Copy
View this email in your browser
nummer 37 | april 2020
Nieuwsbrief ProKind2, lente 2020
 
Het coronavirus houdt iedereen flink bezig en betekent voor ProKind2 dat een aantal zaken vertraagt. 

Veel geplande overleggen zijn geannuleerd, zoals de projectgroep dataregistratie, stuurgroep, werkgroep onderwijs van het kennisnetwerk, clientenadviesraad in Heerenveen/Sneek, adviesgroep Samen Sterk.

Inhoudsopgave
In deze nieuwsbrief wordt informatie geboden over de laatste ontwikkelingen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
 1. Terugblik op het bezoek dat ZonMw eind februari bracht aan het consortium als onderdeel van de evaluatie van ProKind2
   
 2. De afstemming tussen het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (coördinator ROAZ) en het consortium
   
 3. Dataregistratie: terugblik op de benchmark en mogelijkheden voor vervolg, het meten van de clientervaringen, trainingsbijeenkomst dataregistratie
   
 4. Cliëntenparticipatie: activiteiten in Friesland en plannen voor vervolg
 5. Symposium geboortezorg 2020: de voorbereidingen
   
 6. Website van het consortium: www.zwangerschapengeboorte-nn.nl
   
 7. Onderzoek door Ecorys naar mogelijkheden voor voortzetting van de consortia
   
 8. Overzicht van de onderzoeken waarbij het consortium betrokken is en andere onderzoeken die binnen de geboortezorg in Noord-Nederland plaatsvinden
   
 9. Ontwikkelingen in het multidisciplinair onderwijs
 10. Aanbod e-learning ACTion
 11. Samen Sterk onderzoeken

Terugblik site visit ZonMw

Jaarlijks moet voor verantwoording aan ZonMw een voortgangsverslag gemaakt worden en halverwege het project vindt een site visit plaats, waarbij enkele vertegenwoordigers van ZonMw een bezoek brengen aan het consortium. 

Op 26 februari j.l. kwamen Pien Offerhaus en Cees Postema van de programmacommissie en Milly Vesters van het ZonMw bureau op bezoek in Groningen. Allereerst werd een beeld geschetst van de thema’s van ProKind2 en vervolgens werd per thema dieper op de onderwerpen ingegaan.

Het consortium zelf was goed vertegenwoordigd. Na dit onderdeel werd een bezoek gebracht aan de skills labs in het UMCG, waar de teamtrainingen voor het multidisciplinair onderwijs plaatsvinden. Een van de ruimten was ingericht, zoals tijdens de trainingen ook het geval is.

Vervolgens ging het gezelschap naar de Verloskunde academie, waar uitgebreid gesproken werd over de

verschillende onderzoeken waarbij het consortium betrokken is en de rol van het consortium in deze onderzoeken.

Al met al kan teruggekeken worden op een geslaagde bijeenkomst. En het was ook leuk om een keer met elkaar de tijd te nemen om te kijken naar wat er allemaal binnen het consortium gebeurt.

ZonMw maakt een verslag van de site visit en bespreekt de resultaten van de verschillende site visits binnenkort in de programmacommissie. De consortia worden hierover via het landelijk afstemmingsoverleg geïnformeerd. 
 

Afstemming AZNN en consortium

Sinds begin 2020 vindt er regelmatig overleg plaats tussen het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland en het consortium. Het vastleggen van regionale afspraken voor complexe spoedstromen, waaronder de acute verloskunde is een van de aandachtspunten van het AZNN. Gezien de zorgen met betrekking tot het borgen van continuiteit van verloskundige spoedzorg en beschikbare capaciteit, is meer afstemming met het AZNN gewenst.

Overleg
Inmiddels is een aantal keer een overleg georganiseerd. VSV’s hebben de vastgestelde overleggen van deze bijeenkomsten ontvangen via het consortium. Daarnaast zijn de protocollen Parallelle actie van de verschillende VSV’s verzameld. Het AZNN legt deze naast elkaar en kijkt o.a. of het zinvol en mogelijk is om te komen tot 1 regioprotocol. Met als doel om in regio Noord-Nederland op soortgelijke wijze samen te werken tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en ambulancediensten. 

Dataregistratie en kwaliteitsindicatoren

Op 19 maart zou de projectgroep dataregistratie en kwaliteitsindicatoren bijeenkomen.

Agendapunten voor dit overleg waren o.a. het vervolg op de benchmark van eind november, het vervolg op de meting van de clientervaringen en een voorstel voor scholing op het gebied van dataregistratie. Door het coronavirus is dit overleg gecanceld en wordt een aantal zaken vooruitgeschoven. Via deze nieuwsbrief worden de VSV’s op de hoogte gebracht van de verschillende ontwikkelingen.

Dataregistratie: vervolg op de benchmark

Op 28 november jl. vond een benchmarkbijeenkomst plaats in Groningen, waarbij elk VSV vertegenwoordigd was.
Tijdens de bijeenkomst werd uitgesproken dat de VSV’s met elkaar verder willen samenwerken op dit gebied. Een van de onderwerpen die duidelijk naar voren kwam was Fluxus. In vergelijking met de andere consortia in Nederland scoort het noorden hierop nogal hoog. Voorstel was om met elkaar in te zoomen op 1 gezamenlijk onderwerp. 

Kort geleden werd duidelijk dat de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) in Nederland een project waardegedreven zorg uitvoeren, waarin vanaf 2020 geboortezorg wordt meegenomen. Een aantal ziekenhuizen in het noorden is van plan om mee te gaan doen aan dit project.
 
Het consortium ziet dit als een positieve ontwikkeling, aangezien dit betekent dat er binnen de instellingen zelf aandacht, tijd en geld beschikbaar zal zijn om de kwaliteit van de dataregistratie te verbeteren. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er binnen de ziekenhuizen gebeurt en een en ander af te stemmen met de activiteiten die vanuit het consortium worden geïnitieerd.

Tijdens de benchmark in november kwam aan de orde dat het noordelijk consortium in vergelijking met de andere consortia in het land, hoog scoort als het gaat om dit onderwerp gezamenlijk onder de loep te nemen.

Vanuit de Koepel Kwaliteit (commissie van de NVOG) gaat een project lopen naar dit onderwerp waarbij men vooral geïnteresseerd is in de zogenaamde uitbijters. Vanuit de VOKS cijfers wil men kijken welke klinieken het heel goed doen t.a.v. Fluxus en welke klinieken minder presteren. Door deze klinieken te analyseren wil men een instrument ontwikkelen dat klinieken kunnen gebruiken om hun uitkomsten te verbeteren. Binnen de looptijd van het project (2 jaar) hoopt men dan een meetbare verbetering te kunnen aantonen. Het project is gefinancierd door NVOG (SKMS gelden voor kwaliteitsverbetering).
Er is landelijk inmiddels een werkgroep samengesteld, die binnenkort voor het eerst bijeen zou komen, waarna de klinieken benaderd zouden worden om deel te nemen. 
Vraag is of de klinieken in het noorden zouden willen aanhaken bij dit project. Meer specifieke informatie hierover volgt z.s.m. via de contactpersonen van de VSV’s.

Dataregistratie: uitvraag clientervaringen

Begin 2019 vond een proef plaats naar het uitvragen van clientervaringen in Noord-Nederland. Hierover is recent aan de VSV’s gerapporteerd. Elk VSV heeft een pdf en PowerPoint document ontvangen met de resultaten van de meting.

Tegelijkertijd met de proef kwam de Federatie van VSV’s met een voorstel voor het uitvragen van de clientervaringen. Op verzoek van de klankbordgroep van VSV’s is na de proef een gesprek gevoerd met de Federatie. Het consortium heeft de Federatie geadviseerd om in de uitvraag een vraag op te nemen over de locatie (van de bevalling), zodat de gegevens zijn terug te voeren op het VSV. Een ander advies was om een open vraag op te nemen, omdat de informatie uit de open vragen de zorgverleners vaak bruikbare informatie biedt voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Deze adviezen zijn inmiddels besproken in het bestuur van de Federatie. Het was de bedoeling van de Federatie om dit te bespreken in de ALV van maart, waarna een en ander direct in gang zou kunnen worden gezet. Door de coronacrisis wordt dit voorlopig uitgesteld tot de ALV van september 

De VSV’s hebben - onder andere in de klankbordgroep van VSV's - gevraagd wat het consortium hen adviseert met betrekking tot de uitvraag van cliëntervaringen in 2020. Via de mail is de projectgroep dataregistratie op dit punt om advies gevraagd. Advies vanuit het consortium aan de VSV's is om in 2020 gebruik te maken van de mogelijkheid die de Federatie biedt. In een later stadium zal dit met de VSV's geëvalueerd worden. 

Training verbetering dataregistratie door Perined

Vanuit het VSV Martini is het initiatief genomen om een Perined trainingsbijeenkomst te organiseren met als doel het verbeteren van de dataregistratie. Hierover zijn de VSV’s in februari via de contactpersonen geïnformeerd. VSV Heerenveen heeft aangegeven belangstelling te hebben. Het was de bedoeling een bijeenkomst te organiseren op 18 of 19 mei. Vanwege het coronavirus zal de bijeenkomst waarschijnlijk worden verplaatst naar het najaar.
 

Clientenparticipatie

In 2019 is met ondersteuning  van het consortium een moederraad opgericht voor de VSV’s Heerenveen en Sneek. 

Deze moederraad heeft inmiddels een aantal adviezen geschreven voor de VSV’s over het nabespreken van de bevalling en over de wenselijkheid van een beval bad in Tjongerschans. Ook heeft de moederraad haar naam veranderd in cliëntenadviesraad. In 2020 zullen de ervaringen die zijn opgedaan in Friesland worden omgezet in concrete adviezen voor die VSV’s die nog geen vorm van cliëntenparticipatie hebben opgezet. Er is binnen het consortium een projectgroep cliëntenparticipatie, die bijeen zal worden geroepen zodra dit weer mogelijk is (met het oog op corona).

Symposium geboortezorg 2020:
de voorbereidingen

Elk najaar wordt in het noorden een symposium geboortezorg georganiseerd door de ROS’en, de AVAG en het consortium. In 2019 is GGD Groningen toegetreden tot de voorbereidingsgroep. 

De voorbereidingen voor het symposium in 2020 zijn alweer in volle gang. De organisatie is in 2020 in handen van Proscoop.  
ROS Friesland maakt dit jaar weer deel uit van de voorbereidingsgroep. Het symposium is bedoeld voor de kern van de geboortezorg. De rode draad voor het symposium is de acute verloskunde. Hieraan kunnen verschillende onderwerpen, zoals veilig thuis, de rol van het ROAZ en de samenwerking hiermee, enz. worden ondergebracht. Datum voor het symposium is vrijdag 6 november 2020.

Website van het consortium:
www.zwangerschapengeboorte-nn.nl

Tijdens Prokind1 had het consortium een eigen website www.zwangerschapengeboorte-nn.nl. Deze site is in 2017 ondergebracht bij het CPZ als onderdeel van kennisnet geboortezorg. Omdat dit niet dezelfde mogelijkheden bood en informatie vaak moeilijk te vinden was, is in 2019 besloten de website nieuw leven in te blazen. 

In de praktijk was het minder gemakkelijk informatie een goede plek te bieden op de site van het CPZ en de behoefte aan een eigen site werd steeds sterker. In 2019 besloot de stuurgroep een eigen site te bouwen. Het was een hele puzzel en duurde langer dan verwacht, maar nu is de site dan eindelijk gereed! 

Op de site vind je informatie over:

 • ProKind2 en de thema’s hierbinnen
 • Onderzoek in de geboortezorg in het noorden
 • Relevante projecten
 • Publicaties van het consortium, zoals de praktijkkaarten over groeivertraging, zorgpaden Groningen, enz.
 • Een overzicht van het netwerk met een kaartje van het noorden en een overzicht van de overlegstructuren. 

Reacties op de site zijn uiteraard van harte welkom!

Onderzoek door Ecorys naar mogelijkheden voor voortzetting van de consortia

Met financiering van ZonMw is door het onderzoeksbureau Ecorys onderzoek gedaan naar de rol en positie van de consortia in Nederland. Er zijn verschillen tussen de consortia, maar zeker ook overeenkomsten:

 • Een brede maatschappelijke inbedding in de regio, dankzij de betrokkenheid van een groot aantal stakeholders
 • Het faciliteren van multidisciplinaire, lijnoverstijgende verbinding en samenwerking in de regio
 • Het versterken van de verbinding tussen kennis en praktijk van de geboortezorg om betere gezondheidsresultaten mogleijk te maken
 • Clienten actief betrekken
 • Betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoeksresultaten zijn tijdens een workshop besproken met vertegenwoordigers van de verschillende consortia. Momenteel wordt door Ecorys in samenwerking met de consortia gewerkt aan een communicatiestrategie. Deze is belangrijk voor het verwerven van structurele financiering. De door Ecorys voorgestelde communicatiestrategie zal in de werkgroep zelfstandige voortzetting van het consortium worden besproken.

Onderzoek in Noord-Nederland

Binnen de geboortezorg in Noord-Nederland wordt veel onderzoek gedaan. Bij een deel van deze onderzoeken is het consortium actief betrokken, bij andere onderzoeken speelt het consortium een rol in bijvoorbeeld de werving van verloskundigen en in veel gevallen heeft het consortium een rol in het informeren van de VSV’s over de lopende onderzoeken. 

Een overzicht van het onderzoek is te vinden op de site van het consortium www.zwangerschapengeboorte-nn.nl. Hier staat ook aangegeven waar men meer informatie kan verkrijgen over het onderzoek.
Binnen het consortium is sinds najaar 2019 een specifieke werkgroep onderzoek actief, die o.a. aanvragen voor deelname aan onderzoek beoordeelt. Het gaat met name om onderzoek waarbij de eerste lijn betrokken is.

Ontwikkelingen in het multidisciplinair onderwijs

In 2018 en 2019 is een aantal keer een onderwijsdag georganiseerd, met als onderdelen een teamtraining in de skills labs van het UMCG, een oefening in het maken van een zorgplan en het oefenen van een warme overdracht. In het najaar van 2019 is dit geëvalueerd en is door de instellingen uitgesproken dat men dit structureel wil inbouwen in het onderwijs.

De onderwijsdag is daarna gesplitst in een onderdeel teamtraining en een onderdeel samenwerken aan de zorg rond kwetsbare zwangeren. De teamtrainingen worden geïntegreerd met het aanbod aan teamtrainingen dat het Wenckebachinstituut biedt voor obstetrieverpleegkundigen.
Vanaf najaar 2021 is de teamtraining structureel onderdeel van de opleidingen voor verloskundigen, aiossen, obstetrieverpleegkundigen en kraamverzorgenden.
Bij het onderdeel rond kwetsbare zwangeren wordt sinds 2020 ook het medisch maatschappelijk werk betrokken en zullen ook studenten social work worden uitgenodigd. 

E-learning ACTion

In 2020 kunnen de VSV's in het noorden tegen een laag tarief gebruik maken van de e-learning die ontwikkeld is voor ACTion.

Tijdens ProKind1 is in Noord-Nederland de ACTion methodiek voor het implementeren van verbeterpunten na de audits ontwikkeld en ingevoerd in de VSV's. We zijn inmiddels een aantal jaar verder en ACTion wordt als methodiek voor de perinatale audits in het noorden gebruikt. In het landelijke ACTion project wordt in een aantal regio's eveneens de ACTion methodiek uitgerold. Hoewel de ACTionmethodiek goed is ingevoerd in het noorden, is het van belang de methodiek te blijven borgen. Ook in Noord-Nederland vinden uiteraard wijzigingen plaats in het personeel. De noordelijke VSV's wordt de mogelijkheid geboden om tegen een laag tarief (95 euro per persoon) de e-learning van ACTion te volgen. Daarbij krijgt de deelnemer online feedback en begeleiding van een trainer, maar ook van andere deelnemers. Zo kun je ook met een groep tegelijk deelnemen aan de e-learning. Meer informatie over de e-learning vind je hier

Samen Stoppen, Samen Sterk!

Afgelopen maanden is begonnen met het opstellen van plannen om de ondersteuning voor zwangeren om te stoppen met roken te verbeteren voor elk VSV in Noord-Nederland. Met de afgevaardigden van alle VSV's is contact opgenomen om afspraken te plannen om samen tot mogelijke ideeën voor deze verbeterplannen te komen.

Het VSV Martini is begin maart als eerste gestart met de implementatie van het verbeterplan. Zwangeren die roken en in het Martiniziekenhuis onder zorg zijn, kunnen ondersteuning krijgen bij het stoppen met roken door een preventiemedewerker van Verslavingszorg Noord Nederland. Wanneer een zwangere ermee instemt, zal de preventiemedewerker contact met haar opnemen om samen een individueel ondersteuningsplan op te stellen. De eerste ervaringen zijn positief.

In verband met het coronavirus hebben we helaas de geplande afspraken voorlopig moeten afzeggen, we proberen de afspraken zo veel mogelijk te verplaatsen naar een later moment. Hierdoor komt het opstellen van de verbeterplannen op een wat lager pitje te staan. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat het virus een grote impact heeft op je werk als verloskundige, gynaecoloog of kraamzorgmedewerker. We willen jullie dan ook veel kracht toewensen de komende tijd!

Samen Kwetsbaar, Samen Sterk!

In samenwerking met verloskunde studenten zijn in het afgelopen jaar zorgverleners in Noord-Nederland geinterviewd over hun ervaringen met interventies voor kwetsbare zwangeren. 

Deze interviews en de respons op de digitale vragenlijst aan alle VSV’s in ons consortium ZeGNN worden op dit moment geanalyseerd. De analyse gaat inzicht geven in de visies van zorgverleners in Noord Nederland op het concept ‘kwetsbare zwangeren’, en welke factoren de uitvoering van interventies voor deze zwangeren positief dan wel negatief beïnvloeden. Parallel aan de analyse van de ervaringen van zorgverleners, zijn we gestart met het interviewen van zwangeren en moeders uit de doelgroep over hun ervaringen met de geboortezorg. Op het moment dat de maatregelen rondom het corona-virus worden opgeheven, worden deze interviews weer voortgezet.

In een volgende fase van onze studie gaan zorgverleners en vrouwen samen in een zogenaamde Learning Community (LC) onderzoeken hoe een bepaalde interventie beter geïmplementeerd kan worden. Daarbij staat de vraag centraal: hoe kan een LC ervoor zorgen dat een interventie aansluit op de behoeften en wensen van vrouwen. De LC’s zijn gesitueerd in het VSV Martini en Hoogeveen. In de afgelopen maanden hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met zorgverleners en vrouwen over het doel en opzet van de LC’s. Ook dit onderdeel van onze studie zal vertraging oplopen door het corona-virus; we hopen dat de LC’s na de zomervakantie voor het eerst bij elkaar kunnen komen.
Over het Consortium ZeGNN
Redactioneel
Binnen het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland werken de 9 VSV’s in het noorden samen aan de verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg.
Contactpersoon Consortium ZeGNN:

Conny Vreugdenhil (coördinator)
info@zwangerschapengeboorte-nn.nl 
of 06 12251816

Naar het nieuwsbriefarchief
Kijk op onze website voor meer informatie: zwangerschapengeboorte-nn.nl
© 2020 Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland · Hanzeplein 1 · Groningen, Gr 9713 GZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp