Copy
INSPIRE INFO
Október 2021
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Výstupy z 1. INSPIRE ESPUS konferencie
1 INSPIRE ESPUS konferencia ponúkla aktuálne informácie z procesu revízie a ďalšieho možného smerovania Smernice INSPIRE, vrátane informácií o iniciatíve ISA2 Elise zameranej na priestorovú podporu digitálnych služieb. Medzinárodné zastúpenie doplnila pozvánka na podujatie Inspirujme se 2021 so sumarizáciou INSPIRE aktivít v Českej republike. Podujatie rovnako prinieslo sumarizáciu súvisiacich noviniek v oblasti eGov a Open data, vrátane INSPIRE na Slovensku, pričom poskytlo úvodný prehľad aktivít projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS), vrátane informácií o novom webovom sídle k programu Copernicus na Slovensku. Prezentácie sú spolu s videozáznamom dostupné na webstránke s výstupmi podujatia.
Podrobnosti
2. Inspirujme se 2021
Po dlhšej nútenej prestávke sa vracia spoločná Česko - Slovenská konferencia Inspirujme se 2021. Tento ročník je orientovaný na tému užívateľov, ktorých identifikácia, zapojenie a naplnenie ich očakávaní by mali napomôcť pri dosahovní cieľov a očakávaní v rámci budovania funkčnej a udržateľnej infraštruktúry priestorových údajov. Vo väzbe na aktuálnu pandemickú situáciu je podujatie organizované v duálnom režime, pričom pre záujemcov ešte ostáva možnosť Online registrácie.

 
Podrobnosti
3. INSPIRE Conference 2021
Európska komisia pripravila aj tento rok pokračovanie INSPIRE (EÚ) konferencie, ktorá je zameraná na témy Zelenej dohody, Spoločných dátových priestorov pre životné prostredie a udržateľnosť. Podujatie bude prebiehať v týždni od 25 - 29.10.2021 v online režime formou série tematických workshopov. Registrácia na podujatie už bola sprístupnená.
Podrobnosti
4. Týždeň otvoreného vládnutia 2021
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý má na starosti rozvoj Otvoreného vládnutia na národnej úrovni, organizuje v termíne 04.10.2021 pondelok až 07.10.2021 štvrtok 6. ročník podujatia Týždňa Otvoreného vládnutia 2021. Podujatie bude tiež oslavovať 10. výročie vstupu SR do medzinárodnej Iniciatívy Otvoreného vládnutia (ďalej ako OGP) a štartovať tvorbu nového akčného plánu OGP na národnej úrovni.
 
Podrobnosti
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste.