Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u via NLBIF en GBIF biodiversiteitdata deelt met de rest van de wereld of anderzijds geïntereseerd bent in de activiteiten van NLBIF en / of GBIF.
You receive this bilingual newsletter because of your interest in GBIF and / or NLBIF.
 
Stichting NLBIF

Nr 1, Oktober 2015

De eerste e-nieuwsbrief van NLBIF, de Nederlandse tak van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF), is uit. Samen met verschillende organisaties heeft NLBIF de afgelopen jaren miljoenen biodiversiteitdata online gezet, voor iedereen vrij toegankelijk via het dataportaal van GBIF. Middels een regelmatig verschijnende tweetalige nieuwsbrief wil NLBIF nu meer mensen de data en infrastructurele mogelijkheden van GBIF laten zien. De Engelse versie volgt op het Nederlandse gedeelte van deze nieuwsbrief.

The first digital NLBIF newsletter is a fact. After a period of extensive work on data and infrastructure, with miscellaneous partners, the Dutch branch of the Global Biodiversity Information Facility (GBIF), now moves into a phase of more focused dissemination in order to increase the community of GBIF data providers and data users. This bilingual quarterly newsletter will inform both the Dutch as well as the international biodiversity community on new data and developments in and from the Netherlands. The English version of this newsletter follows the Dutch section.


Een selectie van recente Nederlandse datasets in GBIF:

 • Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland deelt naast haar zaadbankdata nu ook de levende collectie van Nederlandse Inheemse Bomen en Struiken met GBIF. Lees meer over dit project.
 • Alterra heeft 22 nieuwe datasets via GBIF ontsloten met vooral arthropode monitoringsdata van de afgelopen decenia. Lees meer over dit project of bekijk de datasets in GBIF.
 • Floron en Naturalis ontsluiten samen stapsgewijs de historische Florivon database met plantwaarnemingen (streeplijsten) uit de periode 1901-1949. Lees meer over dit data revival project.
 • Na de laatste update van de Landelijke Vegetatie Database worden er met deze dataset bijna tien miljoen plantwaarnemingen via het GBIF portaal gedeeld. Bekijk deze unieke dataset in GBIF.
 • De meest recente Nederlandse dataset in GBIF is het broedvogelbestand van Sovon. Zie de Sovon data in het GBIF portaal.
Meer over alle Nederlandse datasets in het GBIF netwerk. 
 


Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en data-infrastructuur:
 • Het aantal installaties van de GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) in Nederland blijft toenemen. Deze toolkit biedt organisaties en instituten de mogelijkheid de eigen biodiversiteitdata gestandaardiseerd en eenvoudig online te zetten. Wereldwijd zijn er al meer dat 150 IPT's actief. Meer over het succes van deze toolkit in dit NLBIF nieuwsbericht.
 • NLBIF heeft een NLBIF blog gelanceerd voor met name Nederlandse gebruikers van het GBIF netwerk. Hier zullen we met compacte blog-posts gebruikers snel wegwijs proberen te maken in de verschillende standaarden, technieken, handleidingen en best practices. Bezoek het NLBIF blog.
 • GBIF is niet de enige eindhalte van Nederlandse Biodiversiteitdata. De "Chordata" collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is te vinden in GBIF... maar ook in het Amerikaanse VertNet portaal. Meer hierover in het betreffende nieuwsbericht op de NLBIF site. 

 

Nieuwe en lopende samenwerkingsprojecten:
 • NLBIF inventariseert samen met DANS de mogelijkheid om de Nederlandse GBIF datasets zichtbaar de maken in NARCIS, het National Academic Research and Collaborations Information System van de KNAW.
 • Samen met GBIF België en GBIF Luxemburg en vogelwaarneming organisaties zoals Sovon gaat NLBIF werken aan de synchronisatie van Europese vogeldatasets in GBIF.
 • Samen met Naturalis Biodiversity Center en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) wordt er gewerkt aan een uniforme Nederlandse taxonomische checklist, waarbij het Nederlands Soortenregister (NSR) als uitgangspunt wordt gebruikt.
 • NLBIF heeft met verschillende partners een Enquete voor Natuurwaarnemers gelanceerd.
 • Er zijn nieuwe datasets op komst afkomstig uit samenwerkingsprojecten met onder andere De Vlinderstichting, RAVON, de in Nederland gevestigde European Bird Census Council (EBCC), het Nederlandse Instituut voor Ecologie (NIOO) en verschillende andere organisaties.
 
 

Evenementen relevant voor de biodiversiteitinformatica:
 • Voor iedereen die meer wil weten over GBIF en NLBIF: kom op 19 oktober naar het Symposium "Connecting Data for Research: good practices for data integration and reuse" aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Cees Hof, de coördinator van NLBIF, geeft daar een presentatie over de geleerde lessen en resultaten van 10 jaar GBIF. Meer over dit data gebeuren op de symposium website

 

Stand van zaken oktober 2015:


 

Alle datasets én data-downloads in GBIF nu voorzien van Digital Object Identifiers (DOI's). Een grote stap voorwaarts, identifiers zijn onontbeerlijk in het steeds complexer wordende (inter)nationale datalandschap. Datasets in GBIF krijgen nu automatisch een DOI, en ook data-downloads die gebruikers van het GBIF portaal genereren krijgen een DOI. Datasets voorzien van een DOI zijn makkelijker te vinden en te citeren in een internationale context. Bezoek de DataCite website en kijk hoe je bijvoorbeeld onder Find a Dataset Nederlandse GBIF datasets kan vinden en het gebruik van de datasets kan monitoren.

Uitbreiding GBIF data standaard voor "sample based data". Met grote regelmaat krijgt GBIF, en NLBIF, te horen dat de tot nu toe gebruikte datastandaard te beperkt is voor monitoring- en ecologische data. Daar is aan gewerkt. GBIF heeft een nieuwe versie van de GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) gelanceerd, die in staat is om zogenaamde "sample based data" te verwerken. Hierdoor is het mogelijk meer complete en specifieke datasets online te zetten in GBIF, zoals bijvoorbeeld vegetatiedata met bedekkingspercentages of benthische monitoringsdata met ook abiotische gegevens. Meer over deze ontwikkelingen in dit GBIF nieuws item.  

 A selection of new Dutch data sets in GBIF:

 • The Center for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) shares, additional to their seedbank data, their living collection of Indigenous Trees an Shrubs. Read more about this project.
 • Alterra, one of the largest "green" institutes in The Netherlands, has published 22 new datasets in the GBIF portal with a diverse selection of invertabrate observations dating from the last forty years. Read more about this project or examin these datasets in GBIF. 
 • Floron and Naturalis Biodiversity Center start sharing their historic Florivon database, containing plant observations from the period 1901-1949, step by step. The first 600.000 records are now available through GBIF. Read more on this data revival project.
 • After the recent update of the Dutch Vegetation Database, this dataset is sharing almost ten million floristic records through the GBIF portal. Examine this unique dataset in GBIF.
 • The most recent Dutch data set in GBIF is the breeding bird monitoring data from Sovon, the Dutch Centre for Field Ornithology. 
See all available GBIF datasets shared by The Netherlands.
 

 

New Dutch developments concerning ICT and data infrastructure:
 • The number of active installations of the GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) in The Netherlands, keeps on growing. This fancy toolkit allows users to publish their own biodiversity data in a relatively easy an standardised way. Worldwide over 150 IPT's are already active. Read all about it in this NLBIF news item.
 • NLBIF has lanched the NLBIF blog for users of the GBIF network. We will write compact blog posts to guide users through the numerous GBIF standards, techniques, manuals and best practices. Visit the NLBIF blog (soon in English too).
 • GBIF is not the only destination of the Dutch public international biodiversity data. The "Chordata" collection of the Natural History Museum Rotterdam can be found in GBIF... but also in the American VertNet portal. Read more about the ins and outs of this construction in this NLBIF news item


New and running cooperative projects:
 • Together with DANS (Data Archiving and Networked Services), the Dutch national academic data repository service, NLBIF is investigating the possibility to also present the metadata of the Dutch GBIF data sets in NARCIS, the National Academic Research and Collaborations Information System of The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
 • In cooperation with the GBIF Nodes of Belgium and Luxembourg and some bird organisations like Sovon, the Dutch Centre for Field Ornitology, NLBIF will start working on the synchronisations of bird data in GBIF to increase their value for pan-European data use projects.
 • Together with Naturalis Biodiversity Center and the Dutch National Databank Flora and Fauna (NDFF) a uniform national taxonomic checklist is being assembled, using the National Dutch Species Catalogue (NSR) as a template.
 • New Dutch publicly available biodiversity data can be expected from joint projects with Dutch Butterfly Conservation, the Netherlands based European Bird Census Council (EBCC), Netherlands Institute of Ecology (NIOO) and several other organisations.  

Events in the field of biodiversity informatics: 
 • For anybody who wants to know more about GBIF and NLBIF: please register for the one-day symposium on the 19th of October, entitled  "Connecting Data for Research: good practices for data integration and reuse" at the Free University of Amsterdam. NLBIF will provide a presentation on the lessons learned, and the goals achieved, during the first 10 years of GBIF. For more information and registration, please visit the symposium's website.  

 


State of the art October 2015:

 

All data sets and data-downloads in GBIF are now provided with Digital Object Identifiers (DOI's). This is a major step forward for the GBIF infrastructure, identifiers are indispensable in the fast developing global data infrastructure. Datasets in GBIF are now automatically provided with a DOI (i.e. when newly generated or updated) and also all the data downloads that users of the GBIF portal assemble, are provided with a DOI. Datasets tagged with a DOI are much more easy to trace on the Internet and also more easy to cite when used in digital or conventional publications. DataCite, the international organisation that develops and supports methods to locate, identify and cite data, provides several services around DOI's. Please visit the DataCite website and discover how to monitor and discover the citation and use of GBIF datasets. Under the icon Find a Dataset you can, for example, search for a specific Dutch GBIF dataset and monitor its use.

Expansion of the GBIF data standard for "sample based data". Quite frequently GBIF, and NLBIF, receive the message that the GBIF infrastructure is not fit for the more complex  biodiversity monitoring and / or ecological data. That issue has now been handled by the GBIF community. Soon GBIF will launch a new version of the GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) that is capable of dealing with so called "sample based data". Thanks to this adaptation, and the use of data extensions derived from the regular GBIF DarwinCore data standard, it will be possible to put more complex and specific datasets online through the GBIF infrastructure. Examples of these kind of data are vegetation relevé data or benthic invertebrate sampling data, even with information on abiotic characteristics. Read all about this new development on the GBIF news section.  
 
 


 

De Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) is de Nederlandse tak van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF), een internationaal netwerk dat zich inzet voor vrije toegang tot biodiversiteitdata via het Internet, wereldwijd, voor wetenschap en maatschappij. NLBIF wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en gehuisvest door de Universiteit van Amsterdam.

The Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) is the Dutch branch of the Global Biodiversity Information Facility (
GBIF), an international network providing free and open access to biodiversity data through the Internet, for science and society. NLBIF is financied by the Ministry of Education, Culture and Science and accommodated by the University of Amsterdam.
 
Copyright © 2015 NLBIF Foundation, All rights reserved
Our mailing address is: info@nlbif.nl
Visit our website: www.nlbif.nl
Contact Cees Hof, the NLBIF Node Manager: +(31)20-5255496
Visit the Dutch country page in GBIF: www.gbif.org/country/NL/summary 
Our visiting adress:
University of Amsterdam
Sciencepark 904
Room C4.163
Amsterdam, 1098 XH