Vlaanderen.be
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Ga naar de onlineversie.
Beslissingen
van de Vlaamse Regering
vrijdag 11 december 2015

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering beslist tot goedkeuring van en machtigt de bevoegde minister tot ondertekening van het Protocol dat de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming wijzigt. Het doel van de Overeenkomst was een wetgevend kader te scheppen voor jacht en vogelbescherming in de Benelux-regio. In de loop der jaren werd het aspect vogelbescherming volledig geïmplementeerd in de Europese regelgeving rond vogelbescherming (de Vogelrichtlijn). Voor jacht is een gelijkaardige Europese regelgeving tot op heden niet aanwezig en blijft de Overeenkomst van kracht. Omdat het nu nodig blijkt het toepassingsgebied van de bepalingen van de Overeenkomst te beperken tot de eigenlijke uitoefening van de jacht om de mogelijkheid te bieden een effectieve bestrijding van wildsoorten in bepaalde gevallen toe te staan, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke, voor hun eigen grondgebied geldende omstandigheden, werd beslist de Overeenkomst aan te passen via een Protocol.

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Joke Schauvliege

Het decreet over de hervorming van de strategische adviesraden regelt de administratieve inbedding van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De Vlaamse Regering hecht daarom haar principiële goedkeuring aan het besluit over de overdracht van de personeelsleden van de SALV naar de SERV. Dit besluit wordt nog geagendeerd voor onderhandelingen in het bevoegde Sectorcomité.

Op voorstel van viceminister-president Annemie Turtelboom

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit dat de regels vaststelt over de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD). De wijziging heeft als doel het mogelijk te maken dat het VFLD de financiële gevolgen van rampen ten laste neemt. Normaal gezien is het percentage van de tenlasteneming (van de hoofdsom) door het VFLD beperkt tot 50%. In tegenstelling tot deze algemene regel, zal het VFLD de financiële gevolgen van rampen volledig dekken. Rampen omvatten voortaan niet alleen algemene maar ook landbouwrampen. Van de aanpassing van het VFLD-besluit wordt gebruik gemaakt om daarnaast een besparing door te voeren. Voortaan zullen enkel tot 30 juni 2014 nog verwijlinteresten gedekt kunnen worden door het VFLD, uitgezonderd de dossiers die volledig verhaald kunnen worden op het VFLD.

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

In het kader van de oproep 2015 voor stadsvernieuwingsprojecten stemt de Vlaamse Regering in met het advies en de motivering van de jury voor de selectie van volgende drie projecten: Antwerpen, Vergeten straat – gebiedsontwikkeling Centers Borgerhout (3,5 miljoen euro); Genk, La Biomista (3,08 miljoen euro) en Kortrijk, Campus Kortrijk Weide (2,75 miljoen euro).

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

De beleidsnota Wonen 2014-2019 wil de woonsituatie van woonwagenbewoners verbeteren. Zo moet er voldoende aanbod zijn van kwaliteitsvolle woonwagenterreinen, zowel residentiële terreinen als doortrekkersterreinen. Provincies, gemeenten, OCMW's, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen vandaag subsidies krijgen voor het verwerven, inrichten, renoveren en uitbreiden van woonwagenterreinen, maar dat blijkt dus onvoldoende te zijn. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief het besluit over de subsidiëring van terreinen voor woonwagenbewoners. Zo wordt onder meer het subsidiepercentage opgetrokken, komt er lokaal woonoverleg voor elke subsidieaanvraag, wordt de betaling van de subsidies vereenvoudigd en worden initiatiefnemers toegevoegd. 

Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering stemt niet in met het ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn over het rijbewijs, aangezien een artikel van dit ontwerp is aangetast door een bevoegdheidsoverschrijding: de controle van de rijgeschiktheid is een bevoegdheid van de gewesten.

Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit dat de modaliteiten vaststelt van de kennisgeving over het in gebruik nemen van nieuw gebouwde of ingevoerde binnenschepen. Die kennisgeving moet ten minste 6 maanden voor het effectieve in gebruik nemen van het schip gebeuren en de modaliteiten van deze kennisgeving worden vastgesteld door de Koning.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hoofdstuk IV van het besluit tot oprichting van het Agentschap Zorg en Gezondheid voorziet de oprichting van een raadgevend comité. Het aantal leden wordt verhoogd van 18 naar 30. Over dit wijzigingsbesluit wordt advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar uitvoeringsbesluit bij het decreet dat de erkenning en subsidiëring regelt van de instellingen voor schuldbemiddeling en van een Vlaams Centrum Schuldenlast. Bij de begrotingsopmaak van 2015 heeft de Vlaamse Regering beslist om een besparing van 5% door te voeren op de subsidies van het Vlaams Centrum Schuldenlast. Het huidige subsidiebedrag voor het Vlaams Centrum Schuldenlast bedraagt 374.000 euro. Dit wordt vanaf 2015 teruggebracht naar 369.000 euro. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

In 2001 trad de Vlaamse zorgverzekering in werking als een eerste Vlaamse verplichte verzekering (facultatief in Brussel) om vanuit een eigen visie de niet-medische zorgkost in Vlaanderen beter te vergoeden. Voortbouwend op de Vlaamse zorgverzekering wil de Vlaamse Regering nu een Vlaamse sociale bescherming (VSB) uitbouwen als een extra laag bovenop de federale sociale zekerheid. De VSB ondersteunt mensen met een (langdurige) zorgnood in hun mogelijkheid om de regie van hun zorg in eigen handen te houden. De VSB maakt zorg zowel thuis als residentieel - binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap - financieel toegankelijk. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na advies van de SAR WGG, de SERV en de SARO, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de Vlaamse sociale bescherming. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies ingediend bij de Raad van State.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar erkennings- en subsidiebesluit voor de voorzieningen bijzondere jeugdbijstand. Enerzijds gaat het om het opheffen van de bepalingen over het minimale aantal begeleidingen en de standaarden van de diensten voor crisishulp aan huis. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om het uitbreidingsbeleid voor crisishulp aan huis met ingang van 1 januari 2016 te kunnen operationaliseren. Anderzijds gaat het om de wijziging van de bepalingen over de forfaitaire subsidiëring van de diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling. Er wordt een nieuw subsidiekader ingevoerd. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan haar besluit met maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. Er worden een aantal sanctioneringsmogelijkheden voorzien onder de vorm van bestuurlijke maatregelen (wijziging, schorsing of opheffing van de vergunning; of de vermindering, schorsing, stopzetting of terugvordering van de subsidie) of bestuurlijke geldboeten of aanmaningen. Kind en Gezin kan dus sanctioneren en maatregelen nemen.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Het decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF) moet zorgen voor meer autonomie en zelfbeschikking voor personen met een beperking. Zo heeft elke persoon met een beperking met een ondersteuningsnood recht op een forfaitair ondersteuningsbudget. Als dat niet volstaat, wordt een ondersteuningsplan op maat opgesteld. Alle gebruikers worden dus budgethouders, die zich kunnen laten begeleiden door bijstandsorganisaties, die hen bijstaan bij de besteding van het budget en de organisatie van de zorg en ondersteuning. In uitvoering van het decreet PVF, en na adviezen van het Centrum Gelijke Kansen en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed met de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor het ouderenbeleid en voor de categorale ziekenhuizen, en dus ook voor de financiering ervan. De Vlaamse Regering schort nu de premies voor de bijzondere beroepsbekwaamheid of voor de bijzondere beroepstitels op in de instellingen waarvoor de Vlaamse overheid budgettair verantwoordelijk is. Ze wijzigt daarvoor principieel het koninklijk besluit over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep. Door dit besluit wordt de budgettaire impact voor de sectoren waarvoor Vlaanderen financieel bevoegd is geworden, met inachtneming van een overgangsperiode, stelselmatig verminderd. In dit kader zal ook de beroepsloopbaan van de verpleegkundige bekeken worden. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State en er wordt ook over overlegd in de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor personen met een handicap of een vermoeden van handicap. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: mobiele of ambulante begeleiding, dagopvang en verblijf. De persoon die gebruik wil maken van rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed met het oog op de optimalisering van de werking en de organisatie van de RTH. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van het Centrum Gelijke Kansen en daarna van de Raad van State.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het nieuwe besluit over het beheer en de werking van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De voornaamste wijzigingen zijn: de VLIF-waarborg wordt losgekoppeld van het al dan niet toekennen van rentesubsidie; de periode waarbinnen een erkende kredietinstelling kan aangeven beroep te willen doen op de VLIF-waarborg wordt sterk gereduceerd en de VLIF-waarborgregeling dekt niet langer onbeperkt de intresten op het gewaarborgd kredietgedeelte. Er wordt ook voorzien in de mogelijkheid om een waarborgstelling als flankerende maatregel in te zetten voor landbouwers die geconfronteerd worden met veranderende omgevingsfactoren en met de gevolgen van dier- en plantenziekten, natuurrampen en andere uitzonderlijke gebeurtenissen.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Naar aanleiding van een reorganisatie bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief haar Milieuhandhavingsbesluit. De bepalingen over de bevoegdheid van de OVAM worden afgestemd op deze reorganisatie.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit goed bij het decreet van 3 juli 2015 met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015. Deze bepalingen leggen de beheersorganismen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en voor afgedankte batterijen en accu’s voor de periode 2015 tot 2019 een jaarlijkse heffing op ten bedrage van 3%. Het uitvoeringsbesluit legt de wijze vast waarop de heffing moet worden geïnd en de aanduiding van de ambtenaren belast met het innen ervan.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit met de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De wijziging omvat onder andere een nieuwe definitie van het begrip 'hoofdteelt'; een aanpassing die voortvloeit uit een gewijzigde interpretatie van de Europese Commissie, waardoor landbouwers die in 2013 geen recht hadden op rechtstreekse betalingen maar in dat jaar wel groenten, fruit, sierplanten, wijn of aardappelen teelden, ook toegelaten worden tot de basisbetaalregeling. Het gaat ook om een verduidelijking van de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Limburg in een hogere of lagere categorie. Bedoeling is te komen tot een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen door de rangschikking in eerste, tweede of derde categorie te herbekijken aan de hand van beheersgebonden en beleidsgerichte maatstaven.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief titel III van het VLAREM, het Vlaams reglement over de milieuvergunning, wat betreft de omzetting van de Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide, de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas. Het gaat vooral om actualiseringen van reglementaire voorschriften die exploitanten van die specifieke inrichtingen moeten naleven.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering hecht, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan een uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet. Naar aanleiding van het vijfde actieprogramma in uitvoering van de Nitraatrichtlijn, is een nieuw systeem van fosforbemestingsnormen ingevoerd dat gebaseerd is op fosforanalyses van de bodem. Het besluit regelt de wijze waarop landbouwers de fosforanalyses kunnen overmaken aan de overheid, hoe de overheid deze bodemanalyses verwerkt, onder welke omstandigheden de bodemanalyses in aanmerking komen voor terugbetaling evenals het bedrag van de terugbetaling. Verder wordt in dit besluit een aantal technische aanpassingen aan het Vlaams Reglement voor erkenningen met betrekking tot het Leefmilieu (VLAREL) doorgevoerd. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering stelt de heffingscoëfficiënt voor grindwinning voor 2016 vast op 1,6344.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering beslist de termijn voor de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Uitbreiding transportbedrijf H. Essers' te verlengen met 60 dagen.

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Over Vlaanderen.be Disclaimer Toegankelijkheid