zo spoedig mogelijk overstappen op een meer betrouwbaar maildomein en de te gebruiken e-mailadressen volgen dus nog. Ook hier geldt weer dat het een kostbare zaak is en we willen het voor eens en voor altijd goed doen, dus ……we zoeken het grondig uit. Het is namelijk net iets ingewikkelder dan een nieuw e-mailadres verkrijgen voor een individu.Afgelopen 9 september stonden Saskia en ik samen met twee leden van vereniging De Oeverlanden blijven! wederom voor de rechter, in een beroepzaak tegen de (in onze ogen totaal zinloze) bomenkap bij de entree van de Riekerweg en de Oude Haagseweg. Het ziet er helaas niet erg hoopvol uit, maar wellicht komt de rechter nog tot een verrassende uitspraak. Wordt vervolgd.

We hebben de gehele stadsdeelcommissie van Nieuw-West uitgenodigd om te komen kijken op Ons Buiten, zodat ze straks ook weten waar ze het over hebben als ze moeten in stemmen met de volkstuinennota. Vrijdag 18 september ontvangen we een belangrijke delegatie vanuit de Gemeente na een fietstocht door het gehele gebied zullen ze bij ons op het grote veld, waar absoluut genoeg ruimte zal zijn om goed afstand te houden, de ronde afsluiten. Zeer belangrijk voor onze toekomst en maandag 21 september vergadert het Dagelijks Bestuur weer. Kortom weer genoeg op de agenda.


Met zomerse groet,
Hanneke :)
 

VAN HET SECRETARIAAT


Ernstige problemen met de mail

Sinds maandag 7 september zijn er ernstige problemen met binnenkomende en uitgaande mails naar en van mailadressen die eindigen op …@ons-buiten.nl. Een totale reset heeft het probleem niet afdoende kunnen verhelpen. Tuinders die naar een
Ons-Buiten-mailadres hebben gemaild zonder dat zij antwoord kregen, verzoeken we een printje van de verzonden mail in de groene bestuursbrievenbus bij het verenigingsgebouw te doen. Dringende mails zullen we dan per post beantwoorden. Zet dus vooral ook uw huisadres op de print.
 

Baggeren

Evenals in vorige jaren moeten alle tuinders van wie de tuin aan sloot ligt ook dit jaar in oktober weer baggeren. Het baggeren moet gebeuren tot een diepte van 50 cm gerekend vanuit het midden van de sloot. Let u erop dat u bij het baggeren de walbeschoeiing niet beschadigt!

Laat de baggerspecie tot minimaal vier weken na het baggeren op de kant liggen, zodat de Verfraaiingscommissie het een en ander kan controleren.

Uw baggerbriefje moet uiterlijk 1 november ingeleverd zijn. Baggerbriefjes liggen in de kantine, maar u kunt deze ook downloaden van de website. Uw baggerbriefje ontvangen wij graag in de bestuursbus van ons verenigingsgebouw. Bij ‘Onderwerp’ vult u alleen uw tuinnummer in. In de tekst van uw mail geeft u dan op: uw tuinnummer, laan, uw naam, de datum waarop u gebaggerd hebt. Vanwege de problemen met de mail kunnen baggerbriefjes nu niet per mail worden ingeleverd.


Takken inleveren

Vanaf 1 oktober kunt u op woensdag- en zaterdagochtenden weer takken inleveren op de werf, waarna deze gehakseld worden. Het is van het grootste belang dat er geen binddraad van touw, plastic of ijzer in uw takken zit. Ook vragen we u om de takken die u inlevert met de onderkanten naar één kant op een kar of kruiwagen te leggen. Wij vragen u voorts om de takken aan te reiken aan de mannen die hakselen. Zet dus niet zo maar een kar met takken op de werf neer, als daar geen hakselaars bezig zijn. 
 

Openingstijden winkel

De Winkel van S(ch)inkel is in de maand september geopend op zaterdagen van 10.00 tot 12.00 uur. In oktober is de winkel alleen op de laatste zaterdag van de maand geopend. Dat is dit jaar op zaterdag 31 oktober. 
 

Grasstukjes

Tuinders die ene grasstukje onderhouden, hebben dat stukje het hele jaar. Ook in de herfst moeten de paden bij uw grasstukje geschoffeld en het gras gemaaid worden. Bij verwaarlozing, worden grasstukjes afgenomen en dan roepen we de desbetreffende tuinders weer op voor zaterdagse tuinbeurten.
 

Voorkom diefstal

Vanaf de herfst zal het vooral buiten de weekenden veel minder druk zijn op Ons Buiten en in oktober zal nog maar een handjevol tuinders op Ons Buiten overnachten. Het is daarom van het grootste belang dat u geen kostbare zaken in uw tuinhuis of schuur achterlaat. Laat vooral geen dure apparaten achter; ook als u aan het klussen bent doet u er verstandig aan uw apparaten en duurder gereedschap ’s avonds mee naar huis te nemen. Zonnepanelen kunt u tegen aparte betaling ook ’s winters verzekeren tegen diefstal. De gegevens hierover vindt u op onze website. Verderop in de nieuwsbrief staat een korte samenvatting over de handelwijze in geval van schade, met name door diefstal. Als niemand waardevolle eigendommen achterlaat, wordt diefstal voorkomen.
 

Plant bollen

Het bollenplantseizoen is weer begonnen en voor insecten is het fijn als er vanaf het vroege voorjaar al wat te snoepen valt. Biologische bollen zijn daarom beter dan ‘gewone’ bollen, die met veel bestrijdingsmiddelen gekweekt worden. In september en oktober moeten de meeste voorjaarsbloeiers de grond in; tulpen kunt u juist beter wat later planten, als ze maar voordat de vorst invalt in de grond zitten. Vanwege klimaatveranderingen kunnen tulpenbollen dus ook in december nog geplant worden.
 

Bedankje

Hiermee wil ik onze gastvrouw van Ons Buiten hartelijk danken voor de bloemen
die bij mijn vriend Goof Schönberg bezorgd zijn.
Ook de ontvangst van kaarten van diverse tuinders is hartverwarmend.
 
Loes Hacken- de Winter
Cornelialaan 297

 

Agenda

Vrijdag 18 september:
bezoek commissie Ruimtelijke Ordening gemeenteraad aan noordelijke Oeverlanden en Ons Buiten

Maandag 5 oktober:
bestuursvergadering
 
 

BEDANKJE KANTINECOMMISSIE

Wij willen allen bedanken die ons in de afgelopen zomer geholpen hebben achter de bar, in de patatkar, de eetkraam of de wijnbar. Het was super om ook nieuwe tuinders te zien die op enigerlei wijze hebben meegeholpen. Er is namelijk een aantal tuinders die jarenlang meehielpen met het kantinewerk in de zomermaanden en die nu vonden dat het mooi was geweest. Je hoopt dan dat zich nieuwe tuinders aanmelden om te komen helpen en dat is dit jaar heel aardig gelukt.

Het seizoen is nu afgelopen, maar de kantine is elk weekend open, mits er bezetting is. Op zaterdag van 9.00 – 17.00 uur en op zondag van 13.00 – 17.00 uur. Wij hopen daarom dat er tuinders zijn die zeggen: “Wij willen af en toe ook wel een dagdeel bardienst doen.” Je kunt je naam en telefoonnummer achterlaten in de kantine, dan komt het altijd wel bij ons terecht. Als je het telefoonnummer van Fie van Staalduinen hebt, kun je haar bellen om je aan te melden.

We hopen in elk geval in het volgende tuinseizoen weer een beroep op alle enthousiaste tuinders te kunnen doen, die ons dit jaar zo geweldig geholpen hebben. Dat was echt top: dank jullie wel!

De kantinecommissie

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN SCHADE

Hebt u schade aan uw tuinhuis, schuur, kas of inboedel dan is het van het grootste belang dat de schade snel hersteld wordt. Omdat er sprake moet zijn van inbraaksporen, is het belangrijk dat u deze inbraaksporen zichtbaar laat. Neemt u bij voorkeur foto’s.
 

Schade melden

Indien er sprake is van schade, moet u dit schriftelijk doorgeven. Maak hiervoor gebruik van het speciale schadeformulier. Bij inbraak moet u dit tevens melden bij de politie. Dat kan digitaal via de website https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen#link-diefstal-zakkenrollerij-of-inbraak. Als u liever een afspraak maakt, kunt u bellen met 0900-8844. U krijgt van de politie een proces-verbaal. Een kopie van het proces-verbaal moet u bij het schadeformulier voegen. Het schadeformulier, het proces-verbaal (indien aanwezig) en eventuele bonnen deponeert u in de bestuursbrievenbus bij het verenigingsgebouw.
Bij een grote calamiteit is het uiteraard verstandig om direct contact met het bestuur op te nemen.
 

Schadereparatie

Mocht u getroffen zijn door een calamiteit of een inbraak of diefstal dan zult u in de meeste gevallen een bezoek krijgen van een schade-expert. Zorgt u ervoor dat u niet (alle) braaksporen hebt gerepareerd. Beschadigde goederen moet u dus niet vernietigen voordat de schade-expert is geweest. Bij glasschade kunt u bellen met Servicekamer Hoorn BV: 0229 – 276557.
 

Schadeafhandeling

Het schadeformulier met het proces-verbaal en de bonnen worden door Ons Buiten naar de AON doorgezonden. U ontvangt van de AON een bevestiging van de ingediende schade. Tevens ontvangt u bericht als u bezoek krijgt van een schade-expert en als er nog nadere informatie gewenst wordt.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om een lager bedrag uit te keren bij het ontbreken van de bonnen. U moet de schade aannemelijk kunnen maken. Gegevens die hierbij van belang zijn, zijn bijvoorbeeld: aankoopnota’s, garantiebewijzen, foto’s, bank- of giroafschriften van de gekochte goederen. Nadat AON de schadeafhandeling heeft afgerond wordt een betalingsspecificatie gezonden en wordt het bedrag, minus het eigen risico, aan Ons Buiten overgemaakt. Nadat Ons Buiten het bedrag ontvangen heeft, wordt het ontvangen bedrag op uw rekening overgemaakt.
 

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2020 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.