Nieuwsbrief NRGD editie 58
April 2015

Inhoud

 

1. Aankondiging aanpassing Beoordelingskader FPPO per 1 juli 2015

2. Nieuwe toetsers

3. Engelstalige cursus: 'Introduction to Dutch (criminal) law for expert witnesses'

 

4. NRGD op LinkedIn


5. Overzicht Collegebesluiten
 

Contact


 

Aankondiging aanpassing Beoordelingskader FPPO
per 1 juli 2015

 

Verder in deze editie:

 • Werving nieuwe toetsers
   

 • Engelstalige cursus: 'Introduction to Dutch (criminal) law for expert witnesses'
   

 • NRGD op LinkedIn
   

 • Overzicht Collegebesluiten

1. Aankondiging aanpassing Beoordelingskader FPPO per 1 juli 2015


Belangrijke informatie voor FPPO rapporteurs
Voor het College gerechtelijk deskundigen (College) is het van belang dat de normering van de deskundigheidsgebieden up-to-date blijft met (wetenschappelijke) ontwikkelingen in de forensische praktijk. Voor het deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek (FPPO) laat het College zich daarvoor adviseren door de Adviescommissie FPPO, bestaande uit de volgende deskundigen:
 • Mw. mr. dr. C.M. van Esch
 • Dhr. prof. dr. J. Hendriks
 • Dhr. prof. dr. H.J.C. van Marle
 • Dhr. dr. E.D.M. Masthoff, LLB
 • Dhr. mr. dr. J.M.L. van Mulbregt
 • Dhr. drs. J.M. Oudejans
 • Mw. drs. A. Schouten
 • Mw. drs. J.S.H. Stolk
 • Mw. dr. V. de Vogel
 • Dhr. drs. M.A. Westerborg
Na consultatie in het veld en op advies van de commissie heeft het College besloten tot aanpassing van het Beoordelingskader FPPO per 1 juli 2015. Om rapporteurs voldoende tijd te geven conform de aangepaste registratie-eisen te rapporteren, wordt het veld op dit moment hierover geïnformeerd.

Toelichting second opinion en contra-expertise rapportages
Met betrekking tot het overleggen van second opinion en contra-expertise rapporten bij een aanvraag tot (her)registratie wordt in het Beoordelingskader FPPO onder deel III onderdeel 2 per 1 juli 2015 de volgende toelichting opgenomen:

‘Uit de in te sturen rapportages dienen de competenties van een rapporteur die in dit Beoordelingskader FPPO beschreven staan toetsbaar te zijn. Hierover merkt het College daarom het volgende op. Gelet op de (her)registratie-eisen dient de rapporteur zelf de onderzochte te hebben gezien en gesproken en dient de rapporteur een zelfstandig en onafhankelijk onderzoek te hebben gedaan naar de onderzochte. Second opinion en contra-expertise rapporten kunnen alleen worden opgegeven op de lijst van zaaksinformatie indien deze rapporten hieraan voldoen.’

Registratie-eis inzage- en correctierecht
Hoewel wordt verwezen naar kennis van wettelijke tuchtrecht, regelgeving en jurisprudentie is in het Beoordelingskader FPPO tot op heden geen expliciete eis opgenomen over inzage- en correctierecht. Per 1 juli 2015 zal in het Beoordelingskader FPPO onder 12(2) b (kennis van het rechtsgebied) de volgende registratie-eis worden opgenomen:

‘De rapporteur dient het volledige conceptrapport ter inzage en correctie aan te bieden aan de onderzochte en/of diens wettelijke vertegenwoordiger. Als dat niet gebeurt, moet dit worden verantwoord in de rapportage. De reactie en de eventuele aanpassingen van feitelijke onjuistheden naar aanleiding van de inzage moeten in het rapport worden weergegeven.’

Consultatie verdere aanpassing beoordelingskader FPPO
Conceptadviezen van de Adviescommissie worden enige weken ter consultatie gepubliceerd op de website van het NRGD. Een ieder kan per e-mail op de conceptadviezen reageren. Op 5 maart 2015 heeft de Adviescommissie FPPO naar aanleiding van de eerdere discussie over het adolescentenstrafrecht nader gesproken over de registratie eisen FPPO. De Adviescommissie FPPO vraagt uw mening over haar conceptvoorstel aan het College gerechtelijk deskundigen (College) om het beoordelingskader FPPO voor wat betreft het jeugd- en volwassenen strafrecht te herformuleren en voorts een nieuwe eis aan het beoordelingskader toe te voegen.

Vanaf heden liggen de adviezen ter consultatie aan u voor. Klik hier om het consultatiedocument te downloaden.

Wij ontvangen uw input op het conceptvoorstel aan het Bureau NRGD graag vóór 11 mei 2015 onder vermelding van ‘Consultatie FPPO’ ter attentie van dhr. W.A. Schenk via w.a.schenk@nrgd.nl.

Het Bureau zorgt ervoor dat uw input wordt doorgestuurd aan de Adviescommissie FPPO. De Adviescommissie neemt alle input mee bij het definitief maken van het voorstel aan het College. Het voorstel zal naar verwachting 28 mei ter beslissing aan het College worden voorgelegd. Beslist het College conform advies van de Adviescommissie dan zal het beoordelingskader FPPO per 1 juli 2015 daarop worden aangepast.

Alle aanpassingen Beoordelingskader per 1 juli 2015
Voor de volledigheid staan hieronder puntsgewijs alle aanpassingen van het Beoordelingskader FPPO die per 1 juli 2015 ingaan opgegeven:
 • Toevoeging toelichting second opinion en contra-expertise rapportages (Nieuwsbrief editie 58)
 • Toevoeging registratie-eis inzage- en correctierecht (Nieuwsbrief editie 58)
 • Aanscherping registratie-eisen risicotaxatie (Nieuwsbrief editie 56)
 • Herformulering eisen jeugd- en volwassenen strafrecht (heden ter consultatie)
 • Toevoeging eis kennis van specifieke onderwijs- en arbeidsniveaus (heden ter consultatie)
Terug naar boven

2. Nieuwe toetsers


Het College gerechtelijk deskundigen beslist op aanvragen tot registratie op grond van gemotiveerde adviezen van een toetsingsadviescommissie (TAC) bestaande uit juristen (rechters, rechtercommissarissen, officieren van justitie of advocaten) en vakinhoudelijk deskundigen. Het NRGD is op dit moment op zoek naar ervaren strafrechtjuristen die affiniteit hebben met strafrechtelijke rapportages op de door het NRGD genormeerde deskundigheidsgebieden (zie www.nrgd.nl).
Daarnaast is het NRGD in verband met een verwachte stijging van het aantal aanvragen tot registratie voor het deskundigheidsgebied FPPO op zoek naar geregistreerde vakinhoudelijk deskundigen (psychiaters, psychologen en orthopedagogen) voor de TAC FPPO.

Bent u geïnteresseerd om als toetser voor het NRGD op te treden, dan kunt u zich kandidaat stellen bij het Bureau NRGD door een e-mail te sturen aan mw. Els van Nieuwkerk (e.van.nieuwkerk@nrgd.nl) onder vermelding van ‘Kandidaat toetserschap NRGD’. Bij haar kunt u ook terecht voor meer informatie over de functie en de selectieprocedure.

Terug naar boven

3. Engelstalige cursus: 'Introduction to Dutch (criminal) law for expert witnesses'

 
Op 12 juni en 8 oktober 2015 organiseert de Universiteit Leiden een Engelstalige cursus “Introduction to Dutch (criminal) law for expert witnesses”. Deze cursus is bedoeld voor de ervaren buitenlandse gerechtelijk deskundige die een aanvraag tot inschrijving in het NRGD wil doen. Uiteraard moet ook deze deskundige, naast de vakinhoudelijke kennis en ervaringsvereisten, voldoen aan het juridische kennisvereiste. Deze kennis kan worden opgedaan in deze interactieve cursus, gegeven door zeer ervaren en enthousiaste docenten. Klik hier voor het concept-programma. Het NRGD faciliteert deze cursus van harte. Het beoogt hiermee dat in de Nederlandse rechtspraktijk ook kwalitatief hoogwaardige deskundigen uit het buitenland kunnen worden ingezet.

Terug naar boven

4. NRGD op LinkedIn


Het NRGD heeft sinds november 2014 een (Engelstalige) pagina op LinkedIn. Daarop publiceren wij naast de reguliere nieuwsbrief, reacties op ontwikkelingen,  achtergrond-artikelen en attenderen wij u op evenementen.
Als volger blijft u doorlopend op de hoogte. Volgen is eenvoudig. Wel heeft u een profiel op LinkedIn nodig. Toelichting: u logt in op LinkedIn met uw gebruikersnaam en wachtwoord. In de zoekbox bovenaan typt u ‘NRGD’. Vervolgens kunt u ‘NRGD bedrijvenpagina’ aanklikken en ons volgen.

Terug naar boven

5. Overzicht Collegebesluiten


Vanaf januari 2015 treft u in de Nieuwsbrief NRGD een overzicht aan van alle beoordelings- en beleidskaders die voor u als aanvrager of gebruiker van het NRGD relevant zijn. Per beoordelings- of beleidskader ziet u een verwijzing in welke Nieuwsbrief NRGD deze is verschenen. Ook staat de ingangsdatum van het desbetreffende beoordelingskader en/of beleidskader erbij vermeld.  

Het overzicht vindt u op de website onder '(her)registratie'. Klik hier voor het overzicht.

Terug naar boven


Contactgegevens NRGD


Algemeen telefoonnummer:
030-2567040

Bezoekadres:
Catharijnesingel 56
3511 GE Utrecht

Postadres:
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Postbus 12080
3501 AB Utrecht

Als u vragen of opmerkingen heeft over de website, kunt u deze mailen naar: deskundigenregister@nrgd.nl

www.nrgd.nl

De e-mailberichten van het NRGD zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan het NRGD geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) rechten worden ontleend.

Terug naar bovenDit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.