Copy
View this email in your browser
Talk To Me
Terese Longva & Roar Sletteland
17.09.22-20.11.22
 
(scroll down for English)

Vi går inn i siste visningshelg for utstillingen Talk to Me med Terese Longva og Roar Sletteland. Søndag 20. november kl. 16:15 ønsker vi velkommen til kunstnersamtale og finissage.

Talk To Me tar for seg tema knyttet til kroppslighet og subjektivitet, språk og kommunikasjon. Det er en audiovisuell installasjon, som består av en serie bevegelige kjeve-skulpturer i glass og metall. Skulpturene aktiveres og begynner å bevege på seg, i varierende tempo, intensitet og rytmiske mønstre, når publikum går inn i galleriet. 

Disse figurene besitter en form for menneskelighet, men bare nesten. De mangler substans. De henvender seg til publikum og hverandre og prøver å si noe, men ingen mening kommer frem.

På den ene siden handler utstillingen om det man ikke snakker om, det unevnelige. Hva kan man si høyt, og hva må vi internalisere? Hva skjer med det vi internaliserer?  På den andre siden setter den søkelys på det store kommunikasjons - og informasjonsbehovet vi opplever i dag. 

Hva kommuniserer vi, og hvordan kommer dette til uttrykk i menneske og i samfunn? 
 
Terese Longva er opptatt av skapelses- og endringsprosesser i natur, menneske og samfunn. Hun jobber i ulike medium, særlig performance, video og installasjon. Kroppen og kroppslige opplevelser er ofte utgangspunkt for arbeidene hennes, som et sted for å synliggjøre det politiske. Roar Sletteland er aktiv i Bergens samtidskunstfelt, særlig innen musikk-, scene- og lydkunst. Han konstruerer lydutstyr, musikkinstrumenter og robotikk til egne og andres prosjekter. Talk To Me er det første samarbeidsprosjektet mellom Longva og Sletteland.

Åpen fredag-søndag 12-16.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune,  Møre og Romsdal fylkeskommune, Møre og Romsdal kunstsenter, Billedkunstnernes Vederlagsfond, BEK og S12.

/

Talk To Me
Terese Longva & Roar Sletteland
17.09.22-20.11.22

This weekend is the last chance to see the exhibition Talk To Me by Terese Longva and Roar Sletteland. Sunday the 20th at 16:15 we invite you to join us for an artist talk and finissage.

Talk To Me deals with topics such as physicality and subjectivity, language and communication. It is an audiovisual installation, consisting of a series of moving “jaw-sculptures” in glass and metal. The sculptures are activated and start moving in varying tempo, intensity and rhythmic patterns, when the public enters the gallery.

These figures possess a form of humanity, but only almost. They lack substance. They turn to the audience and to each other and try to say something, but no meaning emerges.

On the one hand, the exhibition is about what is not talked about, the unmentionable. What can be said out loud, and what must we internalize? What happens to that which we internalize?On the other hand, it shines a spotlight on the overwhelming need for communication and information we experience today.

What do we communicate, and how does this manifest itself in humans and in society?

Terese Longva is interested in creation and change processes in nature, people and society. She works in various mediums, particularly performance, video and installation. The body and bodily experiences are often the starting point for her works, as a place to make the political visible. Roar Sletteland is an active contributor to Bergen's contemporary art scene, particularly in the field of music, stage and sound art. He constructs sound equipment, musical instruments and robotics for his own and others' projects. Talk To Me is the first collaborative project between Longva and Sletteland.

Open Friday-Sunday 12-16.

The exhibition is supported by the Norwegian Arts Council, City of Bergen,  Vestland County Council, More og Romsdal County Council, More og Romsdal Art Center, Billedkunstnernes Vederlagsfond, BEK and S12.


  

 

Instagram
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
S12 Galleri og Verksted · Bontelabo 2, Bergen, Norway · Bergen, Hordaland 5003 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp