Copy
05/17/2021
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER

Eindelijk…. Witte rook. Als het goed is  ontving u vrijdag 14 of zaterdag 15 mei jl. een bericht van de Bond van Volkstuinders over de status van de overleggen met betrekking tot de nota volkstuinparken. Omdat er nogal wat problemen waren met de verzending van deze mails kunt u de stukken ook teruglezen op de site van de BVV (www.bondvanvolkstuinders.nl). Tot  vrijdag 14 mei lag alles wat werd besproken onder zwaar embargo en mocht dus niet gedeeld worden met de achterban, omdat de berichtgeving voor iedereen gelijk naar buiten moest komen. Er is de afgelopen tijd veel en indringend gesproken door de BVV met een aantal afgevaardigden van de Gemeente. Ook heeft de  BVV veelvuldig overleg gehad met, in eerste instantie een aantal voorzitters en secretarissen van de afdelingen en later met een klankbordgroep van 6 voorzitters om de voortgang te bespreken, voorliggende zaken te toetsen, meningen op te halen en samen te overleggen. Dit alles heeft geresulteerd in het stuk dat nu met goedkeuring van de wethouder naar de Raad gaat. Het is geen overdreven reactie om te zeggen dat ondergetekende hier erg blij mee is. Het was de extra ingevoegde overleggen meer dan waard!! Het is een overeenkomst op de hoofdlijnen, de specifieke afspraken worden in de individuele plannen van aanpak gemaakt. Niet ieder park is immers gelijk of net zo ver in de ontwikkeling naar een toekomstbestendig volkstuinpark. Even kort een overzicht; Om maar in huis te vallen met het meest heikele punt, de huurverhoging: in plaats van een vervijfvoudiging in twee jaar ligt er nu een verdubbeling in vijf jaar. Ik ben me bewust van het feit dat iedere verhoging van de huur “zeer” doet, maar geen verhoging was echt geen haalbare kaart. Voor de mensen met minimale inkomsten wordt een regeling uitgedacht via de stadspas. Deze klus komt dus niet bij de tuinparken te liggen, maar daar waar deze hoort, bij de Gemeente. Verder zijn er nog diverse winstpunten behaald waaronder het openbaar worden van 25% van de gemeenschappelijke delen, dit is helemaal van de baan en het beheer blijft bij de verenigingen. Het woonplaatsbeginsel gaat er komen, maar bestaande situaties blijven gerespecteerd.  Ook de voorgestelde grote doorgaande routes met opoffering van vele hoektuinen die grenzen aan de hoofdlanen is afgeblazen. Er zullen zeker wel tuinen “anders” moeten worden, en dit voorstel vraagt ook een commitment van de tuinparken ook echt te willen meewerken maar het zal in ieder geval op natuurlijkverloopbasis gaan en niet gedwongen. De duur van het huurcontract gaat van 1 naar 10 jaar. Al met al een fraaie omslag naar de goede kant en ik kijk dan ook uit naar het moment dat de nota wordt aangenomen door de Raad.

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze schriftelijk stellen voor 19 mei aan secretariaat@ons-buiten.nl. De binnengekomen vragen wordt dan behandeld tijdens de ALV van 29 mei a.s. waarvoor u op 7 mei jl. de uitnodiging heeft gekregen (check uw spam, als u dit niet heeft ontvangen).

En toen was het zover, op zaterdag 1 mei, na de aspiranten inschrijving, mocht het terras open!     Het was niet warm, maar gelukkig wel droog en wat was het gezellig! Er was ook nog even een officieel momentje waarbij we de benoeming tot lid van verdienste van Arnold Bok definitief maakten met de uitreiking van het beeldje “Chapeau”, de bijbehorende oorkonde, bloemen en bubbels. Al met al een super leuke middag, dat er nog maar vele zo mogen volgen.
Vervolgens werden we ook nog getrakteerd op een prachtige Hemelvaartsdag, met veel vrolijke tuinders op ons steeds groter wordende terras. Ook de patatkar werd weer goed bezocht, veel dank daarvoor aan de diverse patatbakkers.

Zoveel goed nieuws in één nieuwsbrief, dat komt niet alle maanden voor mensen, maar dit was het voor nu, fijne dagen toegewenst.
Hanneke ☺

VAN HET SECRETARIAAT


Pinksterdag voor kinderen

Ter vervanging van Ons Buitens pinksterkamp organiseert de Jeugd- en Ontspanningscommissie op zondag 23 mei een verrassingsdag voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar op het grote veld bij de kantine.
De dag begint om 11.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Alle tuin(klein)kinderen die aan de verrassingsdag mee willen doen, moeten voor vrijdag 21 mei telefonisch aangemeld zijn op nummer 06 2413 3433. Grote kinderen kunnen zichzelf aanmelden; kleinere kinderen kunnen door hun (groot)ouders aangemeld worden.
Natuurlijk blijven we de coronaregels in acht nemen. Dit betekent dat (groot)ouders niet bij de kinderactiviteiten aanwezig kunnen zijn. Wel kunnen zij als ‘toeschouwers’ op het terras plaatsnemen.
 

Gewijzigde openingstijden winkel

Met ingang van 14 mei 2021 gaat de Winkel van S(ch)inkel een proef doen: op zaterdagen zijn we voortaan geopend van 10.30 – 12.30 uur, om zo de mensen die een werkbeurt moeten doen de gelegenheid te geven om na hun werkbeurt ook nog naar de winkel te kunnen gaan. 
Tot en met 31 augustus is de winkel ook op donderdagavond van 19.00 – 20.30 uur open.
 

Gewoon niet doen

Regelmatig krijgt het bestuur het verzoek om tuinders te wijzen op de regels op het tuinpark. Nu zijn bestuursleden geen boa’s, daarom nog maar een keer het dringende verzoek aan alle tuinders om zich aan de regels te houden. Dus:
  • in het tuinseizoen niet fietsen op de zijpaden
  • geen honden los laten lopen op het tuinpark
  • geen geluidsoverlast veroorzaken
  • geen open vuren in de tuin
  • geen vochtig hout of tuinafval verbranden in houtkachels
 

Ongediertebestrijding

In tuincentra en bouwmarkten zijn allerlei bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte en insecten verkrijgbaar die zeer giftig zijn en daarom op (Bonds)volkstuinparken verboden. Vogels zijn uitstekende tuinhulpen; zij eten allerlei insecten gratis op. Eten vogels beestjes die zelf gif binnenkregen dan leggen ze het loodje en dan nemen de plagen alleen maar toe. Veel beestjes zijn bovendien uiterst nuttig. Neem de pissebed; een uitstekende compostmaker!


Algemene ledenvergadering op zaterdag 29 mei

Onze voorjaars-alv wordt gehouden op zaterdag 29 mei a.s. vanaf 13.00 uur. Het is een digitale alv,
waarvoor alle tuinders nog een link ontvangen. Tot en met woensdag 19 mei a.s. kunnen tuinders  eventuele vragen voor de rondvraag opsturen naar: secretariaat@ons-buiten.nl.


Data

23 en 24 mei   Pinksteren
23 mei             verrassingsdag voor kinderen
29 mei             ALV vanaf 13:00 uur
7 juni               bestuursvergadering
12 juni             bondsraadvergadering

KAPVERGUNNINGEN


Ons Buiten is een oud tuinpark met veel bomen van behoorlijke omvang. Voor de gemeente, tuinders en bezoekers en voor vogels en insecten zijn die bomen van grote esthetische en ecologische waarde. Onderhoud aan de houtopstanden is noodzakelijk. Soms moet een boom worden gekapt of moeten er grote takken worden verwijderd. Daarvoor is meestal een kapvergunning noodzakelijk.
 
Eenmaal per jaar vraagt Ons Buiten een kapvergunning aan bij het stadsdeel Nieuw-West. Die vergunningaanvraag omvat altijd meerdere houtopstanden verspreid over het tuinpark. Door middel van het aanvraagformulier kunnen tuinders aangeven welke houtopstanden ze gekapt willen zien en waarom, bijvoorbeeld vanwege sterfte van de boom of omdat die gevaarlijk overhelt. De commissie Groen, in dit geval Henk en Erik, zijn alle tuinen langsgelopen voor een eerste beoordeling van de ingediende aanvragen. Ambtenaren van het stadsdeel hebben vervolgens met Henk en Erik alle aanvragen nader bekeken. Daaruit is een advies gekomen voor eventuele kap en verplichte herplant. Het stadsdeel is daar erg op gebrand; geen kap zonder herplantplicht, tenzij het om dunning gaat. Dit jaar omvat de kaplijst 25 bomen; 20 bij particuliere tuinders en 5 in het algemeen groen.
 
De vergunningaanvraag is inmiddels gepubliceerd onder nummer OLO 6028681. Amsterdammers kunnen nu desgewenst bezwaar aantekenen. Over zes weken weten we daar meer over. Tijdens het tuinseizoen, nu dus, wordt er alleen gekapt als een (dode) boom gevaar oplevert. Geduld is voor iedere tuinder dus een schone zaak. Hieronder volgt een opgave van aangevraagde kap en verplichte herplant van bomen en/of forse struiken. De herplant zal worden gecontroleerd. Kosten van de vergunningaanvraag worden doorberekend aan de tuinder. Kosten van kappen komen voor rekening van het Ons Buiten bomenfonds of voor rekening van de tuinder zelf.
 
Kaplijst Ons Buiten 2021.
Annalaan 116; kap 1 boom, herplant 1 struik.
Cornelialaan 326; kap 2 dode bomen, herplant 2 bomen of 4 struiken.
Cornelialaan 333; kap 1 dode boom, herplant 1 boom of 2 struiken.
Cornelialaan 340; gevaarlijke schuinstand, 3e levensfaseboom of herplant van 1 boom.
Generaal Ophorstlaan 91; herplant 2 bomen en 2 struiken.
Generaal Ophorstlaan 96; kap 1 gevaarlijk overhellende boom, herplant 1 boom.
Helenalaan 54; kap 1 boom, herplant 2 struiken.
Hillegondalaan 347; kap 1 boom, herplant 1 boom of 2 struiken.
Hillegondalaan 348; boom belemmert doorgang pad, kap 1 boom, geen herplantplicht.
Hillegondalaan 348; kap 1 dode boom, herplant 1 boom of twee struiken.
Hillegondalaan 388; gevaarlijke boom, reeds gekapt, herplant 1 boom of 2 struiken.
Hillegondalaan 390; noodkap 1 boom, herplant 2 bomen.
Johannalaan 42; kap 1 dode boom met meerdere stammen; herplant 1 boom.
Marialaan 27; kap 1 boom, herplant 1 struik.
Marialaan 29; kap 1 boom, herplant 1 boom of 2 struiken.
Westsingel 419, kap 1 dode boom, herplant 1 boom of 2 struiken.
Wilhelminalaan 172; toppen en eventueel ringen, 3e levensfase boom geen herplant.
Wilhelminalaan 173; dunning 2 bomen, geen herplantplicht.
 
Jan ter Haarlaan (in het algemeen groen); 5 elzen van zeer slechte kwaliteit, 3e levensfase boom en/of herplant.
 
Voor alle informatie over (aanvraag) kapvergunning, herplantplicht en overige vragen om adviezen kunt u een e-mail sturen naar groen@ons-buiten.nl en/of btc@ons-buiten.nl
 

TUINBIEB


Beste mensen van Ons Buiten,

Zaterdag 22 mei a.s. zal de tuinbieb weer elke zaterdag haar deuren voor U openen. Wij gaan graag, net als alle jaren, weer een heerlijk leesseizoen met u in. Elke zaterdag zijn wij open van 16.00 tot 17.00 uur.

Ook dit jaar hebben wij weer nieuwe boeken in de collectie toegevoegd.
Uiteraard ook het nieuwste deel van “De zeven zussen”. Wilt u weten welke nog meer?, kom kijken.
Zoals onze zuiderburen het altijd zo charmant zeggen Ik zie u graag.

Groet van het team van de tuinbieb

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2021 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.