Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 30 april  2017
Amsterdam, 30 april 2017

Beste tuinders van Ons Buiten,

Hier volgt eerst een korte samenvatting van deze mail:
  • er zijn verschillende vacatures voor het bestuur, invulling wordt gezocht.
  • Op 6 mei 2017 wordt er nog geen nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurt pas in de najaarsvergadering van 2017.
  • Het bestuurslid Groen kan tot de najaarsvergadering voorzitter ad interim zijn.

Pas deze week is het april 2017-nummer van Ons Buiten bij u op de deurmat gevallen. Daarin staat aangegeven dat er op 6 mei 2017 een Algemene Leden Vergadering (ALV) zal worden gehouden. Onder punt 7 is genoemd “Verkiezing leden van het bestuur”. Er zijn vacatures voor de functies van secretaris, 2e penningmeester, bestuurslid algemeen en voorzitter. 

De niet-voorzitterfuncties worden nu vervuld door andere leden van het bestuur, wat makkelijk tot overbelasting kan leiden in de toekomst. Het bestuur hoort graag of er mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een van die functies. U kunt daartoe elk bestuurslid aanspreken, e-mailen of bellen, waarna een afspraak gemaakt kan worden. Bij gebleken geschiktheid kunnen die posities hopelijk snel worden ingevuld.

Daarnaast is er de vacature voorzitter. Daarvoor hebben zich momenteel drie kandidaten gemeld. Met elk van deze kandidaten heeft het bestuur inmiddels een kennismakingsgesprek gehad. Misschien zijn er nog andere kandidaten voor het voorzitterschap die zich nog niet bekend hebben gemaakt bij het bestuur. Een voorzitter moet democratisch worden gekozen door de leden van het tuinpark. Minimaal zes weken voor een algemene ledenvergadering moeten kandidaten bekend zijn, zodat de leden van het tuinpark een goede afweging kunnen maken. Het is duidelijk dat dit nu niet meer gaat lukken. Om die reden heeft het bestuur ervoor gekozen de verkiezing van de voorzitter uit te stellen tot de najaarsvergadering van 2017. Aan de kandidaten wordt gelegenheid gegeven om in het zomernummer van Ons Buiten in het kort hun motivatie voor het voorzitterschap en hun visie op de toekomst van Ons Buiten te geven. 

Om te voorkomen dat tuinpark Ons Buiten zonder voorzitter de zomer in gaat, is het huidige bestuurslid Groen, Erik Hooijberg, bereid gevonden interim-voorzitter te zijn totdat een nieuwe voorzitter democratisch is verkozen. Bij voorkeur gebeurt dit dus niet later dan de najaarsvergadering van 2017. Erik Hooijberg heeft aangegeven het ambt van voorzitter niet te ambiëren. Met andere woorden: hij is geen kandidaat voor het voorzitterschap, maar geeft graag gelegenheid voor het democratisch proces. De ALV  zal tijdens de vergadering van 6 mei 2017 gevraagd worden hiermee in te stemmen.

Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van Ons Buiten, 
Saskia Boerma/secretaris

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2017 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren