Werkkostenregeling definitief per 1-1-2015

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling voor alle werkgevers defintief ingevoerd en komt het thans geldende keuzeregime te vervallen.

 

Vrije ruimte en lastenverlichting

Met ingang van die datum wordt tevens het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%.
In een brief die staatssecretaris Wiebes naar de Tweede Kamer heeft gestuurd geeft hij aan dat de werkkostenregeling in haar huidige vorm al tot een vermindering van de administratieve lasten leidt doordat voor voorzieningen waarvoor van de vrije ruimte gebruikgemaakt wordt geen vastleggingen meer op werknemersniveau vereist zijn.

 

Prinsjesdag


De maatregelen worden in deze brief nader toegelicht en zullen worden meegenomen in het met Prinsjesdag in te dienen wetsvoorstel Belastingplan 2015, zodat ze per 1 januari 2015 kunnen worden ingevoerd.
 
 

Maatregelen lastenverlichting

Er wordt een vijftal maatregelen genomen om de lasten te verlichten:
1. beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
2. jaarlijkse afrekensystematiek in plaats van per tijdvak;
3. toevoegen concernregeling waarbij 95% deelnemingen samengenomen worden;
4. vrijstelling voor branche-eigen producten;
5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

 

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze specialisten op de loonadministratie.

 
afmelden voor deze nieuwsbrief   Wijzig voorkeuren 
Copyright © 2014 Accuraat Accountants B.V., Alle rechten voorbehouden.