Copy
View this email in your browser

Sensing Presence

(scroll down for English)

I utstillingen Sensing Presence har den danske installasjonskunstneren og interaksjonsdesigneren, Mads Hobye, forent glass og interaktiv teknologi.  

 

Flere av arbeidene har et futuristisk eller science-fiction aktig preg, som om de hører til i en annen nærmest dystopisk verden, hvor mennesker og levende organismer er erstattet av maskiner. I arbeidet “Breathers” møter vi tre levende glasskupler plassert i ulik høyde. Kuplene er gjennomsiktige og har en sølvpose laget av nødtepper på innsiden. Disse fylles og tømmes for luft. De puster, akkurat som oss. 

 

“Being Human Being” er en projeksjon på veggen av et ansikt, en skjelettmodell der bare linjer og toppunkter er representert. Linjene er uklare og diffuse fordi bildet filtreres gjennom en bit av glass. Skikkelsen beveger seg. Den ser deg og du ser den.

 

I denne utstillingen utforsker Hobye tilstedeværelse i livløse gjenstander. Grensene mellom liv og ikke-levende objekter viskes ut gjennom vår evne til å fantasere og ha empati med ikke-levende ting som beveger seg, puster og reagerer.

 

Hvor går skillet mellom å være i live og å være et livløst objekt? Hvor setter vi grensen og hvordan virker fantasien vår inn i dette? Når begynner vår empati å slå inn?

 

I Sensing Presence inviteres vi til å åpne sansene våre og sanse arbeidene slik de sanser oss og hverandre. Det er en oppfordring til vår evne til å forestille oss å leve i det kunstige. Videre åpner den opp for å reflektere over teknologiens fremskritt, og hvordan vi som mennesker er i ferd med å forme den til noe mer levende og livaktig.

 

—-

 

Mads Hobye (f. 1980) har vært gjestekunstner i S12 siden desember, men startet dette prosjektet alt i 2020 gjennom et virtuelt residency bestående av strømmede samtaler og arbeidsøkter med vår daværende verkstedsmester, Tim Belliveau.

 

Hobye har en doktorgrad i interaktiv design fra Universitetet i Malmö, og jobber i dag som førsteamanuensis ved Institutt for mennesker og teknologi ved Universitetet i Roskilde. Som kunstner arbeider han med interaktive kunstverk som utfordrer måten vi forholder oss til og samhandler med teknologi, og som forsker, undersøker han nye måter å bruke teknologi på. Hobye er en av grunnleggerne av illutron collaborative interactive art studio. Han har også vært med på å etablere Exostudio ved universitetet i Roskilde, som bidrar til et tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere, forskere, innovatører og skapere generelt.  Siden 2004 har Hobye stilt ut i museer, offentlige rom, og store eventer samtidig som han har produsert akademiske publikasjoner som metarefleksjoner over egen praksis. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


In the exhibition Sensing Presence the Danish installation artist and interaction designer, Mads Hobye, has united glass and interactive technology.

 

Several of the works have a futuristic or science fiction-like feel to them, as if they belong to an almost dystopian world, where humans and living organisms have been replaced by machines. In the work "Breathers" we meet three glass domes placed at different heights around the gallery space. The domes are transparent and each has a silver bag made out of emergency blankets on the inside. These are continuously filled with air and then deflated. They breathe, just like us.

 

"Being Human Being" is a wall projection of a face made in wireframe. As the image is filtered through a piece of glass, the lines are blurry and diffused. The figure moves, and it watches you as you are watching it.

 

In this exhibition Mads Hobye explores the phenomenon of sensing a subtle presence in inanimate objects. The boundaries between life and non-living objects are blurred through our ability to have imagination and empathy to non-living things that move, breathe and react. 

 

What is the border between being alive and being an inanimate object? Where do we draw the line, and how do our imagination play into this? When does our empathy start to kick in?

 

Sensing Presence asks us to open our senses and sense with it as it senses you, and the pieces perceive each other. It is a call for our ability to imagine living in the artificial. Further, it invites us to reflect on the advancement of technology and how we as humans are at the brink of shaping it towards more life-like forms.

 

 

Mads Hobye (b. 1980) has been an artist in residence in S12 since December, but started this project already in 2020 through a virtual residency, consisting of streamed conversations and work sessions with our workshop manager at the time, Tim Belliveau.

 

Hobye holds a PhD in interactive design from Medea, Malmö University and works as an Associate professor at the Department of People and Technology at Roskilde University Center. As an artist, he makes interactive artworks that challenge how we relate and interact with  technology. As a researcher, he explores novel ways of using technology. Hobye is a co-founder of illutron collaborative interactive art studio, and he has co-created Exostudio to create cross-pollination between artists, scientists, innovators and makers in general. Since 2004 Hobye has exhibited at museums, public settings and large-scale events and ongoingly produces academic publications as meta reflections on his practice. 


 
opening hours: Friday - Sunday 12:00 -16:00
Instagram
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
S12 Galleri og Verksted · Bontelabo 2, Bergen, Norway · Bergen, Hordaland 5003 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp