Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 16 maart  2016

Van de voorzitter


Als bestuur wordt je met veel verschillende zaken geconfronteerd. Dat weten we en dikwijls vinden we ook dat het erbij hoort. Toch zijn er grenzen aan hetgeen wat ook voor deze vrijwilligers nog acceptabel is. Ik kan u uit ervaring zeggen dat ik merk dat bij een aantal vrijwilligers deze grens absoluut is bereikt. Dat geldt ook zeker voor mijzelf. De kunst is om je vooral bezig te houden met die zaken die echt behoren bij de uitoefening van je taak. In het kort gaat het dan om het behartigen van de belangen van de volkstuinders van tuinpark Ons Buiten. Activiteiten die er wel zijn maar die, als er voldoende medewerking zou zijn, voorkomen kunnen worden, daar moet je feitelijk niet mee lastig worden gevallen. Zeker is dit het geval wanneer deze activiteiten ergernis met zich meebrengen.

Deze inleiding heeft zeker ook te maken met het afgelasten van de Informatiebijeenkomst voor leden van Ons Buiten over de situatie rond de Bond van Volkstuinders (BVV) op zondag 13 maart 2016. Het bondsbestuur eiste van Ons Buiten dat zij op die bijeenkomst ook hun visie en mening konden geven over de gang van zaken binnen de Bond. Het bestuur van Ons Buiten vond dat tijdens deze bijeenkomst niet gewenst, om de kwestie niet verder te laten escaleren is besloten om de bijeenkomst dan maar af te gelasten. Gelukkig hebben de meeste tuinders dit bericht tijdig ontvangen.
Dit wil overigens niet zeggen dat daarmee de lucht echt is geklaard. Er zijn bijzonder veel zaken waarbij sprake is van een fundamenteel verschil van opvatting. Hoe dit te overbruggen is maar zeer de vraag. Het zou op zich goed mogelijk moeten zijn, wanneer er ruimte is voor andere opvattingen, maar helaas wordt die weg stelselmatig geblokkeerd.
Wellicht gaan we een woelige zomer tegemoet.
 
Jan Pot

Van het secretariaat


Cursus Natuurlijk Tuinieren, locatie Ons Buiten


In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u al attent gemaakt dat op woensdag 30 maart 2016 de cursus Natuurlijk Tuinieren start, verzorgd door het AVVN (de landelijke organisatie voor hobbytuinders). Deze cursus wordt op een drietal woensdagavonden gegeven en vindt plaats in de Grote Zaal van Ons Buiten.
De cursus wordt gegeven door Roos Broersen, hovenier en tuinontwerper, en vindt plaats in de grote zaal van Ons Buiten, op de woensdagavonden 30 maart, 6 april en 13 april 2016 van 19.45 tot 21.45 uur.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
 
Prijs, gereduceerd tarief speciaal voor tuinders van Ons Buiten, € 30,00.
Geef u snel op, want vol = vol. Stuur een e-mailbericht naar Erik Hooijberg via groen@ons-buiten.nl en u ontvangt nadere informatie over de betaling en de cursus. U mag natuurlijk ook een aanmeldingsbriefje met uw gegevens in de brievenbus van het Bestuur stoppen.
 

Bomenbeheer op Ons Buiten

De oproep in de Nieuwsbrief voor medewerkers bomenbeheer heeft 12 reacties opgeleverd. Wij zijn erg blij met zoveel belangstelling. Wij hebben een selectie gemaakt en zijn nu in een opstartfase. Wij starten het bomenbeheer met de volgende activiteiten. We gaan de bomen op de tuinen inventariseren, de gegevens van de inventarisatie worden systematisch geregistreerd en de aanvragen kapvergunningen worden geregeld.
De uitkomst van de aanvraag kapvergunning van eind 2015 is aan de tuinders met standaard brieven doorgegeven. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen welke bomen wel en niet onder de regels van het onderhoud bomenfonds vallen.
Binnenkort wordt gestart met de inventarisatie van de bomen op de privé-tuin. Twee medewerkers van het bomenbeheer zullen deze inventarisatie op uw tuin doen. Zij zijn in het bezit van een document dat zij uw tuin voor dit doel mogen betreden. Wanneer er op uw tuin bomen zijn die onder het onderhoud bomenfonds vallen dan krijgt u daarvan bericht. Wij hopen dat we in 2016 een heel eind met deze inventarisatie kunnen komen.
Indien u een aanvraag kapvergunning voor een boom wilt indienen doet u dat dan vóór juli 2016. Wij gaan dan de aanvraag indienen zodat we de uitkomst van de aanvraag tijdig binnen hebben om het onderhoud goed uit te kunnen voeren.
Heeft u vragen over bomen zend u dan een mail naar het secretariaat bomenbeheer bomen@ons-buiten.nl.
 

Inventarisatie bomen algemeen groen

De bomen in het algemeen groen zullen binnenkort worden geïnventariseerd. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met Boomadviesbureau Duifhuizen. De inventarisatie is inclusief een boomveiligheidscontrole een zgn. VTA. Daarbij wordt de vitaliteit van de boom beoordeeld. De medewerker van de firma Duifhuizen beoordeelt dus niet de bomen op de privé-tuinen. Het is dus ook niet de bedoeling dat u deze medewerker gaat benaderen over vragen. Went u zich bij vragen tot het secretariaat bomenbeheer bomen@ons-buiten.nl.
 

Open en sluiten

Formeel begint het tuinseizoen op 1 april. Aangezien we voor het sluiten van het hek de wisseling van zomertijd naar wintertijd aanhouden is het logisch om dat ook doen bij de overgang van wintertijd naar zomertijd. Het hek blijft vanaf zaterdag 26 maart dus geopend. Het bruggetje zal zoals gebruikelijk rond 1 april worden geplaatst.
 

Overdracht tuinen

Eind maart / begin april starten we weer met de afhandeling van tuinen die zijn opgezegd. Dan wordt ook het overzicht gepubliceerd op welke zaterdag de 


Inleveren stronken

In maart kunt u op zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur stronken inleveren in de container bij de hoofdingang. Dit geldt dus alleen voor stronken!
 

Kantine gesloten

Zondag 24-04-2016 is de kantine gesloten in verband met een besloten bijeenkomst.
 

Aanvraag gebruik houtkachel

Door omstandigheden is het niet gelukt om in de wintermaanden de Aanmeldingsformulieren houtkachel af te handelen. De verwachting nu is dat hiermee vanaf half april 2016 kan worden gestart. Heeft u een houtkachel dan mag u deze, net zoals in 2015, nog blijven gebruiken, zolang de medewerker van de Bouwcommissie uw Aanmeldingsformulier houtkachel nog niet heeft afgehandeld. Uiteraard moet u zich wel houden aan de regels zoals opgenomen in Sociaal stookplan houtkachels.

Agenda

De agenda 1e kwartaal 2016 staat ook op onze website.

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en deze Nieuwsbrief. 
NB – De kantine is op zondag 24 april in verband met een besloten bijeenkomst gesloten.
 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren