Copy
Nieuwsbrief najaar 2017
Nieuwsbrief najaar 2017
 

Beste leden,
De dagen worden al weer snel korter. Het is voor alle dierlijke sectoren een heel spannend jaar. Veroorzaakt door het Provinciaal besluit op 7 juli . Er zullen de komende jaren veel ondernemers voor een keuze staan. De plantaardige sectoren hebben goed tot heel goed jaar gehad. De opbrengsten boven verwachting.

Al met al gaan we vol goede moed door, want; Boeren hebben de oplossing! Bekijk het filmpje en geniet er van. https://www.zlto.nl/boerenhebbeneenoplossing 

Door Frans Versteden

ZLTO Late Night; een groot succes!

Vrijdagavond 15 september was het zover; de aftrap van de allereerste ZLTO Late Night. De presentatie was in handen van Froukje Kooter, welke ondersteund werd door side-kick Maarten van Overbeek. 

ZLTO Late Night is een initiatief van Marie-José van de Ven omdat zij het tijd vond om de leden van ZLTO Oirschot-de Beerzen een prachtig visite kaartje mee te geven, zodat de bedrijven in een goed daglicht komen te staan, en de ondernemers hun liefde en passie kunnen laten zien. 

De avond begon met een bak koffie of thee, waarna het programma om 20.30 uur kon beginnen. De opkomst was zo goed, dat er door de organisatie van de trekkertrek, waarbij we in de feesttent te gast waren, nog banken en tafels bijgezet moest worden.  

Na een kort interview tussen Froukje en Marie-José, werden 3 bestuursleden aan tafel geroepen. Jan Roefs, Janus Scheepens en Jeanette van de Ven. Het interview ging over wat de bestuursleden zoal doen voor ZLTO, hoe ze het combineren met thuis, en wat hun gevoel en emotie was bij het provinciale besluit van 7 juli. Na dit interview werden de eerste twee filmpjes gepresenteerd, te weten die van tomatenteler Corné Smulders en melkveehouder Pieter Peters. Na het vertonen van beide filmpjes werd door het publiek luid geapplaudisseerd. 

Thema gezondheid is ook een onderwerp, Dit onderwerp wordt door Elise Bresser (bodem), Rob van de Ven (visserij), Mark van de Ven over plant gezondheid en Bart van Antwerpen over diergezondheid gedaan. Ook weer interessante onderwerpen waar menig toeschouwer oren naar had. Conclusie na dit onderwerp is, dat pas als alles gezond en goed is, er geld verdiend kan worden.  

Na deze onderwerpen is het tijd voor pauze, maar niet te lang want de volgende sprekers staan alweer te popelen! 

Peter van Agt en Pieter en Mieke Vlemminx komen vertellen over hun ervaringen van de Big challenge. Ook dit is weer goed om te horen, hoe mensen zich in willen zetten om kanker de wereld uit te helpen, door een berg meerdere keren op te fietsen of te wandelen, en zo geld op te halen om onderzoeken te kunnen blijven doen. Toppers zijn het! 

Na dit interview komt onze side-kick weer met een filmpje met bloopers, om iedereen weer even wakker te schudden. Maarten kondigt ook een nieuw filmpje aan, welke gaat over Paul van de Sande, die aardbeien en kersen teelt. Daarna een filmpje van Harold Kolsters, die in een mooie nieuwe stal scharrelkippen houd. Ook deze filmpjes worden met luid applaus en gejuich ontvangen! 

Als laatste tafelgesprek is nu het thema samenwerken aan de beurt. Anja van Lieshout over hun koeien, Mieke van Hersel over hun klasseboeren, kinderen laten zien dat melk uit de koe komt, en niet uit een fabriek en Jan van Rulo over Greencenter Oirschot, een samenwerking van 8 verschillende boom telers. Michael Borsten is er ook om te vertellen over Landcoöperatie Het Dal van de Kleine Beerze.

De 2 laatste filmpjes laat Maarten hierna nog zien, Piet en José mulders, over hun sierteelt, 3 verschillende soorten planten en als laatst Peter van Aaken, varkenshouder die ook een prachtig mooi bedrijf kan laten zien! 

Na dit alles is er nog tijd voor een borrel. Wij hopen dat u allemaal genoten hebt van ZLTO Late Night, en misschien tot volgend jaar! 

Door Adrie van Spreuwel
 

Bekijk hier de foto's van deze avond. 

Het eerste filmpje uit een reeks van 6 is reeds online gepresenteerd. Klik op de foto van Corné Smulders om het filmpje te bekijken! 

7 juli, hoe nu verder?
Het besluit van de Provinciale Staten op 7 juli staat bij vele agrariërs nog in het geheugen gegrift, iets waarmee deze datum voor velen een zwarte dag werd.

Er is een besluit genomen  om de transitie van de veehouderij te versnellen, de vraag is alleen op welke basis deze besluiten gevormd worden. Is het rationeel of emotioneel?

Één ding is in ieder geval zeker, de gevolgen zijn enorm!

De Provinciale Staten laten het voorkomen als een milde aanpassing in route 2028, en zou het beleid ondersteunen met een drietal instrumenten:

  1. Een investeringsfonds dat met kapitaal individuele veehouders helpt de gevraagde investeringen te financieren
  2. Het bevorderen van de ontwikkeling en introductie van innovatieve stalsystemen die uitgaan van een ‘bron’-aanpak
  3. Een ondersteuningsnetwerk gericht op ondersteunen van stoppende veehouders

Nu zijn we een drietal maanden verder, en de uitwerking is nog steeds onduidelijk, er is geen begroting en duidelijkheid blijft uit. Het doel is bekend, de weg er naar toe echter niet, hoe moet je hier als ondernemer op inspelen?

De vraag is tevens of alle staltechnieken snel genoeg beschikbaar komen voor de verschillende sectoren, volgens de provincie wel, echter dit lijkt vooral gebaseerd op goede hoop.

In mijn ogen een manier van denken, die je als ondernemer niet kan permitteren.

Momenteel moeten we afwachten of het nieuwe beleid houdbaar is bij de rechtbank, dit zal in de komende maanden uitwijzen, voor nu, net als zo vaak blijft het voorlopig afwachten.

Door Bart van Antwerpen

Terugblik activiteiten

Het is al weer een tijdje geleden dat u van ons gehoord heeft. Hoog tijd om u weer te informeren over een aantal zaken van de afgelopen periode.

Begin mei hebben we een huiskamer bijeenkomst georganiseerd voor de pluimveehouders. Hugo Bens was daar als vakgroep voorzitter aanwezig en de avond was zeer geslaagd te noemen. Het delen van informatie en standpunten is zowel voor leden als voor bestuurders zeer nuttig. Helaas hebben we de geplande huiskamerbijeenkomst voor de multifunctionele landbouw en paardenhouderij niet door laten gaan. Er waren niet veel aanmeldingen en zelfs na een avond nabellen bleek er te weinig belangstelling te zijn. Jammer.

De urgentiegebieden blijven onze aandacht krijgen. Deze situatie duurt maar voort en de ondernemers weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Zowel boeren als burgers zijn ontevreden over de voortgang en de communicatie. We blijven lobbyen.

Regelmatig hebben wij als afdelingsbestuur overleg met de gemeente of politieke partijen. We vinden het heel belangrijk om te investeren in informatievoorziening en korte lijntjes. Eerder dit jaar hebben jongeren al het initiatief genomen om de wethouder en ambtenaren uit te nodigen op bedrijven. Op 11 mei waren de wethouder en ambtenaren te gast bij onze leden Sjef Vingerhoets en Martien van Pinxteren. Deze avond stond in het teken van de Vrijkomende Agrarische Bebouwing, de zogeheten VAB’s. Ook is er gesproken over de urgentiegebieden en het onderhoud van de wegen. Zo'n overleg vindt 3 tot 4 maal per jaar plaats. Mocht u interesse hebben in zo’n overleg of agendapunten willen aandragen, geef dit dan aan bij onze secretaris.

Tijdens zo’n overleg komt ook de stookvergunning aan bod. De huidige wethouder wil deze opheffen maar wij willen graag weten welke alternatieven de gemeente dan voor ons heeft.

Komend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook in den Bosch wordt daar over nagedacht en werd ons gevraagd om deel te nemen aan een voorbereidende bijeenkomst. Vanuit onze afdeling ben ik daar samen met Lieke Versteden naar toe geweest en hebben we meegedacht over de tools die ons en andere afdelingen kunnen helpen om standpunten over te brengen bij politieke partijen.

In juni hebben we een mooie gezinsdag gehad met een terechte toewijzing van de Pluim aan Caroline Peters en haar kinderen. De jury was unaniem in haar keuze en volgens ons ook meer dan verdiend.

Ook hebben we in die maand een bijeenkomst georganiseerd voor jonge vrouwen die een relatie hebben met een agrarisch ondernemer. 18 Dames waren te gast bij Kees en Tiny Beekmans. Vooral het uitwisselen van ervaringen en verhalen werd gewaardeerd. Een feest van herkenning maar ook van erkenning. In het najaar willen we voor deze groep een vervolgbijeenkomst organiseren.

Veel leden maar ook bestuurders waren op 7 juli aanwezig bij de provincie. Het besluit dat die dag genomen is raakt ons allemaal. Vooral voor beginnende ondernemers, of ondernemers die in een lastige situatie zitten en daardoor niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen is het een zware klap. Vreselijk als je toekomst een wending neemt die je niet voorzien en zeker niet gewenst had. En dan was daar ook de Fipronil affaire. Bij deze willen we alle

pluimveehouders een hart onder de riem steken. Gelukkig valt het bij ons in Brabant en in de afdeling mee maar het is toch weer een deuk in het imago van de sector.

In de zomer hebben we een mooie fietstocht gehad met 75 deelnemers en een wandeling met ruim 200 wandelaars. Goed georganiseerd door de commissie communicatie en PR en zeker goede reclame voor de agrarische sector.

Binnenkort gaan een aantal leden ook weer met ZLTO naar Lourdes. Het daar samen zijn schept een band, het helpt je om even stil te staan bij het leven. Mooi als je dat dan met je collega’s kunt delen. We wensen iedereen daar ook een mooie tijd toe.

Eerder hebben we een serie van 6 artikelen geplaatst in het Weekjournaal in verband met het imago van de agrarische sector. We hopen natuurlijk dat dit een positieve bijdrage levert aan ons imago maar dat kunnen we moeilijk meten. Om daar een vervolg aan te geven zijn er deze zomer een 6 tal filmpjes gemaakt die we gaan verspreiden via Facebook. Het zijn 6 mooie portretten geworden van ondernemers die trots zijn op hun vak en hun product. En iedereen mag dat zien. Vanaf half september gaan de filmpjes online nadat de premiere heeft plaatsgevonden op 15 september bij ZLTO Late Night.

Op onze website vindt u de foto's van de activiteiten.

Door Marie-José van de Ven

Deelname bestuurlijk Talentenprogramma 
Als afdelingsbestuurder van Oirschot de Beerzen heb ik afgelopen jaar deel mogen nemen aan het LTO Talentenprogramma. Dit programma is enkele jaren terug ontwikkeld voor leden en bestuurders jonger dan 35 jaar die zich bestuurlijk willen ontwikkelen. Samenwerking op bestuurlijk niveau vormde voor mij de voornaamste reden om deel te nemen. Naar de toekomst toe wordt het steeds belangrijker om als één organisatie naar buiten te treden. ZLTO, LTO Noord en LLTB opereren vaak nog apart van elkaar. Dat is goed als het om ledencontact gaat of als het regionale belangen betreft. Maar wanneer het over gemeenschappelijke thema’s gaat, moeten we als één gezicht naar buiten treden. Dat is duidelijk voor onze leden en ook voor partijen buiten onze organisatie zoals brancheorganisaties, de politiek en andere ondernemers.

Ik zag mijn nestor, en tevens LTO-bestuurder Jeanette van de Ven, hier ook mee worstelen. De bestuurders van LTO Nederland werken aan de oprichting van landelijke vakgroepen. Een goede ontwikkeling die wij met de volgende generatie bestuurders verder moeten gaan uitbouwen.

Ik steek men energie graag in; bruggen bouwen, krachten bundelen en elkaar inspireren. Al tijdens de eerste kennismaking dag heb ik ervaren hoe belangrijk het is om elkaar ook informeel te spreken. Pas dan kom je erachter hoeveel je eigenlijk met elkaar gemeen hebt. We zijn direct op zoek gegaan naar het LTO Nederland-gevoel. We hebben ons voorgenomen om elkaar te blijven ontmoeten. Bijvoorbeeld in een studiegroep. Om van elkaar te leren, geen dingen dubbel te doen en eerder tot actie over te kunnen gaan.

Samen hebben we onze uiteindelijke visie verbeeld in een korte film. Waar we als jonge bestuurders letterlijk samen in de boot stappen. Dat gaat eerst nog wat stuntelig tot we de riemen oppakken, de boot aan het varen krijgen en koers zetten naar de overkant.

In mijn individuele eindpresentatie heb ik dit nog wat extra aangezet door de link te maken met mijn dagelijkse werk als bodemonderzoeker; een vruchtbare bodem levert een krachtig gewas op, maar dit gaat niet vanzelf. Daar moet je aan bouwen en in blijven investeren. Dat geldt ook voor onze organisatie.

Door Elise Bressers

Open Dag Boomkwekerij Maarten van Overbeek
Een van onze leden - boomkweker Maarten van Overbeek - organiseert op 14 oktober van 13.00 tot 17.00 uur een open dag voor alle geïntereseerden. Meer informatie vindt u op de website
Of klik hier voor de uitnodiging. 

Greencentre Oirschot; 1 jaar verder
Inmiddels bestaat Greencentre Oirschot (GCO) alweer een jaar.

Een korte terugblik
We vonden als boomkwekers uit onze afdeling Oirschot – de Beerzen dat er al een aantal jaren weinig georganiseerd werd voor ons.
In overleg met relatiebeheerder Patrick van de Rijdt enkele jaren terug , hebben we op een bepaald moment alle boomkwekers bij elkaar geroepen om te kijken wat er leefde. Hieruit kwamen een aantal punten naar voren. We zijn gaan kijken hoe we bepaalde punten vorm konden geven.

Samenwerken waar mogelijk kwam duidelijk naar voren en hieruit is Greencentre Oirschot ontstaan.
We zijn gestart met 7 deelnemers allen lid van ZLTO Oirschot - de Beerzen wat ook een voorwaarde is. Om te beginnen hebben we een website laten bouwen: www.greencentre-oirschot.nl
Deze hebben we in meerdere talen online staan.

Doel
Het doel van Greencentre is om Oirschot beter op de kaart te zetten.
Dit betekent dat onze klanten moeten weten dat er in Oirschot een groot assortiment boomkwekerij producten te koop is. Dit kan voor een klant voordelig zijn. Hij kan namelijk in een klein gebied de vrachtwagen vol laden. Dit bespaart vele kilometers rijden door Nederland en bespaard dus uiteindelijk ook veel kosten.

Ieder deelnemer aan GCO doet zijn eigen verkoop, we werken dus niet met een verkoper. Wel proberen we onze eigen klanten op de hoogte te brengen van de samenwerking zodat we met elkaars klanten zaken kunnen doen als dat bij de klant past.

Voortgang
Afgelopen jaar heeft zich weer iemand aangesloten zodat we nu met in totaal 8 bedrijven zijn. Door het vele werk wat er bij komt kijken hebben we gezocht naar iemand die ons kan ondersteunen en begeleiden in een aantal werkzaamheden.

We hebben iemand gevonden in de persoon van Johan Schoenmakers. Iemand die in het onderwijs gezeten heeft en bekend is met de boomkwekerij.

We komen als groep enkele keren per jaar bij elkaar waarbij diverse punten besproken worden over de voortgang. We hebben nog ideeën genoeg om verder uit te bouwen maar promotie is op dit moment actueel.

Ook willen we over de grenzen onze samenwerking bekendheid geven want een groot gedeelte van onze producten worden geëxporteerd. Daarnaast willen we ook in diverse vakbladen een stukje plaatsen over onze samenwerking in Oirschot.

Door Jan van Rulo

Jaarplanning

Als afdeling zijn wij naast het organiseren van de diverse activiteiten alweer bezig met de planning van 2018. Onderstaand de activiteiten die zeker plaats gaan vinden; wanneer mogelijk al met de datum erbij. Zet deze dus alvast in uw agenda!

o Algemene Ledenvergadering; 25 januari 2018

o Uitstapje met afdeling Best

o Toneel

o Gezinsdag

o Fietstocht

o Midzomeravondwandeling; 15 augustus 2018

o Commissiecontactavond, november

Door Elleke van de Sande
 

Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Frans Versteden
0499-577237 / 06-22811429
frans@pannenhoeve.nl
Voorzitter, Omgeving
 
Elleke van de Sande
06-33015327
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
Pandgat 18
5688 KK Spoordonk
Secretaris / Penningmeester
 
Jan van Rulo
0499-575306 / 06-53817255
jan@jvanrulo.nl
Boomteelt, Ontwikkeling
 
Bart van Antwerpen
06-53554735
b.vanantwerpen@hotmail.com
Omgeving
 
Elise Bressers
06-49373916
elise_bressers@hotmail.com 
Ontwikkeling
 
Marie-José van de Ven
0499-575373 / 06-18958776
venevenh@hccnet.nl   
Maatschappij
Klik hier voor de agenda
Facebook
Website
Email
Copyright © 2017 ZLTO Oirschot-de Beerzen, All rights reserved.

Our mailing address is:
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ZLTO Oirschot-de Beerzen · Geef een locatie op · Spoordonk, VT 5688KK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp