September 2015

Invoering fosfaatrechten in melkveehouderij

In het nieuwe stelsel zal voor elk bedrijf met melkvee de maximale fosfaatproductie per kalenderjaar worden vastgesteld in de vorm van fosfaatrechten. Er zullen rechten worden toegekend voor melk- en kalfkoeien en jongvee. Lees op onze website meer over de knelgevallenvoorziening, controle en verhandelbaarheid van deze rechten.

> Lees meer

 

Regels afschrijven agrarische bedrijfsgebouwen

Sinds 1 januari 2007 kan er nog maar beperkt worden afgeschreven op agrarische bedrijfsgebouwen. Afschrijving is alleen nog mogelijk als de boekwaarde van een gebouw hoger is dan de bodemwaarde. In de praktijk is het lastig om te bepalen welke zaken tot het gebouw moeten worden gerekend. Lees de regels en voorwaarden op onze website.

 > Lees meer

 

Aanscherping emissienormen stallen

In september 2014 is het ontwerpbesluit emissiearme huisvestingssystemen gepubliceerd, waarin een verscherping van de emissienormen voor ammoniak en fijn stof uit dierenverblijven werd aangekondigd. Onlangs verscheen het definitieve besluit in de Staatscourant, waarbij rekening is gehouden met de inspraakreacties op het ontwerpbesluit. Bekijk de belangrijkste wijzigingen (o.a. over uitbreiding van uw bestaande stal en het overgangsrecht) op onze website.

> Bekijk de belangrijkste wijzigingen
 

Wijziging regeling ammoniak en veehouderij

Op 1 juli 2015 is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd. De emissiefactoren in de Rav worden gebruikt bij het berekenen van de ammoniakemissie en bij het beoordelen of huisvestingssystemen in dierenverblijven voldoen aan de maximale emissiewaarden in het Besluit emissiearme huisvesting.

> Bekijk de wijzigingen

 
 

Landbouwgrond of natuurterrein voor mestwetgeving?

In de praktijk is er veel onduidelijkheid over de vraag of een perceel voor de mestwetgeving (plaatsingsruimte en derogatie) gerekend moet worden tot landbouwgrond of tot natuurterrein. Nu de Gecombineerde Opgave verzonden is, is het raadzaam na te gaan of de percelen op de juiste manier zijn meegenomen in de mestprognose of het bemestingsplan.

> Bekijk hier de gewascodes

 
 

Mogelijk verlenging subsidie ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

Het beschikbare bedrag voor de regeling, dat per provincie verschilt, is nog niet volledig benut. De provincies hebben dan ook de intentie om de regeling te verlengen tot en met eind 2016.

> Lees meer over de aanvraag van de premie

 
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Naast deze nieuwsbrief kunt u ook informatie ontvangen via 
TwitterFacebookLinkedIn en Google+. We houden u graag op de hoogte van interessante items die verband houden met ondernemerschap.
afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2015 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.