Copy
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte. 
Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 12 november  2016

Van de Voorzitter

In deze Nieuwsbrief informeert het bestuur u over de toegezonden brief door het bondsbestuur van de Bond van Volkstuinders (BVV). In onze reactie staat ook dat de ALV eerder wordt gehouden en wel op zaterdagmiddag 26 november 2016 om 13.00 uur.
Verder kunt u de oproep lezen van Gerben van der Meer om u aan te melden voor het verrichten van werkzaamheden. Het bestuur heeft nog steeds dringend behoefte aan ondersteuning.

Zoals u in het overzicht tuinoverdracht kunt lezen heb ik mijn tuin opgezegd en is deze inmiddels ook overgedragen.

Ik hoop u dat veel tuinders bij de ALV aanwezig zullen zijn.
 
Jan Pot

Van het secretariaat

Reactie op de brief die het bondsbestuur aan de leden van Tuinpark Ons Buiten op 3 november 2016 heeft toegezonden

Geachte lid van tuinpark Ons Buiten,

Onlangs heeft u van het bondsbestuur van de Bond van Volkstuinders (BVV) een brief ontvangen. Hieronder treft u onze reactie naar aanleiding van deze brief aan.

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de samenwerking met het bondsbestuur niet optimaal verloopt. In 2016 is er sprake van een escalatie. Na overleg in het voorjaar van 2016 en een relatieve rustige zomerperiode werden de bestuursleden op 11 oktober (schriftelijk) op het matje geroepen door het bondsbestuur. De toon van de uitnodiging en de daarin genoemde sancties waren voor ons bestuurslid Reno Vegting (2e penningmeester) aanleiding om zijn bestuursfunctie per direct neer te leggen.
De andere bestuursleden Jan Pot, Ella Moens en Rob Hafkamp hebben het bondsbestuur aangegeven dat zij de toegezonden brief wilden bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering van Ons Buiten en wel op maandag 7 november 2016.

Het bondsbestuur zag de redelijkheid van een iets latere reactie niet in, want op 3 november ontvingen de bestuursleden, inclusief Reno, opnieuw een sommatie om voor het bondsbestuur te verschijnen. De toon van de brief is negatief en het dreigen met royement kan je als ontvanger van zo’n brief niet zien als stimulerend voor een goed overleg.

Zoals gezegd, hebben de bestuursleden van Ons Buiten de door hen ontvangen brieven en de aan de leden van ons tuinpark toegezonden brief besproken in de bestuursvergadering van 7 november jl.
Het bestuur heeft het volgende besloten.

De Algemene ledenvergadering (ALV) van tuinpark Ons Buiten, die gepland was op 10 december 2016, wordt verplaatst naar zaterdag 26 november 2016 om 13.00 uur.

De geplande datum van 10 december was al in het begin van 2016 vastgesteld, zoals wij dat ieder jaar voor het gehele jaar doen. Het is goed om te melden dat wij onze najaarsvergadering al sinds jaren (meer dan tien jaar) in december houden en dat het bondsbestuur hierover nooit op enige wijze een opmerking heeft gemaakt.

Het bondsbestuur verwijt tuinpark Ons Buiten dat het niet wil meewerken aan het verplicht onderbrengen van de financiële administratie in Afas bij de BVV. Het bestuur van tuinpark Ons Buiten bestrijdt dat er een geldig besluit is genomen over de verplichting om de financiële administratie onder te brengen bij de BVV. Er is slechts een besluit genomen over een centrale ledenadministratie in Afas bij de BVV.
Het is ook zeker niet zo dat tuinpark Ons Buiten alleen staat in de opvatting dat overdracht van de financiële administratie aan de Bond niet zinvol is. Meerdere tuinparken zijn deze mening toegedaan en deze parken hebben net als Ons Buiten geen gegevens aan de BVV aangeleverd voor de financiële administratie in Afas bij de BVV.

In de ALV van 26 november 2016 wordt aan agendapunt 8 ‘Werven bestuursleden en bezetting teams’
toegevoegd het kiezen van nieuwe bestuursleden. Wij hebben de volgende tuinders bereid gevonden om
zitting te nemen in het bestuur:
  • Hanneke Weber
  • Saskia Boerma
  • Henk van der Raaij
  • Erik Hooijberg
en dragen deze als bestuursleden voor.
Degenen die graag in detail op de hoogte willen zijn van de bovengenoemde stukken kunnen deze lezen
in de bestuurskamer van tuinpark Ons Buiten.

Wij hopen u hiermee, op dit moment, voldoende te hebben geïnformeerd en ontmoeten u graag op de ALV
van zaterdag 26 november.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van Ons Buiten
Jan Pot
voorzitter

Brief van de Bond voor Volkstuinders (pdf)

Reactie van het bestuur van Ons Buiten (pdf)

En via de website zijn ze ook te lezen
 

ALV 26 november 2016

De Algemene ledenvergadering van Ons Buiten is verplaatst naar zaterdagmiddag 26 november 2016,13.00 uur. De agenda en vergaderstukken staan in het Ons Buiten nummer (pdf-versie)

Aan agendapunt 8 ‘Werven bestuursleden en bezetting teams’ wordt het kiezen van nieuwe bestuursleden toegevoegd. Wij hebben de volgende tuinders bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur:

Hanneke Weber, Saskia Boerma, Henk van der Raaij, Erik Hooijberg en dragen deze als bestuursleden voor.

Het uitgebreide verslag van de vorige ALV (pdf) en het machtigingsformulier (pdf) staan op onze website.

Sinterklaasfeest


Zondag 27 november brengt de goedheiligman om 13.00 uur een bezoek aan Tuinpark Ons Buiten.

Het feest is voor kinderen en kleinkinderen van 2 tot en met 10 jaar.

Let op:

Ouders, opa’s en oma’s, willen jullie zo vriendelijk zijn om dit aanmeldingsformulier  voor 15 november in te leveren in de brievenbus van Ons Buiten, of de aanmelding per mail te sturen naar:
H.Bast@chello.nl


Alle formulieren die na 15 november binnen komen kunnen helaas niet meer worden behandeld.

Achternaam ouders/ Grootouders: ...............
Mobile of vaste nummer: ...............
Naam en achternaam (klein)kind: ...............
Geboortedatum: ...............
Jongen of Meisje: ...............
Tuinnummer: ...............

Ongerust: een nieuw bestuur?


Ik maak mij ongerust. Als ik goed ben ingelicht hebben zich nog geen tuinders aangemeld voor de vakante bestuurszetels: penningmeester, secretaris, voorzitter. Het zou ook wel vreemd zijn als dat wel het geval was. Meestal moet je immers op zoek naar geschikte kandidaten en lobbyen. Het zittende bestuur en anderen zullen dit ook wel gedaan hebben maar tot nu toe lijkt dat zonder resultaat gebleven.

Zelfs ondanks het voorstel van het zittende bestuur om bestuurscommissies in te stellen: één secretaris geassisteerd door één à twee leden die deeltaken op zich nemen, een voorzitter en een vicevoorzitter die de taken echt verdelen en verlichten, een penningmeester.......en zo verder. Zo voorkom je overbelasting en maak het ook mogelijk zelfs voor leden met een baan  een (deel)bestuurstaak op zich nemen.

We hebben een mooie vereniging, we hebben een aantal commissies die zonder veel bemoeienis van het bestuur hun werk doen en waar de laatste jaren veel nieuwe en jongere leden enthousiast in mee doen. In dit circuit van nieuwe leden moeten toch een paar capabele mensen te vinden zijn die het aandurven onze vereniging te besturen?
Wat leden zien en tegenhoudt hun vinger op te steken is een overbelast bestuur, een voorzitter die bijna dag en nacht aan het werk is. De indruk is dat al je vrije tijd in het bestuurswerk gaat zitten en dat je er in ieder geval geen baan naast moet hebben. We hebben een heel goed bestuur gehad de laatste jaren. Ik bewonder Jan Pot voor zijn inzet en werkkracht voor de club. Maar een opvolger zal zijn/haar (waarom niet eens en vrouw?) weg kiezen en (zie boven) de taken anders verdelen.
 
Een hindernis om te solliciteren kan ook zijn dat als je al opteert voor een bestuurszetel je wel graag van te voren wil weten of je met de andere leden goed overweg zult kunnen. Je brengt nogal wat tijd en soms spannende momenten met elkaar door en het is belangrijk dat je weet dat je solidaire en solide maatjes hebt. Als je praktisch een heel bestuur moet vervangen helpt het als een ploegje mensen die elkaar redelijk goed kennen en vertrouwen, samen de stap zetten.

Zoiets gebeurde bij de watersportvereniging waarvan ik jarenlang secretaris was. Op een gegeven moment was de in het bestuur de koek op, diverse bestuursleden kregen een andere zwaardere baan en kwamen te weinig aan bestuurswerk toe. We hebben toen als bestuur een Noodkreet aan de leden gestuurd: wij kunnen het niet meer, het is aan jullie leden om een nieuw bestuur te formeren. En ziedaar, binnen 2 weken was er een nieuwe ploeg. Een groep die als enige voorwaarde stelde dat zij als geheel het nieuwe bestuur wilden vormen. Dat was onreglementair natuurlijk maar de leden hebben gekozen voor deze ploeg. Het is een heel goede tijd voor de vereniging geworden. (laat ik er voor de duidelijkheid aan toevoegen: het was niet een groep vriendjes maar een groep betrokken en capabele leden die wisten wat zij aan elkaar hadden).

Zoiets zou misschien bij ons ook kunnen gebeuren. Ik zie zo een paar koppen voor mij van tuinders die m.i.capabel genoeg zijn maar om wat voor redenen ook nooit als voorzitter of secretaris zullen solliciteren. Wellicht ziet het er voor deze tuinders anders uit als zij weten met wie ze het bestuur zullen vormen?

Op dit punt aangekomen zult u zich misschien afvragen waarom ik mij zelf niet aanmeld. Daar heb ik een antwoord op. Ik ben nu 78, ben totaal ongeschikt voor administratieve cq financiële functies. Wel ben ik bereid nog een aantal jaren mee te draaien in een vernieuwd bestuur. Ik zou het dan wel prettig vinden (zie boven) als ik wist wie de andere bestuursleden zullen zijn. Ik ben benieuwd.

Gerben van der Meer

Inschrijving aspiranten

Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2016 overgedragen. In 2016 is tot nu toe 19 tuinen toegewezen aan aspiranten. Het aantal inschrijvingen bedroeg 271.
 
Zaterdag 1 april 2017 is de eerst volgende mogelijkheid om in te schrijven als belangstellende voor een tuin bij tuinpark Ons Buiten. U dient dan al ingeschreven te staan bij de Bond van Volkstuinders. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u inschrijven op een beschikbare tuin.

Agenda 4e kwartaal

Klik hier voor het complete overzicht (pdf).

De agenda staat overigens ook op de website.


Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en deze Nieuwsbrief. 

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? 
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl 

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten voorbehouden.

schrijf je uit van deze lijst    
verander je abonnement voorkeuren