Copy
12/10/2020
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 

VAN DE VOORZITTER


Beste tuinders,

Wat een hysterische maand. Ineens vloog daar de uitvoeringsstrategie Volkstuinen in de mailbox. Groot was onze schrik over de inhoud. Tijdens een in alle haast uitgeroepen overleg tussen de Bondsparken onderling bleek dat deze mening breed gedeeld werd. Vervolgens kwamen alle protesten in een stroomversnelling en we verschenen in kranten, op radio en zelfs tv. Geschrokken door de grote publiciteit en het ondertekenen door meer dan 27.000 Amsterdammers van de petitie “ Behoud de Amsterdamse volkstuinen” werden wij als besturen van de bondsparken alsnog uitgenodigd voor een haastig georganiseerd overleg met de Wethouder, welke werd  ingevoegd de maandag voor de inspreekavond.

Tijdens dit overleg ging de Wethouder diep door het stof en beloofde een voorlopig uitstel van behandeling in de raad van de uitvoeringsstrategie tot eind januari 2021, een bredere overlegronde met ook de afdelingsbesturen en wellicht het op sommige punten herzien van de uitvoeringsstrategie. Voorlopig dus een beetje lucht. Wij gaan nu met gezwinde spoed aan de slag ons eigen plan van aanpak te schrijven zodat we dit tijdens het overleg aan kunnen bieden. De wethouder heeft haast, dat heeft ze duidelijk aangegeven. Daarom willen wij haar en haar ambtenaren een hoop werk uit handen nemen door een panklaar plan te presenteren. Win-win zou ik zo zeggen. Op alle punten met de hakken in het zand is nooit een goede benadering, maar wat voor Ons Buiten het allerbelangrijkste is zullen wij te vuur en te zwaard verdedigen. Mede daarom organiseert het Bestuur op maandag 14 december een vraag- en antwoordsessie, waar iedereen aan kan deelnemen (via Zoom) en zijn vragen kan stellen. Als wij deze vragen kunnen beantwoorden zullen we dat zeker doen. Helaas zullen wij ook een aantal zaken nog niet duidelijk op het netvlies hebben, maar dan kunnen we die vragen in ieder geval meenemen naar het overleg. Dat er zaken gaan veranderen daar kunnen we zeker van zijn, maar wij zetten in op veranderingen die het karakter van Ons Buiten minder zullen aantasten.

Zo hebben wij als hoofdpunten uiteraard de huurverhoging, de eventuele compensatieregeling en de uitvoering daarvan. De 20% die ons park zou moeten leveren aan de Openbare ruimte van Amsterdam, al dan niet inclusief het beheer daarvan. Een brede verharde en verlichte doorgaande fietsroute. De wens van de Gemeente langs die doorgaande route een tuinenroute te verkrijgen door ongeveer 90 tuinen met ruilen vrij te maken. Wij zetten in op een huurverhoging die eerlijker is en over een langere periode wordt ingevoerd zonder financiële bemoeienis van het verenigingsbestuur, afzien van de inlevering van 20% van ons park aan de openbare ruimte van Amsterdam en dit middels een opengesteldheid in te regelen met eigen beheer. Een doorgaande “langzame” onverlichte fietsroute van schelpen of haksel met een aan de tuinzijne afsluitbare verbinding met de Oeverlanden en als die 90 huisjes ingeleverd moeten worden dan op natuurlijk verloop zodat dat geen leed veroorzaakt aan de huidige bezitters. Verder zullen wij natuurlijk proberen waar we ruimte zien, deze ook te claimen en de teksten naar ons welbevinden aan te passen. Dus geen gemijmer onder de Kerstboon maar druk aan de slag.

Omdat we zeker nog geen Nieuwjaarsreceptie zullen mogen organiseren wil ik jullie mede namens het gehele bestuur toch fijne dagen toewensen en een goede start van 2021. Allemaal wensen dat er snel een vaccin is voor iedereen, zodat we weer over kunnen naar de orde van de dag.
 
Namens het bestuur, 
Hanneke

VAN HET SECRETARIAAT


Opening december - januari

In de kerstvakantie is ons tuinpark ook open, maar op feestdagen houden we de zondag tijden aan, zodat de hekken dan pas om 11.00 uur geopend worden. De sluitingstijd is steeds 17.00 uur. Dit betekent dat we vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 december van 11.00 tot 17.00 uur geopend zijn. Ook op vrijdag 1 januari is Ons Buiten geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
 

Inspreken bij commissie Ruimtelijke Ordening

Een handjevol van onze tuinders had zich aangemeld om zelf in te spreken op de avond die de gemeente extra had ingelast voor insprekers die wilden reageren op de plannen in de conceptnota Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid. Toen duidelijk werd dat er zich meer dan 100 (!) insprekers zouden aanmelden, stuurde de griffier een mail, waarin hij ons verzocht ervoor te zorgen dat teksten gebundeld zouden worden, zodat niet iedereen hetzelfde zou komen vertellen. Hij beloofde ook dat inspreekminuten van tuinders die zich zouden terugtrekken aan de inspreektijd van anderen toegekend zouden worden. In een extra nieuwsflits verzochten wij  tuinders-insprekers daarom hun inspreektijd eventueel aan bestuursleden af te staan. Een aantal van u deed dat, maar op de inspreekavond zelf kreeg iedereen toch maar 2 minuten. Met uiteindelijk 130 (!) insprekers zijn alle bezwaren voldoende over het voetlicht gebracht. Desalniettemin vindt het bestuur het jammer dat tuinders die hun inspreektijd aan ons afstonden niet hun eigen verhaal hebben kunnen doen. In elk geval danken wij hen hartelijk voor hun goedhartige medewerking.
 

Verzekering tuinhuizen

De Bond van Volkstuinders berichtte ons dat de verzekeringsmaatschappij die alle bondstuinhuizen verzekert, besloten heeft om de jaarlijkse premie niet te verhogen. Wel gaat het eigen risico omhoog. Dat is nu nog 45 euro per gebeurtenis en wordt verhoogd naar 250 euro per gebeurtenis.
Voor zonnepanelen wordt het eigen risico 500 euro per gebeurtenis als deze in de winter op het dak van uw tuinhuisje of schuur blijven liggen. Als de zonnepanelen in uw huisje of schuur worden opgeslagen, wordt het eigen risico 250 euro per gebeurtenis.

Tuinders die naar aanleiding van de verhoging van het eigen risico liever individueel een verzekering afsluiten, moeten dit voor 1 januari a.s. aan de Bond van Volkstuinders meedelen. Mail dan naar: financien@bondvanvolkstuinders.nl Tuinders die wel in de collectieve verzekeringen willen blijven, zullen zien dat hun premie met 10% wordt verhoogd. Dit vanwege de 3-jaarlijkse indexatie van de opstallen van Ons Buiten.

 

Bomen voor Ons Buiten

Bestuursleden Henk van der Raaij en Erik Hooijberg brachten 25 november een bezoek aan boomkwekerij Van den Berk in Sint-Oedenrode in Brabant. Op een terrein van 500 hectare (dat is 25 keer Ons Buiten) en 1600 verschillende boomsoorten is dat een van de grootste boomkwekerijen in Europa. Voor vervangende bomen is nu een offerte binnengekomen voor de volgende boomsoorten, die speciaal geschikt zijn voor onze veengrond met een hoog grondwaterpeil.  Gekozen is voor:
 • Acer campestre Elsrijk                 
 • Pyrus calleryana Chanticleer       
 • Malus White Angel                      
 • Acer rubrum Autumn Flame     
 • Liquidambar styraciflua  
 
Als ons bomenrijke park met deze soorten wordt uitgebreid, betekent dat een verdere vergroting van de kwaliteit van onze nu al zeer biodiverse flora.    
 

Agenda


Zaterdag 12 december 
bondsraadvergadering

Maandag 14 december :
digitaal overleg met tuinders over de volkstuinennota  (aanvangstijd en inloggegevens volgen nog)

Maandag 4 januari 
Bestuursvergadering
 

OPSCHOONACTIE FIETSENSTANDPLAATS
 

Afgelopen seizoen is de fietsstandplaats t.o. het nieuwe winkeltje en de directe omgeving hiervan behoorlijk onder handen genomen.
Op verzoek en aanwijzingen van de VFC is dit stukje Ons Buiten opgeschoond, bijgeknipt en natuurlijk onkruidvrij gemaakt.
De fietsrekken zijn op een andere manier neergezet, de motoren staan weer op hun eigen standplaats, dus er kunnen meer fietsen  gestald worden.
 
Maar ……………
Er staan een aantal fietsen waarvan wij bijna zeker weten dat deze niet meer gebruikt worden:
 • Fietsen zonder slot
 • Fietsen zonder zadel
 • Fietsen zonder stuur
 • Fietsen zonder voor- en / of achterwiel
 • Fietsen met lekke banden
 • Fietsen die zo verwaarloosd zijn dat ze ons onbruikbaar lijken
 
Dus ……………
Deze fietsen gaan we verwijderen!
Fietsen met bovengenoemde mankementen zullen in de 2e week van januari, zo nodig losgeknipt en afgevoerd worden!
Mocht je een fiets gestald hebben op deze plek en wil je hem behouden, kijk dan even of hij nog in goede staat is, zo niet zet hem dan even op je eigen tuin of hang er een briefje aan om te voorkomen dat je fiets verwijderd wordt!
Dan beginnen we volgend seizoen met een “schone lei”.
 
Groetjes Coen en Carla.

 

INSCHRIJVEN JUBILEUMHUISJE 2021

Ja ja het is weer zover, er kan weer ingeschreven worden voor het Jubileumhuisje!!
Het seizoen hiervoor loopt in 2021 van vrijdag 2 april tot vrijdag 29 oktober.
Op internet vindt u het digitale inschrijfformulier, in de kantine zijn er in de groene map ook een aantal papieren versies beschikbaar.
Op het formulier vindt u de wijze waarop u zich aan kunt melden en nog wat verdere info.

Ingeschreven voor 15 maart?
Dan krijgt U in ieder geval schriftelijk of via de mail bericht of uw aanvraag gehonoreerd kan worden.
De voorrangregels blijven zoals ze zijn: de huurder moet minimaal 50 jaar zijn dan:
 1. Oud tuinders
 2. Familie / vrienden van tuinders
 3. Aspirant leden.
 
Groetjes
Diny en Carla
Gastvrouwen jubileum huisje.
 

BIJDRAGE LEVEREN


Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 
Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Besloten Facebook groep Ons Buiten
Website Ons Buiten
Email
Copyright © 2020 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.


Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst.

Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.