Copy
Nieuwsbrief voorjaar 2018
Nieuwsbrief voorjaar 2018
Beste leden,

Na een koude periode doet het voorjaar langzaam zijn intrede. Voor ons reden om weer een nieuwe nieuwsbrief op te stellen.
Het nieuws uit onze afdeling vindt u onderstaand. Veel leesplezier.
Even voorstellen; Adrie van Spreuwel
Sinds kort ben ik, Adrie van Spreuwel (30 jaar) een nieuw gezicht bij het bestuur van ZLTO Oirschot-de Beerzen. Ik woon in het buitengebied van Oostelbeers, op de Nieuwe Erven, samen met mijn vriendin Anke. Samen met mijn ouders Jan en Helma van Spreuwel, hebben wij een gemengd boerenbedrijf, met vleesvarkens en vleeskalveren. Naast de werkzaamheden op de boerderij verhuur ik mijzelf ook als zzp-er. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan sleutelen aan machines, projecten maken in de werkplaats, leuke dingen doen met Anke en de sociale contacten met vrienden onderhouden.

Mijn bestuursfunctie zal voornamelijk bestaan uit het aanspreekpunt voor de leden van ZLTO zijn, en zoveel mogelijk het huidige bestuur ondersteunen met alle punten waar het bestuur mee bezig is. Dit jaar was ik bijvoorbeeld samen met Marie-José en een groot aantal andere mensen verantwoordelijk voor de organisatie van de allereerste ZLTO Late Night. Dus, misschien tot de volgende keer!
Zonneweides
Er is een energietransitie gaande, we zullen steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken en er is een steeds grotere behoefte aan duurzame energiebronnen. Zonne-energie is één van deze nieuwe energiebronnen. Veel boeren en tuinders passen het voor hun eigen energiegebruik ook al toe. In Nederland is zonne-energie niet de meest efficiënte bron van energieopwekking. Toch is
zonne-energie in opkomst, veel agrarische ondernemers passen al zonne-energie toe om in hun eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Maar er is ook een steeds grotere vraag naar grond voor zonneparken. Projectontwikkelaars benaderen onze leden of ze hun gronden hiervoor ter beschikking willen stellen. Er zijn agrariërs die hieraan meewerken omdat het voor hun meerwaarde oplevert. Het past ook in het plaatje van de ZLTO visie dat de agrariër meer maatschappelijke diensten aanbied dan alleen het produceren van voedsel. Toch is er ook weerstand tegen om goede vruchtbare landbouwgrond hiervoor op te geven.
 
Door ZLTO is steeds de lijn gehanteerd dat we een voorkeur hebben om zonnepanelen op daken, bouwblokken, aansluitend aan bouwblokken, transitielocaties, overbodige industrieterreinen neer te leggen. Zo kun je de energietransitie verbinden aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
We bepleiten deze voorkeuren bij gemeenten en provincies. In de praktijk is het zo dat SDE-subsidies er op gericht zijn om tegen zo laag mogelijke kosten, zo hoog mogelijke opbrengst te creëren. Grootschalige projecten met zonnepanelen op agrarische gronden zullen het daarom bijna altijd winnen van projecten die kleinschaliger zijn en meervoudige doelen koppelen. Er zullen altijd partijen (inclusief grondeigenaren) zijn die er een goede business-casus in zien. Ook gemeenten zijn er vaak positief over omdat ze willen bijdragen aan de energietransitie. Als we grootschalige zonnevelden op agrarische gronden tegen willen gaan, zal dit via een aanpassing van de SDE subsidieregeling moeten gaan. 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Het kan niemand meer ontgaan, de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan voor de deur. Voorafgaand aan de verkiezingsstrijd leek het ons goed om alle partijen uit te nodigen voor een goed gesprek. Hiervoor hebben we een avondbijeenkomst georganiseerd op 13 oktober in de zichtstal van de familie Beekmans. Onder het genot van een lokaal hapje en drankje hebben we het gehad over diverse thema’s en aspecten die de kernwaarden van onze gemeente kracht bij zetten; Monumentaal, Ondernemend en Groen, waarden die mede mogelijk worden gemaakt door de agrarische sector. Want naast de productiekant vervullen onze boeren en tuinders diverse sleutelrollen; als leveranciers van groene energie, zorg, natuurbeheer, leefbaarheid, biodiversiteit en recreatie. Het is onze traditie en ambitie om ook in de toekomst oplossingen samen met partners te ontwikkelen en uit te voeren. We staan voor samen vernieuwend boeren: slim boeren, door verbindingen te zoeken met o.a. de politiek. Het was een geslaagde avond waar me het zicht op de toekomst hopelijk nog veel profijt van zullen hebben.
Lourdes
Ieder jaar organiseert ZLTO ’s Hertogenbosch een Lourdesreis, dit jaar vindt deze plaats begin oktober. Als commissie Landbouw en Samenleving melden wij jaarlijks mensen van onze afdeling aan en vragen voor hen subsidie aan vanuit het sociaal fonds. Sinds dit jaar is de subsidie verlaagd naar € 250,- . Daarbij doen wij ons best om niemand te vergeten. Mocht u zelf interesse hebben of iemand kennen die graag mee zou willen, geeft het dan door aan Marie-José van de Ven of een van de leden van de commissie Landbouw en Samenleving. Dat kan via venevenh@hccnet.nl of 0499-575373.
Bijeenkomst; Mijn partner is boer 2.0 – het financiële plaatje
Na het succes van de 1e gespreksbijeenkomst in het voorjaar van 2017 hadden we besloten om in het najaar een 2e bijeenkomst te organiseren voor de partners van onze ondernemers. Deze avond heeft plaatsgevonden op 5 februari in de geitenzichtstal van de familie Deenen in Oostelbeers. Waar de focus van de eerste bijeenkomst met name lag op de sociale aspecten, hebben we ons deze keer onder begeleiding van ABAB adviseurs verdiept in het financiële plaatje van een agrarische onderneming. Met zo’n 12 dames hebben we ons gebogen over vraagstukken als; zitten man en vrouw in de maatschap of juist niet (omdat ze een baan buitenshuis heeft)? Maar ook zaken als bedrijfsovername, levensverzekering en andere notariële zaken kwamen uitgebreid aan bod. Het succes van de avond zat ‘m wederom in het onderling van gedachten kunnen wisselen over diverse onderwerpen die aan de keukentafel niet als vanzelfsprekend besproken worden. Mocht er in de toekomst meer vraag zijn naar dit soort type bijeenkomsten, om eens met elkaar van gedachten te wisselen onder begeleiding van de experts dan horen we dit uiteraard graag. 
Gezinsdag
De afgelopen jaren hebben we in juni een gezinsdag gehouden. Meestal mooie bijeenkomsten met een viering om onze overleden leden te herdenken en een gezellig samenzijn. Hoe leuk en gezellig ook, we vonden de benaming niet helemaal meer passen en zijn we op zoek gegaan naar een andere invulling. Daarom organiseren we op zondag 24 juni een viering in de kerk in Oirschot waar we onze overleden leden herdenken. We doen dat samen met de vrouwen van nu. Aansluitend zullen we de aanwezigen uitnodigen voor een lunch in de pastorietuin. In  het eerste weekend van september zullen we een uitstapje organiseren waarbij we hopen dat er gezinnen aan deelnemen. Binnenkort hoort u daar meer over.
 
Filmpjes
Het afgelopen seizoen hebben we middels 6 filmpjes geprobeerd om de diverse sectoren op een positieve manier onder de aandacht te brengen. De filmpjes worden goed bekeken en we krijgen mooie reacties. Daarom hebben we een vervolg gemaakt van nog eens 3 filmpjes. Daarin komen de paardenhouderij, de kalverhouderij en de boomteelt in beeld.
 
Van diverse ondernemers is al de vraag gekomen of zij ook zo’n filmpje kunnen maken. Dat kan heel handig zijn als je wat van je bedrijf wilt laten zien maar minder zin hebt in excursies. Of als je het wilt gebruiken voor je website. Of natuurlijk als mooi tijdsdocument. Voor die leden heeft ZLTO Oischot-de Beerzen een aantrekkelijk aanbod. Mits het past in het concept zoals dat er nu ligt, hart voor boeren, is het mogelijk om dat te realiseren. De afdeling draagt bij in de kosten en zorgt voor de organisatie. U betaalt een bijdrage die erg aantrekkelijk is, zeker in vergelijking met advertentiekosten. Mocht u hierover meer willen weten; neem dan contact op met Marie-José van de Ven via venevenh@hccnet.nl of 0499-575373.
Boerderij in de buurt
Een initiatief voor dialoog over het platteland. Met boeren, burgers en buitenlui. ZLTO Oirschot-de Beerzen heeft het initiatief genomen om samen met een aantal andere afdelingen, onderstaande voorstelling naar onze regio te halen. Het stuk gaat over Vrijkomende Agrarische Bebouwing, de zogeheten VAB’s. Dit speelt in heel veel afdelingen en veel politieke partijen hebben dit op de agenda staan. Het stuk biedt de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over de invulling van het platteland en de VAB’s.
 
Het toneelstuk wordt in het weekend van 14 en 15 april 2018 3 x in onze regio uitgevoerd en per voorstelling zijn er 75 mensen welkom. Doel is om zowel politici (nieuwe raadsleden), boeren en burgers uit te nodigen. Het stuk wordt hieronder in grote lijnen beschreven. Halverwege wordt het stuk stil gezet en wordt door een discussie met elkaar de afloop bepaalt. Twee van onze leden, Jos van den Boom en Henk van den Oord vervullen een gastrol in het stuk. Het stuk wordt opgevoerd op het bedrijf van Ad en Jolanda Raaijmakers, Hagelaarweg 25 in Best. De voorstellingen zijn op zaterdag 14 april om 15.00 en 20.00 en zondag 15 april om 15.00.
 
Kaarten zijn beschikbaar voor € 5,- per stuk. We gaan kijken of we na deze voorstelling ook al de aanzet voor  een vervolg kunnen faciliteren in de eigen afdeling. Het is namelijk de bedoeling dat na de voorstelling in de eigen regio overleg tussen diverse partijen gaat plaatsvinden over dit onderwerp. Mocht u interesse hebben om bij  een van de voorstellingen aanwezig te zijn, meldt u dan aan bij onze secretaris via
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
Aanvulling commissie Communicatie & PR
Voor de commissie communicatie en PR zijn we op zoek naar aanvulling.
Heb jij wel iets met communicatie, draag je de agrarische sector een warm hart toe en ben jij bereid om je in te zetten voor het imago van deze mooie sector? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Een gezellige werkgroep met veel enthousiasme en betrokkenheid waar we projectmatig aan de slag gaan, dat is wat wij te bieden hebben. Wil je meer informatie of lijkt het je wat, neem dan contact op met een van de commissieleden:
Mieke van Hersel, Henk van den Oord, Ardbert van Heerebeek, Corrie Mutsaers, Jos van den Boom, Corrie Rijnen, Wim van de Ven, José Claassen en Marie-José van de Ven
Afgelopen activiteiten
  • Met kerstmis hebben we ruim 20 leden bezocht met een kerstattentie. Een klein gebaar maar het wordt altijd erg gewaardeerd.
  • Overleg landcooperatie; op verzoek van de landcooperatie dal van de kleine Beerze heeft er een overleg plaats gevonden over de ontwikkeling en vooral ook de uitvoeringsagenda in het gebied.
  • Op 11 maart vond het symposium plaats over gezondheid, milieu en de landbouw.
Symposium gezondheid, milieu en landbouw
In een kleine groep hebben we hiervoor wat voorbereidingen getroffen en een aantal leden actief benaderd om hierbij aanwezig te zijn. Uiteindelijk hadden we een club van zo’n 15-20 ondernemers bij elkaar gekregen. Het publiek wat verder op de bijeenkomst afkwam bestond uit afgevaardigden van politieke partijen, bezorgde inwoners van Oirschot (m.n. uit de urgentie- en knelpuntgebieden) maar ook een aantal bewoners van aangrenzende gemeenten die behoorlijk de toon zette in de vragenronde. De eerste presentatie van Vanessa Mommers van de BMF bestond uit een vrij genuanceerd verhaal over water- en luchtkwaliteit. De landbouw werd benoemd als één van de aandachtsgebieden maar zeker niet de enige. Ook de industrie en transport werden gelukkig benoemd. Vervolgens kreeg dhr. Van de Sande het woord en daarmee werd de toon van de rest van de middag behoorlijk gezet. Dit was een wat minder genuanceerde presentatie, waar vooral getracht werd te imponeren met veel getallen, tabellen en bronnen en in te spelen op de emotie van het publiek. Jammer  dat het gros van het publiek behoorlijk gevoelig is voor dit verhaal. 
We hebben elkaar vervolgens in de pauze opgezocht om vragen voor te bereiden met een aantal mensen. Uiteindelijk hebben zo’n 8 personen plaatsgenomen op de eerste 2 rijen na de pauze om vragen te kunnen stellen aan de presentatoren. De dagvoorzitter had volgens mij al snel door dat er een aantal boeren in de zaal zaten en slechts één van hen heeft uiteindelijk het woord gekregen zonder al teveel indruk te kunnen maken. Daarna kregen vooral overbezorgde burgers het woord die meer opmerkingen plaatsen dan concrete vragen te stellen. De middag werd uiteindelijk afgesloten door een verhaal van de landbouwcoöperatie dal vd kleine Beerze. Dit was mede door het optreden van Michael Borsten positief te noemen. Er werd een aantal keer gerefereerd naar de ZLTO en de goede samenwerking. 
Kortom een zondagmiddag met dubbele gevoelens; goed dat we er waren en ons samen voorbereid hebben. Maar helaas hebben we weinig verschil kunnen maken.
Toneel
Op 27 maart vindt wederom de jaarlijkse toneelvoorstelling plaats. Dit keer is de titel van de voorstelling ‘Edelweiss’ en wordt deze gespeelt in De Kerk te Oostelbeers.
De afhaaldag voor de kaartjes is reeds verstreken. Wilt u de voorstelling toch nog bijwonen? Stuur dan (voor 21 maart) een mailtje met uw gegevens naar zltooirschotdebeerzen@zlto.nl en wij zorgen dat u op de gastenlijst komt te staan.
Bekijk hier de uitnodiging voor het toneel
Terugblik Algemene Leden Vergadering
 Op 25 januari j.l. vond de jaarlijkse ALV plaats, dit keer in De Kerk te Oostelbeers.
 
Voorafgaand aan het officiële gedeelte hebben we een introductie gekregen van de geschiedenis en het heden van de kerk in Oostelbeers, gegeven door Jan van Gerwen.
 
Hierna hebben we middels een kennisquiz over cijfers van de agrarische sector in Nederland en Oirschot, kennis mogen maken met onze nieuwe burgemeester Judith Keijzers.
 
Hierna volgde de huldiging van de jubilarissen voor hun 50- of 60-jarig lidmaatschap van ZLTO en de NCB.
 
Het officiële gedeelte bestond uit de vaste elementen als financiën, terug- en vooruitblik op activiteiten en de bestuurdersverkiezing. Tijdens dit laatste element is Adrie van Spreuwel gekozen tot nieuw bestuurslid.
Download hier de notulen van de ALV
Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Frans Versteden
0499-577237 / 06-22811429
frans@pannenhoeve.nl
Voorzitter, Omgeving
 
Elleke van de Sande
06-33015327
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
Pandgat 18
5688 KK Spoordonk
Secretaris / Penningmeester
 
Jan van Rulo
0499-575306 / 06-53817255
jan@jvanrulo.nl
Boomteelt, Ontwikkeling
 
Bart van Antwerpen
06-53554735
b.vanantwerpen@hotmail.com
Omgeving
 
Elise Bressers
06-49373916
elise_bressers@hotmail.com 
Ontwikkeling
 
Marie-José van de Ven
0499-575373 / 06-18958776
venevenh@hccnet.nl   
Maatschappij

Adrie van Spreuwel
06-30148301
adrievanspreuwel@hotmail.com
Klik hier voor de agenda
Facebook
Website
Email
Copyright © 2018 ZLTO Oirschot-de Beerzen, All rights reserved.

Our mailing address is:
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ZLTO Oirschot-de Beerzen · Geef een locatie op · Spoordonk, VT 5688KK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp